Українська Банерна Мережа
UkrKniga.org.ua
Діти начальства – це наше майбутнє. / Олександр Перлюк

Додати в закладкиДодати в закладки zakladki.ukr.net Додати в закладки links.i.ua Додати в закладки kopay.com.ua Додати в закладки uca.kiev.ua Написати нотатку в vkontakte.ru Додати в закладки twitter.com Додати в закладки facebook.com Додати в закладки myspace.com Додати в закладки google.com Додати в закладки myweb2.search.yahoo.com Додати в закладки myjeeves.ask.com Додати в закладки del.icio.us Додати в закладки technorati.com Додати в закладки stumbleupon.com Додати в закладки slashdot.org Додати в закладки digg.com
Додати в закладки bobrdobr.ru Додати в закладки moemesto.ru Додати в закладки memori.ru Додати в закладки linkstore.ru Додати в закладки news2.ru Додати в закладки rumarkz.ru Додати в закладки smi2.ru Додати в закладки zakladki.yandex.ru Додати в закладки ruspace.ru Додати в закладки mister-wong.ru Додати в закладки toodoo.ru Додати в закладки 100zakladok.ru Додати в закладки myscoop.ru Додати в закладки newsland.ru Додати в закладки vaau.ru Додати в закладки moikrug.ru
Додати в інші сервіси закладок   RSS - Стрічка новин сайту.
Переклад Натисни для перекладу. Сlick to translate.Translate


Вхід в УЧАН
Анонімний форум з обміну зображеннями і жартами.Додати книгу на сайт:
Завантажити книгу


Скачати одним файлом. Книга: Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навчальний посібник / Терещенко О. О.


4.7. Звіт про рух грошових коштів

Рух грошових коштів — надходження і вибуття грошових коштів та їх еквівалентів. Інформація про надходження і видатки грошових коштів підприємства міститься у звіті про рух грошових коштів. Він є вітчизняним еквівалентом звіту про Сash-flow, який складають підприємства відповідно до вимог IAS-7[59] та GAAP[60]. Зміст і форма звіту про рух грошових коштів та загальні вимоги до розкриття його статей визначаються Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 4.

Необхідність звіту про рух грошових коштів зумовлена тим, що користувачі звітності повинні мати інформацію не лише про зміни в складі майна підприємства і джерел його формування, доходах і витратах, а й про грошові надходження та виплати, які здійснювалися протягом звітного періоду. Отже, метою складання звіту про рух грошових коштів є надання користувачам фінансової звітності повної, правдивої та неупередженої інформації про зміни, що відбулися у грошових коштах підприємства та їх еквівалентах за звітний період. Фінансові аналітики, співробітники фінансових та контролінгових служб підприємств повинні вміти читати відповідні форми звітності з тим, щоб робити правильні висновки про нинішній та потенційних фінансовий стан підприємства. На основі інформації, яка міститься у звіті, можна дійти висновків про:

чистий рух грошових коштів (Сash-flow) протягом звітного періоду в результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності;

суми надходжень і видатків, що виникають у результаті цих видів діяльності;

величину інвестиційних вкладень підприємства у звітному періоді та рівень їх фінансування за рахунок внутрішніх фінансових джерел;

обсяг фінансових ресурсів, які підприємство залучило із зовнішніх джерел;

зміну ліквідних засобів протягом звітного періоду.

Для правильного тлумачення показників звітності фінансист повинен розуміти причинно-наслідкові взаємозв’язки, які існують між окремими формами звітності. У дод. 4 наведено приклад звіту про рух грошових коштів, який складено на основі інформації, що міститься у балансі та звіті про фінансові результати (дод. 2 і 3). В основі розрахунків руху грошових коштів у результаті операційної діяльності, який передбачено в П(С)БО 4, покладено непрямий метод визначення Сash-flow.

Чистий рух грошових коштів у результаті операційної діяльності визначається шляхом коригування прибутку (збитку) від звичайної діяльності до оподаткування на суми:

наведені в негрошових статтях;

змін запасів, дебіторської та кредиторської заборгованості, пов’язаної з операційною діяльністю, протягом звітного періоду;

наведені в статтях, пов’язаних з рухом грошових коштів у результаті інвестиційної та фінансової діяльностей.

