����� ��������

������������ ������ �������� �� ������� ������ ������

������ ��������

������������� ������� �������� �� ���������� ��������� ������

����������

2011


������� ���������� � ���� ����������� ������: ����� �� ���������, � ����� �� �������� ���.

�� ������ ����� ����� �������� �� ���������� ������, ���, 1992, � �������� ������ ��������.

������� ������� �� ���� ������������ ������: ������ �� ����������, � ������ �� ������� �����.

�� ������ ����� ����� �������� �� ����������� ��������, ����, 1992, � �������� ������� ��������.


���� ����� ���� � ����� ����� ������� ���� �� ������� ������� ��� �������.

11. ...����� ���� ���� � �糿. �� ��� ������ ����� ��������. ϳ� �� �������� ���� �������� �� ����� ���������, - �� �� �����, �� �� ����� �������� ����, �������� ������, �� ������, ���������.

13. �� ��������� ���� �������, ������, �� ���� �����, �� �������� ������� �����, � ��� ��� ����� ��������. ��� ���� ����, ��� ���������, �������� �������, �� ����� �������� �� �����. ��� ��� �������, ������� � (�������) ���� ��������, ��������� ����, � -���������, �� ���� ��� ϳ������� �����, ������� �������� ���� �����.

��� ����� ������� �� ���������� ������, � � ����� �� ��������� ��������, � ������ ��� ������ �� ����� ������������ �� �������� ���� ����.

̳� ������ ����� � ����� ���� �������, �� �������� �� �� ������� ���� ���� �������� ����� �������, �� ������������ �� ������'� ����. ҳ, ���������� � ����, ������ �� ����, �� �������� �� ����� � ������, � ����, � ���� �����, ������� � �����������'� ���������.

�������, ������ - �� ����� ������ ������.

����� - ����� ������.

17. ³� ������� ���������� (�����) - ���� � ��������� �-���� ����������� ��������� ���� - ��� ��������� ������ �������; ���� ��� �������� ����; �� ���� ���� ����'�, �� ���������� ������.

̳��� ����� - ����������� �� ������� ����� ϳ�������� ����.

������� - ��������� �� ϳ������� ����� � ������ ���� �������.

������ (�������) - ��������� ���� ������� �� ��� ��������.

³������ �� ���������, �� ��������� ������ �� ����� ���������, ���� �� ���� ���� �������� ���������, ���� ���� ����: �� ��� �� ����� ���������.

17 (�����������). ���� ������ ����-�����, �� ���� ����� �� ��� �� ������, � �� ������. �� ���� �����, � ���� ������� �� ����, ������ �����, �������� �������. ��� ������, �� ������ �� ����

(ϳ������� �����) �� ����� �� ��������� (�����).

����-����� - ��������� � �������� �� ϳ������� ����� � ������, ��������� �� ��� ³����� - ���.


����� - ������� �������� �� ������� ����� ������ �� ���� ����'���. ����� ��������� ������� ����� ���� � ������ �������: ���������� ��������.

18. � �� ������� �������� (�� ���� �����), �� ����� � ����� �� ���� ������ ˳����� (�����) (˳��������� ������), � �� �� ����� (³� �� ������ ���) ������ ����-���������. ҳ �����, �� ������ ��� ���� ó������ (ϳ������� �����), ��������� �� ������������, � ��� ���� ������������. ҳ ����-��������� �������� ���� �� ���� (³� ������ �����) �� ��� �� ������; ��������� ���, �� ������� ������� (�������, ��� �������); � �� ���� ����� ������ ���������� (������ ������� ����) (�� ���� �����) ���������� ��� (����� �����).

������� ������ ����� � ����� ����� ������������ ����� � ���� ������� �������� ������� ����-��������� � ��� ������� - �����.

18(�����������). �� ��� �� ���� ��������� ������ ������� (�������� ������� �� ������ � ������ � �� ������� �����), � �� ��� ������ ���������, ����� ��������, �� ��������. ��� �� ���� ��� �������� ������� �, �������� �����, ���� ������ ������.

��������� - ��������� �� ������ � ������, ����� ��� ���. ��� ������� ����� ���, �� ����������� �� �������� � ϳ������ ��������.

19. �� ���� �� ����-���������, �� ������� ��� ������� (�������, �� ���� �����), ������ ��� ����-���������. ���� � ����, � �����. � ��� ���� ���� �����, ���� � ˳����� (� ��������). ֳ ��������� �������� (�� ����) ���� �� ������������ ��� ������, �� �� ��� ������ (ѳ�������� ij����).

14 ��� - �� ������� �� ����� �������� ��� �������� � ������ �� ����� �������� ѳ��������� ij��� � �������� ���� ������.

20. �� �������� (�� ���� ������, �� ������ �� �����) ������ ��� ����� ������� �����. ������� ���� ����������� � ������������; ���� �������� ����� ���� ����� ������. ���� ������ �� ������ �� ����� (�� ����), �� ���� �� �� (³� ����), �� ���� �������� ���� �����, � �� ��������� ������ (�� ������������ ������), �� �������� � ������ ������, ������� �� ���� ��� ���� ������� (�� ������). �� ���� �� �������� ���� (�� ���� ������) ���� ����������, ������, ����������� ������. ���� � ���������� (�������������) ������ � �������, ������ (����) �����.

̳��� ������ (������) - ����������� � ����� ����� ѳ��������� ij���.


���������� - ��������� �� ������ � �������� ������ ����,

21. �� ������� ����� (������ - ���, �� ���� �����), �� ��� �� ������� �����, � ���������� ���� ���������. ���� ����������� �� ������ ����� ����������� (³� ����������� ������) � ������� �� �� �'��������� ��� ������ (³� ����� ���� �� ����������); ��� ���� ����� �� �� � �����, � �������� �����. ���� �� ���� (���� ϳ������� ������� � ������� ��������� ����������� ����) �������� ������; ���� ����� ������ ������� ����.

��� ������� ����� ���, �� ����������� � �������� ���������� ��.

21 (�����������). �� ���� �� �������� �� �� ��� ������ ������������ �������.

�� ������� ������ �� ����� ���� ����-��� �� ������� ������ ������ ������� ������ ���������.

