Українська Банерна Мережа
UkrKniga.org.ua
Міліція ловить не будь-кого, а тільки тих, хто попадається. / Юрій Рибников

Додати в закладкиДодати в закладки zakladki.ukr.net Додати в закладки links.i.ua Додати в закладки kopay.com.ua Додати в закладки uca.kiev.ua Написати нотатку в vkontakte.ru Додати в закладки twitter.com Додати в закладки facebook.com Додати в закладки myspace.com Додати в закладки google.com Додати в закладки myweb2.search.yahoo.com Додати в закладки myjeeves.ask.com Додати в закладки del.icio.us Додати в закладки technorati.com Додати в закладки stumbleupon.com Додати в закладки slashdot.org Додати в закладки digg.com
Додати в закладки bobrdobr.ru Додати в закладки moemesto.ru Додати в закладки memori.ru Додати в закладки linkstore.ru Додати в закладки news2.ru Додати в закладки rumarkz.ru Додати в закладки smi2.ru Додати в закладки zakladki.yandex.ru Додати в закладки ruspace.ru Додати в закладки mister-wong.ru Додати в закладки toodoo.ru Додати в закладки 100zakladok.ru Додати в закладки myscoop.ru Додати в закладки newsland.ru Додати в закладки vaau.ru Додати в закладки moikrug.ru
Додати в інші сервіси закладок   RSS - Стрічка новин сайту.
Переклад Натисни для перекладу. Сlick to translate.Translate


Вхід в УЧАН
Анонімний форум з обміну зображеннями і жартами.Додати книгу на сайт:
Завантажити книгу


Скачати одним файлом. Книга: Міжнародне приватне право / Дахно І. І.


12.6. Трансформація загальних норм міжнародних договорів у норми національного патентного законодавства України

Паризькою конвенцією встановлено принцип незалежності один від одного патентів, виданих у різних країнах-учасницях. Це означає, що ви-дача чи невидача патенту на певний винахід, корисну модель, промисло-вий зразок не зобов’язує інші держави автоматично видавати чи не вида-вати відповідний патент. Патент не може бути визнаний недійсним в одній чи кількох країнах з огляду на те, що його було визнано недійсним в іншій чи інших країнах. Немає згадки про таку залежність і в патент-ному законодавстві України.

171

Терміни чинності патенту на той самий об’єкт промислової власності є незалежними. Тобто, наприклад, Україна не зобов’язана припиняти дію виданого нею патенту на тій підставі, що термін його чинності закінчив-ся в іншій державі — учасниці Конвенції. І такої ув’язки немає у патен-тному законодавстві України.

Конвенція визнає за винахідником право бути названим у патенті. Відповідна матеріально-правова норма відображена у ч. 5 ст. 8 Закону України “Про охорону прав на винаходи та корисні моделі” та ч. 4 ст. 7 Закону України “Про охорону прав на промислові зразки”. У них зазна-чається, що винахіднику або автору промислового зразка належить пра-во авторства, яке є невідчужуваним особистим правом і охороняється безстроково, а в ч. 6 ст. 12 та ч. 5 ст. 11 відповідних законів зазначаєть-ся, що винахідник або автор промислового зразка має право вимагати, щоб його не згадували як такого в будь-якій публікації установи, зокре-ма у відомостях про заявку чи патент.

Конвенція дає можливість державам-учасницям запроваджувати при-мусові ліцензії. Така норма спрямована на запобігання зловживанням, що можуть виникнути з огляду на патентну монополію. Наприклад, трапляється, що власник патенту взагалі не використовує або ж викори-стовує недостатньо об’єкт промислової власності, що набув правової охорони, не надає ліцензій на використання відповідного об’єкта іншим особам.

Для того щоб компетентні державні органи видали примусову ліцен-зію, необхідно, щоб через три–чотири роки у разі невикористання чи не-достатнього промислового застосування об’єкта зацікавлена особа пода-ла відповідну заявку про видачу їй примусової ліцензії. Якщо ж власник патенту обгрунтує невикористання чи недостатнє використання свого об’єкта поважними чинниками, то згідно з Конвенцією зацікавленій осо-бі відмовляють у видачі примусової ліцензії.