У статті «Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування» відображається прибуток або збиток від звичайної діяльності до оподаткування за звітний період, наведений у звіті про фінансові результати (110 тис. грн). Показник прибутку насамперед коригується на статті витрат, які не призводять до грошових видатків: амортизація; забезпечення, нереалізовані курсові різниці, нараховані проценти за користування позичками.

За статтею «Амортизація необоротних активів» відображаються амортизаційні відрахування з матеріальних і нематеріальних необоротних активів, нараховані протягом звітного періоду (в нашому прикладі 60 тис. грн). Щодо забезпечень, то у графі «Надходження» відображається збільшення, у графі «Видаток» — зменшення у складі забезпечень наступних витрат і платежів за відповідним розділом балансу. Оскільки в нашому прикладі величина забезпечень протягом розглядуваного періоду зросла на 10 тис. грн, у звіті про рух грошових коштів слід відобразити надходження коштів. У статті «Витрати на сплату процентів» відображаються витрати на сплату процентів за користування кредитами і позичками, нарахованих протягом звітного періоду (20 тис. грн).

Оскільки прибуток від звичайної діяльності до оподаткування визначається з урахуванням неопераційних (наприклад, фінансових) доходів та витрат, з метою визначення операційного Сash-flow слід «очистити» згаданий прибуток від доходів від володіння (дивіденди, проценти тощо) та реалізації фінансових інвестицій, а також від продажу основних засобів, нематеріальних активів, інших довгострокових активів, від обміну оборотних активів на необоротні і фінансові інвестиції, від неопераційних курсових різ­ниць, інших прибутків і збитків від інвестиційної та фінансової діяльності. У нашому прикладі інші фінансові доходи, зокрема дивіденди, становлять 30 тис. грн, отже, у відповідній статті звіту про рух грошових коштів за позицією «Видатки» слід відобразити 30 тис. грн.

За позицією «Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах» відображається різниця між сумами грошових надходжень і сумами грошових видатків, відображених за попередніми статтями: 110 + 60 + 10 + 20 – 30 =
= 170 тис. грн.

Стаття «Зменшення (збільшення) оборотних активів» покликана зафіксувати вплив змін у складі операційних оборотних активів на наявність грошових коштів у підприємства. Зрозуміло, якщо оборотні активи зростають, значить на їх фінансування витрачаються кошти, і навпаки. Саме тому у графі «Надходження» відображається зменшення, а у графі «Видаток» — збільшення статей оборотних активів (крім статей «Грошові кошти та їх еквіваленти», «Поточні фінансові інвестиції» та інших статей неопераційних оборотних активів), що відбулись протягом звітного періоду. При цьому не враховуються зміни в складі оборотних активів, які є наслідком негрошових операцій інвестиційної (обмін на необоротні активи, фінансові інвестиції тощо) та фінансової діяльності (виплата дивідендів або погашення зобов’язань з фінансової оренди виробничими запасами, продукцією, товарами тощо, негрошові внески до статутного капіталу тощо). Оскільки операційні оборотні активи досліджуваного підприємства зросли на 70 тис. грн (див. дод. 2), відповідне значення слід відобразити за позицією «Видатки».

У нашому прикладі сума витрат, що мали місце протягом поточних або попередніх звітних періодів, але належать до наступних звітних періодів, не змінилася (див. дод. 2). Саме тому у відповідній статті звіту поставлено прочерк.

У статті «Збільшення (зменшення) поточних зобов’язань» у графі «Надходження» відображається збільшення, у графі «Видаток» — зменшення у статтях розділу балансу «Поточні зобов’я­зання» (крім статей «Короткострокові кредити банків», «Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями», «Поточні зобов’язання за розрахунками з учасниками», сум зобов’язань за процентами та інших зобов’язань, не пов’язаних з операційною діяльністю). При цьому не враховуються зміни в складі поточних зобов’язань, які є наслідком негрошових операцій інвестиційної та фінансової діяльності (погашення поточного зобов’язання шляхом передачі необоротних активів і фінансових інвестицій, зарахування внесків до капіталу тощо) або виправлення помилок минулих років. Змін операційного характеру у відповідній статті не відбулося, отже, у звіті поставлено прочерк.

