Українська Банерна Мережа
UkrKniga.org.ua
У жодній революції молодь не бере такої активної участі, як у сексуальній. / Володимир Голобородько

Додати в закладкиДодати в закладки zakladki.ukr.net Додати в закладки links.i.ua Додати в закладки kopay.com.ua Додати в закладки uca.kiev.ua Написати нотатку в vkontakte.ru Додати в закладки twitter.com Додати в закладки facebook.com Додати в закладки myspace.com Додати в закладки google.com Додати в закладки myweb2.search.yahoo.com Додати в закладки myjeeves.ask.com Додати в закладки del.icio.us Додати в закладки technorati.com Додати в закладки stumbleupon.com Додати в закладки slashdot.org Додати в закладки digg.com
Додати в закладки bobrdobr.ru Додати в закладки moemesto.ru Додати в закладки memori.ru Додати в закладки linkstore.ru Додати в закладки news2.ru Додати в закладки rumarkz.ru Додати в закладки smi2.ru Додати в закладки zakladki.yandex.ru Додати в закладки ruspace.ru Додати в закладки mister-wong.ru Додати в закладки toodoo.ru Додати в закладки 100zakladok.ru Додати в закладки myscoop.ru Додати в закладки newsland.ru Додати в закладки vaau.ru Додати в закладки moikrug.ru
Додати в інші сервіси закладок   RSS - Стрічка новин сайту.
Переклад Натисни для перекладу. Сlick to translate.Translate


Вхід в УЧАН
Анонімний форум з обміну зображеннями і жартами.Додати книгу на сайт:
Завантажити книгу


Скачати одним файлом. Книга: Міжнародне приватне право / Дахно І. І.


19.4. Регламент Морської арбітражної комісії при Торгово-промисловій палаті України

Наведемо текст регламенту Морської арбітражної комісії при Торгово-про-мисловій палаті України.

РЕГЛАМЕНТ МОРСЬКОЇ АРБІТРАЖНОЇ КОМІСІЇ ПРИ ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВІЙ ПАЛАТІ УКРАЇНИ

Затверджено рішенням Президії

Торгово-промислової палати України

від 25 серпня 1994 р., протокол № 107(2)

Морська арбітражна комісія при Торгово-промисловій палаті України є са-мостійною постійно діючою арбітражною установою (третейським судом), що здійснює свою діяльність згідно з Законом України “Про міжнародний комер-ційний арбітраж” від 24 лютого 1994 року Положенням про Морську арбітраж-ну комісію при ТПП України і цим Регламентом.

І. Компетенція морської арбітражної комісії

1.1. Морська арбітражна комісія вирішує спори, які випливають з договір-них та інших цивільно-правових відносин, що виникають із торгового мореп-лавства незалежно від того, чи є сторонами таких відносин суб’єкти українсько-го та іноземного або лише українського чи тільки іноземного права. Зокрема, Морська арбітражна комісія вирішує спори, що випливають з відносин:

1) щодо фрахтування суден, морського перевезення вантажів, а також пере-везення вантажів у змішаному плаванні (ріка—море);

2) щодо морського буксирування суден та інших плавучих засобів;

3) щодо морського страхування і перестрахування;

4) пов’язаних з купівлею-продажем, заставою та ремонтом морських суден та інших плавучих засобів;

5) з лоцманської та льодової проводки, агентського та іншого обслуговуван-ня морських суден, а також суден внутрішнього плавання, оскільки відповідні операції пов’язані з плаванням таких суден морськими шляхами;

6) пов’язаних з використанням суден для здійснення наукових досліджень, видобування корисних копалин, гідротехнічних та інших робіт;

7) щодо рятування морських суден або морським судном судна внутріш-нього плавання, а також щодо рятування в морських водах судном внутрішньо-го плавання іншого судна внутрішнього плавання;

8) пов’язаних з підніманням затонулих у морі суден та іншого майна;

9) пов’язаних із зіткненням морських суден, морського судна і судна внут-рішнього плавання, суден внутрішнього плавання у морських водах, а також із заподіянням судном пошкоджень портовим спорудам, засобам навігаційної об-становки та іншим об’єктам;

286

10) зв’язаних із заподіянням пошкоджень рибальським сітям і іншим зна-ряддям ловлення, а також з іншим заподіянням шкоди під час здійснення морсь-кого рибного промислу.

Морська арбітражна комісія вирішує також спори, що виникають у зв’язку з плаванням морських суден і суден внутрішнього плавання по міжнародних ріках, у випадках, вказаних в цій статті, а також спори, зв’язані із здійсненням суднами внутрішнього плавання закордонних перевезень.

1.2. Морська арбітражна комісія приймає до розгляду спори при наявності письмової угоди (домовленості) між сторонами про передачу їй всіх або певних спорів, які виникають чи можуть виникнути між сторонами у зв’язку з будь-якими конкретними правовідносинами, незалежно від того, чи мають вони дого-вірний характер, чи ні. Арбітражна угода може бути укладена у вигляді арбіт-ражного застереження в договорі або у вигляді окремої угоди.

1.3. Арбітражна угода укладається в письмовій формі. Угода вважається ук-ладеною, якщо вона міститься в документі, підписаному сторонами, або укладе-на шляхом обміну листами, повідомленнями по телефаксу, телеграфу або з ви-користанням інших засобів зв’язку, що забезпечують фіксацію такої угоди, а також шляхом обміну позовною заявою і відзивом на позов, в яких одна із сторін стверджує наявність арбітражної угоди, а інша проти цього не заперечує. Посилання в договорі на документ, який містить арбітражне застереження, є ар-бітражною угодою за умови, якщо договір укладено в письмовій формі і це по-силання є таким, що робить згадане арбітражне застереження частиною дого-вору

1.4. Арбітражне застереження, що є частиною договору, повинно трактува-тися як угода, що не залежить від інших умов договору. Винесення Морською арбітражною комісією рішення про недійсність договору не тягне за собою в силу закону недійсність арбітражного застереження.

1.5. Морська арбітражна комісія приймає до розгляду спори, віднесені до її компетенції міжнародними договорами та угодами.

