Українська Банерна Мережа
UkrKniga.org.ua
Скільки ж це треба накрасти, щоб не боятися правосуддя? / Олександр Перлюк

Додати в закладкиДодати в закладки zakladki.ukr.net Додати в закладки links.i.ua Додати в закладки kopay.com.ua Додати в закладки uca.kiev.ua Написати нотатку в vkontakte.ru Додати в закладки twitter.com Додати в закладки facebook.com Додати в закладки myspace.com Додати в закладки google.com Додати в закладки myweb2.search.yahoo.com Додати в закладки myjeeves.ask.com Додати в закладки del.icio.us Додати в закладки technorati.com Додати в закладки stumbleupon.com Додати в закладки slashdot.org Додати в закладки digg.com
Додати в закладки bobrdobr.ru Додати в закладки moemesto.ru Додати в закладки memori.ru Додати в закладки linkstore.ru Додати в закладки news2.ru Додати в закладки rumarkz.ru Додати в закладки smi2.ru Додати в закладки zakladki.yandex.ru Додати в закладки ruspace.ru Додати в закладки mister-wong.ru Додати в закладки toodoo.ru Додати в закладки 100zakladok.ru Додати в закладки myscoop.ru Додати в закладки newsland.ru Додати в закладки vaau.ru Додати в закладки moikrug.ru
Додати в інші сервіси закладок   RSS - Стрічка новин сайту.
Переклад Натисни для перекладу. Сlick to translate.Translate


Вхід в УЧАН
Анонімний форум з обміну зображеннями і жартами.Додати книгу на сайт:
Завантажити книгу


Скачати одним файлом. Книга: Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навчальний посібник / Терещенко О. О.


ДОДАТКИ ДО РОЗДІЛУ

Додаток 1

Інформація внутрішньогосподарського
(управлінського обліку), яка використовується
для розрахунку Сash-flow прямим методом

Показник

Сума,
тис. грн

1. Грошові видатки на придбання сировини та матеріалів у звітному періоді

600

2. Грошові видатки на виплату заробітної плати, в т. ч. нарахування на неї

400

3. Інші грошові видатки, пов’язані з операційною діяльністю

100

4. Амортизаційні відрахування

60

5. Нараховано процентів за користування позичками

20

6. Сплачено процентів за користування позичками

15

7. Сплачено дивіденди

36

8. Доходи, отримані підприємством від фінансових інвестицій

30

9. Грошові надходження від реалізації фінансових інвестицій

50


Додаток 2

Форма № 1 (П(С)БО 2)

БАЛАНС

станом на ________ 200__ р.

тис. грн

АКТИВ (МАЙНО)

1.01

31.12

І. Необоротні активи

Нематеріальні активи:
— залишкова вартість
— первісна вартість
— знос


110
120
10


105
120
15

Незавершене будівництво

Основні засоби:
— залишкова вартість
— первісна вартість
— знос


320
370
50


510
615
105

Довгострокові фінансові інвестиції

100

50

Довгострокова дебіторська заборгованість

Усього за розділом І

530

665

ІІ. Оборотні активи

Запаси

300

370

Векселі одержані

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

160

140

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
— з бюджетом
— за виданими авансами


25
15


40
20

Поточні фінансові інвестиції

20

20

Грошові кошти та їх еквіваленти

60

100

Інші оборотні активи

Усього за розділом ІІ

580

690

ІІІ. Витрати майбутніх періодів

10

10

Баланс

1120

1365

Закінчення дод. 2

ПАСИВ (КАПІТАЛ)

1.01

31.12

І. Власний капітал

Статутний капітал

400

500

Додатковий вкладений капітал

50

60

Інший додатковий капітал

5

5

Резервний капітал

150

180

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (–)

15

35

Неоплачений капітал (–)

Вилучений капітал (–)

Усього за розділом І

620

780

ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів

Забезпечення виплат персоналу

15

20

Інші забезпечення

5

10

Цільове фінансування

20

20

Усього за розділом ІІ

40

50

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

140

150

ІV. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

120

180

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

110

120

Векселі видані

Поточні зобов’язання за розрахунками:
— з одержаних авансів
— з бюджетом
— з оплати праці
— з учасниками60
3050
30

Інші поточні зобов’язання

5

Усього за розділом IV

320

385

V. Доходи майбутніх періодів

Баланс

1120

1365

Додаток 3

Форма № 2 (П(С)БО 3)

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

за ________ 200__ р.

