���, ������������ �� ����������� ������ ������ / ���������

1.1. ������� ��������������� ������ �� ������������� ��������
������� ��������������� ������. ����� �������� ��������� ������ ������������ ����� ���� ����������� �� ����������� �������� �� ����� ������ �������. ���������� �������������� ������ ������ � �������������, �� ���������� �������� �� �� ������������ ����� ����� �����������, ������� �������� � ��������� �����, ������� ������� ����������. ϳ� �������������� ������� �������� �������� �������� (��� �������� �������� �����), ��� 䳺 � ������ ������ ����� � ������ �� ����� ������ ������� ������� (�����, ������������-����������, ����������-��������� ����) � ����� ������ ��������� �� �������� �������� ��������� �������. � ����� ������ "��� ��������� ������ ���������� ���� �� �������������� ������" ������ ������ �������������� ������, �� ����, �������, ��������:

������ �����������;

������ �������� �����;

������ ������ �������;

�������� ������ ������������ � �������� ����� ������;

���� ������;

������ ������� ���������� �������;

������ � �������� ��������� ��������;

������ �������� ��������� ������;

������ �������� ����������-������� ������;

������ �����������;

������ �������� ����� �������;

���� ������, �� ��������� �������������� ��� ������������ ������� (��. 2).

�� ������ ���������� �������������� ������ ������� ��������'���� ��������, � ����: ������� �� ������ �����, ���������� ���������� �����, ���������� ��� ������� ��������� �����, ��������� ��� ������������ �������. �� ������� �� ��������������� ������ �������� ����� ��������� �����, ������� �������� ����� ����������� ���������� �� ���� �������� ��� ������� ���� ���������� �����������, ��� � ���� �� ���� � �� ����������. ������������ ������� ��� �������� ���������� �������� �� ����� ���� �� ������ ������ � ������ (���������) ������������. ������������ - ��'������� ������� �������� ������� � ����������. ���� ������������ �� ���������� � ����� ���������. ϳ��������� ������������ �������� �����������, ����������, ������������� � ������������� ���� ����� ���������� �������� �������. ������ � ����� ��������� �������������� ������ ������� �� ����� �������� ������� �������������. ��� ��������������� ������ ������������ ��� ��� �� ��� ��������� ����� ����� �����������. ����������� ��� �������������� �� ������������� ���� � �������� ���������� ������ ���������. ��� ��������������� ������ ������������ ������������� ��������� ������������ ����������, ��������������� ��� ������ ����������. ���������, 䳿 ������������ ��������� ��� �� ��� ����������� ������������ ���������� ��� ���������� ���� ��������� ������� ��� ���������� �������� ������ ��� ���������� ������� ������� ���������� ������ �������� �������� ������� �������, � ���� ���� - �������� �������.

ϳ��������� ������������ �� ���������� ������������� ��������� �� ���������� ������� ������ (�����������, ������ �������� �����, ��������� �����, ������ ������ ������� ������), ��� ���� �������� �� ���������� ������������, ���������� ���������������, ������� � ������������ ������� � ����'������� � ������ � ������������ � ����������� ��������� �� ����� ����������� ��� ����������� ��������� ����� �������� ���� � ���� ��������� ��� ������� ���. ��������� �������������, ������� �������� �������� ���� ����, ������ ����������� � �������� ����������, ��� �� �� ���� ���� ������� �������� ��� �������� ��������� ������ ���� ���������� �������������. � ������ �������� � ���������� ������������� ��������� ���������� ����� (���������� �� ����� �� ������� �������������, ���'������� ������������� ���� � ����'����, ������������ �������������� �� ���� �������������� ��� ������� �������������� ����). ����� � ��� �������������� � ���������� 䳿 ���� �������������� � ���� ���������� �������������� ������ � ������ ������, ����������, ����� ����.

³��������� ���������� ����� - ���������� �������� � ��� �������������� ������. ������� ��� ������� ���������� ��, �� ���� ���������� ������ ��� �������� �����, �� ����� ���� �������� ������ ��� ����-�� ���� �������� �������, ���� �� ������������. ��� ����� ����������� ��������� ���������� ����������� ������, ���������� ��������� (��� � ��������������) �������, ����������� ������� ���������� ��������� ������������, ������������ �������� ��� ���������� �����, ��������� ������������ ������� �� ���������� 䳿 �������������� ������ ����.

������������ 䳿 ���� ���'���� �� �����. ���� ��������� ������ ������������� ��������, � ��� ������� ��������� ������� ��������� ������ �������� �����, ������ ����������� ������� - ������ ������ ������� ������, ������������ ������� - ������ ���������� �������, ���������� ���������� ����� - ������ �������� ��������� ������. ij������� �������������� ������ � ��������, ��������������. ������ �� ���������� ������ �������, � ����� �������� �����������, �� ������� ������ � ������������� ���� ��������, ������ �������� � �����������, �������� �� � �������� �������������� ����'����.

����, �������������� ����� - �� ������������� �����, ������������� �������� ���������� � ������������� ������� ������� ������� ��� �������� � ������� �����, ������� ������������, ������������ ��� ���������� �������� �����, ���������� ���������� �����, ������ ����������� (��������) �������, ���������� ������������, ������������ ����� ���������.

������� ������������� ��������. ������� � ��������� ������������� �������� ������� �������� ����, �� � ����������� ������ �����������: ������ � "���������, �������" �������, ����� ������ ��� ����� ����� ��������� ���������, ���� �������� ������� �� �������� � ��������, ������� � ������� ���� ������, �������� �������������� ���������� � ���� ������� (��. 1). ���� ����� �� ���� ����'���� ��������� ������ � ���������� �� ���������� ������, ���������� ��������. ������, �� ����� � ������'�, ����� � ������, �������������� � ������� ������� �������� ���������� ������� (��. 3). ����'������ �������� ���������������� ������, �� ������� �� ������ �� ������� ��������� ������� �� ������ ���������, �� �������� �� ����� ������� �����, �� ����� ���� �������� ��������. ������� ������������� �������� ������ �������������� � ������� � ���������-�������� ��������. ����� ���� �� �����������, ��� ������������� ��� ������ �������������� ������, �������, �������� �� �������� ������� ����� ��������, ������������ ������� ������ � ��������� ��� ������ ��������. � ��������� �������� ������� ��������� ������ ������������� ��������, �� ����������� ������� ������������� �������� �� ���������� ������������� ��������, ���� ������������� �������� �� ��������� �� ������ �� ������������.

�� ������� ���'���� � ���������� � ������ ������������� �������� ����� ������ ���� � ������� �������� ����� ������ �����, ��������� �����, ������ ������ ����������, ������������. ������������� �������� - ��������������. ����������, ������������� �� ��������� �������� �� ���������� �� ���������� ���������� ��������, ���������� ��������� ������� ��� �������� ��������. ������� ������� ������������� �������� ��������� � ����� ����� ���������������� ��, � ����: ������������������, ���������������������, ������������������� � �������������������.

�������� ���� �������������� �� ����������� ����������, ������ �����������, ������ ���������� ������� � �������, ������ �������. ����������������� �� ����������������� 䳿 ������ ���������� ������ ������ �������, ��������� ����� �� ���� ������.

���������� �� ������� ������������� �������� �������� ��� �������:

�) �������� �� ������������ ������� �������� ������������ �����������;

�) �������� ������ �����������;

�) �������� �� ���������, ���������� �� ������������ �������;

�) �������� �� ������� �������� (�����������) �������, ���������� ������� � ������� ������������.

������ ������ ������������� �������� �� ����� ����������. ��� ��������� �������� ��� ������ "������� ��������", ������������ �������� �������������� ������, ������ ������������� �� ������������� ��'���� �� ����, ���������, ����� ��������� ���� �� ������, ������ ����������� ���������� �������� � ���������.

� ����� �� ������ �������������� ������� ���� �������� ������������� ��������. ���������� ������������� �������� �� �����������, ��� ������ �������� � ������ ������������ �� ���������� ������� � ������ ���������� � ���������������.

������������� �������� ���������� ������� �� ���������� �������� ����� ���� ����� - �����������, ��������� �� ������. ��� ���������� �� ���������� �� ���'����, ���� �������� �� ������, ������� ��������. ֳ���� ��������� ������������� ������� � ������ �������� ���������� ��������� ������������� ������ �� ��������� ��� ������������ �������������, ���������� ���������� �����, ������� ������������, ������� �� ����������� ���������, �������� � ��������������� �����䳺� � ������ ���� �������� �� ������������ �� �������������� ��������.

������������� ������� ������� ������ � ����������� ��������������� �������, ����������� �������; ���� �������� ���� ���������, �������� ������� �������������� ���� ������ � ����������� �� ���������� ����������� ��������� ��� ����. ������ ������������� ��������. ������������� �������� � ��������� ������������ ����� �� �����, ��������� � ����� ���. � ����� ����������� ������� ������������ ����, ���䳿, ���������, ������� ���� �����������.

������� ������ ������������� �������� ������ � �� ���������� ��������� ����� ������ ��� �������� ����� ������� ������������� ����������� (�������� �������� ��������).

��������� ������� ���� �������� ������ � ����������� ����� �� ������� �������� ������ (���� �����) �� ��������� ������������ �������, �������, ������� ��� ��������� �������� �������������. ����, ���� � �������� ��������� ������������ �������.

ij������� ������������� ������ ������ ��������� �������� �� ������, ���������� �� ���������� ����� ��������, ������������ �� �������������� ���������� ������.

���� ������� ������������� �������� � ���������, � � ������ ��������, ������������ �������, �������������. ���, �� ������������� ��������� ������������� ��������, ���� ���� ���������� �� �������������.

������� ������������ ������ � ����, �� ���� � �������� �������� �������������� ������, ����� ���������� ����� ���� ������ �� �� ����� ������ ��� �������� �� ��� ������� �����������. � ������ ������������� �������� ���� ���� ����������� ���� ������ (������� ����������) � �������� (���������� ������ ���������� ����� ����) ������ ������ �� �������� ��� ������ ����� �������� �������� ��� ���������� ����� �� ���������� ����, �� �� ��������.

������������� ������������� �������� �������������� �� ��� ����'������ ����� ������ ���������� �����. ����� � ��� � �������� ��������� ������ � �� ��������� ��� ������������ 䳿, �� ���� ����� ����������, ������ ���� �� ��������, � �������� (���������) ���������. ���������, ��������� ������� �� � �������, �� ��������� ������� �����, �� ����� ����� �������� ��������� ��� ������������ �������������� (������ ��������-��������� ��������, ��������� �������, �������� �������, ������� �� �������� ����� ����), � ������������� ��� ��������������, � �� ���������������. �������� ������������ ������ �����'���� ���������� 䳿, �� ����� ��������������, ��������������, � �� �������� �����������. ���������, �� ������ ��������� ������, �� ��������� ���� ������������ 䳿, �� ������� ������ "��� �������� ��������� ������ ������" ��������� �������� ��������� � ����� ��������� ����� ������� ��� - �������� ������� �� ����� ����'������� ������� - � ������ ���� ����� ��� �������� ������� (��������� ���), � ����� ���'�������� ������������� � ������ ������������� ����� �������� ������� (��. 2 ������).

����� �����, ���������� ����� �� ����� ��� ������� ����� � ���������� �������, �������� �������� �����䳿 �� ������ �� �������, �� ����������� ������������ � �������� ������.

������ ������� ������������� �������� � ����������� �������� �������� (������������ ������).

���� ����� �� ��, �� ������� ��������� ������������� �������� ����������� � ���������� ������������ ��������� ��������, ����� �� ������� ������, ������� ����� ��� �������������� ��� ��� ������, ������� ���������, ����������, ����� ����. ��������� ���������� ������� �������������� ������ ������������ �������� �������� �������� ���������� �������������� �������������. ���������� �� ����� �� ����� �������� 䳿 ��������������� ������ ������������. ��� ��������� ���������� ��������� �������������� �� ������� ����� � ��, �� �� ��� ������� ������� 30-� ���� ��������� ��������� ���������� ���� � ������ ��������� �������� � ����� ������������ �������������� ������.

�� ��������� ��������������� ����������� � ��������� �����������. ���������, ��������� ��������� �������� �� ��������� ������� � ������ ������� �������� �����, � ������ ����������� �� ���������� �������������, � ����'������ �������� �����, ����������� ��������� ��� ��������� ��������� ��� ������������� �������������� ���� �������� ������� � ��������� �������, ����������, �����������. ����������� ������� �������������� �������� � ��, �� ���� ����� ����������� �����. �� ������, �� ����-��� ������������ �� (��������� ���������� ������, �����, �����, ���������� ���������, ����'������� ������������� ����) �� ���������������, ��� ����� ������ �� ��������� ���� �� ��������� � ���������� ��� ��� �������� ������������, ��������� ����������� ��� � ����������� �������������� �������������.

�� ��������� � ����� �� ��������� ������������� ���� ������ ���'������ ������������, � ���� ���������, �������, ������ ������� ����.

����, ���������� (������������) ������ ������������� �������� ����� �� ��������� ����������� ���� �������� �� �������������� �� ���������.

������� ������� ������� ������������� �������� �������� �������� (���������) ������ �����, ��� � ������������� �������� ���'����� ���� ��������. ���������� ������ � ������� �����, ���������� ���������� �����, ��������� �� ������������ �������, ���������� ������������ �� ���� �����������, ������ �����������, ������������ ������������ �������� �������� �����, ��� ���������� ����� ������� ����-��� ���� ������ ��� ��������� ����� �������� (��� ������� �� ������) � ���������� ��� ������������ ����� ����.

� ������������� ���� �������� ����� ��� ��������� ���� ��������, ����� � ����. �������� ����������� � ������� ���'���� ������������� �������� ���������� �������� ���� ���������� �������; �� ��������� ������ ���� � ����'���� �������� ����� ���� ���������� ������������� ��������. �� ���������� ����������� ����������� ��� ������������� �����������, �����, ���������, �������������, ���������, ��������� �� ����������-��������� ������������ 䳿. ����� ���������� ��� 䳿 �� ���� ������������ (������������) ����� �������� ����. �������, ���������, �� �� ����� ���������� ����������� �� ����� 䳿. ��� �������� ������� ��� ��������� ���������� ������ ��������� ��������� �� ���� �������� ������ ����������� ��� ������ �������, �� ����� ���������� ������� �� ��� � �������� ������. ����� � ������������ ������� ����� ������� ������� ���� (������, ���������, �������, ��������, ���������).

������� �������� ������ ������ � ����, �� ������, �� ������ ������������ �����, ��������� ���������� �� ����������, ����������� � ����� �����������. � ������������� �������� ������ �������� ������� �������������, �� ���� ���������� ������������� ������ ������� ����� ��� ������������� � �r��r� � ���������, � ���� ������ � ����� ������� �� ��������� ���������� ������ ��������������� ��������. ֳ ������� ����� ������ ���� ���������� ���� �� ���������� ����� � ���� ������ ����������� ������ (����� ��������� ������ ���� ���������� ���� �� ����������� �������� ��������� ��� ������������ ����������� ��������, � ��� �������� ����������� ������ ���� ���� ���������� � �������� ������� ����).

����� ����������� �������� �� ������, ��� ����� �����, �� ���������� (�����������) ����� ��� ������������ ������. ������������ �������� ������ (������) ������ �����, �� � ������� �����, ������ ���������� ������ � ����������� �� ������ ����������. ����������� ������������� �������� �������� ���������, ���� ������������� ��������� ������ ����������� �������������� ������ � ��������� ���. ������� �� ����� ���������� ���� ����������� (��������, ������������ �� ������). ³������� �� ��� �� ����������� ������� ����� ������� ������� ����, �� ���� � ����� ����� (���������, �� ��������, � ����� ������� �������, � ������ ��������� ������ ����).

����� �������������� ������ �������� ��������� � ������ ��� ���, �� ����� ���������� ���������. �� ���������� �������������� ������ ������ �� ��� �� ������ ����������� ������ ������� �������� �� ����� ��������� ������. ϳ�������� ����������� ������������� �������� ������ � ���� �������� �� ������������� ������� ������� � ���������-����������� ������ � �������� ������� �������������� ������.

����� �����, ������������� �������� - �� �������� ��������� ��������, �� ������ � ����� �� �������� ������ ��� ����� ����� � ���� ������������ �������� �������� ����� ������ ������� �����, ���������� ���������� �����, ���������� ��� �������� ��������� �����, ���� ��������� ��� ������������ � ����'������� ����������� ������������ � ����� �������� ��� ���� ��������.

1.2. ������� ���������� ������������� �������� �� ������������ ��������������� ������ (������)

���� ������������ ������ ����� ����������� ������� ��������, �� ������ � �� ���� (������), �������� ������, ������������ ������������� ��������. � �������� ̳��������� �������� �����, ������ �������, ������������ ����� � �����, ��������� �������� �������, ������ �������� ��������� ������, ������ � ������� ���������� ������������ ������ � ������ ��������� �������� � ������������ �������� � ��������� ����������-���������� ��.

���������� �������� ���������� ������������� �������� ������ � ������������ �������� ������������ ���� ��������������� �������, ����������� �������, ���������, ������������ �� ���������� �������, ��������� ��������.

������� ���� �������� � �����������, ����� ���������� � ��� ������ �������������� �������, �� ����������� ��������� ������������ �������� ������. ���� ��������� �������� ��� ��������� ������� ���������, �� ����������-��������� ��������, ����������-������������ �����, ����������-��������� �����.

������� ������������, �� � ����������, �������� ���������, ���� ������ �������������� � �������� ��������, ����, ��������������� ��������. ������������ (��� �������� ���������) � ������������ ���������� ������� � ����'����� ������ ��������, ���������, ������������, �������� �������, �������� ���������� ����� �������, ���������� ��������� ��������� �������. � ����� ������ ���������� ����������� ��������������� �������� �� ������ ����� � ������� ������ ��������, �������, ����������� �� ���������������� ������ �� ������������� ����������� � ����������-�������� ������, �� ������ ����� ���������� ����������-��������� ��������.

����, ����������� �������������� �������� � �������� ����������� ����� (����������� ��������) � ��������� ������� ���������� � �������, ������������ ������������ ����������� �� �������� � � �����, ���������� ������������ ��������������.

����� � ������� ������ "��� ����������-��������� ��������" (��. 5) �� ��������, �� ����� ����� ���������� ����������-��������� ��������, ��������:

- ������ �������� ����� - ���������� �� ���������� �����, ��������� �������� �� ������� � ������������ ����������, ����������-�������� �������� �������� ����������� ���������;

- ������ ������ ������� - �������, ������������, �������� ������������, �������� ������� ����������� ����������, �� ������� � ��������� �� ������������ ��������� ��������, ����������-�������� �������, ������� � ������������ ��������������;

- ���������� ������ - ������� �� ����������-��������� ������;

- ��������� �������� ������� - ������� ������������ ������������ �������;

- ������ �������� ��������� ������ - ����������� ������� ��������� �����;

- ������ � �������� ���������� ������������ ������ � ������ ��������� �������� - ����������� �������.

��� ������ ������������� ������ � ���������. � ������������ ���������, �� ������� �������� ������ ���������� ���������� ������ �� ����������. ϳ� ��� ���������� ����������� ����� ���������� ����� �������� ����� �������� ���� ��� ��������� ������� ��������. ���������� �������� �� ��������� ������� ������ ������������, ����������, ������������, ���������� ������������ � ������� �� ����������.

�� ����� ���������� ��������� ������� � ������� �������� �������� ����������� ��� ��������� ���. ���� �������� ������� ������������. � ����������� ������ ���������, �� �� ����������� ���������, ������������ �� ��������� ������������ ���������� ��� ����� ��� �� �����, ��� �������, ���������� �������, � ���� � ��������� ����������� �������, ����������� ��������� �� ���� ������ (��. 32).

����'���� ����������� �������� � ����'����� ��������� .����� �����������, ��� ������� �� ������� ����������-��������� ��������. � ������� ��������� ������� ������������ ����:

- ��������� ������� ��������� �������, ������� ���������, ������ ����, ������ ���������� �������������� ����������;

- ��������� �� ����� �� ������ ��������������� ��������;

- ����� ������������� ������� ����������� � ���, �� ����������� � ����������-��������� �����, � ���� ��������� ���������� ������ ������������ �������� ������� �������� �������, ����� ���, �� ������ ������ � �����, �� ����� ���� ����.

ֳ ����'���� ������� � ����������, ����������� ���������, �������� � ������ ���������� �������� ������ �� ��������� �������.

1.3. ������� ������ �� ������������ ��������

������� ������ ��������. ������ �������� � ��������� ������������ ��������, ��� ��������� ���������� ������ �� ������������, ��� � ������������. ���, �� ��� ���� ���������, ���� ���������� � ������������ 䳿. ���� �������� �� �������� � ���� ��������. ���� ����� �� ������ � ����� ������������, ����� �� ������� �� ��������� �������, � ���� ����, �� ������� ������� ����, ����� ���� ������ � ��������� �����. �����, �� ����� �� ������������� ��������, ������ �������� �� ������ �������, � ���� � ����� ������� ���������� �����, ���� ������ ������ ����� �� ����� � ��������, ��� � � ��������� �������. �������� ��������� ������ �������� � ��������� ����������, �� ��'���� ����� ���� �����������, � ����: �������������, �������, ����������, �������������, ������������.