У статті «Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів» у графі «Надходження» відображається збільшення, у графі «Видаток» — зменшення у складі доходів майбутніх періодів протягом звітного періоду. Як видно з дод. 1, доходи, отримані у поточному або попередніх звітних періодах, які належать до наступних звітних періодів, у підприємства відсутні. Цим пояснюється відсутність даних за цією статтею звіту.

У статті «Грошові кошти від операційної діяльності» відображається різниця між сумами надходжень і видатків, відображених у попередніх статтях: 170 – 70 = 100 тис. грн.

За статтею «Сплачені проценти» відображаються суми грошових коштів, фактично використаних у звітному періоді на сплату процентів за користування кредитами і позичками. Підкреслимо, що у цій статті відображаються не нараховані, а саме сплачені суми (15 тис. грн). Те саме стосується статті «Сплачені податки на прибуток», де показується використання грошових коштів для сплати податків на прибуток (24 тис. грн).

У статті «Чистий рух коштів до надзвичайних подій» показується надходження або видаток коштів, відображених у статті «Грошові кошти від операційної діяльності», з урахуванням видатку коштів на сплату процентів і податків.

У статті «Чистий рух коштів від операційної діяльності» відображається результат руху коштів від операційної діяльності з урахуванням руху коштів від надзвичайних подій. Операційний Cash-flow становить 61 тис. грн (100 – 15 – 24) і збігається з відповідним показником, отриманим за спрощеним розрахунком, наведеним у табл. 4.1.

Рух грошових коштів у результаті інвестиційної діяльності. Інвестиційний Cash-flow визначається на основі аналізу змін у статтях розділу балансу «Необоротні активи» та статті «Поточні фінансові інвестиції» як різниця між вхідними та вихідними грошовими потоками за цими статтями.

Вхідні грошові потоки в результаті інвестиційної діяльності формуються з таких складових:

грошові надходження від реалізації фінансових інвестицій — суми, які надійшли на підприємство від продажу акцій або боргових зобов’язань інших підприємств, а також часток у капіталі інших підприємств (у нашому прикладі, частина фінансових інвестицій реалізована за балансовою вартістю 50 тис. грн);

надходження грошових коштів від продажу основних засобів, нематеріальних активів, дочірніх підприємств та інших господарських надходжень;

надходження грошових коштів у вигляді процентів за аванси грошовими коштами та позичками, наданими іншим сторонам за фінансовими інвестиціями в боргові цінні папери, за використання переданих у фінансову оренду необоротних активів тощо;

вирахувані з операційного Сash-flow доходи у вигляді дивідендів (30 тис. грн);

надходження грошових коштів від повернення авансів (крім авансів, пов’язаних з операційною діяльністю) і позичок, наданих іншим сторонам;

надходження грошових коштів від ф’ючерсних, форвардних контрактів, опціонів тощо.

До вихідних грошових потоків у рамках інвестиційної діяльності належать такі:

виплати грошових коштів для придбання акцій або боргових зобов’язань інших підприємств, а також часток участі у спільних підприємствах;

грошові виплати, спрямовані на придбання основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних активів (крім фінансових інвестицій); визначається як різниця між первісною вартістю основних засобів на початок і кінець періоду, збільшена на вартість реалізованих необоротних активів;

грошові кошти, сплачені за придбані дочірні підприємства та інші господарські одиниці (за вирахуванням грошових коштів, придбаних у складі майнового комплексу);

аванси (крім пов’язаних з операційною діяльністю) і позички грошовими коштами, надані іншим сторонам (крім авансів і позичок фінансових установ);

виплати грошових коштів за ф’ючерсними, форвардними контрактами, опціонами тощо (за винятком випадків, коли такі контракти укладаються для операційної діяльності підприємства або виплати класифікуються як фінансова діяльність).