22. �� ��������, ���� ����� ����� �� ����, ������ ��������, �������� � ��������� �����; ���� ����������� ������. ������ � �� ����, � ���� � ����, ����� �����, �� ������� ����.

��� ������� ����� ��������, �� �� ������� ������ �� �������� 23 �� �����.

Գ������� - ��������� � �������� �� ������ �����, ����, ����, ���� - ��������� � �������� ����� � ����.

22(�����������). �� ��� (³� �����, ������ - �����) ��� �� ���� ���� ����, �� ���������� �� �������� ���� � ������� � �� �����.

23. �� �� ������� ��� ���� (�����������) ���� ����� ������� ������ ��������� �������� ��������", ����� ���������� ����� ���'������� � �������. ���� ������� ������� ���� ���� ������ ���� (³� ����� �� ���������� ��), �� �� ��� ����������� ���� �� ����'� ������� ��, ����, ��, �� ������, ��� �� ����������, - � �������, � ����. ͳ��� � ����� �� �� ��������, �� �������� �������. ��'� ���� ������ - ������.

��㳿�� - ��������� �� ���� �� ���� ���� � ���� ����� ���� ���������, ����� ��� �������� ���� �� ����.

24. �� �� ��� ����� ����� ���� ����� � ������ �������� ������, �� ���� �������� ���� ���� � �� ��� ����� ����� ��������� (��� � ���), �� � ����� � ����� ��������� � ����� ����������� ����� �������� ����.

�� ���� ���� ���������� ������ ������, ������� ������ � ���� 86 ������.


25. ������� �����, �� ���� �� ���� �� ����� (�� ����������� ������) ������� ���������.

27. � ���� �� ���, �� ���������� �������, � ������ ���� (�������) � �����.

28.� ���� �������, ʳ���������� ������ (���������� �������) �����; ����, �� �������� �� ��� �� ����, ������ �� ����� ����� ������ �� �� (����) �����.

���� - ��������� �� ��������� ����� ���������� ����. ��� ������� ����� ��� ����.

47. ��� ��������� � ��� � ���, �� ������� ��� �������� �������: ���� (�����), �� �� �'��� ����, �� ��� ҳ��� (������), ó���� (ϳ������� ���), �������� (�����), �������� (�������), ó����� (���), ������ (ѳ�������� ij����), (������) ����� (�����). ���� (�����) - �� �������� ��� ��, ��� �� �����. �� ����� �� ������ ���, �� ����� ����� ����, � (���������) � ��������, �� �� ����� �������� ���� ���. � ��� ��, �� ���� ����������, �'��� �����
����� ����:

��� ��� ���� ��� �������� ���� ����� � ����� �����, ��������� �� ���� ����� ����������� ������.

48(�����������). ���� ���� ��������� ������, � ����� ϳ��� (����), ��� ����� ҳ����� (����), ���� (���), ������ (���������) � ������ (��������). ����� ��� �� (������) ������, ����� �� ���� � ����� ��� ���� �� �����; ����� ��������, ҳ����� (����), �����, ����� ����� �� �����,

������� ��������� - ���� �����.

48(�����������), ���� ��, ������ � ������ ������� �� ���� � (�����) �������� �� �����. �� ����� ������ ���, �� ������� ���� (����) ����������; � ����� ������� ����� ��� ���� (ѳ���) � ����� �� �����.

������� - ��������� � �������� �� ���� ����������� �� �� ���� ���� � �� ������ � ���� ������ �����.

�������� ��� ������� ����� ����� �����: ����������� ���� � ������������� ���������, ���� ��� �, ���� �������� ����������� ���� � ������������� ��������� � ��� ���.

51. �� ��� (������) ��� ҳ��� (������), �� ����� � ������, � ������� � �������� �����, �� ��������� ����� ���� � �����.

6


�� ������ ������, ��� ������������������, ����� ���� �� ����� ����. ��� ��� ���� ����� � ���� ���� � ������ �������, ��� � � ����� ���. ���� ����� ���� ��� �������� �����, ����� ���� ������.

���������� ��� ��� �������, ������, ������� �� �������� �������. � ���� �� ����, �� ���� ����� � �����, �� ������, �� ����� ������ ������ ����� �������� ���� �� ����� �����.

51(�����������). ��� (ϳ�) ���� ������ �������� �����, �� ����������� ������.

̳��� ҳ�� - ����������� �� ������� ����� ������.

52.� ����� ���, ó���� (ϳ������� ���), ������� (�����) � ���� � ����� � �������� �����.

�� ������ ������ ����� ���� �� ��� ���� ��� ����. ��� ����� ���� ��������, �� ����� ������� ��������, � ���� ��� � ������ � ����� �������, � ��� ����� ���� �����.

52(�����������). ����� ����� ��� ó���� �������� �'��� ��� ����� �� ���� � �������, � ��������� ������ �� ����� �� �� ���� ���� ����, �� �� ����� ����� ���� ����. �� ���� ����� �� ��� ����-������ � �������. г��� � �� �������, �� � �� ���� �����, ���������� ��-������� ��������, � �������� - ���� ������.

�������� - �� ���� ���������. �� ���� ������� �� ����, �� ��� � ���� � ������� ������ ���������� (���������� - ��� �������).

���� ������� �� ���� ������� �� ����� �� ����� ϳ�������� ���� (���� �������) � ������� �� �� 9 ������, �� ��������, �� ���� �� ����� �� ���������� � �� ����� �� ����� ������������� �� 5 � 4.

52(�����������). ϳ� ����� ����� ���, ��� ����� �������, ��������� ҳ��� (������) � ó���� (ϳ������� ���), � ����� ����������� � ������ ������, ������� ��������� ������� ������.

� ������ ����� ������ �����, �� �������, ��� ��� ������� ������� � 17 �����, ���� �� � ������ ���� ���� �� ������� � ϳ������� ����� �� �����, �� ���� ��� ���� �����, �� ��� � �������.

� ����� �������� ����������, ��� �������� �� ������ � �������. ������, ��� �������.