����� �������� ���������� ���� � ������ ��������� ������� �������������� �� ����� �������� ���������. ij������� ���� ��������� ������������ ������� �� ������� � ������� �����, ���������� ���������� �����, ���������� ��������� �����, ������� ����� (�����) � �������� �������. ������ �������� ��������� ���� ������������-������������ ������. ���������, ���� ����� ������ ������, ���� ���� � ������� ��������� �������, �������� ������������ �����, ���� � �������� ����� ������� ������� ��� �񳺿 ��������� ������� � ����������. ������ ������ �������� �� ������ �������� ��� ��������� �����������. ����� ����������� ���������, �� ���������� ������� �� �������� �����.

���������� � ������������ ����������� �� �������� ������� �������, �� ���������� ���� ����, ������� � ��� ������ ������� �����������, ���'��������� �����, ���������� ���������� �����, ���������� ������������ �� ���������.

����������� ������������ � ��������� � ������ �������� ��� ��������� ������ ��������. ���� ���� � ����'����� ��������� ������� �������. ����� ����������, ������������� ���������� ��������� ������ ���������� ��� �����, �� ���� � � ����� �������� �� ���������� ���������� - �������������, � � ������� ��������������� ����������� - �� �������������, ��� � �� ��������� ������� ���� �������� ��������.

���������, �������������� ��� �� ����������� ������������ ����������� �� ��������� ������ �������. ³������� �� ����� �� ������ ������ �� ���� �������� ���� ��������������� ������, ����� ����������-�������� ����, ������� ������� ���������� �������������� ����. � ���� ������������� ������� ������������� ��� ������ ����� �� ������ �������� �������� ��������������, ����� ������, �� ��������� ����������� ����, ������������� ������� ����������� ������������ ��������. ̳���� ������� ���� ����������� ������ � ��� ������������ (��� �������������� � �������������), �� ������� �������� ����������� ����, ����� ��'������� � ������������ ��������� ���� ��������������, ��������� ����������, ���������� ��� �� ��������� � ����������. �������� ������ �������� ������ � ����, �� �� ������� ��� ������ �������� �����, �� ��������������, ��������� � ����������������.

�������������� ������ �������� ������ � ��������� �������������� ���'���� ���� �������� � �������� �� ����'������ ��������������, ��������������, �����������, �������� � ������������� �����. � ������ "���������� � ��������", ����� ����� ���� �����, ������ �������� �������� �� �� ������ ��������, ����� ���� � ������������ ��������� ��������� �������� �����. ������� �����, �� � ��������� ������ ����������, ������ � �������� ��� ���������� ���������� ��������, �� ����� ������� ����'������ ������ ������� �����, ���������� ���������� �����, ���������� ��������� �����. ����'������ ������������� ���� ���������� � ������ ����������. ��� �� ���������� �������� ��� ��������� ����� ��� ����� ��� ����������� ���, ������� ��������������, ���������� 䳿, �����, ��䳿, �������� �� ����������� ������ ��������� � ������� ���, ��������� ������������� ������ ��������� ������, � ���� ���� �������. ³������� �� ����������� ������ (��. 124) ���������� � ����� ��������� �������� ����.

��������� ������ �������� - ���� ���������, �������� ��� ������� ���������������� ���� �� �����. ��� ������� � �� �������� ��������, ��� ��������� ��������� ������� ������� �����, ������ ��������� ������� �����, �� ��� ����������, � ����� ������ ������ ���������� � ���������� ������ ��������. ���� ����������� ��������� ��������, ���'���� � ����������� ��� ����������� ��������� ������ ��������. ����� ������ ����������-������� ����, �� ��������� ����������� � ��������� ������ ������� ����, ����� ������� ������� ���� �������, ����������� ��������, �������� ������� ��������� �������� ��������. ���� ����� �������� ����� ��� ��������� ���������� ����.

���������������� ������ �������� � ������������� ������� � ������ � ����, �� ���� ��������� ����� ������� � ����� ������� ��������� - ���� ����� ���������, ���� ���������� �� ��������� ���������. ���������� ������ �������� ��������� � � ����� ���, �� ������������� �� ���'���� � ������������ ����������. �� ��� ����������� 䳿 ����, �� ����� ���������� ������������ �������� (������ �����, ��������, ����������� ����� �������� �������� ��������, �������� ���� ������������� ���������, ���������� ����� �� ��������� ���������, ��������� �� ��������� ������, ������, ������ �� ������ ������ ����), �� 䳿, �� ��������� � ���������������� ���� (�������� � ������ ������, �������� �������� ��������� ����� �� �������, ������ ��������������� ��������, ���������� ������ ����, ���������� ����� � ������� �������������� �� ���������� �������������, ��������� ������ � ����� ������ ����). ����� ��������� ����� ���������, ���� 䳿 ���� � ���� ������ ����� ���������. ���������, ��������� ������������� ������ � ���������� ����� �� ��������� ������� ������� ������ �����, ��������� � ������������� ������, � ����� �������� ���� ����������. �������� ���� ������ ��������� ����� ������, �� � ����� ����������.

��� � ����'�������� ������� � ������ �������������� ������� ��� �������������, ������� �������������, ������������ ���������. ����� � ��� � ����� ����'������ ������� ���� ��������� ������, ������� ������, ���������� �����, �������� ��������� ������. ��������� � ����� ������ - ������� � ��� �������, �� ���������� ���� ��� �����. ����� � ������ �� �������� � ��������� ������������� ������ � �������� �����. ��������� ��� ������ �������� ���. ����� II.

����� �����, ������ �������� ������ � ������� �� ����'����� ������ ������ �� ������� �����, ���������� ���������� �����, ���������� ��������� �����, ������������ ������ ��������� ������, � ���� ���� �������, ������ �������� ������� �����, ������ ������ ���������� � ������������ ������ ��������.

������� ������������ ��������. ������� �������� ��������� �� ������������ �������� ��������� ����� ������ ��������'������ �������. ��-�����, ���, �� ������������ ������� �� ������� ���� �������� ����� �������� �������� �������, �� ���������� � �����������. ij������� ����������� ��������� ������ � ������� ��������� ��� ������� ��� ��, ��, ��������� ��� �������� ������� �� ��������, ���� �����-����� ��������� ������������ ����� �� ������ �������� ������� � ��������� ���. � ���������� ���������� ���� ������ ��������� �������� ����� ��� ����������� ������ ��� ���������� �������� ������. ���� ������ ���� �������� ����� ����������� ���������� �������, ���������� �� �������� ������� �������� �� ��������� � ���� ������ �����������, ����, ����������� ����������� ����� ��������� ������.

����� �� ������������ ������ ������� � �������� ������ �� ������� ����������. ���������, ��� ������� �������� ��������� � ������� ��������� ���� � �������� ���� �������������� ������ ������. �����, ���� ����� ������� � ������ 䳿 �������������� �������� ��������� ���� �����������, ����'�������� ��� �� �����������. ���������� ��������� ������� ������ ���������, ��������������, ����������, ����������� ��� ������������ ����� ����� ������ ������� ���������. ���� ��������� ����, �� ���� 䳿 ��� ����������� ������ �������� ����������, ������� ��� ������������� ������������� ������ �����.

������������ ����� ��������� ��������, ��� ����� ���������������� �� "�������� �����", ����� ������, ���� ������, ��� ��������, �� � �� ���� ��������� ���� �������. ������� ������ �� ���� �����'������ ����������� �������� ��� �� ����������� ������ ���������� �� ��������. ������ 57 ����������� ������ ���������, �� "������ �� ���� ����������-������ ����, �� ���������� ����� �� ����'���� ��������, ����� ���� ������� �� ����� ��������� � �������, ������������� �������".

��-�����, �������� �������-������ ��������� ����� ����� ����� ��������� ������ ������. ��� ��������� ������� ���������� ���������� ��������� � ���� ������ ����� ����� �� ��������� ��������� ������� �������, �� ������� ��� �� ������� �� ����������������. � ����� ������� ������� � �������� ����� ������� �������� �������� ������ ���� �������� ����� ������ �� ���� ������, ���������� ��������� ��� ������ ���� ������ �� �������� ������ �� 4 ��������� 1950 ����.

��-����, ����������� ��������� �������� �� ��������� ������; �� ��������� ���������, ������ ������ ��� ���, ��� ������� ������� ���� ���� � ������. �������� ������� ���� � ������ �������� ��������� � ������ �����䳿 ������������� ������ � �������������� ���������� �� ����� ���䳿 ������� �������� � ���������� ��������� �������� �� �������� ��� ������������� ���������. ������������ �������� �� ���� ����� ������ � �������������� ��������. ���������, �������� ������ ���������� ����������������� ��� ������������������� 䳿. ������ �������� � ������������ �������������� �������� ���� ������ � ���� ������. ����� ������� ������������ �������� ������ ������, �� �������������. ³� ��������� ���� ������� �������� ��������� ������, ���������� ������, ��������� � ������ ��� ������������ �� ������� ������� ��� �� �������������.

������������ �������� ������ ����� ���������. ����, �������, ��������� � ���'������ ���������� ���� ���� � ����'����. � ����������� ������ ��������� ������� "����� ����� �����" (��. 57) �� ����� �� �������� �������� (��. 59). ��������� �������, ���� �� ������� ��������� ��������� ������ �� ����� ��������� ����, ������ � �������� �������� �������� � ��������� ���, ������� �� ������� ������ ��������� �� ��������� ���������, � ̳��������� ������� ������ �� ���� ������ �� �����. �� ������ ������� �������� ������ � ����������� �����������, ������ ��������� ���� �������������� �����, ������ �������� ��������� ����������-�������� ���� � ����������� ��'������, � ����� �������.

ij������� ����������, ��� �� ��������� �������� ����������, � ���������� �������� ��� ������������ ����� �� ������ �� ������������� �� ������� ������� �������� �� ��� ����'������ ����� � ����� �� ����� ������� �����. � ����������� ������ ������������ �������� ��������� �� �����������. ������� �������� ������������� ������ ���������� ������� IV ����� ���������.

����, ������������ �������� ������ � ������ ������� ����������� ������� ��������, � ����� ��������� ������, ��������� � ������ ��� ������������ � ������ �������� �� ������� �����, ����������� ������, ������ ������� ��� �� ������������� �� � ���������� ����������� ������� ���� �������� �������������� ��������. �� ���� � �������������� ����, ������ ������� ����� ��������� � ������� ��� � ��������� ����. ���'������ ������������ �������� �:

- ������� ������ � ���� ������ �������, ������ ̳��������� ����� �� ��������� ������� ������, ������������� � ���� ������, ������ ������� ���� ����������;

- ����������� ��������� (�� ������� ��������, ��� � ������� �����), �� ������� ��� ������� �������, ���������, ������������ �� ���'������� �������������, ��������� ��������� ���������, �������������� �������� � ������������� ��������� ����;

- ��������� ���������� (���������, ��'������� �� ������� ���� ����������, ����������� ���������� ����).

����, ������� ���� ������� ������� ���� ��� ������� ���, ��� ���� �������.

1.4. ������� ��������� \"���, ������������ �� ����������� ������ ������\". �� ���� ����� ����� ��������� ��������

������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� �� ��������� �������������, ���������� ���������. ���� �������� ���� ��������� ��������� �������� ���������� � ��������� ����������. ³� ���������� �� ����� ��� ����������� �� �������� ������������� ��������� ������, � ����� ��� �������� ����������� ��������, �� ����������� � ������ ��������� ������� �� ������� �������.

��������� ��������� � ������������, ������ �� ������������������� � ����������� ���������� ��������, ����� �� ����� ������� �� �����, ������������� �����, �������� ������, ����������� ������ ����.

������� �����, ����������, �������� ���������� ������� � �������������� ������, �� �������� ���������� ���� � �������� ������ ������� � ������� �������������� ��������� � ����� �������� ���� � ������� �������. ������ ����� �������� ����� ������� ������� ��������� ���, ���� ������������� �� ����������� �������.

����� �����, ������� ��������� ��������� "���, ������������ �� ����������� ������ ������" ���� � ��������� ��������� �� ������� ����� ��� ����������� �� ������ (��������) ������, ������������� �� ������������ ��������, ��� ������� � �������� ��������� ������ � ����� � ���� ������� �� ������� ���� � ������ ������ � �����������, � ����� ��� ������� �� ���� � ���������� �������� ����� ���� �����.

����� ����� ���������� ������� �������� ����� ��������� �������� �����, �� ����������� ��������� ������ ���������� ����� ��� ������ ����, �����������, ������ �������, ����������, ��������, ��� ������� ��������� �� ������������ �������, � ����� ��� ������� � ����������, �� ��������� ������������ 䳿. �����, � 70-80-� �����, �� ���������� ��������� �� ���������. ������������� �������� ������� � ����� ���������� ����� "����������", "���������� ���� � ���������� � ����" � � ������ ����� �������� - ��������� �� ������������ �������, ��������������� �����.

������� ��������� ��������� �������� ���'���� �� ����� ������ (������� ������) ��� ������������ ��������� � �������� ����, �������������� � ������������� ������, � ����� �������� ���� ����� ����������� � ����������� �������������� ������, �� ��������������� �� ���������� ����������. � ����� ����� �� ���������� ����������������� ������� ��� ���� � ����������� ������, ������������ �� ������������� ��������, � ����� �������� ������� ��� ����������� ������������� ��������� ������, �� ���������, ��������������� � �������, ������ ��������� ��� ��� ������.

�������� ������� ���� ����� ������ �������. ���� � ����� ����� ���������� ������, ���'������ �� �����������, ���������� ����������� � ����� ���� ������ � ����� ����� �����, �������� ������ ������� ����������� ��������.

����, ������� ��������� - �����������, ������� �����������, ������������� � ���������� �������, �������������� � ������������� ������, ��������������� � �������� ��������� � ����������� ������ �� ���������� � ���� ������� � ������� �����.

̳��� ��������� "���, ������������ �� ����������� ������" ����� ����� ��������� ��������. �� ��������� � ������ ������, �� �������� ������������ � �������������� ������� � ������������� �������� � ����� �� ������ �� ������� ��'���� � ������ ����������� �������. ���� ���� � ������ ��������� �����������, �� ������������� �����, ����� ������� � �����, ����������, ������������� �����, ���������� �����, ����������-������������ ����� � ������� ������.

� ���� ��������������� ����� ��������� ������� ���� �� �������� �������������� ������ � ������������������ �������, ������������ ������ �� ��������, ���������������� �������� ������������ ���� ����������� �� ���� ����� 䳿. ������� �������� ����� ������������ �����, �� ���������� �����, ������� �� ����'���� ������ � ����������� (����� II �����������), ������ ������������ ������ �������� ����������� (����� VII), ���������� (����� VIII).

����� ������� � ����� � ������������� ����� �������� ��������; �� ����������� �������� ����� ����������� �����������, �� ������� ����� ���������� ���� � ��������. ��� ��������� ��������� ��� ���, ������������ �� ����������� ������ ���� ��������� ������ ��� ������� ������� � �����, ��� ����� ����� �� �� ���������, ������� � ����������� ��������, � ����� ������ ��� ������� ����������� �� ��� ��������� ������. ������� �� ������, �� ���� ������ (������) ���� ������� � ����� �� ����� �������� ��� ���� ���������. ������� ��������� ������������������ �� ���������� �������� ���� ������� � �����, �� ����� �� ���������� ��������� ���, ������ ���������� ������� ����������� �������������� ���������� �� ���������� ������� �������.

���������� ����� ������������, ����, ������� �� �������� ����������, �� ������� � �����, � ����� ����� ��������. ���������� �� ������� �������������� ������� ��� �������� �������������� ����, ������ ���������� ����������, ��������� � ������������ ������� �� �� ��� ����������, ��� � �� ��� ������� � ����� ���������� ����, � ����� �� �������������� ���. ��'���� �� ��������㳺� � ���������� ���������� ��� ���, ������������ �� ����������� ������ �� ������������ ��������, ������� ���� ���������� � �������� ����� ��� �������� �������� ���������, ���������� ��� ��������� ���������� ��������, ��������� �������. ���������� ����� ������������� �������� � ������������ ������ � �������� ��������� �������� � ����������, ���������� ������������ ������ ����� ���, �� ����������� �� ������� ������������� ��������.

������������� ����� ����� ������� �� �������� ������ ��������� �����. ���� ����� ��������� ������� ������ ��������� ������������� ������� �� ������ � ������� ���������� ���������, ������� ����-��� �������� ��������, � ���� ���� � ����������, ������� ������������� �� ����������. �� ��������� �������������-��������� ����������� ������������ ����������� �� ������ ������ �������������� �������������� ������, ������� ������ ������� �� ������ �������� �����, �������� ������������� ����� ������������ �� �����������, �� ����� ����� ����� �� ���� ����������� ������ �� ���� � ������ � ��� �� ���������.

���������� ����� ������ �������� ������� ��� ������������ � ������� �������� ������������ ��������� �� ���. ���� ����� ����� ������������ ������, � ����� �������� ������������ ��� ���� ��������������� �������� �� �����, ����� �� ��. � ��������� 䳿 ����������-������� ����� �������������� ����� ��� ��� ��� ���� ������� � ������������� ����, � ���, � ������ ����, ����� ������� � ���� ��������������� ������ ��� ����, � � ������ - ���'��� �������, ����� �����, ��� ���� �������. ����, ��� ������������� �������� ���������� ����� �� �������� ������� ��������. ��-�����, �� ������� �������� ��������� ����, �� � ��������� ����������� ������������� ��������, ��, ��-�����, �� ������ ��� ������������ ����������-�������� ����, �� �� ������ � ��������� ����������.

��������� "���, ������������ �� ����������� ������ ������" ���� ���'����� � ���������� ���������� "����������� ������", ��� ����� ����������� ������� �������� �������, �������������� � ������������� ������ �� ���������� � ����������� � ������� ��� �������. � ������ ����������� � ����� ��������� ����� ���'��� ������������� �������� ������� �� ������������ ����� (� ���������� ������� � ����'������), �������� ��� ���������� � ���������� ����� (���������, �����������, �������������, ������, �����, ��������, ��������, ����� ����) ��� ���� (��������) ������ ������������� ������ � ��������� 䳿 � ����� (�������, ����������, �������� ����).

����������� ������ �� �������� ��� ����������� ���������� ���������� ������� ������� ��� �������������� ������ ������������� �� � ��������� ����� � �������� ������������� ��� ����������� �� ����'������ ����� ������ �� ����� ����������� ���������� ������.

� ���� ��������� �������-������������ ������ ��������� ������� ����������� � �������� �������. ֳ� ������� ����� ��������� ������ �� ���� �������� �����, �� �������� ������� ������ ������������ �� �����������. ����, �� ��������� ����� ������� �������� �� ������� �������� � ���������� ���� ��������. � �������� ����� ̳��������� �������� ����� ������ �� ������ ������� ������ ���������� ���������, �� ���������� ������������ ����������� ��� ������� � ������ ������������� ��������, ����������-��������� ��������, ������������ ������.

2.1. �������� �������������� ��������� ����������� �������� ����, �������������� � ������������� ������

ij������� ����, �������������� � ������������� ������ - �������� �������� ������������, ����������� �� �������� ������� �������. ������ �������������� ��������� � �������� ������� ����� ������� ���� ������������ ������������� ��������� ������� �� ����������, �� ��������� ���� �� �� ��������� ��������� ����, ��������� ��������� ������� �������������.

��������� ������������ ���� � ��� �������������, ��������� ���� �� ������� �������, � ��� �������� ��������� ��� ����� � ����'���� ��� ������������ �������. ����� ������������� ����������� �������� � ��������� ������ ����������-�������� ����, ������� � ���������, ���������������, ����������, ��������� �����, � ����� � ������ ����� ������� �����, � ����: ��������������, ���������, �����������, ��������������, ���������, ������-�������� ����. � �������������, ������� ��䳿 ��� �����, �������� ���� �� ������� ����������� ��������� �������� (���������, ���� ������ �������������� �����, ������������� ���������, ��������� ������������������, ����������� �������� ����). ������� ��������� ����������� ����� � ��� ������������� ��������� ������ ���� �������������� �����, ��������� ����� ������������� ��������, ����������� �� ��� ��������� �������������������� ������, ����� ��������� ��������� � ��������������, ��������, ������������� ��������� ����.

�������� ���� ���������� ����� � ������������� ������ � ����, �� �� ���������� �� ����� �� ������������ ������������ ����, ���� ����� � ��������� ��������. ij� ��������� ���� ���������� �� �������� � ��� �� ������� �������� ��������, �� ������� �������� ������������ ������������ ����. ��� �������� ������ ���� �� ���������, ��� � �������� ��������. ���������� ����� � ��������, ������������, ������������� ��������, �� � ������� ��������� �����, ������� ������������ ������������� �� ����������-������ ����� � ������� ����� ��������. ������������ �� ��������� ��� ������������� �������-�������� �����'����� ���� �������� ���������� �������������, ���� ���� ���'����� �� �������� ���������� ��� ��������� ��� ���� ��������� ��������, ������������ ��� ��������� �����. ������������� ������� ��������� �������� ��������� ����� ���� ��������� �� ����������-�������� �������, � ������������� ��������� �� ��������� ���������� ����'����, ���������� ��������� ������, ���� ���������� � �������� �������.

��������� ������� ��������� ����������-�������� ���� ����� �������� ��� �������� ��� �������� ���������� ����� � ���������� ���������� �� �������� ������������ ��������� �������. �������� ����� ������ �������� ������� ��������� ����, �� ��������� ���������� �� ������������ �������������. � ���������� ������ �� ������ �������� ������ ���� �� ������������ (���������� ����� ����), ��� � �������������� (����������-������������ ����� ����).