1.6. Питання про компетенцію Морської арбітражної комісії в кожній конк-ретній справі вирішує голова Морської арбітражної комісії.

1.7. Заява про відсутність у Морської арбітражної комісії компетенції може бути зроблена не пізніше подання заперечень щодо позову. Призначення сторо-ною арбітра або її участь у призначенні арбітра не позбавляє сторону права зро-бити таку заяву. Заява про те, що Морська арбітражна комісія перевищує межі своєї компетенції, повинна бути зроблена відразу ж, як тільки питання, яке, на думку сторони, виходить за ці межі, буде поставлено в ході арбітражного роз-гляду. Морська арбітражна комісія може в будь-якому з цих випадків прийняти заяву, зроблену пізніше, якщо визнає затримку виправданою.

1.8. Морська арбітражна комісія може винести постанову щодо заяви, зазна-ченої в статті 1.7 цього Регламенту, або як з питання попереднього характеру, або в рішенні щодо суті спору. Якщо Морська арбітражна комісія винесе поста-нову як з питання попереднього характеру, що вона має компетенцію, будь-яка

287

сторона може протягом 30 днів після одержання цієї постанови оспорити її шля-хом звернення з клопотанням про її відміну до Київського міського суду, рішен-ня якого з цього питання не підлягає оскарженню; поки таке прохання чекає на своє вирішення, Морська арбітражна комісія може продовжити розгляд та прий-няти арбітражне рішення.

1.9. Якщо сторони не домовились про інше, Морська арбітражна комісія може на прохання будь-якої сторони розпорядитися про вжиття якою-небудь стороною таких забезпечувальних заходів щодо предмета спору, які вона вважає необхідними. Морська арбітражна комісія може зажадати від будь-якої сторони надати належне забезпечення у зв’язку з такими заходами.

Звернення сторони до державного суду до або під час арбітражного розгля-ду з проханням про вжиття забезпечувальних заходів та винесення судом поста-нови про вжиття таких заходів не є несумісним з арбітражною угодою.

ІI. Організація морської арбітражної комісії

2.1. Морська арбітражна комісія складається з голови, двох його заступни-ків, арбітрів та відповідального секретаря.

2.2. Морська арбітражна комісія має Президію, членами якої є голова Мор-ської арбітражної комісії та його заступники.

Голова Морської арбітражної комісії є одночасно й головою Президії.

Два члени Президії утворюють кворум. Рішення Президії приймається біль-шістю голосів. При рівній кількості голосів голос голови Президії є вирішаль-ним.

2.3. Голова Морської арбітражної комісії та його заступники призначаються

Президією Торгово-промислової палати України строком на 4 роки. Голова Мор-

ської арбітражної комісії організує діяльність комісії, виконує функції, які пе-

редбачені цим Регламентом, представляє Морську арбітражну комісію в її сто-

сунках в Україні і за кордоном.

В період відсутності голови Морської арбітражної комісії його функції вико-нує за призначенням голови Морської арбітражної комісії один із його заступ-ників.

Функції заступників голови Морської арбітражної комісії визначаються го-ловою Морської арбітражної комісії.

2.4. Арбітрами можуть бути особи, призначені сторонами за умови дотри-

мання цього Регламенту, або особи, призначені Президентом Торгово-промисло-

вої палати України.

Президія Торгово-промислової палати України затверджує Рекомендаційний список арбітрів, до якого можуть бути включені як громадяни України, так і громадяни інших держав та особи без громадянства.

В списку вказується ім’я та прізвище арбітра, його громадянство та постійне місце проживання, освіта, спеціальність, вчений ступінь (звання), посада та ін-ші відомості за рішенням Президії Морської арбітражної комісії.

2.5. Арбітри незалежні, об’єктивні і неупереджені при виконанні своїх обо-

в’язків. Вони не можуть бути представниками сторін.

288

2.6. Відповідальний секретар Морської арбітражної комісії призначається

Президентом Торгово-промислової палати України за поданням Президії Морсь-

кої арбітражної комісії.

Відповідальний секретар організує діловодство і виконує інші передбачені Регламентом функції.

2.7. Арбітри, Президія та відповідальний секретар Морської арбітражної комісії зобов’язані дотримуватись конфіденційності щодо спорів, які розгляда-ються в Морській арбітражній комісії.

2.8. Морська арбітражна комісія при Торгово-промисловій палаті України має печатку із своїм найменуванням українською та англійською мовами із зоб-раженням якоря та терезів правосуддя.

III. Склад морської арбітражної комісії, який розглядає справу

3.1. Сторони можуть за власним розсудом визначати кількість арбітрів, в тому числі одного. Якщо немає згоди сторін про кількість арбітрів, признача-ються три арбітри. Арбітр чи арбітри, які розглядають справу, незалежно від їх кількості іменуються під час розгляду справи складом Морської арбітражної комісії.

3.2. Жодна особа не може бути позбавлена права виступати арбітром через її громадянство, якщо сторони не домовились про інше.

3.3. Сторони можуть за власним розсудом узгодити процедуру призначення арбітра чи арбітрів за умови дотримання положень цього Регламенту.

У разі відсутності такої угоди:

– при арбітражі з трьома арбітрами кожна сторона призначає одного арбіт-ра і двоє призначених таким чином арбітрів призначають третього арбітра — голову складу Морської арбітражної комісії в даній справі; якщо сторона не призначить арбітра протягом 30 днів після одержання повідомлення про це Морської арбітражної комісії або якщо два арбітри протягом 30 днів з моменту їх призначення не домовляться про призначення третього арбітра, арбітр згідно з п. 3 ст. 11 Закону України “Про міжнародний комерційний арбітраж” призна-чається Президентом Торгово-промислової палати України;

– при арбітражі з одноособовим арбітром, якщо сторони не домовились про призначення арбітра, арбітр згідно з п. 3 ст. 11 Закону України “Про міжна-родний комерційний арбітраж” призначається Президентом Торгово-промисло-вої палати України.