У нашому прикладі загальна сума вхідних грошових потоків від інвестиційної діяльності становить 80 тис. грн (50 + 30), а вихідних — 245 тис. грн (615 – 370). У статті «Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності» відображається результат руху коштів (різниця між вхідними та вихідними грошовими потоками). Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності складає від’ємне значення — 165 тис. грн, відповідно Free Cash-flow дорівнює 104 тис. грн. Це означає, що підприємство має потребу у залученні фінансових ресурсів із зовнішніх джерел.

Рух грошових коштів у результаті фінансової діяльності (у вузькому розумінні) визначається на основі оцінки змін у статтях балансу за розділом «Власний капітал» і статтях, пов’язаних з фінансовою діяльністю, у розділах балансу «Забезпечення наступних витрат і платежів», «Довгострокові зобов’язання» і «Поточні зобов’язання» («Короткострокові кредити банків» і «Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями», «Поточні зобов’язання за розрахунками з учасниками» тощо). До вхідних грошових потоків у результаті фінансової діяльності підприємства належать такі:

надходження грошових коштів від розміщення акцій та інших операцій, що призводять до збільшення власного капіталу на основі залучення зовнішніх джерел (у балансі, як правило, відображається за статтями «Статутний капітал» і «Додатковий вкладений капітал»);

надходження грошових коштів у результаті утворення боргових зобов’язань (позичок, векселів, облігацій, а також інших видів коротко- і довгострокових зобов’язань, не пов’язаних з операційною діяльністю).

Вихідні грошові потоки у рамках фінансової діяльності формуються з таких складових:

виплати грошових коштів для погашення отриманих позичок;

сплачені грошовими коштами дивіденди;

грошові видатки, спрямовані для викупу раніше випущених акцій підприємства;

виплати грошових коштів орендодавцеві для погашення заборгованості за фінансовою орендою та іншими платежами, пов’язаними з фінансовою діяльністю.

У статті звіту про рух грошових коштів «Чистий рух коштів від фінансової діяльності» відображається різниця між відповідними вхідними та вихідними грошовими потоками. Сash-flow від фінансової діяльності в нашому прикладі становить 144 тис. грн, що достатньо для покриття дефіциту коштів, який утворився у результаті операційної та інвестиційної діяльності підприємства.

Слід зазначити: якщо у підприємства були надходження або видаток коштів, пов’язаних з надзвичайними подіями в процесі операційної, інвестиційної чи фінансової діяльності, то дані про це відображаються за статтями «Рух коштів від надзвичайних подій» у відповідних розділах і коригуються відповідні показники Сash-flow. У нашому прикладі руху коштів у результаті надзвичайних подій не було, саме тому для полегшення сприйняття матеріалу відповідні статті звіту в дод. 4 опущені.

Чистий рух коштів за звітний період визначається як різниця між сумою грошових надходжень і видатків, відображених у статтях: «Чистий рух коштів від операційної діяльності», «Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності» та «Чистий рух коштів від фінансової діяльності» або як арифметична сума Сash-flow за трьома видами діяльності: 61 тис. грн – 165 тис. грн +
+ 144 тис. грн = 40 тис. грн. Знайдена сума відповідає різниці між статтями залишків грошових коштів на початок і кінець періоду, які відображені в балансі. Якщо звіт про рух грошових коштів складено правильно, то, додавши до залишку грошових коштів підприємства на початок періоду чистий рух коштів у результаті всіх видів діяльності за звітний період, отримаємо залишок грошових коштів на кінець періоду, який відображається в балансі підприємства.

Книга: Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навчальний посібник / Терещенко О. О.