Якщо винахід, корисна модель, промисловий зразок не використову-ються в Україні протягом трьох років починаючи від дати публікації ві-домостей про видачу патенту або від дати, коли їх використання було припинено, то будь-яка особа, яка має бажання і виявляє готовність їх використовувати, у разі відмови власника патенту від укладення ліцен-зійного договору може звернутися до суду (арбітражного суду) із заявою про надання їй дозволу на використання відповідного об’єкта промислової власності.

Якщо власник патенту не доведе, що факт невикористання чи недос-татнього використання об’єкта промислової власності зумовлений по-

172

важними причинами, суд (арбітражний суд) виносить рішення про на-дання дозволу заінтересованій особі, строк дії дозволу, розмір та поря-док виплати винагороди власнику патенту.

Конвенція передбачає також анулювання (тобто скасування) патенту. Анулювання використовують тоді, коли видача примусової ліцензії є не-достатнім заходом для запобігання зловживанням. Діловодство, спрямо-ване на анулювання патенту, можна розпочинати лише через два роки після дати видачі першої примусової ліцензії.

Такого анулювання патенту в українському законодавстві немає. Наше законодавство передбачає захід, що одержав назву “примусове відчуження прав”. Це означає, що Кабінет Міністрів України виходячи із суспільних інтересів і за умови воєнного та надзвичайного стану має право дозволити використання запатентованих винаходу, корисної мо-делі, промислового зразка без згоди власника патенту на умовах невик-лючної ліцензії, але з виплатою йому відповідної компенсації.

Кабінет Міністрів України 29 липня 1994 р. прийняв постанову № 516 “Про порядок видачі дозволів на використання запатентованого винахо-ду (корисної моделі) або запатентованого промислового зразка без згоди власника патенту, але з виплатою йому відповідної компенсації”.

Якщо продаж запатентованого виробу чи виробу, що виготовляється за допомогою запатентованого способу, підлягає забороні чи обмежен-ням згідно з національним законодавством, то Конвенція не визнає це як підставу для визнання патенту недійсним. Патентне законодавство Ук-раїни про таку ситуацію нічого не говорить. Немає жодної згадки про те, як діяти у зазначеній ситуації.

Реєстрація товарного знака в одній із держав — учасниць Конвенції не залежить від можливої його реєстрації у будь-якій іншій країні-учас-ниці. Припинення дії чи анулювання реєстрації товарного знака в одній із держав-учасниць не має жодних правових наслідків на чинність реєст-рації знака в інших державах-учасницях. Такої ув’язки немає і в законо-давстві України. Якщо товарний знак належним чином зареєстрований у країні його походження (чи було подано заявку на таку реєстрацію), то його мають приймати для реєстрації і охороняти за його первісним виг-лядом в інших державах-учасницях за умови дотримання заявником пе-ріоду конвенційного пріоритету. Про відповідну норму українського за-конодавства вже згадувалося.

Конвенція передбачає випадки, коли держави-учасниці мають право відмовляти у реєстрації товарних знаків. У ст. 6 “Підстави для відмови у наданні правової охорони” Закону України “Про охорону прав на зна-

173

ки для товарів і послуг” детально перелічуються відповідні чинники. Цей перелік співзвучний зі ст. 6 Паризької конвенції.

Конвенція передбачає, що коли згідно із законодавством певної краї-ни використання зареєстрованого товарного знака обов’язкове, то відпо-відна реєстрація може бути анульована лише після “розумного терміну”. При цьому реєстрація анулюється лише за умови, що власник охоронно-го документа не може подати доказів, які б виправдовували його без-діяльність. Стаття 17 “Обов’язки, що випливають із свідоцтва” Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” сформульова-на так: “Власник свідоцтва повинен добросовісно користуватися вик-лючним правом, що випливає із свідоцтва.