������� ���������� ���������, �� ���� ��������� � ��������� ����, ��������� ����������� ��������, ����� �������������� �������� �������� � ����� ����������, ������� �� ������� �����. ����, ��� ������� �� ������������, ����������� ��������. ������ ���� ��������� �������� �� ����� ������� �����. ���������, ������� ������ ����������, �������� �����������, ������ ��������� ����� - ��������� ��������������� �����, �� �������������� �������������� ��������������, ��� �� ��������� ���. ������� ���������� �� ����������� �������� ������, ������� � ���, �� ������������� ������������ ���������, ��������� ���������� ��������� ���� (����������� ������ ������, ����������-������������� ������ ������, ������ ������ ��� ������������ ��������������, �������� ������ ������, �������� ������������� ������ ������, ������������� ������������� ������ ������). �������� ���������� �������� �������, �������������� � ������������� ������ ��������� � ������� �������, �������� � ������� �����. ̳��������-������ ���������, ������ �� ��������� ������, ������������� �� ������������ �������� ��������� � ���������-�������� �����, �� � �������� ������������� ����������� ������������� (���. ������ ����������-�������� ����). ��� �������� �������� ���������� ���� ����, �������������� � ������������� ������ � �������� �� �����������.

2.2. ����������� ����������-�������� ���� ��� �������� ����, �������������� � ������������� ������

������ ����������� ����� �������� �� ��������� ����������� ������ ������, ������������� �� ������������ ��������. �� ������ �� ����� ����� ������� � ������ ��� ���� ��������. �� �� ������, ������� �������� ������������� �������� �� ��������������� ������, ������� �����������, �� ���������� �� ��������� �������������� ����������-�������� ����, � ����:

1. ������������� ��� ������ �������� ����, �������������� � ������������� ������;

2. ������������� ��� ��������, ����� ������� �� ���������� �������� ����, �������������� � ������������� ������, �������, � ����� �'��� ������� ��:

2.1. ����������;

2.2. ������������ ��������;

2.3. ��������� �� ������������ �������;

2.4. ������� �������� ������� �� ������������;

2.5. ��������� ������, ����������� ��������;

3. ������������� ��� ������ ��������� ������, ������������� �� ������������ ��������, ��������� � ����������� ������� �� ���'����.

� � ���� ������ ���� ����������� ������������� ��� ������������� ��������.

1. ������ �������� ����, �������������� � ������������� ������ ����������� � ����� ����������-�������� �����:

����������� ������;

����������� ������ ������;

����������-���������� ������;

������ ������ ��� ������������ ��������������;

������������� ������������� ������ ������;

����������-������������� ������ ������;

�������� ������������� ������ ������;

�������� ���������� ���� � ������ ������ � �����������;

̳��������� ���� ��� ����������� �� ������� �����;

��������� ��� ������ ���� ������ �� �������� ������ �� 4 ��������� 1950 ���� �� ��������� �� ��, ����� ������ "��� ������ ����������� ������� ������".

�������� ������ �������� ����, �����������, �����, ������ �������, �������, ������������ �����, ��������, ������ ������� �� ���������� ������� ��������� �� ����� �������������.

����������� ������� ����������� � �������-�������� ����������, � ���� ����������� �������� ��������� ������������� ��������, �� ������������ ������, �������� �������� � ����������, ������� ������ � ������ ��������� �������, ������� ������������ �� ������������ ����� ���������.

������������� ��� ������ �������� �������, �������������� � ������������� ������ ��������� ���� ���� ����������� - �������-��������� �� ������������-���������.

�� �������-��������� ��� �������� ������� ������� ������� �� ������ ��������� ��������, �������� ��������� � ���� �������� ���� ��������, ���� �������������� ����, �������� �������� ������� � ��������� ���. � ����������� ������ ������ ������� ������, ������� ����� 3,5,6,8,13-19,21-68, 76,78,80, 81,85,87-89,92,95,98,101,105-108,111,116,119,121-131,145, 147- 153, ��� �� ������ ���������� ����� ������� ���� ��������.

��������� ����� ����������� � ��� ���� �� ��������� ������ �� ����� �������, ������ ���������� �����������, ��������� �����������������, ��������� ������� ���� ����������� ������� � ������� ������. ���� �������� ����� ���������� ����� (������), ������������ ���������, ������� ������ ��������������� ���� ������, ����� ������� ̳�����, �������� ����� ����������� ������ ��������� �����, � ����� ���� ������� ��������� �����������. ��� ����, ��������� ������� �����������. ���������� ����� ���� ����������� � �������� ������������� ��������� �������� ����� � ������ ���������� �����, �� ����������� �������� 108 � 111 ����������� ������.

ϳ� ��� ��������� ���������� ���� ��������� ������� ����������� ������, ������� ����������-��������� ������. ���� ������� �������������� ��������� ���� ����-����� ������ �� ������ ����������-��������� ���� � ������� ���� ���������� �����������. ������������ ������ ������������ �������� ������� � ������ ���������� ������� (��. 17), ������ ��������� ������� (��. 19). � ������� ������� �� ������� ����� ����'������� �������� �� ������������� ��� (��. 92). ��� ����, � ��������� ���������� ��� ���������, �� ������ ���� ������ �� ���� ������� ���������� ���� �� ������ ���� ���������� ��� ��������� ���� � ������ �������� ��� � ����� ��������� ��������������� ����, �������� ������ ����� �� ������������� �� �������� (��. 17); ���������, �� ���� �� ���� ��������� ��������� � �������� � ������ �����, ��� �������, ������������ ������������ ������. ������� ����������� ������� ������ ����� ����������� ����������� ���������� ��� ���� � ����� �� ��'� �� ����� �������� ��������� ����-��� ����������, � ����� ����� ������������ ���������� � �������� �����, ������� ���������, ����������, ������������� � ���������� ����������� ���������� (��. 32), ������������� �����'������ ������� ����������� �� ������� ������� �� ������ �������� �������������� ���������� �� �������� �����, ������� ����������� ��������, ���� �� ����������� ������ �������� �����, ������ �������� ��������������, �� ��������� � ��������� ��� �� ��� ��������� ���� ���� ����������� (��. 56) ����.

����, �� �������-��������� ��� ��������� ����������� ������ ���������� � ����� �������, ������� ��������� �������, ������� �� ����� ����������� ��������� ����������, � ����� ������������� ���������� ����������� ������������� ������ �� ��� ��������� ������, ������������� �� ������������ ��������.

�� ������������-��������� ��� ����� � ������� ����������� � ��'����� ��������� �������, ���� �������������� � ����'����� ����, �������������� � ������������� ������ �������� ����� ������ � �� ���������� ���������� ����� � �������. ���'��� ��� ���� - ���������� - ������ ������ ����������� ������ ��� (����������, �������� ���������, ���������, �������, ��������� ����). � ������� ����������� ������� ��������� ������������ ������� ��� ������������ ��������, ���������� ������� ���� ��� ����� � ����'����. ������� ��������� ����� �������� ����� (���� � ����'����) � ����'����� �������� ������������. �� ��������� ����� ������� ��� ������ �������� �������� ��������. ��������� �� ��������� ����� �� ����� �������������, ��� ������������ ��� ����������� ������� ����� ������� �������. ³������������ ����� �� ������� ����� 䳿 � � �������� �������� ������� �� ��������������, �� ����������� ��������������� ����� ������� ���.

������������ ������ � ������ ������� ���� �� �������� ��������� ������ �������� �������� ����, �� �������, �� ���� ��������� �����, ������������ ��������������, �� �������� �� ������� �������� � � ��������� �������� �����, �� ���� � ������������� ����������� �����������, ����� ������������� ��������� ����������� �������, �������, ������� ��� �������� ��������� �������� �������������. ������������ ������� ������������ ��� ��������� ������� ��������. � ����� ���� �������� ��������� ��������� �������� ��������� ������� ���� � ����'����, ������������ ��������� ������� ��������� ��� ���� � ����'����, ��� ��������� �������. ����, ���������, ��������� ����� �� ����������� ��� �������� ������, �����, �� �� ������, �� ��������� �������� ��� �������� ���������� ������������� �� ��������� ����������� ��� ������.

�� ���������� ��������� ���� � �������� �������� ��������, �������, ��������� �� ���������� ���������� �������������, �� �������������� � ����������, � ����� ��������� ������������ ������ ������� � ���������� � ��������� ������� �������� �������� ������� � ��������� ���. ����� ������ � ����� ������� � ����'�������� �� ��������� �� ��� ������� ������.

����, ������� ������������� ��� ������, ������������� �� ������������ �������� ������ �� �� ���������, ��� � �� ���������� �������� �����. ���� ��������� ����������� � ������������ ���� �������� �������� �������, ������ � ��� ����������, ������������ �� ������������; ������� �������� ���� ������� �������� �������� � ���� ��������� � ������� ���.

2. ������������� � ������� ������� �������� �������, �������������� � ������������� ������ ������� ���������� ����� �����: 2.1. ���������� �� ���� �������� ������������ ��������� � ������� ������ "��� �������������� ��� ������", "��� ��������� ������", "��� ������ �����", "��� ����������� ����", "��� ������ ����������� ��������������", "��� ����������� ����, ������������ ��������� � ������������ ������������� ����� ������", "��� �������� ��������� �����������"; ���� ���������� ������ "��� �������� ������ ����������� ������".

� ������� ������������ ����������� ��� ����� �����������, � ����: �������������, ����������� ����, �����������, ��������, �������������, �������������� �����, � ����� �������������� ���� ����� ���������, ���� ���������� �� ��������� ���������. ������� �� ������� ����, �� ������ ���������� ��������� ������, ����������� ���������� �� ����������� �� ����������.

� ������������ ���������, �� ������� ������� ����� ������� ����������� ������� ������ ���� � ������ ������ � �����������, ���� � �������� �������� ������� �� ��������� ���.

2.2. ������������ �������� ��������� � ����� ������ "��� ����������� ������", ���������� �������� ���� ������ "��� ������������ ��������� ��� ����� ���� ���������� ����������� ������" �� "��� ������������ �������������� ������� ����������� ������", ������� ������������ ��������� ������.

��������� � 1991 ���� ������� ������ "��� �����������" (� ���������� ������ ������ �� 15 ������ 2003 ����) ����������� ���� ������� �������������� �������, �������������� ������ ��������� � ������� ����� � �����, ������ ��������� ������� �����������. ��� ������� ����� ����������� ������� ������ �����������, ������ ����� ���������� �� ��������.

�������� ������������ � ������ � ������������ ����������� ������ �����������.

������ ����������� ��������� ������ �� ����������� ������ ��������, �� ��������� ����������-��������� ��������, �������, �������� �������; �� ����������� ������ ��� �������� ������� ����� � ����������� �������, � ����� ��� ����������� ����� ������ ����������� ���������, ���'������ � ���������� �������� ������� �������� (��. 121 ����������� ������, ��. 5 ������ "��� �����������"). ����������� �������� ������ �� ������������ ���� ��������� �������� ������ ���� �������� �������� ���� � �������� �������� ��������, ���������� �� ������������� ������ � ����� ���. ������������ �������� - ���� �� ������ ��������� �������� �����, ��� ��������� �������� � ��������� �񳺿 �������; �� ��������� ������������ ������, ������ ��������� ������. ������� �������� ��������� � ������ �����������, ������������ ��������, ���������� �������, �������� �������, ���� ��� ���'���� ����� � �������������� �� ������ ���� �� ������ ������������� ���������.

�� ������������ ������ (����� VII) ����������� ��������� ����� �������, �� �� �������� �� ����-��� � ���� ����� (�����������, ���������, ������).

������ ����������� ��������� �������� ������������ �� ����� �� ����� ������ ������ "��� �����������", � � �������� �� ������� ������, �� ���� � ������ ��������������. �� ����������� ��� ������� �������������� ����� �������. ���� ��������� � ������ ��������� ���� �������� (���������, ����� �������� �� ��������� �� ��������� ��� ��� ��������, �� ������������ ������� ������������� ���������� ����������, �������� � ��������� ����).

������ ����������� ������� �������������� ��������� �� ���������� ���������� ������� � ��������, �� ��������� ������������ 䳿.

��� ����������������� ����������-�������� ����, ������� �������� ����� ����� ������ ������������ ��������� ������, � ���� �������� �� ������� ������������� ���'������ �������� ������ ����������� �� ��� ��������� ���� ���������� ���������� �����������.

2.3. ��������� �� ������������ ������� � ������������� ����������� � ����������-�������������� ������ ������, ������ ������ ��� ������������ ��������������, ������� ������ "��� ����������-��������� ��������", "��� ������������-������ ������ �������� � ������������ ����������", "��� �������� ��������� ������ � �����", "��� �������� ��'�������", "��� ���������� �� ������� ���������� (���������) ������, ��������� ��������� ������", "��� �������� � ���������", "��� ����������� ������ ������" �� ����� ����������-�������� �����.

������������� � ��������� �� ������������ ������� ������� ���� ��������, ����� �: 1) ����������-��������� ��������; 2) �������; 3) �������� �������. ���������� ���� �������� ������ � ����, �� ��������� �� ������� ��������� �� ������� ������ �� ��������� ���, �������� ���� ���� ������������ � ������������� (�� ��� ������� �� ������������ �������) � ����������������� (� ������� ����������-��������� ��������) ������.

����� �� ���'���� ��������� �� ������������ ������� ����� ���� ���� ������ � ��� ��������.

���������, �� ��� ���� �������� (����������-���������, ������� � �������� �������) ��������� �����, ��������� �����, ����� �������; ��� ���� (����������-��������� �������� �� �������) - ������� ����������� �������, ������� � ��������� ������ ������� ���������� ������������ ������ � ������ ��������� ��������; ���� ���� ��� (�������� �������) - ������ ������ �����������, ����������-��������� �������� - ��������� ������������ ������������ ������� ��������� �������� ������� ������, ������� - ������� ���������� �������������� �������, �������� �������� �����, �� ����������� � �������� �������.

��������� � ��������� �� ������������ ������� ����� ���������. �� �������� �������� � �������. ���������, ������������� ����������� ������ (������������, ��������, ����������� ����) ������ �������������, ���� ���� �� ���������� �������. ��������� ���������� ������� �������������� ������ ������������ �������� �������� ������� ���������� �������������� �������������, ��� ����� �� ����� �������� �� � ��������� ��� ������������ �������������. ��������� � ����������-��������� �������� ����� ������ �������� ��� �������� �������.

����, ��������� �� ������������ ������� ������� ��� ���� ��������, �� ������������� ����������� �� ������������������ ����������-��������� �� ���������� ������, ��� � ����������������� ������, �� �� ������ ���������� ������� ������������� ��������, �������������� ������� ���� ������� � ������� ���� � ������ ������.

2.4. ������� �������� ������� �� ������������ ��������� �������� ������ "��� ���� ����������� ������� � �������", "��� ������ ������� ������", "��� �������� � ���������", "��� �����", "��� ������� �������", "��� ������� ������ ̳��������� �������� �����", "��� �������� ����� ������", "��� ��������� ������ ������", "��� ���������� ������ ������", "��� ������������ ����", "��� �������������� ������ �� �������, ���������� � ���� ����������� ���", "��� ������ � ������ � ������� ����������� �� ��������� �������� ��� �����������", "��� ��� � ����� ����������� ������, ������������ �������, �� ������� � ����������", "��� ������ �����䳿 ����������� ���� ����������� ������, ������������ ������� � ���������� �� ����������� ����", ������ ���������� ������ "��� �������������� ������ �� ������� � ��������� �� ������������ ����������", ���������� ������� ̳����� ������ "��� ������������ ����������� ������ ��� ������ ������������ ������� � ��������� ���" �� ������ ����������-��������� ������. �� ������������ ������, ������� ������ "��� ������ ����������� ������� ������" �������� ������� ������������ ����������� �������, ��� ������� ������� �������� ������� �� ������������. �������� ������������� ����������� ������� �������� ������� �� ������������ ������ � ����, �� ��� ��������������� ��'���� �������, �� "����������� �������", "�������������� �������", "��������� ����������", "����������� �������" ���������� ������������ ���������� ���������� ������ �������, ����� ���� � ��������� �������� ����� ������ �������� ����� �� �������� ��������������, �������� �������� ������������ ���������, ��������� ����� �� ����������, �� ������� �� �����, ��������� �������� ������������� ��������, �������� �� ����������� ���������, �������� ���������� ���������� ��������� ����.

����������� ������ ������� �������� ������� �� ������������ ��������� ������������ �� ������� ������ � ��������� ������������ ���'���� ������� ������������ ����������� �������. ���������, ������������ ���� ����� �������������� ������� ���������� ������, �������������� ��� ������, ��������� ��� ������ �� ���� �������� ����������, ������������ ��������� ������, ���� ����������� ������� �� ������� ������, ������������ ���� ������, ����������, ��������, ������ �������� ����� � �������� ��������������.

2.5. ��������� ������, ����������� �������� �� ������ �������� �������� ����������� � ������� ������ "��� ����������", "��� �������������� �������� ���� ������ � ���� ������", "��� �������", "��� ��������� ��������", ���� ���������� ������ "��� ��������� ��� ̳��������� ������� ������" �� ����� ����������-�������� �����.

� ���������� � 1996 ���� ���� ����������� ������ �������� �������� ���������� ������ ���������� ��������. �� ������������ ������ ����'���� �� ������������ ����� �� ������ �� ������������� �� � ������� ������� �������� �� ��� ����'������ ����� � ����� �� ����� ��������� ������� ��������� �� ���������� (��. 59). ���������� ����'����� ���� � �������������� ������ �� �� ��������� ��� � ���'������� ���������� ���� �������������� ���� � ������, �� ������ ���. � ������������ ����������� ��������� ������� ������ �������� (����� �������� �� ���������, ����� ��������� �� ������� ������ ����), ��������� ����� ������� ��������, ���� ������� �������� �������� �� ���� �������� � ����'�������� ������� � �� ������� ���������� ������� (����������, ������� �� �������������, �������� ������� ����), ������� ������� ����������� �������� � ���� ��������� ������ �������� ���������� �������� (������������ �� ���������� ���� ���� ���, ������ �� �����, � ������ ���������� �� ���������, ������ ��������� ���������� ������� ������ � ����������, ������� ��� ����������� ������������ ������, ����).

����� ��������������� ���� ������ �� 16 ��������� 2000 ���� �����������, �� ����� � ������ � ����� ��������� ���� ����. ����, ����� - �������� � ����� �����, ��� ���� �������� ������� �������� �������� ��� �� ���������� �������� �����, ��������� ���� ��������, ������ ������� ��������� � ��������� ����������, ������� ����� ��� � ��������������� ���������� � ����������� ����� �� ������������� �������������.

3. ������������� ��� ������ ��������� ������, ������������� �� ������������ ��������, ��������� � ����������� ������� �� ���'���� ������� ������� �� �� ���'���� �� ����� ����� ����������-�������� ����.

�������������, �� ��������� ������� ������ ��������� ������, ������������� � ������������ ��������, ����������� � �������, �� �� ��� ��������� �� �� ���������� ������� ������� ������ ���� ��������, � � ����������� ���� ��������� ���� �������, � ����: ������� ������ "��� ������ �����", "��� �����������", "��� �����", "��� ������ ������� ������", "��� ������������ ������� ���, �� ������ ������ � ������������ ����������", "��� �������� ������", "��� ������� ����������� ������ �������� �����", "��� ���� ���� ������� ������", "��� ����������", "��� ������ ����������", "��� ������� ������������ �����, ������� ������������ ����������� ���� ������ �������, ������������ �������, ����������� � ����", "��� �������� ��������� �����������", "��� ������������ �����", "��� �������� �������", "��� ������������-������ ������ �������� � ������������ ����������", "��� ��������� ��������", ������������ ���������� ������ "��� ��������� ��� ̳��������� ������� ������" �� �����.

�������� � ���������� ������ ���������� ����, �������������� � ������������� ������ �������������� ������� �� ��������� �������������, ��� ������� ������� ����, �������������� � ������������� ������, � ����� ��������������, �� ����������� �� ����� �������� ������ ��� ��������� ���������� ������� ����� � ���������� ����, � ����� ����������� ������� ��������, ��������, ��������� ��� ������������ �����. ��� �� ������� � ������� ������ "��� ������ �����", "��� ������ ����������� ��������������", "��� ��������� ������ ���������� ���� � �������������� ������", "��� �����������", "��� �����", "��� ������ ������� ������", "��� ����������", "��� �������������� �������� ���� ������ � ���� ������", "��� �������", "��� ������� ������������ ������������������ �� ��� �������������� � �������� ������ ������ �������� �����", �������� ��� ������� ��������������, ����������-���������, ����������, ���������� �� ���������-���������� ������������ ����������� �������� �� ������� � ������������ ���������� ̳��������� ������ �������� ����� ������, �������� ��� ������� ��������������, ����������-���������, ����������, ���������� �� ���������-���������� ������������ ����������� �������� ������ ������� ������ �� ������� � ��������� � ������������ ���������� ������ �� �����.