3.4. Якщо під час процедури призначення, узгодженої сторонами:

– одна із сторін не дотримується цієї процедури; або

– сторони або два арбітри не можуть досягти згоди згідно з такою процеду-рою; або

– третя особа, включаючи установу, не виконує яку-небудь функцію, покла-дену на неї згідно з такою процедурою,

будь-яка сторона може просити Президента Торгово-промислової палати України вжити необхідних заходів, якщо тільки угода про процедуру призначен-ня не передбачає інших способів забезпечення призначення.

289

3.5. При призначенні арбітра Президентом Торгово-промислової палати України враховуються будь-які вимоги, що ставляться до кваліфікації арбітра угодою сторін, і такі міркування, які можуть забезпечити призначення незалеж-ного і неупередженого арбітра, а в разі призначення одноособового арбітра чи голови складу Морської арбітражної комісії береться також до уваги бажаність призначення арбітром особи іншого громадянства, ніж громадянство, до якого належать сторони.

3.6. Постанови Президента Торгово-промислової палати України, що приймаються згідно з ст. 3.3, 3.5 цього Регламенту, оскарженню не підлягають.

3.7. В разі звернення до будь-якої особи у зв’язку з її можливим призна-ченням в якості арбітра ця особа повинна повідомити про будь-які обставини, які можуть викликати обгрунтовані сумніви щодо її неупередженості або неза-лежності. Арбітр з моменту його призначення і протягом всього арбітражного розгляду повинен без зволікання сповістити сторонам про такі обставини, якщо він не сповістив їм про ці обставини раніше.

3.8. Відвід арбітру може бути заявлено тільки в тому разі, якщо існують обставини, що викликають обгрунтовані сумніви щодо його неупередженості або незалежності, або якщо він не володіє кваліфікацією, обумовленою угодою сторін. Сторона може заявити відвід арбітру, якого вона призначила або у при-значенні якого вона брала участь, лише з причин, які стали їй відомі після його призначення.

3.9. Сторони можуть на свій розсуд домовитись про процедуру відводу ар-бітра за умови додержання положень пунктів 10 та 11 цієї статті.

3.10. В разі відсутності такої домовленості сторона, яка вирішила заявити відвід арбітру, повинна протягом 15 днів після того, як їй стало відомо про склад Морської арбітражної комісії чи про будь-які обставини, зазначені в ст. 3.8 цього Регламенту, в письмовій формі повідомити Морську арбітражну комісію шляхом направлення їй мотивованої заяви.

Якщо арбітр, якому заявлено відвід, сам не відмовиться від участі в розгляді справи або інша сторона не дає згоди на відвід арбітра, питання про відвід ви-рішується Президією Морської арбітражної комісії.

3.11. Якщо заяву про відвід при застосуванні будь-якої процедури, узгод-женої сторонами, або процедури, передбаченої ст. 3.10 цього Регламенту, не за-доволено, сторона, яка заявляє відвід, може протягом 30 днів після одержання повідомлення про рішення, яким відхилено відвід, просити Президента Торго-во-промислової палати України прийняти постанову про відвід, яка не підлягає оскарженню. Доки прохання сторони чекає свого вирішення, Морська арбітраж-на комісія, включаючи арбітра, якому заявлено відвід, може продовжити арбіт-ражний розгляд і винести арбітражне рішення.

3.12. У разі коли арбітр юридично чи фактично виявляється нездатним ви-конувати свої функції або невиправдано довго не виконує їх з інших причин, його мандат припиняє дію, якщо арбітр бере самовідвід або сторони домовля-ються про припинення мандата.

290

В інших випадках, якщо зберігаються розбіжності щодо будь-якої із цих під-став, будь-яка сторона може звернутися до Президента Торгово-промислової палати з проханням вирішити питання про припинення дії мандата, постанова якого не підлягає оскарженню.

3.13. Самовідвід арбітра або згода сторони на припинення його мандата згідно з ст. 3.10 або ст. 3.12 цього Регламенту не означає визнання будь-якої із підстав, зазначених в ст. 3.10 чи 3.12 цього Регламенту.

3.14. Якщо мандат арбітра припиняє дію на підставі ст. 3.10 чи 3.12 цього Регламенту, або внаслідок самовідводу арбітра з будь-якої іншої причини, або внаслідок відміни його мандата угодою сторін, а також в будь-якому іншому ви-падку припинення дії мандата арбітра, новий арбітр призначається згідно з пра-вилами, які були застосовані при призначенні арбітра, якого замінюють.

IV. Арбітражне провадження а) Загальні положення

4.1. До сторін має бути рівне ставлення і кожній стороні повинні бути на-дані всі можливості для викладення своєї позиції.

4.2. За умови дотримання положень Закону України “Про міжнародний ко-мерційний арбітраж” сторони можуть на свій розсуд домовитися про процедуру розгляду справи Морською арбітражною комісією.

В разі відсутності такої угоди Морська арбітражна комісія може з дотриман-ням положень Закону України “Про міжнародний комерційний арбітраж” вести арбітражний розгляд таким чином, який вона вважає за належний. Повноважен-ня, надані Морській арбітражній комісії, включають повноваження на визначен-ня допустимості та належності будь-якого доказу.

4.3. Місцезнаходженням Морської арбітражної комісії і місцем проведення її засідань по розгляду справ є місто Київ.

4.4. Сторони можуть на свій розсуд домовитись про місце арбітражу. В разі відсутності такої домовленості місце арбітражу визначається Морською арбіт-ражною комісією з урахуванням обставин справи, включаючи фактор зручності для сторін.

4.5. Незважаючи на положення п. 4 цієї статті, Морська арбітражна комісія може, якщо сторони не домовились про інше, зібратися в іншому місці, яке вона вважає належним для проведення консультацій між арбітрами, заслуховування свідків, експертів чи представників сторін або для огляду товарів, іншого май-на чи документів.

4.6. Арбітражний розгляд ведеться українською чи російською мовою.

4.7. Сторони можуть на свій розсуд домовитись про мову чи мови, які вико-ристовуватимуться під час арбітражного розгляду.