Якщо знак не використовується або недостатньо використовується в Україні протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від дати, коли використання знака було припинено, будь-яка особа має право звернутися до суду (арбітражного суду) із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва. При вирішенні цього питання суд (арбітражний суд) може взяти до уваги подані власником свідоцтва докази того, що знак не використовується з незалежних від нього при-чин”.

Промислові зразки повинні охоронятися у кожній державі-учасниці. Конвенцією встановлено, що їх правова охорона не може бути визнана недійсною на тій підставі, що вироби, в яких застосовуються промислові зразки, не виготовляються у цій країні.

У ст. 8 Конвенції зафіксовано, що фірмові найменування охоро-няються у кожній державі-учасниці без обов’язкової подачі заявки чи реєстрації і незалежно від того, чи є вони частинами товарних знаків. Конвенція передбачає, що будь-який продукт, незаконно позначений то-варним знаком чи фірмовим найменуванням, підлягає арешту у разі його імпорту у країни Паризького союзу, в яких цей знак чи фірмове наймену-вання має право на охорону. Конвенція вимагає накладення арешту і в країні, де було здійснено незаконне маркування.

Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” пе-редбачає лише цивільно-правову відповідальність за порушення прав власника свідоцтва на товарний знак. Існує також кримінальна відпо-відальність за порушення законодавства у сфері товарних знаків. Адмі-ністративна відповідальність згідно зі ст. 1643 Кодексу України “Про адміністративні правопорушення” передбачає накладення штрафу від тридцяти до сорока чотирьох неоподатковуваних мінімумів доходів гро-мадян із конфіскацією виготовленої продукції, знарядь виробництва та сировини чи без неї.

174

Щодо зазначення місць походження товарів Конвенція передбачає, що держави-учасниці вживатимуть відповідних заходів проти прямого чи опосередкованого використання неправдивих зазначень походження продукту чи неправдивих зазначень особи виробника, промисловця чи тор-гівця.

За винятком положень Стокгольмського акта 1967 р., яких повинні дотримуватися всі держави, Конвенція надає країнам-учасницям широ-ке “поле для маневрів” у сфері національного законодавства з промисло-вої власності. Суверенітет держави може поширюватися на визначення критеріїв патентоспроможності винаходів, корисних моделей, промисло-вих зразків, встановлення терміну чинності патентів та кола об’єктів, на які поширюється патентування. Держави — члени Паризького союзу мають право самостійно вирішувати — видавати патенти після пере-вірки заявки по суті з метою встановлення новизни винаходів чи без такої перевірки, тобто обмежитися лише формальною експертизою. В Україні стосовно промислових зразків і корисних моделей здійснюють лише формальну експертизу. Формальну експертизу здійснюють і в разі видачі так званих коротких (деклараційних) патентів на винаходи.

Країни — учасниці Конвенції мають право вирішувати питання про те, як набувається право на товарний знак: шляхом де-факто використан-ня чи через реєстрацію. Україна використовує процедуру реєстрації. Країни-учасниці можуть також самостійно вирішувати — реєстрації то-варного знака повинна передувати експертиза по суті чи здійснювати відповідну реєстрацію без експертизи. Україна є прихильником експер-тизи по суті заявленого позначення.

Механізм Паризької конвенції про охорону промислової власності передбачає подання заявки на видачу охоронного документа у кожній країні-учасниці. Заявники з кожної країни-учасниці, які бажають одер-жати охоронні документи України, повинні подавати до Києва на кожний об’єкт окремі заявки. Заявники, які бажають однією заявкою охопити крім інших держав і Україну, можуть скористатися процедурою Вашин-гтонського договору про патентну кооперацію (РСТ).

У Вашингтонському договорі передбачено подання міжнародної за-явки (international application). Таку заявку подають до національного патентного відомства держави-учасниці, громадянином якої є заявник або у якій він проживає. Якщо заявник є громадянином або живе у дер-жаві — учасниці Європейської патентної конвенції, то згадану заявку можна подавати до Європейського патентного відомства. В окремих ви-падках заявку подають до штаб-квартири ВОІВ (Женева, Швейцарія).