тис. грн

Стаття

За звітний
період

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

1440

Податок на додану вартість

240

Акцизний збір

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції

1200

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

910

Валовий:
прибуток
збиток


290

Інші операційні доходи

Адміністративні витрати

160

Витрати на збут

30

Інші операційні витрати

Фінансові результати від операційної діяльності:
прибуток
збиток


100

Дохід від участі в капіталі

Інші фінансові доходи (отримані дивіденди)

30

Інші доходи

Фінансові витрати (сплата процентів)

20

Втрати від участі в капіталі

Інші витрати

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
прибуток
збиток


110

Податок на прибуток від звичайної діяльності

24

Закінчення дод. 3

Стаття

За звітний
період

Фінансові результати від звичайної діяльності:
прибуток
збиток


86

Надзвичайні:
доходи
витратиПодатки з надзвичайного прибутку

Чистий:
прибуток
збиток


86

Дивіденди (довідково)

36


Додаток 4


Форма № 3 (П(С)БО 4)

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

за ________ 200__ р.

тис. грн

Стаття

Надхо-
дження

Видатки

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

110

Коригування на:
— амортизацію необоротних активів
— збільшення (зменшення) забезпечень
— збиток (прибуток) від неопераційної діяльності


60
10


х

30

Витрати на сплату процентів

20

х

Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах

170

Зменшення (збільшення):
— оборотних активів
— витрат майбутніх періодів
70

Збільшення (зменшення):
— поточних зобов’язань
— доходів майбутніх періодів

Грошові кошти від операційної діяльності

100

Сплачені:
— проценти
— податки на прибуток


х
х


15
24

Чистий рух коштів від операційної діяльності

61

ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Реалізація:
— фінансових інвестицій
— необоротних активів (майнових комплексів)


50


х
х

Отримані:
— проценти
— дивіденди


30


х
х

Інші надходження

х

Закінчення дод. 4

Стаття

Надхо-
дження

Видатки

Придбання:
— фінансових інвестицій
— необоротних активів (майнових комплексів)


х
х245

Інші платежі

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

165

ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження власного капіталу

110

х

Отримані позички

70

х

Інші надходження

х

Погашення позичок

х

Сплачені дивіденди

х

36

Інші платежі

х

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

144

Чистий рух коштів за звітний період

40

Залишок коштів на початок року

60

х

Залишок коштів на кінець року

100

х


Книга: Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навчальний посібник / Терещенко О. О.