В разі відсутності такої домовленості Морська арбітражна комісія визначає мову чи мови, які використовуватимуться під час розгляду. Така домовленість або визначення, якщо в них не застережено інше, стосуються будь-якої письмо-вої заяви сторони, будь-якого слухання справи та будь-якого арбітражного рі-шення, постанови чи іншого повідомлення Морської арбітражної комісії.

291

4.8. Морська арбітражна комісія може дати розпорядження про те, щоб будь-які заяви та документальні докази супроводжувались перекладом на мову або мови, про які домовились сторони, або які визначені Морською арбітраж-ною комісією.

4.9. Строк арбітражного розгляду справи не повинен перевищувати 6 міся-ців з дня одержання Морською арбітражною комісією належно оформленого по-зову і суми арбітражного збору.

Президія за мотивованим зверненням складу Морської арбітражної комісії чи однієї із сторін має право продовжити цей строк.

4.10. Усі документи, що стосуються арбітражного розгляду, повинні бути подані сторонами у такій кількості примірників, щоб кожна з них мала по одно-му примірнику, а Морська арбітражна комісія — не менше одного примірника.

4.11. Секретаріат Морської арбітражної комісії забезпечує своєчасне на-правлення сторонам усіх документів у справі. Вони направляються за адресою, вказаною сторонами.

4.12. Якщо сторони не домовились про інше, будь-яке письмове повідом-лення вважається одержаним, якщо воно доставлено адресату особисто або на його комерційне підприємство, за його постійним місцепроживанням чи пошто-вою адресою; якщо останні не можуть бути встановлені шляхом розумного на-ведення довідок, письмове повідомлення вважається одержаним, якщо воно на-діслано за останнім відомим місцезнаходженням комерційного підприємства, постійним місцепроживанням чи поштовою адресою адресата рекомендованим листом або будь-яким іншим шляхом, що передбачає реєстрацію спроби достав-ки цього повідомлення.

Повідомлення вважається одержаним в день такої доставки.

4.13. Позовна заява, відзив на позов, повістка, арбітражне рішення, поста-

нова та ухвала направляються стороні лише рекомендованим листом або вруча-

ються особисто під розписку.

Всі інші документи і повідомлення можуть бути направлені звичайним лис-том, по телефаксу, телеграфу.

4.14. Порядок обчислення арбітражного збору, ставки гонорарів арбітрів і інших витрат Морської арбітражної комісії затверджує Торгово-промислова па-лата України.

4.15. Визначення та розподіл арбітражного збору та відшкодування витрат Морської арбітражної комісії здійснюються відповідно до Положення про арбіт-ражні збори і витрати, яке є складовою частиною цього Регламенту (додаток).

4.16. Порушення порядку та строку сплати арбітражного збору і відшкоду-вання витрат Морської арбітражної комісії може призвести до зупинення або припинення арбітражного розгляду.

Постанова про зупинення або припинення арбітражного розгляду у справі у таких випадках виноситься головою Президії Морської арбітражної комісії.

292

б) Порушення арбітражного провадження у справі

5.1. Провадження у справі порушується поданням належно оформленої по-

зовної заяви до Морської арбітражної комісії.

Днем подання позову до Морської арбітражної комісії вважається день його вручення Морській арбітражній комісії, а в разі відправлення поштою — дата штемпеля на конверті поштового відомства місця відправлення.

5.2. Позовна заява повинна містити:

– найменування Морської арбітражної комісії; – найменування сторін та їхні поштові адреси; – зазначення ціни позову; – вимоги позивача;

– обгрунтування компетенції Морської арбітражної комісії; – виклад обставин, на яких грунтуються позовні вимоги; – зазначення доказів, що підтверджують позов; – обгрунтований розрахунок сум, що стягуються чи оспорюються; – законодавство, на підставі якого подається позов; – перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; – підпис позивача,

якщо тільки сторони не домовилися про інше щодо необхідних реквізитів заяви.

5.3. До позовної заяви додаються:

– копії позовної заяви і доданих до неї документів для відповідача;

– документи, які підтверджують обставини, на яких грунтуються позовні вимоги;

– докази сплати реєстраційного збору.

Сторони можуть послатися на документи чи інші обставини, які вони пода-дуть надалі.

5.4. Одержавши позовну заяву, відповідальний секретар надсилає позивачу

Регламент, Рекомендаційний список арбітрів та повідомляє суму арбітражного

збору, який позивач має сплатити на рахунок Торгово-промислової палати Ук-

раїни.

Якщо позов подано без додержання вимог, передбачених п. 2 і 3 цієї статті, відповідальний секретар Морської арбітражної комісії пропонує позивачу усу-нути виявлені недоліки протягом 30 днів з моменту одержання пропозиції.

До усунення недоліків справа залишається без руху, а при невиконанні про-позиції арбітражний розгляд припиняється.

5.5. Одночасно відповідальний секретар повідомляє позивача про необхід-ність відповідно до ст. 3 Регламенту надіслати заяву про кількісний склад Морської арбітражної комісії, призначеного позивачем арбітра, вказавши його ім’я та прізвище, представити докази про сплату арбітражного збору.

5.6. Якщо позивач протягом 30 днів після одержання повідомлення не на-дішле заяву про кількісний склад Морської арбітражної комісії і не вкаже ім’я та прізвище призначеного ним арбітра, згідно з п. 3 ст. 11 Закону України “Про

293

міжнародний комерційний арбітраж” арбітра за позивача призначає Президент Торгово-промислової палати.

Невиконання позивачем вимоги про представлення доказів про сплату арбіт-ражного збору в 30-денний строк після одержання повідомлення є підставою для припинення арбітражного розгляду.

5.7. Якщо очевидно, що Морська арбітражна комісія не компетентна розгля-дати справу, вона відмовляє у прийнятті позовної заяви і повертає її позивачу протягом 10 днів.

5.8. Після одержання належно оформленої позовної заяви відповідальний секретар Морської арбітражної комісії протягом десяти днів повідомляє про це відповідача і надсилає йому копії позовної заяви та доданих до неї документів, а також Регламент і Рекомендаційний список арбітрів.