53.� �������� ��� - �������� (�����), �� ���� ����� � ���������. �� �� ����� ������ (�� �� �������� ����, �� ����� ���� ����, �� ����������� ���� ��������), �� �� �� ����� ��� ������ (³� ����� �����), ����� ���� �����, �����, �� ���� � ������; � ����� �� ��� ����� � ����� �����- ���� �� �����; ������, ����� ����� ������� �� �� ����� ����-��������, �� �� ���� ������ ��� ��� �� ������� �������� ��� ������ (�� ������).

�� ���� �������� ����� ����� ���� �� ���� ����, ���� ��������� ������ � �'���������� � ������.

53(�����������). �������� ���� �� ������� ���� � ��� ����� � ���� ��������� � ���� � ��� ����� ����� (�����������). ���� �� ���� �� ����� ������ ���������� ���� ���� � �� ����� (�� ��) ����� ��������� �������; �� ���������� ��� ���� ������ ���������� (����-�����).

�� ����, �� ��� ���� ������� ���� ���������. � 81 ����� ������� ��������, �� ���� ��� ����� � ���'�����-�����.

54. �� ���� ��� ��������, �'��� ���, ����� ������� (�������). ³� ���� � ������ � ����� (����� ������ ������, ����� �������). (����) �� ��� � ���������� ��������� ������-����������. ³� (�������) ����� ����� ó��� (˳������), ��������� �� � ����� �� ���������.

� ���������� ������ ���� ������ ����-��������� ��������� ���������� �� �����������.

�� ���� �������� ������� �� ���� ������ ��������� ������ � �'���������� � ������.

55. ����� ��� ��� (���), �� ����� � �����, ����� ����� ����� ������� ���� � ����� (�� ����) (����������) ���� ���� ���������,

ͳ���� ���� � ����� ���� �� ������ ������ ����, ��� � ���� ���� ����� �������� � ������� ������� ������, �� � �������� ����� ���� �����.

ó����� ������� ���� ����-��������� �� �������. ̳��� �������� ����������� � ����� ��������, ��� �� ������� ������� ����������� ������. � ����, ��� ����������� � ���� ����, ���� ���� �����.

55(�����������). �� � ������� ���� ó��� (˳������) � ����, ����� ������� �� (���� ������ - �������� �����, �� ������� �����).

56. ����� ��� - ������. ���� ��������� �� ��������� � ���� ����, ���� ����� ���� ��� �����. ³� ���� ���� ����� �����. ����������, �� � ��� ����, ������. ���� � �������� ���� � �������� ����� ��������� �� �������� ����. ����� �� ó������.

���� ����� ����������� ������ ��� �������, ���� ������� ����������� ������.


����� ��� - ������(ѳ�������� ij����). (��� �������� ������� ��� �����, � ����� ����� ���� ������, ��� ����������� ����� �������). ³� ���� ���� (�����) ����� ����� (��� ������������ �������). ���� � �������� ���� � �������� ����� ��������� �� �������� ����� (� ����� �����). ���� �� ó������ (����). ����������, �� (����� ��� ��� �����) ��� ����, ������. ���� (���� ������ ����) ��������� �� ��������� (�����) � ���� ����, ���� ����� ���� ��� ����� (³� ����� ���� ����).

57. ������ ����� ��� - ����� (�����), �� ����� �� ������ ������ � �������� �����.

���� �� ���� ���������� �����������. � ������������ ���� ����� ��������� �������� ���� �� ���� �������.

57(������5����). � ����� �� �� �������, ������� ������� (��������� ����); ���� (³�) ������� �������� ���� (�����������) ��������� (������������). �� ������ (̺�����) ����� �� ���� ���, ��� ���������� ѳ��� (����).

�� ����� � �������: ������� ��� ����� ���� ����� ���������� �������!

71. �������� ���� ����������� � ���� ������, �� ������� �������� �� ������������.

³� ���� ����� �� ����� ���� ���� ����� ����� ���� ������� �������� ���� ������.

86. ���� ����� (������������ - ������� ����) � �� �����, �� ���� ����� �� ����� ������, �� ����� �� ����� (�����); ���� ������� ������� � ����'� ����� (��������� ����).

������� ���� ���� ����� � ��������� ����, � � �������� ���� ������� � ����������� ���� � ��������� � ����� ����. ���� ������� � ������� ������� � ����'�, �� ��'����� � ������ �����-���������.

��� ����������� ���� �� ��������, �� �������� �� ������� ����, �� ��������� � �����. ����� ������������ �������� ���� ������ �����.

99. ³� ����� (�����) ���������� ����� ����; ���� ��������� �� ������ (����� ��� ������� ��� ����) �� �� ����, ������� ��������� (�� ��������). ������ (�� ������) ������� ����, ������� (�������������� ������� �����), ��� (��) ������ �����, ������� ����� ����� �� �� ��� ������� ���������� ���������. ���� (�����) � ���� ����� ���� � ����� (��������� ����), �� ������ � �� ����.

100. � ���� �����" ����� ���� (������), �� �������� ��� �� ���� ��� �����, � �� ����� (�� ����) �� ʳ����������� ������� (���������� �������) � ����� ������� (����������� - ���������� ����) �� �� ��� ������ (�����), �� ����� �� ������ ���� ����� (����������� ����).

� ������-�������� �������� ��������� ���� �� ���������.

� � ����� ��� ����� ����� ����������� ��� ����������, � ����� ����� ����� ���� �������� �������. ������, ���� ��� ����������� ���� �����. ֳ���� ��������: ���� ����� �� ���� �����; ���� ����� �� ���� �����.

��(�����������). ³� ����� (�����) � ������ (�����), � ������� ���� (³� ��� ��������), ����� ���� ������ ���������, ��� � �������, �����������, ����� ������������.

101. ���� (�����) �� ������ ������������� (��������), �� � ���� ����� ������� �� ���� (�� ����);

˳��� ��� ������� �� ������ ������� ���� � ���� �����, � ������ ��� ������ �� ����� ���������� ����.

101 (�����������), ��� ��, �� ��� �����, ����� ����� ���������, �� � ���, �� ������������ � ������� ����. �� �� ����� �� ��������� (����� �����) ������ ��� ������, � �� ��������� �� ����� ������� (�����������) �� ������;

ֳ ��� ������ ������� ������� �� ����� ������ ��������, � ���� �� �� �������� �������� ��� �� ������ �����, �� ���� ������ �� ����� �����.