175

Заявник у міжнародній заявці зазначає держави — члени Паризького союзу, у яких його заявка була б чинною. Відповідні патентні відомства згідно з термінологією договору називають “вибрані відомства” (elected offices).

Насамперед здійснюють попередній пошук “попереднього рівня тех-ніки” (preliminary prior art search). Право виконувати такий пошук нада-но патентним відомствам Австралії, Австрії, Російської Федерації, США, Швеції, Японії. Таке право має також Європейське патентне ві-домство. У результаті попереднього пошуку складається перелік доку-ментів, які необхідні при здійсненні експертизи, і “Звіт про міжнародний пошук”. “Звіт” містить висновок про можливість видачі патенту у дер-жавах, що становлять інтерес для заявника. Серед них може бути й Ук-раїна. Вивчивши “Звіт”, заявник приймає рішення про доцільність по-дальшого процесу патентування. Якщо міжнародна заявка не знімається, то ВОІВ публікує її разом із “Звітом”. Заявку і “Звіт” надсилають (is forwarded) до “вибраних відомств” з метою визначення її патентоспромож-ності відповідно до національного законодавства.

Дата подання міжнародної заявки вважається чинною датою (effective date) подання заявки у країні (країнах), що становить інтерес для заявни-ка. Заявник може заявити клопотання про виконання міжнародної попе-редньої експертизи (international preliminary examination). “Висновок про міжнародну попередню експертизу” готують патентні відомства Ав-стралії, Австрії, Великої Британії, Російської Федерації, США, Швеції, Японії та Європейське патентне відомство. У “Висновку” йдеться про попередню і необов’язкову думку про патентоспроможність заявленого винаходу.

Основні переваги процедури Вашингтонського договору про патент-ну кооперацію такі:

1. Порівняно з процедурами поза межами Договору заявник має на 8–18 місяців більше часу для роздумів про доцільність подання клопо-тання щодо одержання правової охорони в інших країнах, а також для призначення патентних повірених у кожній країні, підготовки необхід-них перекладів заявки та сплати національного мита (в Україні — це збори на користь Патентного відомства).

2. Якщо міжнародна заявка відповідає встановленим Договором ви-могам, то заявнику гарантується, що вона не буде відхилена за формаль-ними підставами у жодному з “вибраних відомств”. Патентні відомства країн патентування (України у тому числі) теж мають значні переваги —

176

вони звільнюються від здійснення повторної експертизи за формальними ознаками.

3. На підставі “Звіту про міжнародний пошук” заявник може дійти досить обгрунтованого висновку про можливість одержання патентів на власний винахід у державах, що його цікавлять. “Висновок про між-народну попередню експертизу” допомагає правильно оцінити власні шанси.

4. З огляду на наявність “Звіту про міжнародний пошук” та “Виснов-ку про міжнародну попередню експертизу” значно скорочується (або ж стає непотрібною) робота патентних відомств.

Договір не вносить змін до національних критеріїв патентоспромож-ності, але сприяє істотному скороченню дублювання зусиль на складан-ня та подання заявок до кількох країн.

Процедура РСТ має переваги при зарубіжному патентуванні вина-ходів у кількох країнах одночасно. Українські заявники за процедурою РСТ одержують охоронні документи у зарубіжних країнах, а іноземні за-явники — в Україні. Якщо іноземний заявник бажає одержати патент лише в Україні, то йому доцільніше скористатися процедурою Паризької конвенції.

Для заявників України функції міжнародного пошукового органу і органу міжнародної попередньої експертизи виконують Науково-дослід-ний інститут державної патентної експертизи (Російська Федерація) та Європейське патентне відомство.

Закон України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” у ре-дакції від 1 червня 2000 р. містить ст. 14 “Міжнародна заявка” такого змісту:

“1. Міжнародна заявка приймається до розгляду за національною процедурою за умови надходження її до Установи не пізніше 1 місяця, а у разі проведення міжнародної попередньої експертизи — не пізніше 31 місяця від дати пріоритету.