ЗМІСТ

1. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навчальний посібник / Терещенко О. О.
2. Вступ
3. Розділ 1 Основи фінансової діяльності суб’єктів господарювання
4. 1.1. КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЙОГО ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ
5. 1.2. ЗМІСТ ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
6. 1.3. ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ У СИСТЕМІ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА
7. 1.4. ОРГАНІЗАЦІЯ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
8. 1.5. ФОРМИ ФІНАНСУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ
9. 1.6. КРИТЕРІЇ ПРИЙНЯТТЯ ФІНАНСОВИХ РІШЕНЬ
10. 1.7. ТЕОРЕТИЧНІ ДЖЕРЕЛА ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
11. 1.7.1. Класична теорія фінансування
12. 1.7.2. Теорема іррелевантності
13. 1.7.3. Теорія оптимізації портфеля інвестицій
14. 1.7.4. Модель оцінки дохідності капітальних активів (САРМ)
15. 1.7.5. Неоінституційна теорія фінансування
16. 1.7.6. Концепція максимізації вартості капіталу власників (Shareholder-Value-Konzept)
17. ТЕСТИ І задачі
18. Розділ 2 Особливості фінансової діяльності суб’єктів господарювання різних організаційно-правових форм
19. 2.1. КРИТЕРІЇ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ВИБІР ПРАВОВОЇ ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ БІЗНЕСУ
20. 2.2. ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ БЕЗ СТВОРЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
21. 2.3. ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРИВАТНИХ ПІДПРИЄМСТВ
22. 2.4. Особливості фінансової діяльності товариств з обмеженою відповідальністю
23. 2.5. Особливості фінансової діяльності акціонерних товариств
24. 2.6. Особливості фінансової діяльності командитних і повних товариств
25. 2.7. Фінансова діяльність кооперативів
26. 2.8. Особливості фінансової діяльності підприємств з іноземними інвестиціями
27. 2.9. Фінансова діяльність державних і казенних підприємств
28. 2.10. Фінансування спільної діяльності підприємств на основі договорів кооперації
29. ТЕСТИ І ЗАДАЧІ
30. Розділ 3 Формування власного капіталу підприємств
31. 3.1. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ, ЙОГО ФУНКЦІЇ ТА СКЛАДОВІ
32. 3.2. Статутний капітал і корпоративні права підприємства 3.2.1. Номінальний капітал підприємства
33. 3.2.2. Привілейовані акції
34. 3.2.3. Балансовий і ринковий курси акцій
35. 3.3. Резервний капітал підприємства, його види та джерела формування
36. 3.4. Збільшення статутного капіталу підприємства 3.4.1. Основні цілі та передумови збільшення статутного капіталу
37. 3.4.2. Збільшення статутного капіталу ТОВ
38. 3.4.3. Методи та джерела збільшення статутного капіталу АТ
39. 3.4.4. Переважне право власників на придбання акцій (часток)
40. 3.4.5. Курс емісії корпоративних прав
41. 3.4.6. Порядок збільшення статутного капіталу на основі додаткової емісії корпоративних прав
42. 3.5. ЗМЕНШЕННЯ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВ 3.5.1. Завдання та основні передумови зменшення статутного капіталу підприємств
43. 3.5.2. Зменшення статутного капіталу ТОВ
44. 3.5.3. Способи зменшення статутного капіталу АТ
45. 3.5.4. Санація балансу
46. 3.6. ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
47. ДОДАТКИ ДО РОЗДІЛУ
48. ТЕСТИ І ЗАДАЧІ
49. Розділ 4 ВНУТРІШНІ ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ
50. 4.1. Класифікація внутрішніх джерел фінансування підприємства
51. 4.2. Самофінансування підприємств
52. 4.2.1. Приховане самофінансування
53. 4.2.2. Тезаврація прибутку
54. 4.3. Збільшення статутного капіталу без залучення додаткових внесків
55. 4.4. Забезпечення наступних витрат i платежів
56. 4.5. Чистий грошовий потік (Cash-flow)
57. 4.6. Показники Cash-flow
58. 4.7. Звіт про рух грошових коштів
59. ДОДАТКИ ДО РОЗДІЛУ
60. ТЕСТИ І ЗАДАЧІ
61. Розділ 5 Дивідендна політика підприємств
62. 5.1. Зміст, значення та основні завдання дивідендної політики
63. 5.2. Теорії в галузі дивідендної політики
64. 5.3. Фактори дивідендної політики
65. 5.4. Порядок нарахування дивідендів
66. 5.5. Форми виплати дивідендів
67. 5.6. Інструменти дивідендної політики
68. 5.7. Методи нарахування дивідендів
69. 5.8. Оподаткування дивідендів
70. 5.9. Ефективність дивідендної політики
71. ТЕСТИ І задачі
72. Розділ 6 Фінансування підприємств за рахунок позичкового капіталу
73. 6.1. ПОЗИЧКОВИЙ КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА, ЙОГО ОЗНАКИ ТА СКЛАДОВІ
74. 6.2. Фінансові кредити 6.2.1. Довгострокові та короткострокові банківські кредити
75. 6.2.2. Практична робота із залучення банківських кредитів
76. 6.2.3. Кредитоспроможність підприємства
77. 6.2.4. Кредитне забезпечення
78. 6.2.5. Кредит в іноземній валюті
79. 6.3. ОБЛІГАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ 6.3.1. Види облігацій та їх параметри
80. 6.3.2. Емісія облігацій
81. 6.3.4. Облігації з нульовим купоном (Zerobond)
82. 6.3.5. Конвертовані облігації
83. 6.3.6. Варанти
84. 6.4. КОМЕРЦІЙНІ КРЕДИТИ
85. 6.5. Факторинг
86. ТЕСТИ І ЗАДАЧІ
87. Розділ 7 ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ РЕОРГАНІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ
88. 7.1. РЕОРГАНІЗАЦІЯ ЯК СПЕЦИФІЧНИЙ НАПРЯМ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
89. 7.2. Загальні передумови реорганізації
90. 7.3. УКРУПНЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА 7.3.1. Сутність та основні завдання реорганізації, спрямованої на укрупнення підприємства
91. 7.4. РЕОРГАНІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА, СПРЯМОВАНА НА ЙОГО РОЗУКРУПНЕННЯ
92. 7.5. Перетворення як особлива форма реорганізації підприємства
93. ТЕСТИ І ЗАДАЧІ
94. ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ[78]
95. 8.1. СУТНІСТЬ І КЛАСИФІКАЦІЯ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ ПІДПРИЄМСТВА
96. 8.2. Довгострокові фінансові інвестиції
97. 8.3. Поточні фінансові інвестиції
98. 8.4. Оцінка доцільності фінансових інвестицій
99. 8.4.1. Оцінка доцільності вкладень в інвестиції з фіксованою ставкою дохідності
100. 8.4.2. Оцінка доцільності фінансових інвестицій у корпоративні права
101. 8.5. ВІДОБРАЖЕННЯ ВАРТОСТІ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ У ЗВІТНОСТІ
102. ТЕСТИ І ЗАДАЧІ
103. Розділ 9 ОЦІНКА ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
104. 9.1. НЕОБХІДНІСТЬ, ЗАВДАННЯ І ПРИНЦИПИ ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
105. 9.2. Вартість капіталу підприємства
106. 9.3. Методичні підходи до оцінки вартості підприємства
107. 9.3.1. Дохідний підхід в оцінці вартості підприємства
108. 9.3.2. Майновий (витратний) підхід
109. 9.3.3. Оцінка вартості підприємства на основі ринкового підходу
110. 9.4. Практична робота з оцінки вартості підприємства
111. ТЕСТИ ТА АНАЛІТИЧНІ СИТУАЦІЇ
112. Розділ 10 ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ У СФЕРІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН
113. 10.1. КОМПЕТЕНЦІЇ ФІНАНСОВИХ СЛУЖБ У СФЕРІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
114. 10.2. РЕГУЛЮВАННЯ РОЗПОДІЛУ ВИРУЧКИ ВІД ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ
115. 10.3. РОЗРАХУНКИ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ 10.3.1. Правила щодо здійснення розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності
116. 10.3.2. Типові платіжні умови зовнішньоекономічних договорів (контрактів)
117. 10.3.3. Форфейтинг
118. 10.4. МИТНЕ ОФОРМЛЕННЯ ТА ОПОДАТКУВАННЯ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ
119. ТЕСТИ
120. Розділ 11 ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛІНГ
121. 11.1. Сутність, необхідність та основні завдання фінансового контролiнгу
122. 11.2. Стратегічний фінансовий контролінг
123. 11.3. Оперативний фінансовий контролінг
124. 11.4. Координація як центральна функція контролінгу
125. 11.5. Внутрішній аудит (ревізія) в системі функцій контролінгу
126. 11.6. Система раннього попередження і реагування (СРПР) 11.6.1. Зміст, призначення та організація
127. 11.6.2. Прогнозування банкрутства на основі дискримінантного аналізу
128. 11.7. Методи контролінгу
129. 11.7.1. Аналіз точки беззбитковості (Break-Even-Analyse)
130. 11.7.2. Бенчмаркінг
131. 11.7.3. Вартісний аналіз
132. 11.7.4. Портфельний аналіз
133. 11.7.5. АВС-аналіз
134. 11.7.6. Аналіз сильних і слабких місць на підприємстві
135. 11.8. МЕТОДИ ФІНАНСОВОГО ПРОГНОЗУВАННЯ 11.8.1. Експертне (суб’єктивне) прогнозування
136. 11.8.2. Каузальне прогнозування
137. 11.8.3. Методи екстраполяції [119]
138. ТЕСТИ І ЗАДАЧІ
139. Розділ 12 БЮДЖЕТУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ
140. 12.1. Бюджетування як функція фінансового контролінгу
141. 12.2. Принципи бюджетування
142. 12.3. Способи бюджетування
143. 12.4. Система бюджетів на підприємстві
144. 12.5. Визначення потреби підприємства в капіталі 12.5.1. Зміст та види потреби в капіталі
145. 12.5.2. Потреба в капіталі для фінансування основних засобів і нематеріальних активів
146. 12.5.3. Потреба в капіталі для фінансування оборотних активів
147. 12.6. Правила фінансування підприємств
148. 12.6.1. Золоте правило фінансування
149. 12.6.2. Золоте правило балансу
150. 12.6.3. Правило вертикальної структури капіталу
151. 12.6.4. Ефект фінансового лівериджу
152. 12.7. Планування прибутків і збитків
153. 12.8. Планування ліквідності
154. 12.9. Планування показників балансу
155. 12.10. Прогноз руху грошових коштів (Cash-flow)
156. 12.11. Бюджетний контроль та аналіз відхилень
157. ТЕСТИ І ЗАДАЧІ
158. Глосарій
159. Література
160. Додатки
161. Алфавітно-предметний покажчик