������� ������ ��������� �������� �������� ������ � �� ����'����� ����������. ��� ������ ���������� �� ���� ��������� ��������� ���������� ������������ ��������, ��� � ���� ����������� ���� ��������. ������ �������� ����� ���������� ���� ���� �� �������� ����. ��������� ���� �� �������� �� ������� ����������. �� ���������� ����������� ������� ����, � ����� ������������ ��� ������� ������ �������� �� ���������� �������. �������� ���������� ��������, ������� � ������������ �������, � �����, �� �����, �� �����������.

�� ������������, ���������� �������������� �������� ����, ���������� �����������, �����, ������ �������, ���������� �� ����� �������������� ������ �� ������ �������� �� ��������� ����� � ���������, ����� ������ � ����-��� �������� ��������, ���� ��������������� ������, ������� ����-�� ���� ��������� ������, ���������� ���� ���������� ������, ��� �������, ����������� �� ������. ���������� ����� �� ������ ����� ������ � ��������.

������������� ��������� ����'�������� ��������� ����� ���������, � ���� ���� �� ��� ���������� ������� ������� (�����������, ������ ���, �����, ��������� �����) � ������� ��� �����, �� ������ ������ �������, ����� ������������ ������� ��������� ���������� ������� ����.

ϳ� ��� ��������� ������������� �������� ���������� ���������� � ������������� �������, �� ������ ��������� �������, ��������� ������, ������� ������.

������� ��������� �������� ���� � �������������� ������ ���������� �������. ��� ������ ������������� �������� �� ��� ���������� �� ������������ ������� ����� �������� ������, �� ���� � ����������� ������ ���������� ���� �� ������� ������������������ ������� (�������, ����, ������ �����������, �������, ̳��������� �������� �����, ������ ������, ������� � ��������� ��������).

������� ����� ����, �������������� � ������������� ������, ��������� �� ������������ ��� �� ������� ������� �������� ����������� �� ��������� �������� ������.

��� ����� ������� �������, �� ���� ������ ��������� ������������� � ������������ ������� ����� ���� ����������� ������� ������� ���� ��������. �� ���������� ������� �������� ����� (�����, ��������, ������, �������, ����������� �������������, ��������� ����������, ��������, ����������� ����� ����) � ������������ ����������� �������� ������ �� ���������� ������, ��������� �� �������� ������. ������������� ���������� �� ������������ ����������� ������� ��������� ��� ���� � �������������� ������. ³� ���� �� ������������ ������������ �������� ������������� ��������� ������� ������������� ��������, ������ �����䳿 ��������� ��� �������������� �������.

� ������������ ������ � �������� ����� �������� ������� ����������� ������������� �� 䳿 ����� ������������� ��������. �� ����� XV - "������� ����� ���������� ������ �������� �����, ������ �������� �������������� �� ��'������ ��������", � ����� ����������� ������������� ��:

- ��� ������������� �����, ����������� ��������������� ������, ����� ������������ ���������� � ������� ������������ ������� � ���������� ������� ��� ������������������ (��. 342 ��);

- ��������� � �������� ���������� ��������������� ������ (��. 343 ��);

- ������� ��� ���������� ���� ���������� ��������������� ������ (��. 345 ��);

- ������ �������� ��� ����������� ����� ���������� ��������������� ������ (��. 347 ��);

- ��������� �� ����� ���������� ��������������� ������, ����� ������������ ���������� � ������� ������������ ������� � ���������� ������� ��� ����������������� (��. 348 ��);

- ���������� ������������ ����� ��� ���������� ��������������� ������ �� ��������� (��. 349 ��).

������� ����� ����� �������� ���������, ���� �� ������� ������� ��������� ��������������� ������, ���� ���������� � ������������� �������� �������� ������� ������� �������������. ��� ����� ������� ������ ������ ���������� �������������� ������, ��� ���� �� � ������������������, � ����� ����� ������������ ����������, �� ���������� ����������� ������� ��� ��������� ������, �� ���'����� � ������� ���������� � ��������� ������� ������������� ��������.

����� � �������� ����� ����������� ���������� ������������� �� ������� ����� ���������� - ����� XVIII, �� ���� �������� ������� ��� ���������� ���� ����, ��������� ��������� �� ����������, ������ �������� ��� ����������� ������� �����, � ����� �� ��������� �� ����� ���������� ��� � ��'���� � ������ �������� �� ��� ��������� ����������.

ϳ� �������� ������������ ������ ����������� ������ ������ ���������� ���� � �������������� ������, �� � ���������� ������� ������� ��� ���. ���� � ������������� ����� � ��� �������� ���������� ������������� ���� ��������� � ����� �����, ���������� �������������� ������ ��� ����� ���� ���� � �������� ������� � ��'���� � ���������� ���� ��������� ����'���� � ��������.

� ������������ ������������ � �������� ������� ������������ ������� ������ ������ ����������� ���������� ������������� �� ��������� � �������� ��������� �� ������������ �����, � ����� �� ������� �� ����������, ������ �������� ��� ����������� �����, ��������� �� ����� ���� ��������� �� ������������ ����� � ��'���� � �������� �� ��� ������� ������� ��������.

3.1. ������������ � ����������� ������ �� ������������� ��������

������������ �������� �������� ���� � �������� "���������" ��� "����������" ����������� ���������, �������� ��������� ������, �� � ��������� ��������������� �����. � ����� ���� ������������� ���� ����������� �������� ��������� ������ �� ������������� ��������, �� �������������� ���� ������������ �� ������� � ������ �������������� ��������� ��������� ������� �� ����������, � � ��'���� � ��� �� �������� ����������.

� ������������� � ������ �������� ��������� �������� ������� ��������� ������� �� ������� ����������, �� � ������� �������� ���������� ������㳿 ����������� ��������������� � �������� �����, ���������� ������� ��� ������������� � ����������� ��������������� �������.

�� ������� ���������� �����, ����������� ���� �������, �������������� ���� � �������������� ������ ���� ��������� ��������� ���������� ���������� � ����������� �������. �� ��������� ������ ��������� ��������� �������� ����� - ̳��������� �������� ������� ���� � ����� ��������� ���������� ����������� ��������, ��� � ��������-��������� ������� �� ����� ������� ��������������. ���������� ����������, ��������� ��������� ����� ������, �������, �� ������� �������� �� ���� ��������� ����� ���� ������ ����� �� �������� ����������.

���������� ������� ������� ���������� �������, ����� ��� ���������� �������� ���������� ����� �� �������� ������, ���� ���������� ������� ���� ����� �����. �� ���� � ������� ������ ������������ ���� �� �������� ��������� ������������� ��������. ������������ ������� ����������� ���������� �������, ��� ������ ���������, �� ����� �� ��������� ����, ���� ��� ������� ������������� ��������, ����� ���� ���������� ��, �� �� ��������� �������, ������� ����� �������� �� ������� ������ �� �������� ������.

� ��������� ������ ��������� ������������ ����� ������� ���������� ������������ �� ������� � �������� - ��������� ��, �� �� ���������� �������. �������� ������� �� ����� ��������� ���������� �� �������, �������� �� ���� ����� �� ����� ��������� ������ ��, �� �� ����������� ��������������. � ������ �������� �����, �� ������� ����� �����'���� ���� ���� �� �����, � ����� ����������� � � �����, �� ����������� ������������ �� �������� ������. � ���� ������������ ������� 䳺 ������� "��������� ���� ��, �� ����������� �������, ������ �������� ������ ������� ������� ��������� ������ � ��������� ���, �� ������ ������". ������������ �������� ������� � �������������� ������ �������������� � �� ��������. �������� ���� ������� �������, ���������� ��. � �'��� �������� �������, �� �������������� ������������ � ����������� �������� �������������� ������:

1) ���������� (�������) �������� ��������������� ����;

2) ������ �������������� ���� � ������ ��������;

3) ������ ���������� �������� ����������� ���������������;

4) ��������������� �������� ������� ������ �� ������������� ��������, ������� ��������� �� �������� � ������ ���������;

5) �������� � ����������.

�� ���� ���� ������������ ��������� ���, ���������, ���� ���� �� �� ��������� (��������, ����� �� �������� � ���� ��������������) - �������� � ����������. ������������ �������� �������������� ������ �� ������ ����������������� ������ ���� � �� ����� ����������. �������� � ���������� �, ����������, �������� ��������� ����� ��������. �� ������ ���������� ������ �� 21 ����� 1994 ���� "��� ��������� ������ ���� ��������� �������� � ����������" �������������� ������� ��������� "������� �������� � ��������� ����� �����, ���������� � ��������� ����, ������� � ��������-�������� � ��������� ��������, � ����������������� �������� �� ������, �� ��������� ��������� ��������� ��������"'. ����� � ��� ��� ���������, �� ������� �������� � ���������� � ���������, � ���� ���� ����� ���������� � �� ����� (����, ����), ��� �������������� � ��������� ��� ������� �����.

ϳ� �������� �������� � ���������� � �������� ������ ������� � ��������� ������� ������������, � ��������-������� ���� �� ����������� �� ��������� ���������, � �������������� ���������� ��������, � ������������ ��������� ���� �������� �� �������������, �������, � �������� ������� ���� ������.

� �������� ������ ������������� �������� ����� ����� ������������ �� ���� ��������� �� �������� �� ����������� ���������, ��������� ������������ ��������, �� ���������� ������. ��������� ������������ ����� ������ �����������, �������� �������� �� ���������-�������� �����, �� ���� ����� ������� ��������� ������������, ������� �� �������-������������ ��������, ���������� �����������, �� ������������ ��������� ���������, ��������� ������������, � ���������� ���� ���� � ������ ��������� �����. ��� ����� ������������ ��������� ������� ���������� ���������� � ���������������. ���� ������ ������������ �� �� ���� ���� ��������� ��������, ������� �� ������ ������, �� ��������� � ������ ����������� ���������, ��� �� ������� ��. ����� �������������� ������ �� �� ���� � �������� �����������.

���������� ����������� �� ������ ������������ ���������, ������������ ������ ���������� ������ ���� ����'������ ����� � �������� ������� �������� - ������ ����������� ���������������, ��������� ���������� ������������� �������. ������������ ������ ����������� ��������������� ������ ���������� �� ����� �� ���'���� ������������� ��������, � ����: ������ �����������, ������ �������, ���� ������, ���������� ������, ������ �������� �����, � ����� ����������.

������������ ������������� �������� ����� ��������� ���������� ���� �� �������������� ��������, ����� � ���� ������ ������ ���� ���������� ��������, ������� �� ������ ������, ���������� ��������� �� ���������� �� �������� ��������� ��� ����.

������������� �������� - �������� �������� ��������� �������, �� ����������� � ������. ���� � ����� �� �������� ��������� ������� �������, ������� ������ ��� ������� �������� ���� ������. �� ��������� ���� ������������� �������� ���������� ��������� ��������� ���������������'. �������� ��������������� ������ ���������� ������������ ������������� ������� � ������ ��������� �������, �������������� ����������� � �������������, ��������������, ����������� � �������� �������, ������������ ���� � ������ ������ � �����������, ������ ������������� ��������� ������ � ��������� ���, ��������� ������� ��� ��������� ������ � ��������� ���.

����, ������������� �������� �� ��������� ���������� ��������� � ��������� �������, ���������� ���������� ���������� ������.

��������� ������ �������� � ������������ ������� ������������ ������������ ������ �� �������� ���� � ������ ������ � �����������; ���� � �������� �������� ��������� ���; �������� ���������� � ������� (��. 2 ������ "��� ��������� ������"). ��� �������� ��� ������ �� ��� ��������� ���������� - �������� � �������� ���������� ������� �����.

����������� ��������� ������� �������� �� ��������� ������������-����������� �������. ������ ������ �������� ���� � �������������� ������ �� ���� ����������� ��������. �� ����� ��������� �� �� ������� �������� ��������� � ������������-����������� �������. ������� �������� ������� �����, ��������� ������� �����, ������� ���������� �� ������ ����������, ������������ ������ ��������, ������� ������� �������� �������� �� ���������� ��������, ������� �������� �������� ���'���� � ����������� ������ ��������. ��� ���������, �� �� ����������-������� ���� �� ��������� ������� ����, ���������� �������� ��������, ���������� ����.

� ����� ������ ������� � �������� �������� ��������� ������������� �� (��������� ������ �����, ��������, ���������� �������� ����������� ����� �������� �������� ��������, ������������ �� �������� ���� ������������� ���������, ��������� ����� �� ��������� ���������, ��������� �� ��������� ������, ������, ������ �� ������ ������ ����). ����� ���������� ���������� � �������� � ������ ������, �������� �������� ��������� ����� �� �������, ������ ��������������� ��������, ������� ���������� ������ ����, �������������� ����� �� ������� ���������� �������������, ��������� ������ � ����� ������, �������� �� ��������� ����.

� �������� �������������� ������ ������������-����������� ������� �� ������� ��������, �� ���������� ������� ��������������� ������� ������� �� ���� ������ ���������. ���, ���������� �� ��, ����������� �������� ������ ���������� ������������, �� ����������� � �����, ��������� �����, ����� �������, ������� �����������, �������� �� ����, �������� ������� ��� ������ �������� ������������ ����� ��� �� ������������ �����������, ������� �����-������������� ������, ���������, ������ ��'����, � ���� ���� �����������, ����.

����, ����������� ����������� ������ �� ������������� �������� � ��������� ������������-����������� �������, ����� ������������� �� ������������ ��������� ������������� ������.

3.2. ���������� � ����������� �������� ���� �� �������������� ������

��������� ������� ������������� �� ������ �������� �� ���� ���������� ����� �� ������ �� �����������. ���������� ������������� �������� ���������, ���� ���� ������ ���������� ���� ����������, � ���������� �������� ������ �� ������������� �������� �� �� ���� ����������� ������ � ������������. �������� ���������� �� ����������� ������� �� ����� ���������� �� �������������� ����� �������� ��������, � ����:

�) ���������� ���������� ��������� ������������ ��������������� �������; �) ����������� � �������� � ������ �����, ��� �������, ������������ ������������; �) �������, ���������� �� �������� ���������� �����������, ����� ������� ����� ���� ������ �������� �����.

� ������ ����� ������� ����� � ������ ���������� ����� � ������ �������� ���������� ��������� �������������� �������� � �������������� ������ �������� �������� ������ ���������� ���� � �������������� ������. ��� ������, �� ��������� ���������� �� �������� ���������� ����� ��������� �� �������������� � �������������� ������� ���������, �� �������� � ���������� �������, �� ������������� � ��������������� �������� ����. ������ ���� ��� �������������� ������ �� ��� ����'������ ���������� ������, �������� ���� ����� ���������� ������ �������� ��������� ��������� � ���������� ���, ��� �������� �� ������������ ����. ����, �������� ��������� ���������� �������� ���� � �������������� ������ � �� �������� ������������, ��������� ������� �������� � ���� ���������� ��������� �����, ������������� � ��������� ����� �� ������������� ������.

��������� ��� �������� ����'����, �������� ���� � �������������� ������ �� � ����� �� ����������� ������������ ������� ����������, � �� ����� ���������� ������ ���������� �� ���������; ����������� ��������� � ����� ����� � ����� ����������� ���� ���������� �������� ����� � ���������� ����� ������, � ���� ���� ����������� ������������ ��������� ������� ���, ������ �������, ���������� ��� ��������� ����-��� ����� ��������.

��������� �������������, � ����� ������ ��������, �� �����, ��������� ���� ������ ���������: �������� ������� ���� � �������������� ������, ��������� ���, ������� ��������� �������������, ��������������, ����������� ��� �������� �����, ������� ����������� ���� ��� ������� �� ��������������, ���, ���������� �� ����������� � ����� �������, ������� ���� ������������ ����� � ����� �������� ������������ � ��������� ������� ����.

��� ����, ����� ����� ��� ���� ��������� ������������� ��������, �� ����� ������ ��������������� ������, ������� �������� �� ���� ��������, ������ ����������� ������, ��� ������������� ����������� �������������� ������ � �����, ���������� ���������� �������� �� �������� ����. ���������� ��������� ����������� ���� �������� ��������� ����� ������, �������� ����� �� ��������, � �����-���� - ������ ����� �� ���������� �����, �� ����������� �� ��������. ����, ������ ���������� ������ ������ �� ��������� ����������� �������� ���� � �������������� ������.

��� ������, �� �������� ��������� ��� ������� � �������������� ������ �� ��� �������� ��������. ���������, 䳿 ������������ �������������� ������� �������, �������, ���������, ����, ��������, ���������� ���������, �� ������ ������������� ����������� ���������� ������, � ���������� ��� ���� ����� ������ �� ����� ������, ����� ���� ������� ��������. ij� ������� � ��� ����� �� ����� ����� ��������, � � ���� ��������� ����� �����, ��� ������� �������. ������������ ������ � ���������� ����� ���� ��������� ���� ����������� ����������� �� ����������� �������� ���� � ��� �����.

��������� ������ �� ������������� �������� �� ��������� ���������-��������� �����������; �� ����������� �� ���������� ��������� ��������� ��������� �������.

�� ������ ����, ������� ����������� �������� �������������� ������, ��������� ������� ������� �������� ��������������� � ��������, ����� � ����� ��������������� �����������, ��������� �������� ���������-���������� ���������. � �������� ������ �������� ��������� ������� ������ ������������, ����������� ��������� ����������, ����������� - ��� �� �������� ��������. ���������� � ���������, ��������� � ����������� ���������� �� ������������� �� ������� ��'� - ��������� ����������� ���������. ��� ���������, �� ���������, ������� ��������� �������� �����, �����, ����� ���������� ������, ������� ������� ������� ������'� �� ����������� ������� ��������� ������ ����� ���������� ����������� �������������� ��'�. ����� ���������� ��� ��������� �������� ���������������� ��'�� ���������� ������ ��������������. ����������� �������� �������������� ������ ����� ������������� �� �����- �� ��������� ���������� �����.

�� �������� ���������� ����� ����� � ��� ���� �� ��������, ����� ��������� ����� ��, ������; ���� ������������� ��� �������������� ��������� �� ��������� �������������� ������� � ��������� � ��������� ������, ������� �� ������ ��������, ��������� ���������� ����������, ���������� ��������� ������� ����. �� ������� - ���������� �������� ��������� ���������, �������� ���� ���� �����, ��������� ���������� �������, ������������ ������ �������� �������� �� ������, ���������� �������� ������� ����.

�� ������� ���������� ����� ������ ����� ���'���� � ���������� ��������� ������������ ���������� � ���� ������������ ��������� ������ �� ���������� ����, ������������ ������� ������������� �������������� ������ ���������� ���������� ��������, �������������� ����'������� ������� ������� �������� ���������� �������. ϳ�������� ����������� ����, ������������� ��������� �������������� ������ � �������� ���������� ����� ��������.

3.3. ����������� ������������� ��������

����� �� �������� ������� ��'������� ������ �������������� ������, �����䳿 ���������� � ����������� �����䳿 �������������� ������. ���� �� �� ��������� ���� �������� ���������, ���������� ���� � �� ���� ���������� �� ��������� ��������.

����������� ������������� �������� - �� ���� � ������������ �������, �� ��'���� � ����������� ������� �������������� ������ ��� ���������� �������� ��������� ������ ����.

����������� �������� �������������� �� ����� ��������� � ����������� ������ �� ������� � ���������� � ����������-��������������� � �������������-��������� ������� ����� ��������� �� ���������� ������� ���������-������������� � �������������� ����� ������������� ������ � ������� ������������� �� ��������������� ������������-����������� �������� �������������� �� ����� ��������� � ����������� ������ � ���������� � ����� ��������� ��������� ������������-����������� �� ������� ������� ������������� �������� �� ������������� ��������� � ��������� �� ����������� �����䳿 ����������.

�� �������� ��������� ����������� ��������� ��������������� �������� ����� ������� ��� ����� �����������: ����� �������� ������, ��������� ������; ���� �����������, ����� ����� � ������ (������, ������) ��� ������� ��������; ��������� ������� �����-����������� ����; ������������� � ������������ ������ ����� �����; ������ ������������ ����������� ��������� �����; ���������� ������� �������, �����������; �������� � ��������� ����������� ��������; ������� ���������� ������������ �� ����� ������������-����������� ��������� ���� ��������� �������� � ����������.

����������� ���������� ����������� ��������� ��������������� �������� � ��, �� �� ��� �� ��������� �������� �������� ���, ��������� �� ���������� ������� �� ������ ������� ������ ���� ������������ �������������� �� �������������� ������ �� ������� � ����������, ��������� ��������, �� ��� ������ ����� ������� ��������� �������� ��������� ������. ����������� ���������� �� ���������� �������� ��� ������� ���������, �� ������� ������� ������ �������� ���� ��������� ����� ���������. �� ���������� ����������� �� ���� ���������� ������� ���������� ��������� �� ��������������� ��� ������������ ���������� �������������� ���������� �������� ����� �������������� ������, �� ����� ������ ����.

�����������, �� � ����-��� ������� � ����� ���������, �� ������� ����������� � ����� �������� � ���� ���� ������������� ��������� ������ ��� ��������� �� ���. ������ ��� ��������������� ���������, ��� ������� ��������� �� ����������� � ������������� ������ ��������� ��������������� ��������, ������� ������ ��������� �� ���� ���������� ���������� � ���� �������� � ���������� �� ������������� ������� ������� ��������� �� ������� �������������� �������� ������� �������� ��������������� ������ �� ������ ������������� ����������� ������ �� ���������� ����������. ����� �� �� ������, �� ������� ���������� �� ����� ������� � ���� ���������. ��������� ���� ����� � ��������������� ������������� �� ������� �� ���� ��������� ������� ��������������� ������, �� ������� ��������� ��� ���� ����������, �� ������������ ����������� ������ ������������� �������� � ����'������� ����������� ��������� ������� �� ���������� ��������� ������ �������� ������ �� ������� � ���������� � ������ ����'������ ������������ �������.