Переклад міжнародної заявки українською мовою і документ про сплату збору за подання заявки повинні надійти разом із заявкою або протягом 2 місяців після зазначених строків.

Строк надходження перекладу міжнародної заявки і документа про сплату збору може бути продовжений до 6 місяців від дати надходження міжнародної заявки. За продовження строку сплачується збір.

2. Установа надсилає заявнику повідомлення про прийняття міжна-родної заявки до розгляду за умови виконання вимог частини першої цієї статті.

177

3. Якщо принаймні одну із зазначених у частині першій цієї статті умов не виконано у встановлений строк, заявка не приймається до розг-ляду, про що заявнику надсилається повідомлення.

4. Установа публікує в своєму офіційному бюлетені визначені нею відомості про міжнародну заявку, прийняту до розгляду.

5. Міжнародна заявка розглядається в Установі згідно із цим Зако-ном”.

Розглянемо механізм Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків 1891 р. та Протоколу 1989 р. до неї.

1. Спочатку заявник реєструє знак (подає заявку на реєстрацію знака до свого національного відомства з товарних знаків).

2. Потім заявник подає заявку на міжнародну реєстрацію через згада-не національне відомство.

3. Міжнародне бюро ВОІВ здійснює міжнародну реєстрацію і публі-кує повідомлення про це. Потім повідомляє про таку реєстрацію держа-вам-учасницям, щодо яких заявник виявив зацікавлення. Серед них може бути і Україна.

4. Кожна із зазначених держав має право протягом півтора року зая-вити про неможливість надання знаку правової охорони на своїй тери-торії, зазначивши підстави для відмови. Якщо заявник зацікавлений в одержанні правової охорони на власний знак у такій країні, то він про-довжує обстоювати власні права у патентному відомстві цієї країни чи її судових органах.

5. Якщо ж протягом 18 місяців не надходить заперечення від держа-ви, на яку заявник хотів би поширити міжнародну реєстрацію, то заявка набуває сили національної реєстрації.

Процедура Угоди містить для заявників такі вигоди:

• для кількох країн подається лише одна заявка;

• у заявці використовується лише одна мова (французька);

• мито сплачується лише один раз (Міжнародному бюро ВОІВ);

• реєстрацію поновлюють один раз на 20 років.

Процедура Угоди вигідна і для національних відомств з товарних знаків. По-перше, завдяки їй зменшуються обсяги робіт. По-друге, ві-домства одержують від ВОІВ частину мита.

Мадридська угода про недопущення неправдивих або таких, що вво-дять в оману, вказівок походження товарів (1891 р.) передбачає, що на всі товари, які містять неправдиву або таку, що вводить в оману, вказів-ку походження, яка прямо чи опосередковано вказує на одну з країн-учасниць або на місце в ній як на країну чи місце походження, на-

178

кладається арешт у разі ввезення або ж таке ввезення забороняється. Можуть також застосовуватися інші заходи та санкції щодо такого вве-зення.

Угода забороняє використовувати позначення рекламного змісту, здатні ввести громадськість в оману щодо джерела походження товару у зв’язку з продажем, демонстрацією чи пропозицією товарів до продажу.

Лісабонська угода про найменування місць походження і їх міжна-родну реєстрацію (1958 р.) спрямована на забезпечення охорони найме-нувань місць походження, тобто географічної назви країни, району чи місцевості, яку використовують для позначення виробу, що походить з цієї країни, якість і особливості якого пояснюються виключно чи в ос-новному географічним середовищем, включаючи природний і людський чинники. Якщо порівняти Мадридську і Лісабонську угоди, то можна помітити, що перша бореться з наслідками, а друга спрямована на запо-бігання неправдивим чи оманливим вказівкам.

Норми зазначених угод знайшли відображення у ст. 23 і 24 Закону України “Про охорону прав на зазначення походження товарів”. Наведе-мо їх офіційний виклад.