5.9. Одночасно відповідальний секретар пропонує відповідачу у 30-денний строк з моменту отримання ним позовних матеріалів надіслати до Морської арбітражної комісії свої письмові пояснення (відзив на позовну заяву) і всі документи, що підтверджують заперечення проти позову, заяву про залік або зустрічні вимоги, якщо такі є, з відповідними обгрунтуваннями, якщо тільки сторони не домовились про інше щодо необхідних реквізитів відзиву, а також відповідно до ст.3 Регламенту повідомити Морській арбітражній комісії ім’я та прізвище призначеного відповідачем арбітра.

На прохання відповідача згаданий строк для подання додаткових документів може бути продовжений, але не більш як на один місяць.

Якщо відповідач не призначить в 30-денний строк з моменту одержання по-зовних матеріалів арбітра, то арбітра за відповідача згідно з п. 3 ст. 11 Закону України “Про міжнародний комерційний арбітраж” призначає Президент Торго-во-промислової палати України.

5.10. До зустрічного позову, який повинен бути взаємопов’язаний з первіс-ним, пред’являються ті ж вимоги, що й до первісного позову.

5.11. Якщо сторони не домовились про інше, в процесі арбітражного роз-гляду будь-яка із сторін може змінити чи доповнити свої позовні вимоги або за-перечення проти позову, якщо тільки Морська арбітражна комісія не визнає не-доцільними такі зміни чи доповнення з врахуванням затримки вирішення спору.

Вищезгадане в рівній мірі застосовується відносно права сторони заявити вимоги про залік або подати зустрічні вимоги.

в) Підготовка арбітражного розгляду справи

6.1. Попередню підготовку справи до розгляду здійснює відповідальний секретар відповідно до ст. 4, 5 цього Регламенту.

6.2. Склад Морської арбітражної комісії перевіряє стан підготовки справи до розгляду і, якщо визнає за необхідне, вживає додаткових заходів по підго-товці справи, зокрема вимагає від сторін письмові пояснення, докази та інші до-даткові документи.

6.3. Про час і місце проведення засідання і його персональний склад сторо-ни сповіщаються відповідальним секретарем за 30 днів до моменту проведення такого засідання.

294

Цей строк за угодою сторін може бути скорочено або продовжено.

г) Розгляд справи

7.1. За умови дотримання будь-якої іншої угоди сторін склад Морської ар-бітражної комісії приймає рішення про те, чи проводити усне слухання справи для подання доказів або для усних дебатів, чи здійснювати розгляд тільки на ос-нові документів та інших матеріалів. Проте, крім того випадку, коли сторони до-мовились не проводити усного слухання, Морська арбітражна комісія повинна провести таке слухання на відповідній стадії розгляду, якщо про це просить будь-яка із сторін.

7.2. Сторонам заздалегідь має бути направлене повідомлення про будь-яке засідання складу Морської арбітражної комісії, що проводиться з метою огляду товарів, іншого майна чи документів.

7.3. Всі заяви, документи чи інша інформація, подані однією із сторін скла-ду Морської арбітражної комісії, повинні бути передані іншій стороні. Сторо-нам повинні також передаватись висновки експертів чи інші документи та дока-зи, на яких може грунтуватися рішення складу Морської арбітражної комісії.

Сторони можуть вести свої справи в Морській арбітражній комісії і брати участь в арбітражному розгляді як безпосередньо, так і через належним чином уповноважених представників.

7.4. Якщо сторони не домовились про інше, у тих випадках, коли без поси-

лання на поважні причини:

а) позивач не подає свою позовну заяву, як це вимагається згідно із ст. 5.2,

5.3 цього Регламенту — склад Морської арбітражній комісії припиняє розгляд;

б) відповідач не подає своїх заперечень щодо позову відповідно до цього

Регламенту — склад Морської арбітражної комісії продовжує розгляд справи, не

вважаючи таке неподання заперечень визнанням позову;

в) будь-яка сторона не з’являється на розгляд справи або не подає докумен-

тальних доказів — склад Морської арбітражної комісії може продовжити роз-

гляд та винести рішення за наявними в справі матеріалами.

7.5. Морська арбітражна комісія може відкласти розгляд справи:

а) у випадку необхідності витребувати нові докази;

б) у зв’язку з неявкою в засідання суду представника відповідача і відсутні-

стю в справі підтвердження про вручення йому повідомлення про день арбіт-

ражного розгляду справи,

в) у випадку відхилення клопотання про відвід арбітра і звернення сторони,

яка заявила таке клопотання, до Президента Торгово-промислової палати Украї-

ни відповідно до ст. 3.11 цього Регламенту.

Розгляд справи може бути відкладено і за наявності інших обставин, що пе-решкоджають, на думку суду, вирішенню спору в даному засіданні.

Відкладаючи розгляд справи, Морська арбітражна комісія виносить мотиво-вану ухвалу.

7.6. Якщо сторони не домовились про інше, Морська арбітражна комісія:

а) може призначити одного чи кількох експертів для роз’яснення конкрет-них питань, які визначаються складом Морської арбітражної комісії;

295

б) може зажадати від сторін надання експерту будь-якої інформації, що сто-сується справи, або пред’явлення для огляду чи надання можливості огляду будь-яких документів, товарів чи іншого майна, що має відношення до справи.

7.7. В разі відсутності домовленості про інше експерт на прохання сторони або якщо склад Морської арбітражної комісії вважає це за необхідне, повинен після подання свого усного чи письмового висновку взяти участь у розгляді справи, де сторонам надається можливість ставити йому запитання і представ-ляти свідків-експертів для свідчення у спірних питаннях.

д) Винесення арбітражного рішення

і припинення арбітражного розгляду справи

8.1. Морська арбітражна комісія вирішує спір згідно з такими нормами пра-ва, які сторони обрали як такі, що застосовуватимуться до суті спору. Будь-яка вказівка на право або системи права тієї чи іншої держави, якщо в ній не вис-ловлено іншого наміру, повинна тлумачитись як така, що безпосередньо відси-лає до матеріального права цієї держави, а не до її колізійних норм.