�β(�����������). ���� �, � ������� ����, �� ���� (����������) �� ����������, �� �������� ����� ���� �� ���� (-���������), �������� ��� ������; ���� ������ � ������� �� ���� �����. ���, ����, ������ (�������) �� (��������) ���� ������ ����� ����� (������ ������) �����, � ������� (�����������), � ������� ����, ����� ������ � �����.

108. ������ - �� ������� � ��������� �����. ���� ����� ����-��� ��� � ���� �������. � �� ���� � �����'��� ����, �� ���������� �����. �
������ ������� ���� �����, ��� ����������
����������� ��� � ���������� � ���� ������.

��-����, ����� - �� ����.

109. ������ - ������� (����� �����), ��������� ������ ����� � ��� ���� �-���� ��� ������ ��������� ��������� �������.

������, ���� ��� ��� ����� �������, ��� ��� �� ������ ����, ��� ���� ����� ����� ��� 25 ������ ����.


� 75 ����� ������� ������� �������� ������������ �����, ���� ������������ ������ ����, ���������� �� ����� ����������, ������� � �������� ������. ������ ��� ����� ����������� ������ �����.

109(�����������). � ��������� �� � ������ ����� (����� ���� �� ������� �����), � �������� ����� ������ � ������.

������, �� ����� �� ������ ���� ������ ���������. ������ ������ �������� ��������� ������� ��� �������� � ����������� ����������, �� �������� � ����� ����� �����.

��� ������ ��������� ������ ��� ��, ��� ��� ��������� � �� ����������� ���� ������ ���� ����, �� ����� ������� � ��� ������������ �� ���� ����� ���� � ���� ����� �����.

��'��������� � �������� ������ � ����� ����'�, �������� ������� ��:

115.������� ������� � ����� ����, ��������� ����� (�� ������ - �����) � ��� �������.

116. ���� �������� ����� (ó����� - ���) � ���� �� ��� �� ������ �� ���� ����� �� ������ (�� ������) � ��� �� ������ �� ���� �� ����� ������� (³� �������� ������ ����������� ����). � �� ���� ��� ����������� ����� ������ ������� ������ ����� �� ��������.

̳��� ������� - �� ���������� �� �������� - ����������.

����������� ��� ����� ����, ������� ������� �� ������ ��� ����� ������������� ����.

123. �� �������� ������ ��������; �� ����� ���������� ������ ����� ���, (��) ������ ����� ���� ����� � �������� �� �����, ������� �������. ����� �� (��) ���: ˳� (����), ��� (�����), ����� (�����) ����� (����).

ֳ ������ ����, �� ����������� ������� ���� ��������, ������������ �������� ��������� ���� ������ ������ ���� � �������� ��� �� �����. ��������� ���� � ��������: �����, ˳�, ��� � �����.

г��� ˳� (���, ����) - �� ����, ���� �� ���� �������� �� �� ����� �������� ���� ������ ����� ����� ����������. � ���� ����� �� ����� ����: �����, �� ���� �� �����, � ����, �� ������ �� ��, �������, ������ � ���������. ����, ��� - �� �����.

������� � �������� ���� ���, ��� ������� ����, ��� ���������� ���, �������� ��������� �� ϳ������ ��� � ϳ������� ���.

����� ��� �� ������� ����� � �����, ����� ��������� �� ��, �� ������� ������ �� �������� �����.

����� - ��������� �� ����� ����������� ���� �� ������ �� ����� ����.


���������� ����� ����.

1�2.���� ��������, �� �� ������� � ��� �������� ������ �������� ����� ������� ������, � ������� ����� �� �����. �� ���� �������� �� ����, �� ���� ������ ������. �� ���� ���� ���� �����, �������, �����, ���������, ����������, ������, ������ � ���������.

��� ��������� ���������� ����� ���� ������, ������ � ���������. ���� ���� ������� ������ ������ ������� �� �� ������� ������� ������ �� ��� �����.

���� ����� ����� 120. �� �������, �� ���� (����) �������� �� �� ����, ���� ���� ��� ������ ����� ������� (����������� - ���������� ����) �� ��� ����� (�����).

� ����� ����� ������� ���� �������� ������ �� ���� ������, �� �������� ����� � �������, � ��� ������� �� �� ����� � ���. ���� ����� �� ������ ������.

122. ��� ����� ������ �� �� ���� �� ������ (���� - ����). (���) � �������� ��� ����� (������). ����� � ��� ������������� � ������ ���, �� ���� �� �������� �� ����� ��������� � (���) �� ������� �� ���� ������.

�������������� ����� ���, ����, ������, ������� ������ �� ������ ����� � ���.

123.�� �� ������� �� ���� ������, ������� ��� �����'��� ����, �� ���� ������ ��������, � �������� (����������� � ����� ������ ���� ���). �� �� �������, ��������� (���) �� �'��� (�����), �� ���� �� �������� (����) (����� ���� ��� �����) 򳺿 ����� (������ ���� ������) � �� ������� � �������. � �� ������ ���� �� �����, � ������ ���� ����� ���� ����� ������; ������������ �� �� ���
������,

124. ���� ���� ������� � �������, ��������� � �������� ���� ��� ���� ����� (ϳ������� ����� - ���). ϳ��� ���� �������� �� ���� ����� �� ���� - ��� ��������� ����� - ��� ���; ������� ��� �������� ���������� �� ����� ����. ���� �� ��� ��� ��������, ����������� ���� �������� ������ ����� � ����������� �� ����. ���� ���� ��� ���� ������, �� �� ��� �� ������, ������� ���� � ���������� �������� �����, � ��� �������� �� �����, �� �����, �� ��
��� (��� ������) ���� � ���� ������ ( �� �����).


��� ������������, �� ���� ������ �� ������������ ������ ����� ���� ����������, ��������� �� �����, ���� � �� �������� ���� �� ���� ������.

������� �������� 200 ����� �� ������ ��� �����. �� ��������� 30 ��������. ��� ������ ���� �������� � ��� ���� ������.

� ����������� �� ���� �����, �����, ���������� � ������� ����, ������, ����� � ���������� �� �� ���� �����, �� ��� ���� �����. ���� ���� ���� ��������, ������ �����.