�������� �������� ������ ����� �������� �������������� �������� � ��'���� � �������� �������� ����������� �� ��� ��������� ��� �� ����� �������, �������, �� ����� ��������� ��������� ����������� 䳿 � ���� ��������� �������� ��� ������������� �� ����������� �������. ��� ����, �������� ���������� ������������ �������� ����������� ��������� ��������� ������������� �������� ������������ ������ � ���������� �� ���������� ������ ����. �������� ������� �������� �� ���������� ������������ �� ����� �� �������������� ���� ���������� ��������� �������, �� �������� ���������� �����, ��� � �� ��� ���������� ��������� ��������, �� ������������ ����'������ ������ ������� �������, �� ������� ������� � ������ �������� � ����������.

���������� ����������������� �������� ����������, ������ ���� � ����������� �� �������������� ������ ����-��� ����� ����� ������� ������� �������� �����. ��������� ����'������ ��������� �������� ���� ���� ���������� "������ �������� ��������", ��������� "������� �����", ���� ������������� ����������� ������������� � ���� �������� � ���������� ��������� � ������ ����������� ������������� �� �����, � ������ ���� ��������� ��������� ��� ���������, �����, ����� � ���������� ������, ��������� ��������� ������. ����� ��������� ������������ ������ ����������� ���, ���� �� ����� ��������� � �������� �������� �� ����� �����, ��������� �� ��������� ��� ���������� ���. � ��� �� ���, ��������� ������ ������ ����, ��� ���������, �� �������� ���� ��������, ���� ����� � ������� ������� ����������� ��������� ������ ����� � ���������, � ��� ������������ ������ - �������� � ��������� ��� ���� ���������� ��'���� - � ���� �������� ����� ����� �� ������. � ���������� ������, �� ��������� ��������� ��������� ��� �������� � ������������� �� �����������, ����� ����� �� ��������� �������� �� ��������� �������������� ������, �� ������, ���������, ����������� �� ���� ���� �������, �� ���� ������������ ������������ �� �������� ���������� �������. � � ���� �������, �� ��������� ��������� �� ��������� ������������� � ������ �������� � ����������.

����, ����������, �������� �������� ����������� ������, ���������� �������, ���� ���������� ��������� ���������� ����� ���� �����䳿, �� ���� ����������� �� ����� �����������, ��� �� ������� �������, ���������� ������� ����������-���������� ������ ���� ������������ �� �������� �������; ���� ������� ������; ���������� ������� �������� ���������. ��������� � ����� ���������� ����������� �������� ���������������, �������� � ����� ���, ���������-������� ���� ������������� �� ������� � ����������, �������� ������� �� ������������� ������������ ���������, ��������� � ����������� (����������) ������ �� �������� �������� �� ����� ������������ ������������ ����.

������� ���� �����䳿 ������ �������� �����, ������ �������, ��������� �� ����� ����� �� ������� � ���������� ����� ������� �������� �������������, � �� ���������� ���� ����������� ���������� ������� ����������-������������� ��������. ���������� ��������� ����'������ ��������� �������� ���� ���� ����� ��� ������������ ������������� �� ��������� ������ ������� �� ��������� ���������� ������������ ������, ��� ��������� 䳺 ��������� ��, ��� ��� ����� ��������.

������� �������� ���� ������������� �������� ����������� �������������� ������� ����������� �� �������� ������� �� ���� �� ����� ����������� ����������� ������������ � ����� ������� �������������, �� ��������� �������������� ����������� ����������� ��� �� ����� �������� ��������� �� ������� �� ������������, ��������� ������ ��������������� ���������� � ����������� ���������� � ����������� �������������� ������, ���������� ��������� ���������� ���������� ����� � ���������� ��������� ������ ���� ��������� �� ����'�������� ������������ �����, �� ��������� ������ � ������������ ������� ��� ��������� ����, ���������� ������ �������� �� ���������� ����������� ����������, ����������� ��������� ��� �������� � ����� �������� � ����������.

�������� ����� ������� ������ � ���������� ������ ��������� �������, �� ����������� �� ���������� �������� � ��� ���� ��������� �� ����� ������� ��������� ������������ �������. �� �������� ���'����� ���� ����������� �������� �� �����������, ��������� ��������������� � ��������� ��������, �������������, ������������ � ������������ �������� ����������� ��������� ��������������� �������� �� ������� � ����������.

����� ������������ ����������� ������ �������� ����������� ����������� �������� �������, ��, ������� ���� ������������� ������� �������������� ������, ������ ������� ������� ������� ��� ������� ����� �, ����� � ���, ���������� �� �������� �� ����������� ������ ����� ���� � ��� �����. ������� ������� - �� ��� ��������-������� ��������� � ���� ������, ������������� ���������� ������, ��������� ��������, ��������� �� ���������� - ����� ��� ������ �� ����������� �������� ������� �������������� ������. � ����� �������� � ����������� ������� ���� ��������� � ������������ ��������� �������������, ������� ��������� ���������� ������������, ��������� �� �������������� ����� ���������� �������������� ���������� �� ������� � ����������������� ������������ ����������, ��� ������� �������� �������� ��������.

����� ���� ���������� ����������, ������������ ����� ��� ���� �������� � ���������� � ����� ������ ��������� ��������� ����������� ������������� �� ������� � ����������. ����� � �������, �� �� ����� ����� ��������� � ���������� ��������, ���������� �� �������� ���������� � ����� �����䳿 ����������. �������� �������� ������� ����� ������ �����䳿 � ������� � ����������, �� ��������� �� ��������� ���������� �������� ���� ������� �������� � ����������� �������; ��������� ����� � ������ ��������� �������������� ������; ������������� ����������-�������� ������; ���� �����������.

���������� ������� �������� ��������� �� ������ �������� � ����������; ���� �������; ������ ��������� �����, ������ ������� ����������-������� � �������������� ��������.

�������� ����������� ��������� ��������������� �������� �� ������� � ���������� � ����������, ������������-�������� ���������, ����������� �� ������������ ����������� �������������� ���������� ��������������� ������ ��� ��������� ����������� ���������� �������, ���� �� ������� ����� �� ������������ �� �������� �� ������ �������� �� ����� ����������� ������������, �������� �� ������������ ���������� �������.

����������� ��������� ��������������� �������� �� ������� � ���������� �� ������������-������� �������� ��� �������� �� ��������� ���������, ������������ ����������� � �������������, ����������� ��, ��������� ������������ �������� �� �������� ������ � ��������� ���� ���������� ���������. ��������� ������ �����䳿 �������������� ������ ������� ����� ����������� ��������� ������������ ������� ��������� �� �������� ������ ������������� �������� �� ������������ ���������, ��� � �����'������� �������� �������������� ������ �� ��������� ������� ��������� �������� ���� ����� ������������ ���������� �� ���� ��������� ��������, ��������� ������� ����� ������� � ������� �� ����'������ � �����䳿 � ������ ��������������� ��������. ��������� ������� �������������� ��� ������ �����䳿 ����������: ����������� ���������� ������������ ���������-�������� ���� �������� � ����������; ���������� ������������� ������������� � ���������� �� ���������-�������� ����; ������������ �������, �������, ��������� � ��������������� ������������ �����������-�������� ����, �� ���������� ������� ���������� �� � ������ �������� ������ �������������� ������, ��� � � ��������� �� ���������� �������� ���������� ��������� ������.

�������� ��������� �� ����������� �������, �� �������� ���������� ���������� ��'���� �� ������� � ����������: ������ �� ���������; ������� �����䳿 �� �������� ����������; ���������� ����� �������� ����������� ������������� �������������� ������; ��������� �������� ������ ������� ��������� ��������� ������ �� ����������� �������������; �������� ������� ����������� ��������� �������� ��������� "������� �����", �������������� ��������� � ��������� � ��� � ������; ���������� �������� � ���������� �����������, ���������� �� ���������� ��� �� ���� � ������ ����������� ������������� �� ������� � ����������.

������������ ����, �� ���� �������� ����������� � ������� � ���������� ���������� ����� ����� ������ ���� ����������� ��������� �������� ������������, ���������� �� ������������� ����������� � ����� ������ ����� �����������, �� ����������� �� �� ������� ��������� ������� ��� �������� ����� ���������� ����������� � ������ ��������� ���������� �� ��������� ��������, �������� �������������� ������� �������� ����� �� ��� ��������� �������� �� ���� ������ ������������ ����������. ������� ����������� ������ � ��'������ ������ �������������� ������ � ������� � ����������, ���������� ������������, � ��������� ��, � ��������� ��, ��������� �������������, ������� ��������������.

�������� ����� ���������� �����䳿 �:

- ������������ ������ ���� ������� ���� ������ � �����������;

- ����������-������������ �������������, �� ���������� ���� �������� ����� ������� �������� � �������� ������� ������������� ��������� � ������� �������� ���������, ���������, ���������� ��������, ����������� � ����������� ������� � ������� ������ ���;

- ������� ���� �������������, �� ������������ ������� �� ������������ ��������� �������������� ������ ���� ���������� �����䳿;

- ������������ (���������) ���� �������������;

- �����, ������������� ���������� ������ �� ��������� ����� � ������ �������� � ���������� � ������������� ��������;

- ������� �������� �������� � ����������;

- �������� �������� ������ � ������ �����䳿 � ���� �������� � ����������;

- ������ �� �������� ����������-������ ���� (������, ����������);

- ���� ���������� ����������� ������ � ������ ���������� �����䳿 ������ ��������, �� ����� ����������� ��������.

������� �� ������������-������� �������� ���������� �� ����� �������� ���������:

- ��������� ���������� ���������, �������������� ���� � ������ �������� ���� ���'������ �����䳿;

- ���������� ������������ ��� � ������ ���'���� �����䳿 �� ����� ������� ������������ �����������;

- ������������ ����������� ����������� �������������� ������, �� ������ ������ � ������� ��������� �������, ���������� ������;

- ����������� ������������� ������������� ��������, �� ���� ��������� ������� ����������� ������, �� ���������� �� ������� ������, ���������� ������� ����������-���������� � ������ ��;

- ����������� �� ��� ���������� ������� ������;

- ������������� � ���������� �� ������ ��������, ����������-���������� ������� � ���������� � ������� �� ��������� �������;

- ������� ������������ ������ �������� � �������� ��������� � ����� �� ����������, ��������� �� ������������ �������;

- �������� ������� ���� ����������� �� ������������ ����� �������, ������������ ������ � ����������� �������� ������ �������� � ����������� ������ �������������� ����� ������������ ������������ � ����������-���������� ������.

�������� �������� ���������� �������������� ������, �� ������ ������ � ����������, ��������� �� ��������������� �������� �����䳿, ���������� �� ��������� �������, ����������� ��������������. ������ ���������� �:

- ����������, ���������, ������� � ��'������� ������������ �������;

- ������������ ����������� �������������, ������ � ����������-���������� ������;

- ������������ ������������� ������ ���� ���������� ����������, ���������� ������������ ������� � ����� ��������;

- �������� �������� �� ����������� �� ������������� ���, �� ������� ��������������, � ����� ��������� ������, ����������� �� ������������ ��������� �������� ���������� �����.

������� ����������� ����� ���������� �� ���������-������� ������, ����������� ��� �: 1) ������-���������� ������ � �����������; 2) ������ �����������; 3) ����� �����������; 4) ������� ������ ������������� ��������; 5) ���� ��'���� �� ��������������� ��������. 1. ������-���������� ������ � ����������� �������� �������������� ������ ������. ֳ ������ � ����� �������� � ��� ������ ��� ��������, �� ��������� ������ - �������� ������������ �������� ���� ��� �� ������������ � ���������� ������� ���������. г����� ������ ������������� ��������� ����� ��� �������� ����� � ������, �� �������� �� ����� �����������.

������������� ������ - �� ��� ���������, �� ��������� ����� ���'��� ����������� ������� ������� ����������, ���� ��� ���������� ���������� �� ���� ������������ ���'���� �����������. � ����� ��������������� ������ �� ���� �������� ���������� ������� ��������� �������������� ������ � ����������� ������������� ���.

������, �� ����'������� �� ������������ ����� ���: ���������; ������� ������������� �������������� (��� ���������� ����������� ���'����); ������� ����� ������������� �������� ������� ��������� �����; �����������; ���������� ������� � ��������� ���������� �� ��������� ������.

� ��������������� ����� ���������� �������� �� ���������� ��������� ����������� ������. � ������� ������� ����� ���'��� ������ �� ����� �������, ��������, ������� ����� ���������. ���'��� ������ ��������� ��������� �������� ����������, ������� ����� ����� �������, ��������� �������, �� �������� �� �����. ������ ������������ �������� ��������� ����� ������ ������� ��������, ��� ����������� � ������������ ��'����� �������� �������� ������� � ������ ����������.

������� �������� �� ��� ��������� ����� ����� ���'������ �������, �� �������� �����������. ������ �:

- ������� ����� ��������������, �� ������ ������ � ������������� ��������;

- ��� ������� ������;

- ��� ����������� ����������� � ��������� �� �� �������� � ��������� �����;

- ������� ��������� (������) ��������������� ������. ������ ���� ��������� ����� �� ����������� �������� �������������� ������ ���������� ����� ���'�����:

- ������������ ���������� ������, �������������, � ����� ��������� �������� �� ��� ��������� ������ ������ � ���������� ��������;

- ���'�����, �� ������������ ���������� ��������� �����;

- ���'�����, �� ���������� �� ������������ �� ���������� ������������ ��������� ������, �� ���������� ������������ ��'���� ����.

����, ����������� ������ � ����������� �������� �������������� ������ ������ - �� ������-������������ ���, � ����� ������ ��������� ����������� ������������� ���'���� ���� ��������� �������������� ��, ���������� ��������������� �������� � �� ������������ ���������� � �������� ������������, �� ������ ��� ���������� ���������� ����, ��������� �������, ������������ ��������, �� ����������.

2. ������ ����������� �������� �������������� ������. ������ ����������� - �� ������ �� ������� ���������� ������������� ������������ ������������� � ��������������� �������. ������ ����������� ����� ������� � ����'������� ��������. �� ���� � ���� ������ �������������� �� ����� ��� �������, � � ��� �������� ����������� ��������.

�������� ������ �����������, �� ����� �� �����, ������ � ����, �� ��� ������� ���'����� �� ���� � �������� ������, ���� ���� ���������, � � � ������ ��� �������, �� ������ ����� ������� ��������.

������ ����������� ������������ ����������, �������� �� ���������� ������������� ��������.

���������� ����������� ������ ����������� ������������� ��������.

��� ����'������ �������, ����������� ����� ��������������� �������� ���� ����������� ����������� ������ � �������� ���������� �� ���� � ���������, ��������� � ����������-������� ������, �������� ������� �� ����� �������������. ���� ���'����� � ��������������, ������������ � ����������� ��������.

������������� - �� ���� �� ������������ �������� ����������-��������� ������.

���� ���� ��������������� �������� �������������� ������ � �� ����������� �������� ��� ����. ������� ���� ���� ���������� ����� � ��� ��������� � ��������������� �������� �������� � ���������, ���� ������ ������.

���� ������������� - ��������� ������� � ����� �������� �� ������� ��������� ��������� �����. �������������, ����������� �� ����� ���� ������������, �� ����������� ������ �������� ������� ��������, ��� ������� ����� �������. ������� - �� ���������� ��� �������, �� ��������� � ���� ������������� ������.

������ ������������� ����������� ����� ������� �� �� �����:

- ������, ����� �, �� ��������� ������� �� ������� ����������� (�������);

- �������� - �, �� ��� ��������� ���� ��� ������ �� ������ ���� �������.

�������� ���� ������� �������� ����������� ��� �������������. ��� �������������� ������ ��������� ������ 䳿 ��'���� �������������� ������ �� ���� �������, �� ��������� ������� ��������� �����.

������������� �� ���� ������������, � ��� ������ ������� ���� ��������� ��������.

���� ����������� ������������� ������� ������� ������� ������������ �������� � ������� ����������� �����������, �������� ����������� �� ��������� ������������� ��������������� ������.

������������� ������ ��������� ����� ���� ����������� ������� �����䳿 ���, ���, ���������� �����������, ���, ���������� ������� � ������� ������� ���������� �������, ���������� ������� �������, ��������� �������� �������.

3. ����� �����������. ����� �����䳿 �������������� ������ ����� ������� �� ����������� �� �����������.

�� ������������� ���� �����䳿 ��������:

- ������ ���������� �� (�������������, ���������, �������������, ������ � ����������-����������);

- ������� ���� ����������� ��� �������� � �������� ����������;

- ������� ���� ����������� ��� ���������� �� ������� �����䳿;

- ������������ ��� ������� ��� � ��������������� �������;

- ������� ����� �������� (���������� ����������-����������) � ���������� �� ���������;

- �������� ���������� �������� � ������� ���� ������;

- ����������-������� �� ������������� ������������ ��������� ������� ������;

- ������������ ����������� �����, �������-�������� ������, ������ � ������ �� ��� ��������� ����������-���������� ������, ��������� �� ������������ �������;

- ���������� ������� �����, ������ � ����������� ���'���� �����䳿 ��� ���������� �������� ������� �������������� ������, ������ ������� � ���������� ������ ���� �������� �������;

- ���������� ������� ������ ���'���� �����������, � ���� ���� � ����������� ������������ ����� �������, ���������� �������, �������-�������� ������� ��� ��������� ���������� �� �������������.

����������� ����� (���������� ���� ����������-���������� � ������ ��):

- ��������� �������� � ������� �������, �� ����'����� ��� ��������� ����������� ������� ������� ���������� � ������ ��;

�������� �� ������ ������� �� ��� ����������� ������� ������ ��; ��������� �������� ������� �� ��� ����������� ������ � ���������� �� ������� ������� ���� �������������-������������ �������; ������ ��������������, ���� ������������ �� ������� ��� ���� ���� ��������������� �������;

������ ������ ���� ������������ �����, ��� ������� ������;

- ����������� ������� ��� ���������� ����������-���������� ������ � ����������� �������, �� �������� ������� �� ������������ �����, ��� ������� ������;

- ��������� ���������� ������ � ���������� ���� �� ����������� ������ �� � ����������-���������� ������ �������� �������, ����������� ������������ ������� ���� ���� ����'������;

- ������ ���������� � ����� ���� ��䳿;

- ���������� ���������, � ���� ���� � ����������� ���������� ��������.

4. ������� ������ ����������� � �������� ��������������� �������� ������. ij���� ������������ ������������ �� ����������� �������������� ��'����, �� �� ��������� ��, �� �������, �� ���� ������. ������ - ��� ��� ������ ����� � ����������� ��'����, �� �� �������� ����.

��� �������� ��������������� �������� ���� ������� �����'����� �������� �� ������� ���� ������ ��� �����������, ���������� ��� ���� ���� ��������, � ����� ������� �� ����� �������� ��������� ��, ����� ��������� �����'������ ��������.

ϳ��������� ��'���� �� ������������� ��������� - ��������������� �������� �� ����������� ������������ �������������� ������� �� ���� �� ��� ����� �����'�������� ��������.

���������� �������������� ���� �� ����� �������� �� ��� ��������.

���, ������ �������� ���������� �� ��������� �������� �������� � ������ �������������� ������� ���� � ����'����.

����'�������� ��������� ������� ��������� ���������� ��������� ����������� �����, ����� �������������� ������, � ������ ����������� ���� �� ����'����, ����������� �� ��������� ��������.

��������� �������� ��������� ������������ � �������� �� ���� �����'�����. �� ����� ����� �������������� ������� ���������� ������������� �������� ��� ����������� �������, �������.

������� �������� ����� ����� ����������� ���� ����� ���������� �������������, �� ������������� �������������.

������ ��������� �������� �������� �����, �� ���� ���� ���������. �� ������� ��������� ��������� ���� ������ �� � �������� ������������, �� ������������. �� ������� - �������� ������� ����������� �������, ���������� �� ������������ �� ��������� ����������� ��������, �� ������ ����� ����.

������� �������� ��������� �������������� ������� ����������� �� ������� � ��� �������� ����� ����������� ����������� ������������ �� �����, ��� � ����� ������� �������������.

�������� ����������� ������ � ���������� ������ ��������� ������� �� ����������� ������, �� ����������� �� ���������� �������� � ��� ���� ���������.

ֳ������ �������� ��������, ��� ��������������� ��������, ����������� � ��� ���������� ���������� ����� ����� �������������� ������� ��������������� ��� ������ ��������� � ����������� ������.

������� ������� ������� ��������� ������� � ����������� ������ �������������� ������ � �������� �� ����������� ������� �:

- �������� ��������;

- �������� ���������.

5. ���� ��'���� �� ��������������� ��������. ���������� ���� ����� �����䳿 ���'����� � �������� ���������� ��������� �� ������������ ����������, �� �� ������ ������� �� ���������� ��� ����� ����������� ���������-������������ ����� �����䳿. ���������� ������ ��'���� �� ��������������� �������� ��������� � ����, �� ����� ��������� ��� ������� ������� �� �������� ������������, �� �� ���������� ��������� ����� ������ ���������. ��������� ����'������ ������ ������������� �������������� ������ ���������� ���������� �� ����� ������� ����� - ����������� �������� ��� ����� ������� ���������� (��������� ���).