ЗМІСТ

1. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навчальний посібник / Терещенко О. О.
2. Вступ
3. Розділ 1 Основи фінансової діяльності суб’єктів господарювання
4. 1.1. КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЙОГО ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ
5. 1.2. ЗМІСТ ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
6. 1.3. ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ У СИСТЕМІ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА
7. 1.4. ОРГАНІЗАЦІЯ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
8. 1.5. ФОРМИ ФІНАНСУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ
9. 1.6. КРИТЕРІЇ ПРИЙНЯТТЯ ФІНАНСОВИХ РІШЕНЬ
10. 1.7. ТЕОРЕТИЧНІ ДЖЕРЕЛА ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
11. 1.7.1. Класична теорія фінансування
12. 1.7.2. Теорема іррелевантності
13. 1.7.3. Теорія оптимізації портфеля інвестицій
14. 1.7.4. Модель оцінки дохідності капітальних активів (САРМ)
15. 1.7.5. Неоінституційна теорія фінансування
16. 1.7.6. Концепція максимізації вартості капіталу власників (Shareholder-Value-Konzept)
17. ТЕСТИ І задачі
18. Розділ 2 Особливості фінансової діяльності суб’єктів господарювання різних організаційно-правових форм
19. 2.1. КРИТЕРІЇ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ВИБІР ПРАВОВОЇ ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ БІЗНЕСУ
20. 2.2. ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ БЕЗ СТВОРЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
21. 2.3. ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРИВАТНИХ ПІДПРИЄМСТВ
22. 2.4. Особливості фінансової діяльності товариств з обмеженою відповідальністю
23. 2.5. Особливості фінансової діяльності акціонерних товариств
24. 2.6. Особливості фінансової діяльності командитних і повних товариств
25. 2.7. Фінансова діяльність кооперативів
26. 2.8. Особливості фінансової діяльності підприємств з іноземними інвестиціями
27. 2.9. Фінансова діяльність державних і казенних підприємств
28. 2.10. Фінансування спільної діяльності підприємств на основі договорів кооперації
29. ТЕСТИ І ЗАДАЧІ
30. Розділ 3 Формування власного капіталу підприємств
31. 3.1. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ, ЙОГО ФУНКЦІЇ ТА СКЛАДОВІ
32. 3.2. Статутний капітал і корпоративні права підприємства 3.2.1. Номінальний капітал підприємства
33. 3.2.2. Привілейовані акції
34. 3.2.3. Балансовий і ринковий курси акцій
35. 3.3. Резервний капітал підприємства, його види та джерела формування
36. 3.4. Збільшення статутного капіталу підприємства 3.4.1. Основні цілі та передумови збільшення статутного капіталу
37. 3.4.2. Збільшення статутного капіталу ТОВ
38. 3.4.3. Методи та джерела збільшення статутного капіталу АТ
39. 3.4.4. Переважне право власників на придбання акцій (часток)
40. 3.4.5. Курс емісії корпоративних прав
41. 3.4.6. Порядок збільшення статутного капіталу на основі додаткової емісії корпоративних прав
42. 3.5. ЗМЕНШЕННЯ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВ 3.5.1. Завдання та основні передумови зменшення статутного капіталу підприємств
43. 3.5.2. Зменшення статутного капіталу ТОВ
44. 3.5.3. Способи зменшення статутного капіталу АТ
45. 3.5.4. Санація балансу
46. 3.6. ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
47. ДОДАТКИ ДО РОЗДІЛУ
48. ТЕСТИ І ЗАДАЧІ
49. Розділ 4 ВНУТРІШНІ ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ
50. 4.1. Класифікація внутрішніх джерел фінансування підприємства
51. 4.2. Самофінансування підприємств
52. 4.2.1. Приховане самофінансування
53. 4.2.2. Тезаврація прибутку
54. 4.3. Збільшення статутного капіталу без залучення додаткових внесків
55. 4.4. Забезпечення наступних витрат i платежів
56. 4.5. Чистий грошовий потік (Cash-flow)
57. 4.6. Показники Cash-flow
58. 4.7. Звіт про рух грошових коштів
59. ДОДАТКИ ДО РОЗДІЛУ
60. ТЕСТИ І ЗАДАЧІ
61. Розділ 5 Дивідендна політика підприємств
62. 5.1. Зміст, значення та основні завдання дивідендної політики
63. 5.2. Теорії в галузі дивідендної політики
64. 5.3. Фактори дивідендної політики
65. 5.4. Порядок нарахування дивідендів
66. 5.5. Форми виплати дивідендів
67. 5.6. Інструменти дивідендної політики
68. 5.7. Методи нарахування дивідендів
69. 5.8. Оподаткування дивідендів
70. 5.9. Ефективність дивідендної політики
71. ТЕСТИ І задачі
72. Розділ 6 Фінансування підприємств за рахунок позичкового капіталу
73. 6.1. ПОЗИЧКОВИЙ КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА, ЙОГО ОЗНАКИ ТА СКЛАДОВІ
74. 6.2. Фінансові кредити 6.2.1. Довгострокові та короткострокові банківські кредити
75. 6.2.2. Практична робота із залучення банківських кредитів
76. 6.2.3. Кредитоспроможність підприємства
77. 6.2.4. Кредитне забезпечення
78. 6.2.5. Кредит в іноземній валюті