����, ��������� ��������� ������, ��������� ����� ������ �� ��� � ������, � �������� �� ����� �� ���� � �� ��������� ��� �����, ��������� � �������.

���� ��, ����������, �� ���� ����� ������ ������, ����� ��� � ������� ���� � ��������� ������� ������ �� �����.


������������ ��������� ������ � ����� ����� ������� ����� �� ������������ ��������� ��� ��������.

11. ...������� ����� ���� � ����. �� ��� ����� ������ ���������. ��� �� ������� ����� ������� � ���� �����������, - ��� ��� ������, ������� ������ �������� �����, ������������ �������, ��� �������, �����������.

13. �� ���������� ���� ��������, ����������, �� ���� �����, ���������� ������� ����, � ������ ��� ����� ����������. ��� ���� �����, ����� �����������, �������������� ��������, ����� ���������� �� �������. ��� ��� ��������, ��������� � (��) ���� ����������, ��������� ������, �� - �����������, ������ ��� ����� �����, �������� �������� ���� ������.

�� ������ ������� �� ������������ ������, � ���� ��� �� � ������� ������, � ��� ���� ������� �������� ����� ���������� �� ������������ ���� �����.

����� ������ ����� � ����� ���� ��������, ������� ������������ � ����� ���������� ����� ����� �������� ������� ���������, ������� ������������ � �������� ����. ��, �������� � �����, ������ �� ������, ��� �������� ����� ����� � ������, � �����, � ���� �������, ������� �� ������������� �����������.

��������, ���������� - ��� �������� ������ �������.

����� - �������� �������.

17. �� �������� ������������ (������) - ��� ���� ������� ����� ����������� ���������� ������ - ������ ����� ���� ����� ���������; ��� ��� ���������� �����; �� ���� ���� �����, ��� ���������� �������.

����� ������ - ��������� �� ������ ������ ������ ����.

��������� - ��������� ����� ����� ����� � ������� ���� �������.

������� (�������) - ��������� ���� ���������� �� ������� ���������.

����� �� ������, ��� �������� ������� ����� ����� ���������, ���� ����� ���� ��� ���������� �����������, ����� ���� �����: �� ����� ����� ����� �����������.

17(�����������). ���� �������� �����-������, ������ ���� �� ���� �� �������, � �� �������. ��� ���� �����, � �� ������� �� �����, ������� �����, ��������� �������. ��� ������, ��� ����� �� ��������� (����� �����) �� ����� �� ��������� (������).


�����-������ - ��������� � ��������� ����� ����� ����� � �������, �������������� �� ����� ������� - ����.

����� - �������� ���������� �� �������� ������� ������� �� ����� �������.

����� ��������� ������� ����������� ������ � ����� ��������: ����������� ����������.

18.� ���� ������� �������� (�� ����� �����), �� ����� �� ������ �� ���� ����� �������� (������) (����������� ������), � �� �� ����� (�� �
������ �������) ����� �����-�����������. �����, ������� ��� ����� ��������� (����� �����), �������� �� �������������, � ���� ����
��������������. �� �����-����������� �������� ����� �� ������ (�� ������ ������) �� ��� ��� ������; ��������� ����, ��� ����������
�������� (�������, ����� �������); � �� ����� ����� ����� ���������� (����� �� �������) (�� ������ ����) ����������� ���� (������ �������).

������� ������ ����� � ������ ������� ������������ ������ � ������ ��������� �������� ���������� ������-������������ ���� ����� ������� -����.

������������). ��� ������ �� ����� ������� ������� ������� (���������� ������� ����� ������� � ������ � � ������� �������), � �� ��� ����� ���������, ����� ������������, �� ��������. ������ �� ���� ��� ��������� ������� �, ��������� ��������, ��� �������� ������.

��������� - ��������� ����� ������� � ������, ���� ������� ����. ����� ������� ��������� ��, ��� ��������� ����� �������� � �������� ��������.

19.� �� ������ �� ������-������������, ���� ������� ���� �������� �������, �� ����� �����), ����� ��� �����-���������. ��� �� ����, �� �����. �� ���� ������ ��� ��������, ��� � �������� (� ���������). ��� ��������� �������� (�� ������) ����� �� ������������ ���� ������, �� ����� ���� ������ (��������� �����).

� ���� - ��� ���������� �� ����� ����������� ������� ��������� � ������� �� ����� ����������� ���������� ����� � �������� ���� ������.

20.� �� �������� (�� ����� ������, �� �� �� ����) ����� ��� ■��; ��� ������� ������. �������� ����� ����� ������� � ����� ���������; ��� ������� ������ ������ ������ ������. ��� �- �� �� �� ������ (�� ����), �� ������ �� ��� (�� ����), ������� ���� ���� ������, � �� ���������� ����� (�� ������������ � . �� �������� � ��������� ������, ����� �� ���� ��� ����� �������� (�� ������). �� ����� �� ������� ������ (�� ����� ������) ����� �����������, ������, ����������� ������. ���� �� ����������� (������������) ������ � �������, ������� (����) �����.

����� ������ (������) - ��������� � ������ ����� ���������� �����. ���������� - ��������� ����� ������ � ������� �������� ����.

21. ���� ������� ������ (��������� - ���, �� ����� �����), �� ��� �� �������� �����, � ���������� ���� ����������. ��� ����������� �� ������ ����� ����������� (�� ������������ ������) � �������� ������� �� ���������� ���� ������ (�� ����� ���� �� ����������); ��� �� ������ �� ����� �� �����, �� �������� ��������. ���� �� ���� (���� ��������� ������� � ����� ��������� ����������� ����) ��������������; �� ����� ������� ������� �����.

����� ������� ��������� ��, ��� ��������� � ����������� ���������� ���.

21(�����������). �� ����� �� �������� �� ���� ���� ������ ������������ �������.

��� ����� ������ �� ����� ����� ����-��� � �������� ������ ����� ������� ������� ����������.

22. �� ��������, ���� ����� ������� �� ������, ����� ���������, ������������ � �������������� �����; ��� ���������� ������. ����� �� �� ����, � ��� �� ����, ������ �����, ��� ������ �����.

����� ������� ����� ��������, ��� �� �������� ������ �� ���������� 23 ��� ����.

��������� - ��������� � ��������� ����� ������ �����, ����, �����. ����� - ��������� � ���������� ����� � ����.