� ������ ��� ������� ��������� � ������������ ��� ��'����, � ���� ���� � �, �� ������������ �������������.

�� ������ ������������ ��������� ����� ������� ��� ���� ������ ��'����:

�) �� ��������������� ��������;

�) �� ��������������� ��������, �� �������� �� ������ ���������, �� ������ �������� ���������;

�) �� ��������������� ��������, �� �� �������� �� ������ ���������, �� �������� ���������;

�) �� ��������������� �������� �� �������-��������� ����������.

����� ���������� �� ��������� ��'���� �� ������ ������������� (���������� ����������, ��������� �� ������������, �������-������������ �� ��.), �� ������� ��������� ������� (� ���������, ������������ ������ � �. ��.), ������������ ��'���� (���� �����������, ���������� ������������ �������������) �� �� ������������� ������ (������������ �� ����������� ��'����). ������������ ������ ����� ��������������� ����� ������ ��'���� ����������� ������� ��������� � ������������� �������, �� ����'������.

����� ��������� ���� ������ ��'���� ����� ������� ���:

�) ������������ ������ �������� �� ���������� �������������� ������, �� ��������� � ������� ����'������ �������� �������� �������� � ����������;

�) ������������ �������'���� �� ����� �� ������ ������� ��������, �����, ����� �������� �������������� ������, �� ����� �������� � ������ �� �������� � ���� �������� � ����������;

�) ��������� ���������� �������� ���� ��� ����'������ ������� � ���� �������� � ����������, �� ���������� ������ �������� (�����, ����� ��������) �������������� ������;

�) ��������� ������� ����� ���� ��� ����'������ ���������������� �������, �� ��������� ��������� � ���� �������� � ����������;

�) ������������ ������� ������������� � ��������� ������ ����'������ ������� � ���������� ����������� ��������� ��������������� �������� �� ������� � ����������.

����, ������������ ������ ��'���� ��������������� �������� ��������� ����������� ��������� ���� ����������� �������, �������� ���� ������� ��� ��'������� ������ ��� ���������� ����� ����.

ij������� �������������� �� ������� � ������ ������ ����������, �� ����������� ���������� �� ��������, �������� ���������� ���������1 � ����� ����� - �������������� ������ �� ������� � ��������� � ������������ ���������� ��� ����������� ������, ���� �������� �������� �� ����� ���������� ������ �� 26 ��������� 1993 ���� � 561 (� ���������� ������ �� ������������). ����� �����, ����� �� �������� ������� �����䳿 ���������� ������� ����������� �������� �������������� ������, ��� ��������� � ���������� ������ ���������� �� �������� ���������.

4.1. ����������, ���� ������ �� ������ ���������

�������� ����� � ����� ����������� �� ������� �� ����� �� �����������, ��������� �� ������. ³������� �� ����������� ������ (��. 126) ����� ������ ��������� ���� ������� ��������� �� ����������� � ��������� �����, � ������������ ������������ ����� � ����� �� �������� ������.

������ ����� �������� �� ���� �� �������� �������� ����� � ����������, ���������� ������ ������� ����� � ��������� ��������� ����������� �� ��������� ����������, ���������� ���� �����, � ���������� ������������ �������������� ���������� ������������� ������ - ����.

���������� ������ ����� � ����� ����������� ������������: �� �������� ������ ���� �� ��������� ������ �������� �����; �� � ������ ��������� ������� ���������� �����������.

�������� ���������-�������� ���������, � ����� ��������� ���������� ������������� ��� ���� � ������ ������� �� ���� �����, ��� ��������� ���������� ��������� ������ ���� � ������ ������. ���������, � ���� � �� ��� �� ��������� ������� ����� ����� ��������� (������ ������ ����������, ��������� �����������, � ���� ���� ����������� ����������, �����������) - ������� �������� ����� �� �������� �������.

� ��������� ����� ������ ����� �� �������� �������� ����� ������ ����������� � ���������� ����� ���� ���������� ���������, �� ���������� ��� ��������� ���������� ������ (1990 �.) �� ��� ������������ ����������� ������ (1991 �.).

28 ����� 1992 ���� ���� �������� ��������� ������-������� �������, ��� ����������� ������������� ������ �������: ��������� ��������������� ����, ��������� �������������� ����, �������� ����������� ���� � �������� ������ ����������� ��������������. �� ��� ������� ���� � ����� ������ "��� ���������" ������������ ������� ����. ���������� �������� 21 ������ 2001 ����, �� ����� ���� ����� �������� ������������� ������������� �������, ����� ��� ����������� ����, �� ������������� ��������� �������� �����. ������� ������� � ��������� ������ ������� ������ ����� ������� ��������� 7 ������ 2002 ���� ������ ������ ������ "��� ��������� ������".

������� ������ ����� ������ ��� ������ ����������: ��-�����, �� ����� ������ ���������� ����� ���������� ����������� ������ (����); ��-�����, �� ������ �� ���� ������� ����� �� ������������ ��������������.

������ ����� ��������� ����� ��� ������������:

- ��������� ����������;

- �������������� ��������;

- �������� �� ����������� ��������� �� ������������� ����� ��� ��������� ������ � ��������� ���;

- ���������� ������ ����������� ��������������;

- ���'������� ����� �������� ���������� ���� ������������ �������������;

- ��������� �������� ������ �����������.

��������� ������ ����� �� ������ � ������ ������, �� ����������� ����������. ������ ����� ��������� � ��� ����, �� �� ���'����� � ��������� �����. ���������� �� ����������� �� ������������-�������� 䳿 (������������ ������ ��������, ����� ������ ����������, ����������� ������� ����� � ������� ������, ��������, ���������� ��� �������� �������� ������, �������� ����� ���������, ����������, �����������, ���������������, �������� ����).

���������� - �� �������� ��������, ��� ��������� ��� ������ �������� � �������� � ������� ��������� � ��������, ����������� ������� ������������ ����, ��������, �����������, ������������� � �������������� �����. ����������� ��������� �������������� ��� ������ �� ���� �������� ���������� (��. 1 ������ "��� ��������� ������").

ʳ������ ����������� ����� ������ ����������. ���������, � 1998 ���� ������� ������������ ���� �������� 1,7 ���. �����. � 2001 ���� ������� ����������� ����� ���������� ����� �� ��������. � 2003 ���� ������ ������ ���������� �� ������ ��������� 5,8 ���. �����.

����, �� ����������� � ������� ������, �������������� ���������� � ������ ������������� ��������� �� ������ ����� �����, �� ����������� ����. �������� ������ ����� ������ ����������� ������ �������� �� �������. ���������� ��� �������, �������, �� � 1991 ���� ���� ������������ ������ 372 ������ �������� �� ���������� 䳿 ������ ���������� ��������� � ��������� ���, ��� �� � 2000 ���� �� ������� ���������� �� 23 ���. (� 85% ����� ����� ������ ���������������).

���������� ���������� ����� �����, �� ��������� �������� ���� �� ������������� ��������.

��-�����, ���� ��������� ������ �������� � �������� � ������� ��������� �������� ����� ���� �����, ������� ���� � �������� �������� �������, ��������� ���, �������; �������� � ������� ��������� ����������� ����� � ������ ������������ ������� ������ ��������� �� ���, ������ � ������� �������, ��� ��������������� ��������; ����'������ ������������� �����, �� ��������� �� ���������� ������������� ������������.

��-�����, ������� � �������� � ������� ��������� ��������, ����������� �� ����� ����� ����������� �� �������������� �������. ��-����, ���������� ��������� �������� �� ������������� ������, �� ����� ������������ ���� (���, ���, ���), �� �������� ������������� �������, ������������ ����� �������� �������� � �����, �� �������� ���.

��-��������, ����� ������ ��������� ���� ������ ������, ���� ����'����� �� ��������� �� ��� ������� ������. ����, �� ������� ������� ���� � ����� ��������� �����, � ������ � ����'�������� ��� ��� ������� �� ��������� ���, ���� ����������, �� � �����.

���������� ������������ ����������� � ������� ���� � �������� �������� ������� �� ��������� ���, �� ������ � ����� ������, � ����� ������ � ����� ��������� �������, �������� ������ � ������������ ����������� ������������ ������ � ���, ��� ������, ��� ������ ������, ��� ����������� �� ������������� � ����� �������� �� ��� ��������� (��. 2 ��� ������).

���������� ��������� �����������, �������� � ����, �� ���� ������������ � ٲ� 2004 �., � ������������, ������������� �� ��������� ������� � �������� �������� ����� � ����� ������� ��������� ��� ����������� ����, ������ �� �������� ������� ���, ���� �� �������� ��������� ���, �������� ������� (��. 1 ��� 2004�.).

���� ������������ ������ � ���������� ��������� ���� �������� � ��������� ���. ������� ����������� ����� �������� ������������ ����� ������ - �������� ������������ ���� ������.

³������� �� ��. 1 ��� ������ ����������, ��������, ����������, ���� ������� ����� (� ���� ���� �������), ���������, �� ��������� ������������ ��������, ����� ����� ���������� �� �������������� ���� �� �������� ���� ��������� ��� ����������� ���� � ������������ ������� �������� ����� � ������������ ����������� ������������� �����.

���������, � 2000 ���� �� ����������� ���� ������ ���������� 157675 ����� (��� ��������� � 1999 ���� - 134937 �����). � 2003 ���� ���������� 218164 ������. ���� ���� ��������� ������� �������� ���'���� �������������� �� ���� ��������� ���������, ��-�����, ������ ������ �� ����, � ��-�����, ���������� ������������� � ������������ ����.

����� � ��� ������ �� ����� �� ��������� �� ������� ��������, �� �����, � ��������.

������� ������ ���� �� �������� ����� ����'������� ����� � ��������������� �������. � 1995 ���� �� ���� ������ ������� ������ 4830 ����� �� 䳿 ������ ��������� � ��������� ���. ��� ��� � ����� ������� 1996 ����, ���� ������ ���� ����������� ������, ������� ������� �� ���� ����� ���������� �� 7726, � 1997 ���� �� ���� ��� 11033, � 1998 ���� - 17217, � � 1999 ���� - 28847. �������� ���������: ��������� ������ ������ �� � �'��� ���� ���������� �� �������� �� ����, �� ������� ��� ��������� ��������� ����� ����� �� ������ �����. � 2003 ���� ����� ����� ������� 45324. ����� �����, ���, ��������� ���������� �� ������� ������������ �����, ��������� ������ ������������ ������������ ������ �� �������� ���� � ������ ������ � �����������, ���� � �������� �������� ��������� ���, �������� ���������� � �������.

� ������� ������ ����������� �� ���� ���������� �� ������������� �������, � ���� ���������� �������-������ ���, ������� ���� ����� � ����������� - ������ - �� ����� �� ��������� �������. �������������� ��� ����� ������ � ����, �� �������� � ������ �����, ���� ������������ ��������� ���������� ����� �����, �� ������� ������ �������� ����� ������� � �����, ������������� � ������������ �������� �����, ����������� ����� � ��������� �� ���� �������, �������� �������� ������� �� ���� ������� ��������� ��������� ��������, �������� ���� �����������. ����� � ������ ����������� ����� �������� ������������, ����� ������ �� ���������, ���������� � �������� ����������� ���������� ����� ����������� ���� ���������� ����� �� ��������� �� ���� �� �������� � �� ������� ������, ������ ������������ ������. ����, � ������� ���������� ����������� ���� � �������� ������������ ����� �� ���� ������������ ���������.

������ ��������� ����������� ����� ������� �������� � ��� ������������� ��������. ��� � ������� ������ ������ ����� �������������� � ��������� � ��� ���������� � ��������, ����������� � ������������� �������, ���� ������������ ������� �� ������������� ��������.

�� ���� ���� ��������'���� � � ��������� ���������� ����� �������. ����� � ��� ����� ��������� ����, ����������� ������ ������������� � ������, ��� �� ���� ����� �������'���� � �������, �� ��������� ������ ���� � ������� �����������. ij� ����� ������ �������� �� �����. ����� � ����� �� ���� �������� ����������� �� ������� � ������. ���� ������� ����� ������������ � ����������� ����� ����� ���� ����� �����.

�� ������� ������������ � ������� ����������� ������ ������ ���������� �� ��������� ������ ����� �� ����������� ����������� �����. ����, �� ������ ����������� ������� �� �� ����������������, �����������, ��� � ����� ���� �����.

������� 129 ����������� ������ �����������, �� ��������� �������� ����������� �: ���������; ������ ��� �������� �������� ������� ����� ������� � �����; ������������ ���������� ����; ����������� ����� �� ������� � ������ ���� ���� ���� ������ � � �������� ����� ����� �� ���������������; ���������� ���������� ������������� � ��� ����������; ������������ �������������� ����� �� ������, �������� �������� ������� �� ���� ����� ��������� ��������� ��������; ������������ ������������ �� ����������� ���������� ������ ����, ��� �������, ������������ �������; ����'�������� ����� ����.

� ����� "��� ��������� ������" ��������� ��� ������ ��������� ���������� � �����: ��������� ���������� �������� ������; ����� �� ������� ������; ������ ��� �������� �������� ������� ����� ������� � �����; ������� �������� ��� ������� ����� � �����; �������� �������� �������; �������� ���� �����������; ����'�������� ������� �����; ����� �� ���������� �������� ������; ����������� �� ������������ ������� �����; ����������� � ����������� ����; �������������� �����; ������������ �����; ��������� �������������� (����� 5-17).

�������� ������� ����� ��������� ����������� ���������� ��-������.

�� ������� ����� ����������� ��� �������:

1) ��������� ���������� ����� �����; 2) ����������� ����� � ��������� �� ���� �������; 3) �������� ���� �����������; 4) ���������; 5) �������� �������� ������� �� ���� ����� ��������� ��������� ��������; 6) ������������ � ������������� �������� ��������; 7) ������ ��� �������� �������� ������� ����� ������� � �����; 8) ������������ ���������� ����; 9) ����������� ����� � ������� � ������ ���� ���� ���� ������ � � �������� ����� ����� �� �������������; 10) ������������ ������������ �� ����������� ���������� ������ ����; 11) ����'�������� ����� ���� �� ����.

��������� ���������� �������� �����. ���������� � ����� � ���� �������� ��������, ��� ��������� �������� ���� ������ �������� � �������� � ������� ��������� ��������, �����������, �������������� � ������������� ����� � ������������� ������� �������. �� ������, �� ���� ��������� ����, ��������� � ��. 124 ����������� ������, ��. 5 ������ ������ "��� ��������� ������" � ��������� � ��. 6 ��� ������ 1963 �. �� ��. 15 ��� ������, ��� ���������, �� ���� �� ���� ���� �������� ������ � ������� �������, � ����� ������� ������������ ��������� ������ �� �� ������� ���� � �������� �� ������.

� �. 1 ��. 124 ����������� ���������, �� ����������� ������� ����, ������������ ��� ������� ������ �������� �� ���������� ������� �� ����������. �� ���������� ����� ��������� ������������ � ��������� ���� (�. 5 ��. 125 �����������). ����� � ������ �������� �� ������� ������������� ����� ���������� ��������� ����, ������� �������� �� �����������. ���������� �� ���� ������� ���������� ��������� ������ ��� ���� ����, � ����� ���������� ����� ����������� � ������ ����� (���. ����� ������ "��� ������������ ����").

����������� ����� � ��������� �� ���� �������. ����� � ��. 126 ����������� �� ��. 3 ������ ������ "��� ������ �����", ��. 14 ������ ������ "��� ��������� ������" ���� �������� ������ �� ����� ������, � ������, �� ���������� �������� ����� �� ���. ����������� ����� �� ��� ��������� ���������� ����'������ ��������� ��������� �� ���� �������, �� ������ ���� �������� ������� � ����������. ����, ��� ������ � ������ � ����� �������������� �������� ����� �� �������� � �������� �����, ��� ����� ������� �� ������.

���, ������ ���������� ���� ������ � �������� "��� ������������ �������������, �� ��������� ����������� �����" �� 12 ����� 1996 ���� � 4 ����� �� ��, �� ����������� ����� � �������� ����������� ����� ��'��������� �� ��������������. �����, ����������� ���� ������� �� ��� ��������� ���������� �� ��������� ������ � ������ �����, �� ���������� ����� �������, �������� � �������� �� �������� � ����������, �� ����������� �� ���������, ������� � ��'��������� ��������� ��� �������� ������, ���� ���������� �� �� ������� ������� ���������, ���������, ����� �������� �������� �������, ��� � �� ������������ ����� �� ��������� �� ������� ���.

��������� � ��������� ����������, ����� �� ��� ��� ����� � ����-���� �����, �������� �� ���� �� �����, ��������, ���������, ������������ � ��������� ���������� ����, �������� ��� � ����� ����� �� ����� ������� ����� ������� ���������� �� �������� �� �������������� ���� ���������� � ����� �� ����� ����������� ������� ������������� (�. 5 ��. 14 ������ ������ "��� ��������� ������").

������ ����������� ����� �� ����� �������.

��-�����, ����������� �� �� ������ ����� ������ �������� ����� � ���������, ��������� ���, ����������� ����������, ������ ������ ����������, ������� ��������, ����� ����������� �� ������ ��� ������� ���������� �� ����������.

��-�����, ����������� �� �������� ������ ������������ ������������ � �����������, � ����� �� �������� � ����� �������� �������� ��������.

��-����, ����������� � ����� ������ ����, ������� ����� ���� �� ������ ����. ֳ ��������� ����������� ���������� ����������� � ���������� ���� �� ������ �������� ����������.

��������� ��������� ����������� ����� �� ����������� ������ �� ��� ��������� ���� �� �������� �: ������������ ������� ������� ������� �����������, ������� � ���������; ���� ������������ � ��������������; ����� �������� ��������� ��������� ����������; ������� ������� ������ �� ��� ��������� �����; �������� ��������� � ��������� ����������; ������������� �� �������� �� ���� �� �����; ��������� ���������� ���� ��� �������� ����, � ����� ���������� � ��������� ������������ �����; �������������� ������ ����������� ��������������; �������� ������� ������ ������������ �������� ������� �����, ���� ����, �����, � ����� ���� ������ ������� ��������� ������� (��. 14 ������ ������ "��� ��������� ������").

����� �� ���� ���� ��� ����� �������� ���� ������ ���������� �� ������������� �� ��������� �������������� ������ ����� (������� 2 � 3 ��. 126 �����������). ����� ����� �� ������ �������� ���� ������ �����������, ��� ����� ����������� �� ������ ����������� ���� ������� �� 5 ���� ������� ��������� ������ (�. 1 ��. 128 �����������). �� ������ ����� ��������� ������������ ����� �����. �������� ���� �� ������ �������� �� ��������� ����� � ���������, ����� ������ � ����-��� �������� ��������, ���� ��������������� ������, ������� ����-�� ���� ��������� ������, ���������� ���� ���������� ������, ��� �������, ����������� �� ������ (�. 2 ��. 127 �����������).

�������� ���� �����������. ����� � ��. 10 ����������� ��������� ����� � ����� � ��������� ����. ����� ������ "��� ��������� ������" (��. 10) ���������, �� ������������ ����� ��� � ���������� ��������� � �������� � � �������, ���������� �������. �������, �������� �� ��. 9 ��� ������ 1963 �. (��. 7 ��� 2004 �.) �� ��. 19 ��� ������ ����������� ��������� ���������� ����� ��� ����� ������� ��������� ����� ��������.

������ ���������� ���� � �������� "��� ������������ ����������� ������ ��� �������� ����������" �� 1 ��������� 1996 ���� � 9 ��� ���'�������, �� ����������� ����� ��������� ���������� �����. ���� �� ����������� ���, �� ������ ������ � ������� ������, ��� �����'������ ����������� �� ��� ����������� ����������� � ���� ���� � �������, ����������� �������. ��� �� ������ ������������� ����� �. � ��. 19 ��� ��� ��, �� ����� � ;����� ��������� �������� �� ������������� ��� �������� ������� �������� �������������� � �������� ���� ����� ����� ��� ����� �����, ���� �� ����䳺 (�. 9).

�������� ��������� � ���������� � ������ � �������, ����� �� ���������� ��������������, ����������, �������, � ����� ������������ ������� ����� ���� ��, �� ���������� � ������, � ���� ��������. ³������� �� ��. 144 ��� ������ ����'������� ������������� ������ � ���� �� ���� ����� ��������� �� ��������� ������ 140-143 ��� � ���������� ���������, � ����� �����, ��� ����쳺 ��� �����. ������� 169 ��� �����������, �� ����� ����� ��� ������� ����� ��������� �� ��������� ��. 167 ��� �� ������ �����, ��� ���� ����쳺.

� �������� ���� ��������� ���� �������������, �� ���������� �������� ��������� ���������� �������������-������������� �������, ��������� ������, �� �������� � ��������� ����� ��������� ����� ��� ���� � �� ����� ��������� ������� ����� ���������������, ����� � ���� �� ��������� ������� ��������� ���� ��������, ���� ����� ����� ������������� ����� ����� �� ��������� ����������� � �������� ������. ������� � ������� ��������, ������������ �������������� ��������, ������� ������ ������ ����������� (�. 3 ��. 10 ������ ������ "��� ��������� ������").