На попередню


Додати в закладкиДодати в закладки zakladki.ukr.net Додати в закладки links.i.ua Додати в закладки kopay.com.ua Додати в закладки uca.kiev.ua Написати нотатку в vkontakte.ru Додати в закладки twitter.com Додати в закладки facebook.com Додати в закладки myspace.com Додати в закладки google.com Додати в закладки myweb2.search.yahoo.com Додати в закладки myjeeves.ask.com Додати в закладки del.icio.us Додати в закладки technorati.com Додати в закладки stumbleupon.com Додати в закладки slashdot.org Додати в закладки digg.com
Додати в закладки bobrdobr.ru Додати в закладки moemesto.ru Додати в закладки memori.ru Додати в закладки linkstore.ru Додати в закладки news2.ru Додати в закладки rumarkz.ru Додати в закладки smi2.ru Додати в закладки zakladki.yandex.ru Додати в закладки ruspace.ru Додати в закладки mister-wong.ru Додати в закладки toodoo.ru Додати в закладки 100zakladok.ru Додати в закладки myscoop.ru Додати в закладки newsland.ru Додати в закладки vaau.ru Додати в закладки moikrug.ru
Додати в інші сервіси закладок   RSS - Стрічка новин сайту.
Переклад Натисни для перекладу. Сlick to translate.Translate