22(�����������). �� ��� (�� ����, ������� - �����) ������ �� ������ ������ �����, ��� ���������� �� ������� ������ � ������ � ��� ������.

23. �� ����� ������ ���� ������ (����������) ���� ����� ��������� � ���������� ��������� � ������������ ��������; ������ ���������� ����� ���������� � ��������. ���� ������� ������� ����� ���� �������� ����� (�� ����� �� ��������� ���), �� �� ��� ���������� ���� �� �������� ������� ���, ����, �������, ��� �������, ����� �� ��������, - � �������, � �������. ����� �� ����� �� �� �������, ��� ������� �������. ��� ���� ������ - ��������.

�������� - ��������� �� ������ �� ����� ���� � ����� ���� ���� ���������, �������� ������� ������� ���� �� ����.


24.� �� ���� ����� ������ ������� ����� � ��������� ���� ������, ��� ���� ������� ��������� ����� � �� ��� ����� ����� ��������� (� ��� �����), �� � ����� � ����� ��������� � ������ ���������� ������ ������� ����.

��� ������ ���� ���������� ��������� �������, ������� ������������ � ����� 86 �������.

25,� ���������� ��������, ��� ����� �� ������ �� ����� (������������ ������) �������� ����������.

27. � ���� ��, ��� ������������ ��������, ���� ���������� ���� (��������) � �����.

28.� ���� ���������, ������������ ������ (���������� ������) �����; �����, ��������� �� ��� ������� ����, ����� �� ���� ���� �������� �� �� (����) ������.

����� - ��������� �� ����� ������ ��������� ����. ����� ������� ��������� ���� ������.

47. ��� ���������� �� ��� � �����, ��� �������� ��� ������� ��������: ���� (�����), ������� ���� ����, �� ��� ����� (������), ������� (����� ���), �������� (�����),� �������� (�������), ��������� (���), ������ (��������� �����), (�������) ������ (�����).

48. ���� (�����) - ��� ����� ������� �� ���� ���, � ������� �����. ��� ������ �� ������ ����, ������� ����� ������, � (������������) � ����� �������, ��� � ���� ��������� ������ ����. �� ��� ���, ������� ��� �����������, ���� ����� ����� ������:

����� ��� ����� ���� �������� ����� ������ � ����� �����, ��������� �� ����� ������ ������� �������.

48(�����������), ���� ����� �������� ������, � ����� ����� (����), ����� ���� ������� (����), ���� (���), ������� (���������) � ������ (��������). ������ �� ��� ��� (������) �������, ����� �� ������ � ������� ���� ���� � ����; ������ �� ���������, ������� (����), ������, ����� ������ �� �����,

������� ������ - ���� �������.

48(�����������). ���� ��, ������� � ������ ����� ����� ���� (�����) ������� � ����. ��� ������� �������� ����, ������� ������ ��� (����) �����������; �� ������ ��������� ����� ���� ����� (�����) � ������� � ����.


�������� - ��������� � ��������� �� ������ ���������� ��� �� ���� ���� � �� ������� � ��� ������� �������.

���������� ���� ������� ��������� ����� �������: ���������� ���� � ����������� ���������, ���� ������� ����, ����� ��������� ���������� ���� ����������� ��������� � ��� �����.

51. �� ��� (������) ��� ����� (������), ������� ����� � ������, � �������� �� �������� �����, ��� ������������ ������ ������ � ������.

�� ������ ������, ��� �������������������, ������� ��� �� ������� ���. �� ����� ������ ������ � ����� ���� ���� ������� �����, ������� � �� ������ ����, ����� ������� ���� ��� ������� ����, ����� ���� ������.

���������� � ����� �������, ��������, ������� �� ��������� ���������. � ���� �� �����, ��� ���� �������� � �����, ��� ������, ��� ������� ������� ������� ����� ������� ������ �� ����� �����.

51(�����������). ��� (���) ��� ������ ��������� �����, ��� ���������� ��������.

����� ���� - ��������� �� ������ ������ �������.

52. ������ ����, ������� (����� ���), �������� (�����) �� ������
� ����� �� �������� �����.

�� ������ ������ ������� ��� �� ���� ���� ���� ���. �� ���� ������ ��������, ��� ������� ������� ��������, � ����� ���� ���� ������� � ������� �����, � ������� ����� ���� �����.

52(�����������). ������ ����� ���� ������� �� ���������� ���� ���� ���� ��� ������ � �������, � ��������� ������ ��� ���� �� ������ ���� ����� �������, ��� � ���� ������� ������� �����. ��� ����� ����� �� ������� ������-������� � ��������. ����� � �� �����������, �� ������� ��� ��������, ���������� ��-������� ��������, � ��������� - ������ ������.

�������� - ��� ����� ���������, ������� ������ �� ����, �� ������� ���� ���� � ���������� ��������� ���������� (���������� - ����� �������).

���� �������� �� ����� ���������� �� ����� � ����� ������ ���� (����� ��������) � �������� ��� �� 9 ������, �� ������, ��� ���� �� ����� �� ���������� � �� ���� �� ����� ����������� ��� 5 � 4.

52(�����������). ��� ����� ������ ����, ����� ������ ��������, �������� ����� (������) � ������� (����� ���), � ������ ���������� ����� �������, �������� ��������� ������� �������.


�� ������ ����� ������� �����, ��� �������, ����� ��� ����������� ���������� � 17 �������, ����� ��� � ������ ����� ����� ����� �������� � ����� ����� �� �����, ��� ���� ����� ������ ������, �� ������� � �������.

�� ����� �������� ���������, ��� �������� ����� ������ � ��������. ��������, ���� �������.

53. �������� ���� - �������� (�����), ��� ����� ����� ���� ����� �������. �� ������ ������ (�� � ��������� ����, �� ����� ����� ����, ��� ��������� ���� ���������), �� ������� ����� ���� �������� (�� ����� ������), �������� ��� �������, �����, ��� ����� � ������; � ����� ����� ���� ���������� � ������� ������� - ����� �� ������; ��������, ����� ����� ������� �� ����� ������ ������-����������, ��� ��� ����� ����� ��� ��� �� ������������ ������ ���� �������� (�� �������).