�������� � ����� ��. 6 ������ ������ "��� ����", �� ����, �������� ������� ������� � �������� ����� ������� ���������� � ��������� ������, � �� ������� - ����� ������������ ����� � �����, ����������� ��� ��������� ���� ���������� ����'����. ������ ���������. � ����������� ������ ��������� ����������� ������ ��������� (����� 6, 8, 19, 68,129) �� ����'����� ������� ������������ ������� �������.

������� ���� ������ ������ � ����, ��, ��-�����, ��� � ���� �������� �� ��� �������� ����� �� ��������� ������������� ����� ������������ ����� �� ���������� ������������; ��-�����, ��� �������� ���� ������������� ������� ������������� � ����������� � ��������� ������� ������������ ����.

���� ���������� ���������, ����� �� ����'�������� ����� ������ ��������� ����� ������, ����������� ���� �������, �� �, �� �������������� � ������������� ������������, �� ������������ ������� ����������� ��������.

���� ���� ���� ������, �� ������������� ���� ��������, ��� ��������� ����� �����, �� �������� ��� ��������, ���� ���� �������, ��� ��������, �������� � ��������� �������� �����.

��������� ������ ��������� � ��� ������������� ������ ���������:

1) ��������� ��������� ������� ����� (� ������������, ����������� �� ���������� ����������); 2) ������ ��������� � �����, ���� ������ ����, ���������, ����� �� ��������� ��������� ��������� ��� �� �� � ����� ������; 3) ������������� �������� �� ��������� ���������� ������������; 4) �������� �������� �������; 5) ������������� �� �������� �� ����.

�������� �������� ������� �� ���� ����� ��������� ��������� ��������. � ��. 129 �����������, ��. 9 ������ ������ "��� ��������� ������" ����� ����� ����������� ����������� �������� �������� ������� �� ���� ����� ��������� ��������� ��������.

������� ����� � ��� ����� � ��������, �� �������� �������, ���� �� ���������� ��������� ������� �������� �������; �� ����������� ������� ����, ��� �������� ������������ ��������� ��� �������� �� ����� ���, �� ���������� �� ����, � ������� ��� ������� ���, �� �� ������� 16-������ ���, � ������� ��� ������ ������� �� � ���, ���� ����� ���������� �������� ������� ���, ������ �� ������ (��. 20 ���), � ����� ������� ����������� (��. 10 ��� 1963 �.). ³������� �� ��. 6 ��� 2004 �. �������� ������� ������� ����������� � ���, ���� �������� ������� ���� �������� �� ������������ �������� ��� ���� �������, ��� ������������ �������, � ����� �� ����������� ���, �� ������ ������ � �����, � ����� ������������ ������� �����������, ���������� ������������ ��������� ��� ������ �� ���� ������� ������� ����� ���, �� ������ ������ � �����, ��� ���������, �� ���������� �� ����� � ������. � ������������� ����� ����������� �������� ������� �������, ���� �� ���������� ������� ���� ������� ���������� ��� ��������� ������� ��� ���� ������� �� ���� dz ����� ����������� ������ �������������� �������� ������ � ���� �������� ���������� �� ������� �������� ������ �� ��� (��. 44 ��� ������). г����� � ����� ���� � ��� �������� ������������ �������, ��� ����� ��� ����������� (��. 112 ���� ������, ��. 212 ���). �� ���� ���� ���� ��������� �� ����� ��������� � �������� ������ ����������. ����� � ������� � ������� � �������, �� ������� � �������� ������� ���������, �� ������� ���� ���������, �� ����� �������� ��� ���������� ��������� �������� ��������.

�����, �� ������ ������ � ������� ������, � ����� ���� ������� � ��������� �������� ������� ����� ����� ������ ������� �������. ��� ���� � �������, ������������� ������������� �������, ��������� ��������� � ��� �������� �������� ����- � ���������, ����-, ����-, ����������� �� ������������� ����������� ��������� (�. 2 ��. 9 ������ ������ "��� ��������� ������").

������������ �� ������������� �������� �����. ����������� ��������� ����� �����������, ������ ����� ��� ����� � ������ �������� �� ��� ��������� (����� 127 � 129 ����������� ������, � ����� ����� 7 � 124 ٲ� ������ 1963 �. (��. 18 ٲ� 2004 �.), ��. 17 ���, ��. 13 ������ ������ "��� ��������� ������). ����������� ������� ���������� ����� ���� ������� �� ��������� ����������� � �����, �� ������� �������, �� ������ ���������, ��� ���� ���� ���������� �����, � � ������ �������� � �� ����� ��������� �� ������� ������ ��� �� ����� �������.

��������� ������ (��. 17 ��� ������) �������� ��� ����� ���������, ����������� �����, ���� 䳺 �� ���� ����, �� �������� �������, ���������� � �������� 2 � 3 ���� �����. ���������, ��������� ������ ��� �������, �� �� ������� ����������� ��������� � ��� ����������� ��� �� ����� ����� ������ ����, �������� ��� � ����� ����� ���, ���� �������� ������ ���������� ��� ����� �������. ��������� ������ ��� �������, �� �� ������� ����������� ��������� ����������� ��������� � ��� �������� ��'�������, � ��� ����� ��������� �������� ��� � ����� ���� ����� � ����� �������� ���������, �� �� ��� ��������� ���������� ������������ ���� ������� ����. ������ ������ �������� ����� �����������. ���, � ��� ���������� ������ ����, �������������� ������ ����������� � ����� �� ������ ��� ���������� ���� ���������� � �������� ������, ������������ ����������, ���������, ������ ����'������ ����������� � ������������ ����� ����.

��� �����, ���� � ����� ��'������ ������ ������, ������� ���� ������ ������������ ��������, ������ ����������� ����������. ���� ������� ������������� ���� ����������� ������ �����������. ��� ������� �� ��������� ������, ����-��� ������ ���� ���� ���������� ���������� � ����� ����� �����.

������ � ���������� � ��������� ���������� ������ ����������� ���������� � ����� ����� ����� � �����.

���� ��� �������� �������� ������� ����� ������� � �����. �� ������ ����������� ��. 129 �����������, � ����� ���������� � ��. 7 ������ ������ "��� ��������� ������", ��. 6 ��� ������ 1963 �. (��. 5 ��� 2004 �.) �� ��. 16 ��� ������.

��� ���'����� ������������ ����������� ���������� �������� ������� ���� ����, ������ � �������� �������� ���������� � ������������� �����. ³����� �� ��������� �� ���� �� �������� ���������� ����� � ��������.

������� ������ ������ � ����, �� �� ���� ���� ������� �� �������� �� �������� ����, ������� ����, ���������, �������� �� ����� ����������, ����, �������� �� ����������� ����������, ��������� �����, ���� ����������, �� ������� ��� ������ ��������. ���������� ��� ��������� ���������� ������ ��������� ����� ������������ ������ ����� ������� � ����� ��� �������� ������� ��������� �� ���� ��������� �������. ���������� �������� ����������� � ��� ������� �����������, ����������, ����������� � ����������� �����.

ϳ� ������ �������� ����� ����� ��� ������� ��, �� �� ���� ������ ������������� ����� ������, �� �������� �� ����� ������ �������, �� ����� ��� ����� ����� ������� � �� �������� ����� ��������. �������� ������ ��� ��������� �����������, ��������, �������������� � ������������� ����� �� ���������� ��� �����, �� ��������� �� ������� ����� ������� (���������, � ��� ��������, ���� ������ �������� � ������ ��������� ��������, � �� �������� ���).

��������, ����� ��� ������������ �� ������� ������� ����� � ������ ����� ������� � �����, �� � ��������� ������, �� ������������ ������ �� ������� ������, �� ���������, ������������� ������� (��. 26 �����������, ��. 6 ������ ������ "��� ��������� ������"). ������������ ���������� ����. �� ������ ��������� � ��. 129 ����������� ������ � ������, �� ����� �������� ����������� � ������� ������� � �� ������ ������ ������������ ���������, ���� �� ���� �� ���� �������� � ������������� ������� ������� � ����������� ������������� ������� ���� (��. 62 �����������).

���������� ������������� ���� ������ � ����� ����������-�������������� ������, ����� � ���� ���� �� ���� ���� �������� ������ � ������� �������, � ����� ������� ������������ ��������� ������ �� �� ������� ���� � �������� �� ������ (��. 15 ��� ������). ��������� ���� ���� ������ ���������� ��� ���������: �) ���� �� �����'������ �������� ���� ������������ � ������� ������� (�. 2 ��. 62 �����������); �) ������������� �� ������ ����������--�� �� �������, ��������� ���������� ������ (�. 3 ��. 62 �����������); �) �� ������ ���� ���������� ���� ����� ����������� �� �� ������� (�. 3 ��. 62 �����������); �) �������� ��� ������� ����� � ������� ������� �� ���� ������������ �� �����������; �) ������������� ����������� ����'���� ��������� �� ��������������.

���������� ���� ��������� ������ ����������, ������ �� ����� ���������� ������ (������� 2,3 ��. 22 ���); �) � ������������� �� ����� ���������� �� �� ������ �� ����������� �������� ���������� ������ � ��������� �������� ���� ������ � ������� �������, � ����� ������� �������� � ������� ������ ���������� �� � ����-���� �������� ����������, �� �� ����� � ��������� (�. 2 ��. 15, ��. 22, �. 1 ��. 237, ������� 2 � 4 ��. 327 ��� ������).

� ��� ���������� ������ ���� �� �������������� ������� ��������� ���������� � �������� �����, ������� ������������ ����������� (�. 4 ��. 62 �����������).

����������� ����� � ������� � ������ ���� ���� ���� ������ � � �������� ����� ����� ����� �������������. �� ������ ������ � ����, �� � �������� ������� ������ �� ����� ������������� ��� �� �������: � ������������ ���������� - ������� ������������� � ������� �������, � ��������� ���������� - ������� � ��������.

�� ������ � �������������� � �� ����� ���������, � ����:

�) ���������� �������� ������� �������������� ������; �) ������� ��������� � �������� ������� ������ �� ���������, ��� � ������ ��������� �� ��������� �� ��������� ������; �) ������� ��������� �������� ����� ������������� ������, ���������, ������, ������ � ��������� ��������� �������� �����; �) ������� �����'���� ���������� ��� �� ���� ������� ��� �������� ������ � ������� �� �����������; �) ������� ���������� ����� ����� �� ��������� � ��� ������������ ������������� ���� �� ���� ������� ��� �������� ������ ����.

����� � ����� ������� ���� ������� ������� �� ��������� ��� ������, �� ����������� ������������� �������. ���, �������, � ��������� ���������� ����� � ����� �� ������� � ���������, �� �� ���� ���������� �� �� ������� ���� ����� � ���������� (��. 30 ��� ������ 1963 �., ��. 10 ��� 2004 �.). � ������������ ���������� ���, ��������, ������ � �����, ��� ��������� �������, �� ����� ����� ����������� ����'���� ����������� �� ��������������.

����������� ��������� ��� ����������� ��������� �������� ������� ���� ������� ������, �� ���������� � ��������� ���������, � ���� ������� ������� ���������, ������� � ��'��������� ���������� �������� ������ � ��������� ���������, ������������� �� ������������� ������.

� ������ ��������� ������ ����������� ������ ����� ������� ��� ���������� ����������. ������������ ������ (��. 124) �����������, �� ���������� ���� �������� �� �� �������������, �� ��������� � ������. �� �������� ������, �� �� ����������� ���� ���� �������� ����-��� ������. ������ ������� ����� � ��������� ��������� ��������� �� ��������� �� ��������.

��� ����, ������ ��������� ��������� �� ���� � �������� ������ � ���������� ������� � ������ ����������: �� ��������� ��������, ��������� ���������� �������� �������� ����, ���������� ���������� ����������, ������ �����.

��������, �� ��������� �� ��� ���������� ������-������� �������, �������, �� � �������� ������� ������������� ������� ��������, ����������� �� ���������� ����������� ���������� � ������� ������������ ����� ������� ����������� �� ������� ��������, � ���� ���� � ���������.

������������ ������������ �� ����������� ���������� ������ ����. ij������� ���������� �� ��������� ��������� �� ������� �������� ��� ��������� ������� ���� �� ������� ���� � ������������ ������� �������� �������� �� ����������, �������� ��������� � ������������, ����������� �������� �������������, ������������ �������� ��������, �� ����� ���������� �� �������� ��������� ����, �� ��������� ������� ��������, ��������������, �����������, ������������� ����� � ������������ �� ����������� �������. ������� (�� ���. ��������, ������) - ����� ��������� ������� �����, �� ������� ������� ����, ������ ��������� ��������� (������ ��������������� ������, ��������� ����� ������).

���������� ������, ���������� �� ��������� ��������� � ������� ������� ����� �'�������: �� ����� ��� ����� ��������� ������� ���������, �� ����� �������� ��� ������; �� �������� ���������, �� ��� ������ �������������; �� ���������� �������� � ����� �������� ���� ���������� ������; �� �� �������� ����� ������������ ��� �������������� �����; �� ��������� �� ����� �����������. ����� � ��� ��� ��������� ��������� �� ���� ��������� ������ �������.

���� �������� ����������� ��� �������� ����� ���� ��������� ��� �� ���, ٲ� �� ��� 21 ������ 2001 �.

�������� (�� ���. - ���������) - ����� ��������� �������� ���� ����� ���������, �� �� ������� ������� ����, ������ ���� ���������. �������� �������� �� � ����� ��� ����������� �����. ���� ������� ��������� ������� �����, �� �� ������� ������� ����, �������� �� �� 1917 �. ��� 24 ��������� (7 ������) 1917 �. � ���������� ������� ��� � 1 "� ����" �������� ���� ���������. ���, �������, ��. 2 ������� �������� �������, �� ���� ������ ������� ���� ���� ����������� � ���������� � ������������ ������� �� ��������. ����������� ��� ������� ������������� ��������� ��� ������ ������� ��� ���������� ���� ����������, �� � � �����, ����� ����� �������� ��� ������, � ����� �, �� � � �����, � �������� ���� ������.

����'�������� ����� ����. ����������� ������ (��. 124) ���������, �� ������ ����������� ������ ������ ������ � � ����'�������� �� ��� ������� ������. ������ ������ - ������������ ��� ��������� ����������. ����'�������� ����� ���� ������� ��������� ������ ����� � ������ ��������� ������ ��������� �� �������� ������������ � ������. ������������ ������������� ���������� (��. 403 ��� ������, ��. 14 ٲ� ������), �� �����, ������, ������ � ��������� ����, �� ������� ������� ����, � ����'�������� ��� ��� ��������� � ����������� ��������� � ����������, ��������� ��� �� �������� � ��������� ��������� �� ��� ������� ������.

�� ����������� �������� ������ ���� ������� ���������� �� ������������� �������������. �������, ������������� ������������� ����� � �������� (�. 1 ��. 185 ����), ���� �������� ����� �� ����� ������ �� ��������� ������ �������� ������, �� ������ ������ �� ������ ��������� ����. ���������� ������������� ����� (��. 382 �� ) �� ������ ����������� ��������� ������, ��� �������� �� ���� ����������� �� ����� ������ ���� ��������� ������, ������, ������, ��������� ���� � ����������, �������, ������������ ����� � � ����� ��� ������������ �������������� ��� ���������� �� ���������.

����� ������ ����� ������ � ����'�������� �� ��������� �� ������� ������ �� ����, ���������� ������� ������, �������� �� ���������� ��������, ����� �� ����'�������� ���� ������ ��������� ����� ������ (�. 3 ��. 11 ������ ������ "��� ��������� ������").

������ ������ � �������� ����������. ³������� �� ����������� ������ (����� 124 � 127) �� ������ 65-72 ������ ������ "��� ��������� ������" ���������� ����������� �������� ���� � � ���������� ������� �������� - ������ �������� �� �������. ������ �������� ������ ������ � �������� ���������� � ����������� �����. �� �������� �� ����� �������� ������, �� �� ���� ������� ������� 25-������ ��� � ������� ���������� �� �������, �� ��� �������� ���������� ���������� ����.

��������� ���� ���� ����������, ���� ����� 30-������ ���. ������� ������ "��� ��������� ������" ����������� ��������� ���� ���, ���� �� ���� ���� �������� �� ������ �������� ��������� ��� ���������, � ����:

- ������ ����� �������� 䳺�������� ��� ��䳺��������;

- ����� ������, ������� �� ���� ������������, �� ������������� ��������� ����'���� ��������� ���������;

- ���� ���� ��������� �������, �������� ������� �� ������� ������� ���������� ������ ��� �� ����� �� ����� �� �� �������� ��������;

- �������� ��� ����, ����� ������� ̳����� ������, ����, ���������, ������� ��������� ������� ����, ���������� ������ �������� ����� �� ����� �������������� ������, ��������, �������� (��. 66).

�����, �� ���� �������� ��������� ���������� �� ��������� ����'���� � ���, ������� ����� ������ "��� ��������� ������". ���� ������������ �� ���� �� ����� �� ��, ��� �������, ���� ����������� ����� ������ ��������� ����������� �������� ������� ������ ������, ������ � ������ ������ (��. 71 ������). , �� ��� ��������� ����'���� � ��� �� �������� ��������� �������� ������ ����������� � �������������� �����.

��� ��������� - �� ��� ��������� ���� ����������. ������������� ����� ���������� �������������� � ���������� ����� ����� ������ - ��������, ��� ���� ������ ������ ��� ��������� (�� ��� � ����� �������� ���������� �����). ³������ ������� ������ ����������� �� ��� ���������� ������������ �������� ����.

���� ������ ����� ��� �� ������ �������� ���������, ��� ����� � ������ �������� ����� ����������� ������ �� ������� �������� �������� � �� ��������� ������ �� ���.

���� ����� ����� �� ������� ������, ��������� � ���������� ����������� ����, ����� ���� �� ��������� ���.

�������� ��� ��������� ��������� � ����� ����� �����.

"������� ������ ���������� �� ����������� � ������������� ������ �� ������������ ������� ��� ���������� �� ������������ ���������. ��� ����� ���������� ��������� �� ������� ������ ����� �� ���� �� ��������� � ������� �������� ������ ������ �� ��������� �������� ������. ������� �� �� ������� �� �����'������, ��� �� ��������� ������� ������������� ���������". ������������� ������� �������������� ���� ��������� �� �� ���������.

ϳ��������� ���������� ������������� � ��� ���������� (�. 5 �. 3 ��. 129 ����������� ������). �������� ���� ������ � ��������� ������, ���� ���� ��� ��������� � ������� ������������ ������������ ������ � ��� ��������� ���� ���������. ��������, ���������� �������������, �����'������ ���������� �������� ������ � ���� �������� ������������, ��� ���������� �� ������� ��� �������� ������ (������� 1 � 2 ��. 264 ���) (��������� ���. § 2 ����� 1 ������ III).

������������ �������������� ����� �� ������. ������� ���� ������ ������ � ����, �� ����� ����� ���� �������� ���������� �� ������������� � ������� �������. ����� � ��� ������������ �����������, �� ����� �� ����� �� ������� ��������. � ��������, ������������ �������, ���� �������� ������� ����������. ������������� �� ���� ������������ �� �������, ��������� ���������� ������, � ����� �� �����������.

����� �����'��� �����, ��� ��������� �������, �������, ��������� � ����� �� ������� ������ �������������� �� ��������� ���'������ �� ����� ���� ��������� (��. 21 ���).

��� ������������ ����� �� ������ �� ������������� �� ������� ������� �������� �� ��� ����'������ ����� � ����� �� ����� ��������� ������� 䳺 ���������� (��. 59 �����������).

ͳ��� �� �����'������ �������� ���� ������������ � ������� �������. ³����� �� ��������� �� ���� ���� ��������:

- � ������� ���, ���� ��������� ��� ������������� � ������� ������� � ��� �� 18 ����;

- � ������� ��� ������� ���, �� ����� ��� ����� ��� ������� ���� �� ������ ��� ���������� ��� ����� �� ������;

- � ������� ���, �� �� �������� �����, ���� ������ �����������;

- �� ��� ����������� ������ ��� ������������ ���������� ������ ��������� ���������;

- ���� ������� �����, �� ���� ���������� ������, ��������� ������ ��'������� (��. 45 ���).

���, ������ � �����, ��� ��������� �������, �� ����� ����� ����������� ����'���� ����������� �� ��������������. ����� ��������� ���������� �������� �������������� �� ����� ���, �� ������ ������ � �����, ������ ����������, ������ �� ����� ���������� ������ (��. 22 ���).

�������������� ����������� ����� �����, � ���� ���� �������������; ������ ��������� ��� ���������� ������ ���������; �������� ������, �������� ���������� � ������; �������� ������; ��������������� ���� ��������� ���������� ������� � ���� ���������� ������ (��. 43 ���). ����� �������� ����������� � ������� ������� � �� ������ ������ ������������ ���������, ���� �� ���� �� ���� �������� � ��������� ������� � ����������� ������������� ������� ���� (��. 62 �����������).

�� ������ ���� ���������� ���� ����� ��������� �� �� �������.

� ��� ���������� ������ ���� �� �������������� ������� ��������� ���������� � �������� �����, ������� ������������ �����������.

������ �� ������ �����, ����������� � �� �������� � ������ �����. ³������� �� ����������� ������ ����� �� ����� �� ������ �� ���� ������.

ͳ��� �� ���� ���� ������� ���������, ����������, ����������� ��� ������, �� ������� ���� ������, ���������� �� ���������. ����� ������ ��� �� ����� ����� �� ���� ���� ������ ��������, �������� �� ����� ������� (��. 28 �����������). ͳ��� �� ���� ��������� ��������� � ���� �������� � ������ �����, ��� �������, ������������ �������.