79. 6.3. ОБЛІГАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ 6.3.1. Види облігацій та їх параметри
80. 6.3.2. Емісія облігацій
81. 6.3.4. Облігації з нульовим купоном (Zerobond)
82. 6.3.5. Конвертовані облігації
83. 6.3.6. Варанти
84. 6.4. КОМЕРЦІЙНІ КРЕДИТИ
85. 6.5. Факторинг
86. ТЕСТИ І ЗАДАЧІ
87. Розділ 7 ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ РЕОРГАНІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ
88. 7.1. РЕОРГАНІЗАЦІЯ ЯК СПЕЦИФІЧНИЙ НАПРЯМ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
89. 7.2. Загальні передумови реорганізації
90. 7.3. УКРУПНЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА 7.3.1. Сутність та основні завдання реорганізації, спрямованої на укрупнення підприємства
91. 7.4. РЕОРГАНІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА, СПРЯМОВАНА НА ЙОГО РОЗУКРУПНЕННЯ
92. 7.5. Перетворення як особлива форма реорганізації підприємства
93. ТЕСТИ І ЗАДАЧІ
94. ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ[78]
95. 8.1. СУТНІСТЬ І КЛАСИФІКАЦІЯ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ ПІДПРИЄМСТВА
96. 8.2. Довгострокові фінансові інвестиції
97. 8.3. Поточні фінансові інвестиції
98. 8.4. Оцінка доцільності фінансових інвестицій
99. 8.4.1. Оцінка доцільності вкладень в інвестиції з фіксованою ставкою дохідності
100. 8.4.2. Оцінка доцільності фінансових інвестицій у корпоративні права
101. 8.5. ВІДОБРАЖЕННЯ ВАРТОСТІ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ У ЗВІТНОСТІ
102. ТЕСТИ І ЗАДАЧІ
103. Розділ 9 ОЦІНКА ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
104. 9.1. НЕОБХІДНІСТЬ, ЗАВДАННЯ І ПРИНЦИПИ ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
105. 9.2. Вартість капіталу підприємства
106. 9.3. Методичні підходи до оцінки вартості підприємства
107. 9.3.1. Дохідний підхід в оцінці вартості підприємства
108. 9.3.2. Майновий (витратний) підхід
109. 9.3.3. Оцінка вартості підприємства на основі ринкового підходу
110. 9.4. Практична робота з оцінки вартості підприємства
111. ТЕСТИ ТА АНАЛІТИЧНІ СИТУАЦІЇ
112. Розділ 10 ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ У СФЕРІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН
113. 10.1. КОМПЕТЕНЦІЇ ФІНАНСОВИХ СЛУЖБ У СФЕРІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
114. 10.2. РЕГУЛЮВАННЯ РОЗПОДІЛУ ВИРУЧКИ ВІД ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ
115. 10.3. РОЗРАХУНКИ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ 10.3.1. Правила щодо здійснення розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності
116. 10.3.2. Типові платіжні умови зовнішньоекономічних договорів (контрактів)
117. 10.3.3. Форфейтинг
118. 10.4. МИТНЕ ОФОРМЛЕННЯ ТА ОПОДАТКУВАННЯ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ
119. ТЕСТИ
120. Розділ 11 ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛІНГ
121. 11.1. Сутність, необхідність та основні завдання фінансового контролiнгу
122. 11.2. Стратегічний фінансовий контролінг
123. 11.3. Оперативний фінансовий контролінг
124. 11.4. Координація як центральна функція контролінгу
125. 11.5. Внутрішній аудит (ревізія) в системі функцій контролінгу
126. 11.6. Система раннього попередження і реагування (СРПР) 11.6.1. Зміст, призначення та організація
127. 11.6.2. Прогнозування банкрутства на основі дискримінантного аналізу
128. 11.7. Методи контролінгу
129. 11.7.1. Аналіз точки беззбитковості (Break-Even-Analyse)
130. 11.7.2. Бенчмаркінг
131. 11.7.3. Вартісний аналіз
132. 11.7.4. Портфельний аналіз
133. 11.7.5. АВС-аналіз
134. 11.7.6. Аналіз сильних і слабких місць на підприємстві
135. 11.8. МЕТОДИ ФІНАНСОВОГО ПРОГНОЗУВАННЯ 11.8.1. Експертне (суб’єктивне) прогнозування
136. 11.8.2. Каузальне прогнозування
137. 11.8.3. Методи екстраполяції [119]
138. ТЕСТИ І ЗАДАЧІ
139. Розділ 12 БЮДЖЕТУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ
140. 12.1. Бюджетування як функція фінансового контролінгу
141. 12.2. Принципи бюджетування
142. 12.3. Способи бюджетування
143. 12.4. Система бюджетів на підприємстві
144. 12.5. Визначення потреби підприємства в капіталі 12.5.1. Зміст та види потреби в капіталі
145. 12.5.2. Потреба в капіталі для фінансування основних засобів і нематеріальних активів
146. 12.5.3. Потреба в капіталі для фінансування оборотних активів
147. 12.6. Правила фінансування підприємств
148. 12.6.1. Золоте правило фінансування
149. 12.6.2. Золоте правило балансу
150. 12.6.3. Правило вертикальної структури капіталу
151. 12.6.4. Ефект фінансового лівериджу
152. 12.7. Планування прибутків і збитків
153. 12.8. Планування ліквідності
154. 12.9. Планування показників балансу
155. 12.10. Прогноз руху грошових коштів (Cash-flow)
156. 12.11. Бюджетний контроль та аналіз відхилень
157. ТЕСТИ І ЗАДАЧІ
158. Глосарій
159. Література
160. Додатки
161. Алфавітно-предметний покажчик