�� ����� �������� ����� ����� ��� �� ���� ����, ����� ������������ ����� � ����������� � �������.

53(�����������), �������� ����� ������ ���� � ��� ������ � ��������� ��������� � ���� � ��� �� ����� (�����������). ����� �� ���� ����� ������ ������ ���������� ���� �������� � �� �� (�� ���) ����� ��������� �������; �� ���������� ��� ��������� ����� ����������� (�����-������).

��� ����, �� ������� ���� ������ ����� ���������. � 81 ������� ������� ���������, ��� ���-�� ����� ����� � ��������-�����.

54. �� ���� ��� ���������, ����� ����, ���������� �������� (�������). �� ����� � ������ � ����� (����� ������� ������, ���� �������).� (����)� ����� ��� � ���������� ������ �������- �����������. �� (��������) ����� ����� ����� (���������), ����������� � � ������� � ��������.

� ����������� ����� ���� ������ �����-����������� ���������� ������ � ������������.

�� ����� �������� ������� �� ����� ������ ������������ ����� � ����������� � ������.

55. ������ ���� ��������� (���), ��� �������� �� �����, ����� ����� ������ ������� ������ � ������� (� ����) (��������) ����� ������ �����������,

������� ��� � ������� ���� �� ������ ������ ���, �� � ��� ����� ���� �������� ���� ��������� ������� ����, ��� � ������� ����� ���� ����. ��������� �������� ����� ������-���������� � ���������.


����� ����������� ��������� � ������ ��������, � ��� ��������������� ����������� �������������� �����. � �����, ������� ��������� � ����� ����, ���� ������ ��������.

55(�����������), ����� � ������ ������� ����� (���������) � �����, ���������� �������� ��� (���� �������� - �������� �����, �� ������ ������).

56. ������� ���� - ������. ��� ���������� �� ��������� � ��� �����, �� �������� ������� ��� ��� ��������. �� ���� ����� ����� �����. ����������, ��� � ��� ����, ������. ����� � ����������� ���� � ����������� ������ ���������� �� ������� ������. ������� � ���������.

���������� ����� ����������� ������� ���������� ��������, ���� ����������� ����������� �������.

������� ���� - ������ (��������� �����). (����� �������� ����������� �� �����, �� �������� �������� ����� ������, ������� ���������� ���� ��������). �� ���� ����� (�����) ����� ����� (��� ���������� ��������). ����� � ����������� ���� � ����������� ������ ���������� �� ������� ������ (� ������ �������). ������� � ��������� (���). ����������, ��� (����� ���� ����� ������) � ��� ����, ������. ��� (��� ��������� �������) ���������� �� ��������� (�����) � ��� �����, �� �������� ������� ��� ��� ��������(�� ����� ����� ����).

57. ������� ������� ���� - ������ (�����), ��� �������� �� ������ ������ �� �������� �����,

���� �� ����� ���������� �������������. � ��������������� ������� ������� ��������� �������� ���� �� ������ �������.

57(�����������). � ������� � ��� �������, ���������� ������� (���������� ����); ��� (��) ��������� ������� ������ (����������) ���������� (�����������). �� ������� (�������) ������� ��� ���� ����, ������� ���������� ������ (����).

�� ����� � ��������: ������� ��� ������ ���� ����� ����������� �������!

71. �������� ����� ����������� � ���� ������, �� �������� �������� ��� ����������.

�� ������ ���� �� ����� ����� ���� ����� ����� ���� �������� �������� ���� ������.

20


86. ����� ����� (����������� - ׸����� ����) ���� ��� �����, �� ������� ������ ��� ������, ��� ������� � ���� (����); ��� ���������� ������� � ������� ����� (���������� ����).

����������� ����� ���� ������� � ���������� ����, � � ��������� ��� �������� �� ����������� ���� � ��������� � ׸���� ����. ������� ������� � ���������� ������� � �������, ��� ������� � ������ ������-���������.

������� ����������� ���� �� ���������, ��� ������� �� ���������� ��������� � ���� ����. ������ ������������� ����������� ���� ������ �����.

99. �� ����� (�����) ���������� ������ ������; ��� ������� �� �� (����� ��� �㻠 ������ ������)� �� ������ ������,� ����������� ������������ (�� ��������). ���������� (�� ��) ����� ����, �������� (������������� ���������� �����), �� (���) ����� ����� ������� ����� ������ �� ��� ����������� ���������� �����������. ������ (������) � ���� ������ �������� � ����� (������������ ����), �� ������ � �� �������.

100. � ���� ������ ����� ����� (�������), ��������� ������ �� ������ ��� �����, � �� ����� (�� ������) �� ������������� ������� (����������� �������) � ����� ������� (����������� - ��������� ����) �� ����� ���� ������� (�����), ��������� � ����� ���� ����� (����������� ����).

� ������-��������� ����������� ��������� ����� � ���������.

� �� ������ ���� ����� ����� ���������� ����� ����������, � ����� ���� ��� ���� ������� �������. ��������, ������ ����� ��������� ����� ������. ���������� ���������: ����� ������ �� ���� ������; ���� ����� �� ���� �����.

��(�����������). �� ����� (�����) �� �����, � ������� ���� (�� ������� ���������), ������ ������ ������ � ����������, ����� � �������, �����������, ������� � ������������.

101. ������ (������) ����� ��� ��������������� (��������), � ���� ������ ������������ � ���� (� �����);

����� ���� ��������� � ������ ׸����� ���� � ����� �����, � ������ ���� ����� �� ������ ��������� ����.

101 (�����������), �� �������, ��� ��� �����, ����� �� � �����, ��� � ��, ��� ������������ � ������� ����. ��� �� ����� �� ��������� ����� ������) ������ ���� ����, � �� ��������� �� ����� ������� �����������) ��� ������;


��� ��� ������� ������� ����������� �� ������ ������� ��������, � ���� �� �" ������� �������� ����� ��� ������ �����, �� ��� ������ �� ����� ������.

101(�����������). ���� ��, � ������� ����, �� ���� (���������) �� �����������, ��� ������� ������� ���� �� ������ (-������������), �������� ���� ������; ���� ������ � �������� �� ������ ������. ��, ����� �������, ��������� (���������) ������� (��������) ������ ���������� ����� ����� (������ ������) ������, � ������� (�������������), � ������� ����, ����� ������� �� ������.