8.2. В разі відсутності будь-якої вказівки сторін Морська арбітражна комісія застосовує право, визначене згідно з колізійними нормами, які вона вважає за необхідне застосувати.

8.3. Склад Морської арбітражної комісії приймає рішення “по справедли-вості” або як “дружній посередник” лише в тому випадку, коли сторони прямо уповноважили його на це.

8.4. У всіх випадках склад Морської арбітражної комісії приймає рішення згідно з умовами угоди, міжнародних конвенцій і з врахуванням торгових зви-чаїв, що стосуються даної угоди.

8.5. Арбітражний розгляд завершується остаточним арбітражним рішенням чи постановою Морської арбітражної комісії про припинення арбітражного роз-гляду.

8.6. При арбітражному розгляді справи колегіальним складом арбітрів будь-яке рішення Морської арбітражної комісії, якщо сторони не домовились про інше, повинно бути винесено більшістю арбітрів. Проте питання процедури мо-жуть вирішуватись головою складу Морської арбітражної комісії, якщо його уповноважать на це сторони або всі члени складу Морської арбітражної комісії.

8.7. Арбітражне рішення повинно бути винесено в письмовій формі та під-писано одноособовим арбітром або арбітрами. При колегіальному арбітражно-му розгляді достатньо наявності підписів більшості членів складу Морської ар-бітражної комісії за умови зазначення причини відсутності інших підписів.

8.8. В арбітражному рішенні повинні бути зазначені мотиви, на яких воно грунтується, висновок про задоволення чи відхилення позовних вимог, сума ар-бітражного збору і витрат в справі, їх розподіл між сторонами.

8.9. В арбітражному рішенні повинні бути зазначені його дата та місце за-сідання Морської арбітражної комісії. Згідно з ст. 4 арбітражне рішення вва-жається винесеним у цьому місці.

296

8.10. Якщо в ході арбітражного розгляду сторони врегулюють спірні питан-ня, склад Морської арбітражної комісії припиняє розгляд справи і, на прохання сторін, за умови відсутності заперечень з його боку, фіксує це врегулювання у вигляді арбітражного рішення на узгоджених умовах.

8.11. Арбітражне рішення на узгоджених умовах має бути винесено згідно з п. 6–9 ст. 8 Регламенту і повинно містити вказівку на те, що воно є арбітражним рішенням. Таке рішення має ту ж силу і підлягає виконанню так само, як і будь-яке інше арбітражне рішення щодо суті спору.

8.12. Склад Морської арбітражної комісії виносить постанову про припи-нення арбітражного розгляду у випадках, коли:

а) позивач відмовляється від своїх вимог; якщо тільки відповідач не висуне

заперечень проти припинення розгляду справи і Морська арбітражна комісія не

визнає законний інтерес відповідача в остаточному врегулюванні спору;

б) сторони домовляються про припинення розгляду;

в) склад Морської арбітражної комісії визнає, що продовження розгляду

стало з якихось причин непотрібним чи неможливим, в тому числі, коли пози-

вач порушив порядок сплати арбітражного збору.

8.13. Прийняте рішення по суті спору або постанова про припинення про-

вадження у справі оголошується в арбітражному засіданні після закінчення роз-

гляду справи. Склад Морської арбітражної комісії має право оголосити тільки

резолютивну частину рішення.

У зв’язку з особливою складністю справи рішення по ній може бути прийня-те протягом п’яти днів, про що оголошується в засіданні.

8.14. Протягом 10 днів з моменту прийняття рішення сторонам надсилаєть-ся у письмовій формі мотивоване рішення, підписане арбітрами у відповідності з пунктом 7 цієї статті. Голова Морської арбітражної комісії має право у винят-кових випадках в разі необхідності продовжити цей строк, але не більш як на 10 днів.

8.15. Дія повноважень складу Морської арбітражної комісії припиняється одночасно з завершенням арбітражного розгляду справи, без шкоди, проте, для положень ст. 8.16–8.18 цього Регламенту.

8.16. Протягом 30 днів після одержання рішення, якщо сторони не домови-лись про інший строк:

а) будь-яка із сторін, повідомивши про це іншу сторону, може просити

склад Морської арбітражної комісії в справі про виправлення будь-якої допуще-

ної помилки в підрахунках, описки, друкарської помилки чи іншої помилки ана-

логічного характеру;

б) за наявності відповідної домовленості між сторонами будь-яка із сторін,

повідомивши про це іншу сторону, може просити склад Морської арбітражної

комісії дати роз’яснення якого-небудь конкретного пункту або частини арбіт-

ражного рішення.

Склад Морської арбітражної комісії, якщо він визнає прохання виправда-ним, має внести відповідні виправлення або дати роз’яснення протягом 30 днів

297

після одержання відповідного прохання. Таке роз’яснення стає складовою час-тиною арбітражного рішення.

8.17. Склад Морської арбітражної комісії за своєю ініціативою протягом 30 днів рахуючи від дати винесення арбітражного рішення може виправити будь-які помилки, зазначені в п. 8.16(а) цієї статті.

8.18. Якщо сторони не домовились про інше, будь-яка із сторін, повідомив-ши про це іншу сторону, може протягом 30 днів після одержання арбітражного рішення просити склад Морської арбітражної комісії винести додаткове рішен-ня стосовно вимог, які були заявлені в ході арбітражного розгляду справи, але не були відображені в арбітражному рішенні. Якщо склад Морської арбітражної комісії визнає прохання обгрунтованим, він повинен протягом 30 днів після одержання прохання винести додаткове рішення.

8.19. Положення ст. 8 повинні застосовуватись стосовно виправлення, роз’яснення арбітражного рішення або щодо додаткового рішення.

V. Оспорювання арбітражного рішення

9.1. Оспорювання арбітражного рішення може бути здійснено лише шляхом подання клопотання про відміну згідно з п. 2, 3 ст. 9 цього Регламенту.