“Стаття 23. Порушення прав на використання зазначення поход-ження товару

1. Порушення прав на використання зазначення походження товару є використання неправдивого (фальшивого) зазначення або такого зазна-чення, що вводить споживача в оману щодо справжнього місця поход-ження товару.

2. Будь-яке посягання на права власника свідоцтва на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару тягне за собою відповідальність згідно з законами.

3. Порушенням прав власника свідоцтва на використання зареєстро-ваного кваліфікованого зазначення походження товару є:

а) використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення поход-

ження товару особою, яка не має свідоцтва на право його використання;

б) використання зареєстрованого зазначення географічного поход-

ження товару, якщо цей товар не походить із зареєстрованого для цього

зазначення географічного місця, навіть якщо справжнє місце походжен-

ня товару або географічне зазначення його походження використовуєть-

ся у перекладі або супроводжується словами “вид”, “тип”, “стиль”, “мар-

ка”, “імітація” тощо;

в) використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення поход-

ження товару або подібного до нього позначення для відмінних від опи-

179

саних у Реєстрі однорідних товарів, якщо таке використання вводить в оману споживачів щодо походження товару та його особливих влас-тивостей або інших характеристик, а також для неоднорідних товарів, якщо таке використання завдає шкоди репутації зареєстрованого зазна-чення або є неправомірним використанням його репутації;

г) використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення поход-ження товару як видової назви.

4. Не вважається порушенням прав власника свідоцтва:

а) використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення поход-

ження товару, передбачене пунктами “б” і “в” частини п’ятої статті 17

цього Закону, будь-якою особою, яка на законних підставах придбала по-

значений цим кваліфікованим зазначенням походження товар у власника

свідоцтва і повторно вводить його в обіг;

б) використання кваліфікованого зазначення походження товару осо-

бою, яка не має свідоцтва про право на його використання, але добросо-

вісно його використовувала до дати реєстрації. Якщо ця особа протягом

дванадцяти місяців від дати реєстрації кваліфікованого зазначення по-

ходження товару не подасть до Відомства заявки на одержання права на

використання цього зазначення, подальше його використання вважаєть-

ся порушенням прав власника свідоцтва.

Стаття 24. Відповідальність за порушення права на використання кваліфікованого зазначення походження товару

1. Порушення права на використання кваліфікованого зазначення по-ходження товару тягне за собою цивільну, адміністративну або кримі-нальну відповідальність згідно із законом.

2. При ввезенні на митну територію України товару, позначеного з порушенням прав законних користувачів (власників свідоцтва) права на використання зазначеного походження, цей товар може бути тимчасово затримано в порядку, встановленому законом.

3. Власник свідоцтва на використання зазначення походження має право вимагати від порушника:

а) припинення дій, що порушують права або створюють загрозу по-

рушення;

б) вилучення з обігу товару з неправомірним використанням зазна-

чення походження;

в) вилучення з товару чи його упаковки неправомірно нанесеного

зазначення походження, а при неможливості цього — знищення товару;

г) відшкодування витрат, включаючи неодержані доходи;

180

д) відшкодування збитків у розмірі не більше, ніж отриманий поруш-

ником прибуток;

е) вжиття інших передбачених законами заходів, пов’язаних із захис-

том прав на зазначення походження товару.

4. Власник свідоцтва має право звернутися до суду з позовом про припинення порушення та відшкодування заподіяної шкоди”.

Згідно зі ст. 74 Митного кодексу України імпорт в Україну та експорт з неї товарів, що порушують права інтелектуальної власності, забороне-ний. Відповідна заборона міститься і в ст. 17 Закону Української РСР “Про зовнішньоекономічну діяльність” від 16 квітня 1991 р.

Деяким з названих у підрозділі “Джерела права та основні терміни” міжнародно-правовим актам притаманні переважно публічно-правові функції (наприклад, класифікація винаходів, промислових зразків, то-варних знаків). Такі акти не розглядаємо за браком місця і рекомендуємо самостійно ознайомитися з ними в патентознавчій літературі, в тому числі створеній автором.