108. ������ - ��� ������� � �������������� �����. ��� ����� ������-����� ����� � ������� ������. � �� ������ ���� ���������� �����, ������������ �����. � ������ ������� ���� �����, �� ���������� ���������� ������� � ���������� � ���� �������.

��-�����, ����� - ��� ����.

109. ������ - ������� (�������� ������), �������� ������� ����� � ���� ���� ����� ���� ������� �������� ��������� �������.

��������, ���� ��� � ����� ��������, ������� ������ �� ������� ���, �� ��� ����� ����� ��� 25 �������� �����.

� 75 ������� ������� ������� �������� ������������ �����, ������� ������������ �������� �������, �������� �� ����� �����������, �������� � ��������� ������. ������ ����� ����� ������������� �������� �����.

109(�����������). � ����� ������� ���� ���� ������� ����� (����� ����� �� ���������� �����), � ������ ���� ������ � ������.

��������, ��� ����� � ������� �� ����� �������� ���������. ������ ������ ���������� ���������� ��������� � �������� � ����������� ����������, ��� �������� � ������ ����� �����.

����� ������ ������������ ������� � ���, ��� ����� ��������� � ��� ��������� �� ������ ����� �����, ��� ����� ����� �� ��� ������������ �� ����� ����� ���� � ��� ������ �������.

������������� � �������� ������� � ������ �����, �������� ������� ��: 115. ������� ������ �� ����� ����, ������� ������ (�� �������~ �����) � ��� �����.

116. ��� ������� ������ (��������� - ���) � ����� �� ��� ��� ������ �� ������ ������ �� ������� (�� �������) � ��� ��� ������ �� ����� �� ����� ������� (�� ��������� ������ ����������� ����).


� �� ���� ������� ����������� ����� ����� ������� ������ ����� �� ���������.

����� ������� - ��� ������������� �� �������� - ����������.

����������� � ������ �����, ������� ��������� �� ������ ��� ����� ������������ �����.

123. �� �������� ����� ���������; � �� ������ �������� ������ ������� ����, (���) ����� ����� ���� ������ � ������� � �����, ���������� �������. �������� �� (���) �����: ��� (����), ��� (�����), ������ (�����) � ������ (����).

��� ������ ����, ����������� ������ ����� ����������, �������������� �������� ������ �� ������ ������ ���� � �������� ���� �� �����. ��������� ���� �� ��������: ������, ���, ��� � ������.

����� ��� (����) - ��� ����, ������ ��� ��� �������� �� ��� �����, ��������� ���� ����� ����� ����� ��������. � ���� ������� ��� ������� �����: �����, ������� �� �������, � �����, ��������� ����� ���, ������, ������� � �����������. �������, ��� - ��� �����.

��������� � �������� ����� ���, ����� ������ ����, ����� ���������� ���, ��������� ��������� �� �������� ��� � ����� ���.

����� �� ����� ������� ������ � ������, ����� ������������� ��� ��, ��� ������� ������ �� ���������� ������.

����� - ��������� �� ������ ����������� ���� ����� ������ � ������ ����.

��������� ����� �����.

102. ����� ������, ��� �� ������ � ��� ������������ ������ �������� ������ ��������� ������, � ������� ������ � �������. �� ����� ��������� �� ���������, ��� ��� ������� ������. �� �������� ���� ����� ������, ���������, ������, ����������, �����������, �������, ������� � ����������.

�� ����������� ������ ������ ���� ������, ������ � ���������. ������� ���� ������ ������� ������ ��������� �� ��� ����� � ��������� ������ �������� ��� ������.

����� ������ ������ 120. �� ������, ���� ���� (�����) ������� �� �� ����, ������ ��� ���� ����� ����� ������� (����������� ����) �� ���� ������ (�����).

�- -~1 ������ ������ ���� �������� ����� � ����� �����, ������� ���� ������ � ������, � ���� �������� �� � ������� � �����, ����� �� ������ �������.


122. ������ ����� ����� �� �� ������ �� ������� (���������� - ����). (���) �� ������� ���� ������ (���������). ����� ���� ������������� � ����� ������, ���� �� ������� � ������ ���������� � (�����) �� ������� � ����� �������.

�������������� ����� ���, �����, ��������, ������� ����� ����� ������� ����� � ���.

123. � ����� ������� � ���� �������, ������� ��� ���������� �����, ����������� ��������, � �������� (��������� � ������ ������ ����� ���). ������ ���, ��������� (�����) �� ���� (������), ���� �� ������� (�����) (����� ������ ����� ������) ��� ������ (������� ����� �������) � �� ������ � �������. � ��� ������� ����� �� �������, � ����� ��� ������� ���� ������ �������; ������������ �� ���� ���� ������.

124. ����� ����� ������ � �������, ����������� � ������� ������ ��� ����� ����� (����� ����� - ���). ����� ����� �������� �� ������ ���������� �� ���� - ����� ����������� ������ � ������ �������; ������� ���� ���������� ����������� �� ����� �����. ���� �� ��� ���� �����, ������������ ����� ������� ������ ����� � ������������ � ������. ����� ��� ��� ������ �������, ��� �� ����� �� ������, ������� ����� �� ���������� ����������� �����, � ���
�������� �� �����, ��� �����, ��� ��� �� (�����) ����� ����� � ��� ������� (�� �����).

����� ��������������, ��� ����� ������ �� ������������ ������� ����� ����� �����������, ���������� � ������, ���� �� �� �������� ��� � ����� ������.

������� ������������ 200 ������ � ������ ��� ����. ��� �������������� 30 ����������. �� ������ ����� ��������� � ��� ���� �������.

� ��������� �� ������ �����, �����, �������� � ������� ����, ��������, � ������������ �� �� ����� �����, ��� ����� ������ ������. ���� ��� ��� ��������, ��������� ����.

�����, ������ ���������� �����, ��������� ����� ������ �� ��� � ������, � ���������� �� ����� �� ����� � �� ����� ��� ������, ������������ � ���������.

����� ��, �����, ��� ����� ����� ������� ��������, �������� �� � ������;. ���� � ��������� ������� ����� � �����.