9.2. Арбітражне рішення згідно з п. 2 ст. 6 Закону України “Про міжнарод-ний комерційний арбітраж” може бути відмінено Київським міським судом лише у випадку, якщо:

1) сторона, яка заявляє клопотання про відміну, надасть докази того, що:

– одна із сторін в арбітражній угоді, зазначеній в ст. 1.2 Регламенту, була якоюсь мірою недієздатною, або ця угода є недійсною за законом, якому сторо-ни цю угоду підпорядкували, а в разі відсутності такої вказівки — за законом України; або

– її не було належним чином повідомлено про призначення арбітра або про арбітражний розгляд чи з інших поважних причин вона не могла подати свої по-яснення; або

– рішення винесено щодо не передбаченого арбітражною угодою спору або такого, що не підпадає під її умови чи містить постанови з питань, що виходять за межі арбітражної угоди, проте, якщо постанови з питань, охоплених арбіт-ражною угодою, можуть бути відокремлені від тих, що не охоплюються такою угодою, може бути відмінена лише та частина арбітражного рішення, яка містить постанови з питань, що не охоплюються арбітражною угодою; або

– склад Морської арбітражної комісії чи арбітражна процедура не відпові-дали угоді сторін, якщо тільки така угода не суперечить Закону України “Про міжнародний комерційний арбітраж” чи не відповідали йому в разі відсутності угоди сторін;

2) суд визначить, що:

– об’єкт спору не може бути предметом арбітражного розгляду за законом України;

– арбітражне рішення суперечить публічному порядку України.

298

9.3. Клопотання про відміну не може бути заявлено після закінчення трьох місяців, рахуючи з дня одержання стороною, яка його заявляє, арбітражного рішення, а в разі, якщо прохання було подано згідно з ст. 8.16–8.19 цього Регла-менту, — з дня винесення Морською арбітражною комісією рішення з цього прохання.

VI. Визнання і приведення до виконання арбітражного рішення

10.1. Рішення Морської арбітражної комісії є остаточним. Воно виконується

сторонами добровільно в установлений Морською арбітражною комісією строк.

Якщо строк виконання рішення не встановлено, воно підлягає негайному виконанню.

10.2. Арбітражне рішення визнається обов’язковим і в разі відмови від його

добровільного виконання приводиться до виконання в примусовому порядку в

залежності від місця знаходження боржника.

Якщо боржник знаходиться в Україні, рішення Морської арбітражної комісії при Торгово-промисловій палаті України за письмовим клопотанням заявника приводиться до виконання згідно з Законом України “Про міжнародний комер-ційний арбітраж” і цивільним процесуальним законодавством України шляхом звернення до компетентного суду за місцем знаходження боржника.

Якщо боржник знаходиться за межами України, письмове клопотання заяв-ник надсилає компетентному суду країни знаходження боржника і згідно з ст. III Нью-Йоркської Конвенції про визнання і приведення до виконання іноземних арбітражних рішень (1958 р.) або міждержавним договором державний суд до-говірної країни визнає і приводить до виконання рішення Морської арбітражної комісії згідно з процесуальним законодавством країни, де порушено клопотан-ня про визнання та приведення до виконання цих рішень.

10.3. В компетентний державний суд сторона, яка спирається на арбітражне

рішення і порушує клопотання про його визнання і приведення до виконання,

повинна подати належним чином засвідчений оригінал арбітражного рішення

чи належним чином засвідчену його копію, а також оригінал арбітражної угоди,

зазначеної в ст. 1.2 Регламенту, або належним чином засвідчену її копію. Якщо

клопотання, арбітражне рішення або угода викладені не офіційною мовою тієї

країни, де порушене клопотання про визнання і приведення до виконання дано-

го рішення, сторона, яка порушує клопотання, повинна подати також належним

чином засвідчений переклад цих документів на цю мову в двох примірниках.

Переклад засвідчується офіційним перекладачем чи дипломатичною або кон-

сульською установою.

Регламент Морської арбітражної комісії при Торгово-промисловій палаті України має додаток за назвою “Положення про арбітражні збори і витрати”. Рішенням Президії ТПП України від 18 квітня 1995 р. (про-токол № 115(4)) до цього додатку вносилися зміни і доповнення. Дода-ток дослівно повторює аналогічний додаток “Регламенту Міжнародного

299

комерційного арбітражного суду при ТПП України”. Замість слів “Між-народний комерційний арбітражний суд” у Додатку, який не наводимо за браком місця, зазначається “Морська арбітражна комісія”.

Книга: Міжнародне приватне право / Дахно І. І.