Книга: Міжнародне приватне право / Дахно І. І.

ЗМІСТ

1. Міжнародне приватне право / Дахно І. І.
2. 1.2. СИСТЕМА МІЖНАРОДНОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА
3. 2.1. ЗАГАЛЬНІ ЗАУВАЖЕННЯ
4. 2.2. КОНСТИТУЦІЙНІ НОРМИ
5. 2.3. МІЖНАРОДНІ ДОГОВОРИ УКРАЇНИ
6. 2.4. ТРАНСФОРМАЦІЯ НОРМ МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ У НОРМИ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ
7. 2.5. ВНУТРІШНЄ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ З МІЖНАРОДНОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА
8. 3.1. КОЛІЗІЙНІ НОРМИ
9. 3.2. КОЛІЗІЙНІ ПРИВ'ЯЗКИ
10. 3.3. МАТЕРІАЛЬНО-ПРАВОВІ НОРМИ
11. 3.4. ІНШІ ПОНЯТТЯ МІЖНАРОДНОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА
12. 4.1. ДЖЕРЕЛА ПРАВА
13. 4.2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРАВОЗДАТНІСТЬ І ДІЄЗДАТНІСТЬ ІНОЗЕМЦІВ В УКРАЇНІ
14. 4.3. ОБМЕЖЕННЯ ДІЄЗДАТНОСТІ ТА НЕДІЄЗДАТНІСТЬ
15. 4.4. ВИЗНАННЯ ІНОЗЕМЦЯ БЕЗВІСНО ВІДСУТНІМ ТА ОГОЛОШЕННЯ ПОМЕРЛИМ
16. 5.1. ДЖЕРЕЛА ПРАВА
17. 5.2. ПОНЯТТЯ \"ЮРИДИЧНА ОСОБА\"
18. 5.3. ЦИВІЛЬНА ПРАВОЗДАТНІСТЬ ІНОЗЕМНИХ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ
19. 5.4. ПРЕДСТАВНИЦТВА ІНОЗЕМНИХ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
20. 5.5. ТРАНСНАЦІОНАЛЬНІ КОРПОРАЦІЇ
21. 6.1. ІМУНІТЕТ ДЕРЖАВИ ЗА МІЖНАРОДНИМ ПРАВОМ
22. 6.2. ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ ПРО ДЕРЖАВНИЙ ІМУНІТЕТ
23. 7.1. ДЖЕРЕЛА ПРАВА
24. 7.2. КОНСТИТУЦІЙНІ НОРМИ
25. 7.3. ВЛАСНІСТЬ У КОНТЕКСТІ МІЖНАРОДНОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА УКРАЇНИ
26. 8.1. ДЖЕРЕЛА ПРАВА
27. 8.2. ПОНЯТТЯ \"ДЕЛІКТ\"
28. 8.3. ДЕЛІКТ У ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ
29. 9.1. ДЖЕРЕЛА ПРАВА
30. 9.2. СУБ'ЄКТИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
31. 9.3. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИЙ ДОГОВІР
32. 9.4. ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ
33. 10.1. ДЖЕРЕЛА МІЖНАРОДНОГО ТРАНСПОРТНОГО ПРАВА
34. 10.2. ДЖЕРЕЛА ВНУТРІШНЬОГО ТРАНСПОРТНОГО ПРАВА УКРАЇНИ
35. 10.3. ДОГОВІР МІЖНАРОДНОЇ ЕКСПЕДИЦІЇ
36. 10.4. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТРАНСПОРТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ
37. 10.5. МІЖНАРОДНА ПОШТА
38. 11.1. ДЖЕРЕЛА ПРАВА
39. 11.2. МІЖНАРОДНИЙ КРЕДИТНИЙ ПЕРЕКАЗ
40. 11.3. АКРЕДИТИВ
41. 11.4. ІНКАСО
42. 11.5. БАНКІВСЬКА ГАРАНТІЯ
43. 11.6. ВЕКСЕЛІ ТА ЧЕКИ
44. 11.7. МІЖНАРОДНІ НЕТОРГОВЕЛЬНІ РОЗРАХУНКИ
45. 12.1. Міжнародно-правові акти
46. 12.2. Законодавство СРСР
47. 12.3. Законодавство незалежної України
48. 12.4. Національний режим
49. 12.5. Пріоритет і його роль як іноземного юридичного факту
50. 12.6. Трансформація загальних норм міжнародних договорів у норми національного патентного законодавства України
51. 13.1. ДЖЕРЕЛА ПРАВ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА
52. 13.2. ТРАНСФОРМАЦІЯ НОРМ МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ З АВТОРСЬКОГО ПРАВА ТА СУМІЖНИХ ПРАВ У НОРМИ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ
53. 14.1. ДЖЕРЕЛА ПРАВА
54. 14.2. ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ
55. 14.3. ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ІНОЗЕМЦІВ В УКРАЇНІ ТА ГРОМАДЯН УКРАЇНИ ЗА КОРДОНОМ
56. 15.1. ДЖЕРЕЛА ПРАВА
57. 15.2. ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ
58. 16.1. Матеріальні та формальні умови укладення шлюбу
59. 16.2. Особисті і майнові права та обов’язки подружжя
60. 16.3. РОЗЛУЧЕННЯ
61. 16.4. ВСТАНОВЛЕННЯ БАТЬКІВСТВА
62. 16.5. УСИНОВЛЕННЯ ДІТЕЙ
63. 16.6. ОПІКА (ПІКЛУВАННЯ)
64. 16.7. АКТИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СТАНУ
65. 17.1. ДЖЕРЕЛА ПРАВА
66. 17.2. НОРМИ СПАДКОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ У ЗВ’ЯЗКУ З ІНОЗЕМНИМ ЕЛЕМЕНТОМ
67. 18.1. ДЖЕРЕЛА ПРАВА
68. 18.2. ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ
69. 18.3. ЦИВІЛЬНІ ПРОЦЕСУАЛЬНІ ПРАВА ІНОЗЕМЦІВ ТА ІНОЗЕМНОЇ ДЕРЖАВИ В УКРАЇНІ
70. 18.4. ВИЗНАННЯ ТА ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ІНОЗЕМНИХ СУДІВ
71. 18.5. НОТАРІАЛЬНІ ДІЇ
72. 19.1. ДЖЕРЕЛА ПРАВА
73. 19.2. Закон України “Про міжнародний комерційний арбітраж”
74. 19.3. Регламент Міжнародного комерційного арбітражного суду
75. 19.4. Регламент Морської арбітражної комісії при Торгово-промисловій палаті України
76. 19.5. Прикінцеві зауваження
77. 19.6. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
78. 19.7. СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