На попередню


Додати в закладкиДодати в закладки zakladki.ukr.net Додати в закладки links.i.ua Додати в закладки kopay.com.ua Додати в закладки uca.kiev.ua Написати нотатку в vkontakte.ru Додати в закладки twitter.com Додати в закладки facebook.com Додати в закладки myspace.com Додати в закладки google.com Додати в закладки myweb2.search.yahoo.com Додати в закладки myjeeves.ask.com Додати в закладки del.icio.us Додати в закладки technorati.com Додати в закладки stumbleupon.com Додати в закладки slashdot.org Додати в закладки digg.com
Додати в закладки bobrdobr.ru Додати в закладки moemesto.ru Додати в закладки memori.ru Додати в закладки linkstore.ru Додати в закладки news2.ru Додати в закладки rumarkz.ru Додати в закладки smi2.ru Додати в закладки zakladki.yandex.ru Додати в закладки ruspace.ru Додати в закладки mister-wong.ru Додати в закладки toodoo.ru Додати в закладки 100zakladok.ru Додати в закладки myscoop.ru Додати в закладки newsland.ru Додати в закладки vaau.ru Додати в закладки moikrug.ru
Додати в інші сервіси закладок   RSS - Стрічка новин сайту.
Переклад Натисни для перекладу. Сlick to translate.Translate