ЗМІСТ

1. Міжнародне приватне право / Дахно І. І.
2. 1.2. СИСТЕМА МІЖНАРОДНОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА
3. 2.1. ЗАГАЛЬНІ ЗАУВАЖЕННЯ
4. 2.2. КОНСТИТУЦІЙНІ НОРМИ
5. 2.3. МІЖНАРОДНІ ДОГОВОРИ УКРАЇНИ
6. 2.4. ТРАНСФОРМАЦІЯ НОРМ МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ У НОРМИ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ
7. 2.5. ВНУТРІШНЄ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ З МІЖНАРОДНОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА
8. 3.1. КОЛІЗІЙНІ НОРМИ
9. 3.2. КОЛІЗІЙНІ ПРИВ'ЯЗКИ
10. 3.3. МАТЕРІАЛЬНО-ПРАВОВІ НОРМИ
11. 3.4. ІНШІ ПОНЯТТЯ МІЖНАРОДНОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА
12. 4.1. ДЖЕРЕЛА ПРАВА
13. 4.2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРАВОЗДАТНІСТЬ І ДІЄЗДАТНІСТЬ ІНОЗЕМЦІВ В УКРАЇНІ
14. 4.3. ОБМЕЖЕННЯ ДІЄЗДАТНОСТІ ТА НЕДІЄЗДАТНІСТЬ
15. 4.4. ВИЗНАННЯ ІНОЗЕМЦЯ БЕЗВІСНО ВІДСУТНІМ ТА ОГОЛОШЕННЯ ПОМЕРЛИМ
16. 5.1. ДЖЕРЕЛА ПРАВА
17. 5.2. ПОНЯТТЯ \"ЮРИДИЧНА ОСОБА\"
18. 5.3. ЦИВІЛЬНА ПРАВОЗДАТНІСТЬ ІНОЗЕМНИХ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ
19. 5.4. ПРЕДСТАВНИЦТВА ІНОЗЕМНИХ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
20. 5.5. ТРАНСНАЦІОНАЛЬНІ КОРПОРАЦІЇ
21. 6.1. ІМУНІТЕТ ДЕРЖАВИ ЗА МІЖНАРОДНИМ ПРАВОМ
22. 6.2. ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ ПРО ДЕРЖАВНИЙ ІМУНІТЕТ
23. 7.1. ДЖЕРЕЛА ПРАВА
24. 7.2. КОНСТИТУЦІЙНІ НОРМИ
25. 7.3. ВЛАСНІСТЬ У КОНТЕКСТІ МІЖНАРОДНОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА УКРАЇНИ
26. 8.1. ДЖЕРЕЛА ПРАВА
27. 8.2. ПОНЯТТЯ \"ДЕЛІКТ\"
28. 8.3. ДЕЛІКТ У ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ
29. 9.1. ДЖЕРЕЛА ПРАВА
30. 9.2. СУБ'ЄКТИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
31. 9.3. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИЙ ДОГОВІР
32. 9.4. ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ
33. 10.1. ДЖЕРЕЛА МІЖНАРОДНОГО ТРАНСПОРТНОГО ПРАВА
34. 10.2. ДЖЕРЕЛА ВНУТРІШНЬОГО ТРАНСПОРТНОГО ПРАВА УКРАЇНИ
35. 10.3. ДОГОВІР МІЖНАРОДНОЇ ЕКСПЕДИЦІЇ
36. 10.4. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТРАНСПОРТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ
37. 10.5. МІЖНАРОДНА ПОШТА
38. 11.1. ДЖЕРЕЛА ПРАВА
39. 11.2. МІЖНАРОДНИЙ КРЕДИТНИЙ ПЕРЕКАЗ
40. 11.3. АКРЕДИТИВ
41. 11.4. ІНКАСО
42. 11.5. БАНКІВСЬКА ГАРАНТІЯ
43. 11.6. ВЕКСЕЛІ ТА ЧЕКИ
44. 11.7. МІЖНАРОДНІ НЕТОРГОВЕЛЬНІ РОЗРАХУНКИ
45. 12.1. Міжнародно-правові акти
46. 12.2. Законодавство СРСР
47. 12.3. Законодавство незалежної України
48. 12.4. Національний режим
49. 12.5. Пріоритет і його роль як іноземного юридичного факту
50. 12.6. Трансформація загальних норм міжнародних договорів у норми національного патентного законодавства України
51. 13.1. ДЖЕРЕЛА ПРАВ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА
52. 13.2. ТРАНСФОРМАЦІЯ НОРМ МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ З АВТОРСЬКОГО ПРАВА ТА СУМІЖНИХ ПРАВ У НОРМИ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ
53. 14.1. ДЖЕРЕЛА ПРАВА
54. 14.2. ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ
55. 14.3. ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ІНОЗЕМЦІВ В УКРАЇНІ ТА ГРОМАДЯН УКРАЇНИ ЗА КОРДОНОМ
56. 15.1. ДЖЕРЕЛА ПРАВА
57. 15.2. ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ
58. 16.1. Матеріальні та формальні умови укладення шлюбу
59. 16.2. Особисті і майнові права та обов’язки подружжя
60. 16.3. РОЗЛУЧЕННЯ
61. 16.4. ВСТАНОВЛЕННЯ БАТЬКІВСТВА
62. 16.5. УСИНОВЛЕННЯ ДІТЕЙ
63. 16.6. ОПІКА (ПІКЛУВАННЯ)
64. 16.7. АКТИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СТАНУ
65. 17.1. ДЖЕРЕЛА ПРАВА
66. 17.2. НОРМИ СПАДКОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ У ЗВ’ЯЗКУ З ІНОЗЕМНИМ ЕЛЕМЕНТОМ
67. 18.1. ДЖЕРЕЛА ПРАВА
68. 18.2. ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ
69. 18.3. ЦИВІЛЬНІ ПРОЦЕСУАЛЬНІ ПРАВА ІНОЗЕМЦІВ ТА ІНОЗЕМНОЇ ДЕРЖАВИ В УКРАЇНІ
70. 18.4. ВИЗНАННЯ ТА ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ІНОЗЕМНИХ СУДІВ
71. 18.5. НОТАРІАЛЬНІ ДІЇ
72. 19.1. ДЖЕРЕЛА ПРАВА
73. 19.2. Закон України “Про міжнародний комерційний арбітраж”
74. 19.3. Регламент Міжнародного комерційного арбітражного суду
75. 19.4. Регламент Морської арбітражної комісії при Торгово-промисловій палаті України
76. 19.5. Прикінцеві зауваження
77. 19.6. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
78. 19.7. СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

На попередню


Додати в закладкиДодати в закладки zakladki.ukr.net Додати в закладки links.i.ua Додати в закладки kopay.com.ua Додати в закладки uca.kiev.ua Написати нотатку в vkontakte.ru Додати в закладки twitter.com Додати в закладки facebook.com Додати в закладки myspace.com Додати в закладки google.com Додати в закладки myweb2.search.yahoo.com Додати в закладки myjeeves.ask.com Додати в закладки del.icio.us Додати в закладки technorati.com Додати в закладки stumbleupon.com Додати в закладки slashdot.org Додати в закладки digg.com
Додати в закладки bobrdobr.ru Додати в закладки moemesto.ru Додати в закладки memori.ru Додати в закладки linkstore.ru Додати в закладки news2.ru Додати в закладки rumarkz.ru Додати в закладки smi2.ru Додати в закладки zakladki.yandex.ru Додати в закладки ruspace.ru Додати в закладки mister-wong.ru Додати в закладки toodoo.ru Додати в закладки 100zakladok.ru Додати в закладки myscoop.ru Додати в закладки newsland.ru Додати в закладки vaau.ru Додати в закладки moikrug.ru
Додати в інші сервіси закладок   RSS - Стрічка новин сайту.
Переклад Натисни для перекладу. Сlick to translate.Translate