На попередню


Додати в закладкиДодати в закладки zakladki.ukr.net Додати в закладки links.i.ua Додати в закладки kopay.com.ua Додати в закладки uca.kiev.ua Написати нотатку в vkontakte.ru Додати в закладки twitter.com Додати в закладки facebook.com Додати в закладки myspace.com Додати в закладки google.com Додати в закладки myweb2.search.yahoo.com Додати в закладки myjeeves.ask.com Додати в закладки del.icio.us Додати в закладки technorati.com Додати в закладки stumbleupon.com Додати в закладки slashdot.org Додати в закладки digg.com
Додати в закладки bobrdobr.ru Додати в закладки moemesto.ru Додати в закладки memori.ru Додати в закладки linkstore.ru Додати в закладки news2.ru Додати в закладки rumarkz.ru Додати в закладки smi2.ru Додати в закладки zakladki.yandex.ru Додати в закладки ruspace.ru Додати в закладки mister-wong.ru Додати в закладки toodoo.ru Додати в закладки 100zakladok.ru Додати в закладки myscoop.ru Додати в закладки newsland.ru Додати в закладки vaau.ru Додати в закладки moikrug.ru
Додати в інші сервіси закладок   RSS - Стрічка новин сайту.
Переклад Натисни для перекладу. Сlick to translate.Translate