����� �����, � ����� �� ����������, ���� ���� ���'����� � ����������� ��������� ��������� ������, ���� ��������� ���� ������ 򳺿 � ����, �� � ������������� �� ����������, � ���������� ������� ���� ���� ���� (����� 184 � 193 ���).

³��������� ���������� � �������� ��䳿 ���������� ���� �� �����, ���� ��������� ��� ����� 䳿 �� ���������� ������ ���, �� ������ � ��� ������, � �� � ������������ ��� ������� ������'� (��. 194 ���).

�� ��. 185 ��� �� ��� ������ ��� ����� ������ �� ������� ������ ��� ����, ��� �� ���� ����������� ������� �� ����� ��������� ���������� ����� ������������ �� ����� ���, �� ���������� ��� ��������� ����������� � ����� ��������.

�����, ������� ���������� � �������� ����� �������� �� �������� �� � ���� ������, �� ���������� ��������� ����� ��������, ������� � ���������� ��� ��������� ��. ������� ��������� � ����������, �� ������� ����������, ���� ���������� �����, ���� ������������ ��������� � ����������� ���������, ���� ������������� ��������. ��� ���� ���������� � ����� ���������� � �������� ����� � ��� ���������� ������� �������� ����� � ������ �������� ��������, ��������� ��� � �������.

����� �� ������� �� �������� ��������������. ������, �� ����� � ������'�, ����� � ������, �������������� � ������� ������� �������� ���������� ������� (��. 3 �����������). ����� ������ �� ����� �� ������� � �������� ��������������.

ͳ��� �� ���� ���� ������������� ��� ��������� �� ������ ������ �� �� ������������ ������� ���� � ����� �� �������� � � �������, ������������ ������� (��. 29 �����������).

�� �������� ������� �������� �������� �� ���� ��������� ����������� �� �� ������� ������ ������ ����������� ���������� ����� �� ���������� ��������� �����, ������������� ����� �������� 72 ����� �� ���� ��������� �����. ��������� ����� ������� ���������, ���� �������� 72 ����� � ������� ���������� �� �� ������� ������������� ������ ���� ��� ������� ���������� ������ � ������ ������ �� �����.

������� �������������� �� ����������� �� ���� ���������� ���������� ��� ����� ������ �� ����������, ���'������ ���� ����� �� ������ ��������� � ������� ���������� �������� ���� �������� � ������������� �������� ��������� ���������.

������� ����������� ����������� ����� � ����-���� ��� ��������� � ��� ��� ����������.

��� ����� ��� ���������� ������ �� ���� ������� ���������� ������� �������������� �� �����������.

�������������� �����. ������� ����������� �������������� �����. �� ���������� ����������� �� ����� ��� �� ������ �������� �����, ���������� � ��� ������ �� ������ ������ �� �� ������������ ������� ���� (��. 30 �����������).

�� ������ ������� ����������� ����������� ��������� ������� ����� � ��������� � � ������� ������� ����������� �������� � ���������� ����� ��������. ������ �������������� ����� ���������� �� ������������, ��� � ��������� �����������.

� ����������� ��������, ���'������ �� ����������� ����� ����� � ����� �� � ������������ �������������� ���, ���� ��������� � ������� �������, �������� �����, ������������ �������, ������� ����������� �� ����� �� �� ������ �������� �����, ���������� � ��� ������ � ������.

������� ����������, ���������� ������, ���������� �� ���� ��������������. �� ������ ��������� � ��. 31 ����������� ������. ������� ����������� ������� ����������, ���������� ������, ���������� �� ���� ��������������.

�������� ����� ��������, ������� ����������, ���������� ������ � ����������� ���������� �������� ����� (�. 2 ��. 14 ���). ������� ������ ���� ���������� ���� ����� � ��������, ������������ �������, �� ����� �������� �������� �� �'������� ������ �� ��� ������������ ���������� ������, ���� ����� �������� �������� ���������� ���������.

���������� ������ �� �������������� �� �� ����� � �������-����������� ��������� ������ ��������� ���� �� �������� � � �������, ������������ ������� (�. 3 ��. 14 ���).

����������, ���������� �� ���� ��������������, ���� ���� ������ ���������� ��� ��������� (������� ���), �� ����� �������� ��� ������, �������� �� ��������� ������.

� ��������� ���������� �� ���������� � ��������� �������� ������� ����� �� ������ ���, �� ����� ���������� � ��������� ����������� ���������� (��. 187 ��� 1963 �., ��. 186 ��� 2004�.).

4.2. ������ ������� ������

������ ����� ������������� �������� ����, �� �� ���� �������, � �������, ������������� �������, ��������� ����������, ������ �������� ��������������, ��������� ���� � ������������ ������� ������������ ������������ ������ �� �������� ���� � ������ ������ � �����������, ���� � �������� �������� ��������� ���, �������� ���������� � ������� (��. 2 ������ "��� ��������� ������"). ������ ������� ������ ��������� ��������� ��� ���� �������, ��������� �� ������ ������� ���������� � ��������, �� ��������� ������ �����.

������ ������� ������ ��������� ���� �������� ���������� �� �������������� ��� ������, ���� � ������ ������� ������������� ����������. ���� �������� ���������� ��������� ����� ������� ����, ��� ���������� �� ��������� � ����������� ����.

������������ �������� ������ ������� ������ � �� �������������� �� �������������-�������������� ������, ��� ��� �����������, ���������� � ������.

������ ������ ������� ��������� ����� �� ���������� ���������� � �������� ������� ������, ������� �������� ����������� ��� ��� ����� ������ �������, ����������� ����� � ���������� �����������, ����'�������� ��� ��� ����� ������ �����������, ���������� �������, ������������� ��������� ����� ������ ���������� ������������ ������ ������ �������� ����������, ����'�������� ��������� �� ��� ������� ������ ������� �����, ������������ ���� �������� � ���������� ������� ������ �� ��������� ������ ��������� �������� ���� �������� ����������� ��������������.

³������� �� ��. 125 ����������� ������ �� �. 2 ��. 18 ������ "��� ��������� ������" �� ������� ���� �������� ���������� ��������: ����� ����, ��������� ����, ����������� ��� ������, ���������� ��� ������, ���� ������������ ����, ��������� ��� ������. ���� ����������� ���� ������, �� ����� � г������ ��������������� ���� ������ �� 11 ������ 2003 ���� ����� "��� ��������� ������" � ������ ��������� ������ �������� ������ ������� �����, �� �� ������� ����������� ������ (� ����������������).

³������� �� �������������-�������������� ������ ������ ������� ������ ������� �� �����. ������� "����� ������ �������" ���'����� � ������������ ������� ����������� �������� ������. ����, �� �������� �� ����� ����� ������ �������, ����� �������� ��������� �����������, � ��� ������� � ���������� ���������� � ����� ������������� �������, ���������� ���� �� ���� �� �������������� ������.

������ ������� ��������� ���� ���������� � ����� �����:

1) ����� ���� ������, ������ � ���, ����������, ������� ���� ��������;

2) ��������� ���� ��������� ��������� ����, ��������, ��� ���� �� �����������; ��������� ������� ���� ������ � ³�������-�������� ���; ����������� ��� ������;

3) ��������� ��� ������.

����������� �� ������������ ���� � ��������������� ������ � ������ ���� �������� ����������. ������� ������������� ���� ���������� � �������� �����:

1) ����� ����������� ����;

2) ��������� ����������� ����;

3) ����� ������������� ���;

4) ��������� ��� ������ (������ ������ � ������������� �������).

��������� ������������� ���� �:

- ������ ���� � ������������ ������� �������� �������� ������������� ������������;

- �������� �������� ��������� � ���� ������������� �������;

- �������� ����������, ����������� �� ������������� ��������� ����������� ������������ ��������.

����������� ���� �������� �������� ��������� � ��������� ������� ���������� � ��������� ����. � ���� ����� ������� ����������� ����� ������ �� ������ �������� ���������, ������� � ����������, � �������� ���� �������� �������, � ����� ����������� �� ������ ����������� �� �������� �����. ������ ����� �� 50% ���������� ������� �������� ���'���� �������������� �� �������� ���� ��������� ���� �� ��������.

ij������� ������������� ���� ���������� �� �������:

- ���������;

- �����������, � ���� ���� � �� ������ ����������� �� ��������� �����, � ��������� ���� �������;

- ������ ��� �������� ������� ����� ������� � ������������� �����;

- �������� �� ��������� �������� �����, �� �������� �������, ���� �� ���������� ��������� ������� �������� �� ���������� ������� ��� �� �������� ������������ ���������� ����� � �����;

- ����'�������� ��������� �����, �����, �������� �������������� ����;

- ����������� ����� � ������� � ������ ���� �������������� ���� ���� ������ � � �������� ����� ����� ����� �������������;

- ������� ��������� �������� ������� ��������� �������� � �������, ������������� �������;

- ������������ ������������ �� ����������� ���������� ����� �������������� ����, ��� �������, ������������ �������.

����������� ���� � ���������� �������, ����� ���������� ��������, ��������, � �� ������� - � ���� ������� � ��������� �����, ������� �� ����������� ���������� ����� ������ �� ���� �������������.

���������� ������� ������������� ���� � ���������� �����������, �� ���� �������� �� ������ ������ "��� �������� ������". Գ���������� ������������� ���� ��������� �� ������� ���������� ������� ������. ����� ���������� �� ��������� ������������� ���� ��������� �������� ���� ������ �� �������� ������ ������ �������������� ���� ������.

������������ �� �������������� ������ �������, ��� ���������, �� �������� ����� ������ ������� ���������� ���, �� ������� ������ ��� ������� �� ���䳿 �������� ������, ����� � ��� ��������� ����������� ������. ����, ������ ��������� - �� ����� �������� ������ � ��� � ������ ������������. ������ � ����� ����������� � ������ ���������, ����� ��������� - ���������� �� ����� ��������� - ���������. ������ ����� ������ ����������� � ������� ���������� �����������.

̳������ ��� �������� �� ��� ����� ��������� ������, �����������, ������������, ��������� �� ���� ������ � ������������ ������� ��������, �� �������� �����, ��������� ������� �� ��������� ����� ����.

� ������������ ������� �������� ������� ��� �������� ������ ��� ������������ ��������������.

��������� ���� ���� �� ���� ���������� ��������� ���� ����� ������� ���� � �� ���� ����� ��������� � ��������������, ����������� � �������� �������, �� �������� �� ����� ��������� �������.

��� ������������ ����� �� ���������� ���������� ������� ��������, ��������� ������������ ������ � ������ ���������, �������� �� ������ ������ "��� ��������� ������" (��. 26) �������� ����������� ��� ������.

�������� - �� �������� ����� ��������� ������� ����� � ��������, ����������� � ������������� �������, ���������� � ������������ ������� ���� ����. �������� �������� ������ ������ � � �����, ������� ���� ������ �������� ������������ � "������, �� ����� �������� ������������� �����" (1743 �.), �� �������� ��������� �� "��������� ���������� � ����������� � ������� ���� �� ������ ������ �����, �� ��������, ���� ���� ����� �� ��� ������� ���� ����������� �������, ��������� � �� ����� � ����� ������� ���". �� ������������ ����� ���������� ������� �����, �� �� ������� ������� ����, �������� ������ ������������� ���������� � ������ ��������� ����������� �������� ����� (1864 �.) � ������ ��� ��������������� � ���������� ������ ���� ������������ ��� ����������� � 1917 ����. ������, � ���������� �����, �������� �������� �������� ��� ���������, � �������� ���� ������� �������� �������, �� �� ������ ������ ��������� �� ������������ ��������� ������������� �� �������� �������������� �������������. � ��������� ���������� ��� ����� ���� ������-������� ������� �������� ������� ������� ���� � ������������� �������� �����. "̳���� ���� �� ���� ����� ��������� �������� ����� 90 ������� �������� � ����������� �����. ��������� ���� ������ ���������� �������� �� �� 90 ������� �����, � ������, � ���� ������� �� ������������ � ������� ���������� ���������, ���������������� �� ����������� ����".

��������� ��� ������ � ����� ���� ����������� �������� � ����������� ������� ������ ���� �������� ����������, ��������� � ������� �������� ������� �� ���� ������, ��������� ������ �������� ���������� � ����������� �������, �� ������, ���'���� � ����������� ����������� � �������, ������������� ������������� �������, � ����� ������� ���� ������������, ������� �� ���� ����������� ������������ �� �������� ������.

���� ����� ����� � �������� ������ ����� ���������. ���� �� ������ ��������� � �� ���������, � �� ���������� ���������. ���������� ������ ��������� �������� ����, �� ������� ������� ����, � �������� � ��'���� � �������������� �� ����������� ����������� � ������� ���������� �����������. ����� ������� ����������� � ������������ � ��������� ���������� �� �� ��� �������� ������������� �����.

���� �������� ���������� ������� � ����� ��������� ������ �������� �� ������ "��� ��������� ������" �� �������� ̳����� ������� ������, ���������� �� ������� ���������� ���� ������ ��� ������� ���������� ������ ��������������� ����. ϳ�������� ��� ��������� �� �������� � ���� �������������-�������������� ������, �������������� ����� ��� ������������ �������� ��� ������.

�� ���� ������ � ���������� �������, ����� ������� �� ����������� ���������� ����� ������ � ���� �������������.

4.3. ������ ����������� ��������������

����������� ���� � ����� ������ ����������� �������� ��������������� ������ ����������� ��������������, ����� �������� ���� � ���������� �������� ����������� ������� ������ ��������� �������� ����.

�� ������ ��������� �������� ���� �������� ������� �������������� ������������ ���� � �������� �����, ���������� ������ ����� �� ���� ����, � ����� ���� �������, �� ������������� �� ���'����� � ���������� ����������. ���� �� ���������� ������ �� ���'���� � ��������� ����������, ��������� �� ������ ����������� �������������� �������� �� ������.

��������� ������ ����������� �������������� �:

- ������������ ������������ ������ �������������� ������ ������ �����; �������� ����������� �����, ������ �� ��������� � �� ��������;

- ������ � ��������� ������ ���������, ����������, ����������-��������� �� ������ ������������ ���� � �������� �� ����������� ������������ ��������� ����������� ������������;

- ���������� ����������� ����� �� ������ � ����� �������� ����������, ����������� ������� ����� ��������������� ���� ������ �� ����� �� ������ ���� ���� ������� � ������� �� ������������� ����� �����;

- ���������� ����� � ���������� ������� ����;

- ��������� �������� �� ����������� �������� ���� �� ����� �������� � ������ ������ �����.

�������������� ������� ����������� �������������� �:

1) ����� ����� �������� ����, ������������ ����, ������������ ���� ������, ������ ��������������� ����, ���������� ���� ������;

2) ����������� ����� ��������� (��� ���������) ������� � ����������� ���� ��������� ��������� ����, ��������, ��� ���� �� �����������;

3) ����������� ����� ��������� ����;

4) ����������� ����� �������������� ����;

5) �'��� ����� ������.

³������� �� ��. 105 ������ ������ "��� ��������� ������" ����� ����� - �� ������� ����� ���������� ����, �� ����� ���� ����������� ������� ��������� �������� ����� ���� �� ��������� ��������� ������ � ������������� ������.

��� ����, ����� ����� ������� � ����������� ���� �������� �������� �� ������� ����������� �����, � ����� ����� ������������ ���� ������, ����� �������������� ���� � ���������� ���� ������ - �������� �� �'���� ����� ������, �� ������ �� �������, ��� �� ���� ������ ���� �� ����� ������ ������ ���������� ���� �� �� ������� ����������, ��� � �� ������ �� ���� �� ������� �� �������� ������� ����� ������ ����. ����� ����� ����������� ���� ������ ������� ���������� ���� �� ������� ���������� ��� �� ����������� ������ ����, ��� �� ������ �� ���� �� ������� �� �������� ������� ����� ������ ���� �� ���� ������ ���� �� ��� �����. ����� ����� ���������� ���� ������, ����� ����� ������ ��������������� ���� ��������� �� �������, ��� �� ���� ������ ���� �� ��� �����.

����'���� ���������� ������ ����� ����� ��������� �� ������ ���������� ����, � � �����, �� ���� �����䳿 ���� - �� �� �����䳿. ³������� �� ��. 108 ����������� ����� - �� ������� ������������ ����� (��������) ��������� ����, �� ����� ���� ����������� ������� �������� ��� ���� � ��������� ��������� ������ � ������������� ������.

�� ����������� ����������� ����� �������� �������� ����� ������:

- ����������� � �������� ������ ���� ����������� �� �������������� ������������ �������� ��������� ����;

- �������������� ���� ���������� ������ �����������, ���������� ��������� �������� �������� ������ �����������;

- ���������� ��������� ������ ���� ������ � ������� �� �����;

- ������� ����� �������� ������������ ���� �����;

- �������� ���������� �� ������� �'���� ����� ������;

- ��������� � ������������ ���� �������� ������ �������� ��������� ���� �� ������ �������� ����� �� ������ �������� ��������������;

- ������� �������� �� �'��� ����� ������;

- ����������� ����� ������, ��������� �� ����������� ������ ����������� ��������������.

� ����� �� ������������� ����� ������� ����������� �������������� ������ �������� ���� �����, ��� ��������� ��������� �� �������� ����� �����������, � ����� ����� ������� ��� ��������� ����������� �����.

�'��� ����� ������ - �������� ����� ����������� ��������������.

�� �'��� ����� ������:

- ������������ ��� ���� ����� ������ ��� ��������� ������� ������ ����������� �������������� ���� ������������ ����������� ���� � �����, ���� ����������� �� �������������� ������������ �������� ����;

- ������������ ���������� ���� ������������ ���� .����� ������ �� ������ �������� ������ ����������� ������ ��� ���� ��������, ���� �������������� ������� ����� �������� ������ ����������� ������;

- ����������� � ��������� ����� ��������������� ���� ������;

- ����������� ����� ���� ���� ������� �� ��������� ������ ��� ���������� ���� �����������;

- �������� ����� ���� ������������ ���� ����� ������;

- ����������� ������� ��������� � ������������ ���� �������� ������ �������� ���� �� ������ � ��������� ��� �������� �����;

- ���������� �������� ����� ���� ����� ������ �� �������� ���� ����� ������;

- ����������� ���� ������� ����������� ��������������.

24 ������ 2003 �. �� V �'��� ����� ������ ��� ������������ ������ ��������� ����� ����, ���� ����� ���� ����� �������� ������������� � ���� ���������, ���������� �������� �� ���������� ����.

�'��� ����� ������ ������ ���� ����� ������ ���� ��� �� ��� ����.

��� ����� � ����� �'���� ����� ������ ���� ���� ��������� ���������� ������, �������� �������� ������, �������������� �������� ���� ������ � ���� ������, ����� ���� ���� �������, ������������ �����, ����� ����������� ������ �������� �����, ������������ ���������� � �������� ������� �� �������, ����������� ���������� �� ����� ���.

�������� �� �'��� ����� ������ �������� �� ������������ �����, � �������� �� ������������ ���� ������ - �� ������ ����, �� ������ ��������������, ���������� ����� ����� ������. ����� ����� ��������������� ���� ������ �������� �� �'��� ����� �������� �� ����� ����� ����� ����.

� ����� �� �'������ ����� ������ ����� ������� ����������� �������������� � ���� ����� ������, ��� ����� �'���. �� ������ ���� ����� ������ �� ���� ������ �� ���� �� �� ������ ������������ �� ����� ������������ ���� ������, ����������� ����� ��������� ����, ����������� ����� ��������� �������������� ����, ����� ���������� ���� ������, � ����� ����� ��������������� ���� ������. ������������ ����� ��������� ������� � ����������� ���� ����� ��������� �� ���� �� �������� �� �������� ������� ����� ���� �����.

5.1. ����� - ���� ������ �����. ������ ����������� �����

����� �� ������� ��� ��������� ���������� ������������ ������ � ������ ������ ����� � �����, �� ������� ��������� ����������. ���� � ���������� ������� ������ �����, ���� � ��������������� ������� ������� �������������� ���������� ���������� � ���������� ��� ����'���� �� ��������� ����� � ��������������� ��� � ����� �������� ���������� (���������, ���������, �������������, �������������� �����).

������ ����� - �� ��������� ���� � ����'����, ���������� ������ �������������� �������� ������� ������� �����, ���� �����������, ������� ����� �������� �� �������������.

������ ����� ��������� �� ����������� ������������ ������, �������� ������ "��� ������ �����", "��� �������������� ��� ������", "��� ��������� ������".

���� � ���� �������� � �����������, ����������� ���� ������� � ����� �� ������. ������� �������� ����������� ����� � ��������� �� ��������� �������� ������� ������� (�����������), ��������� ���� ����������� � ��������� � ������; ����������� ���������� � ��������� ��������� ����� ������ ��������� ����; ������������ �������� ������� ���������� ��������� ����������; �������� ��������� �������� ������ � ��������� �� ������������; ��������� �� �������� ������������� ���������� � ��������� ����������; ������������� ������������� �� �������� �� ���� �� ����; ������ �� ��������; �������������� �����; ���������� ���������� ������������-�������� �� ������������� ���� ��� �������� ����, ����������� � ���������� ������������� ����� �������� �� ������� �������; ��������� �������� ����������� ����; �������� ������ ����������� ��������������, �� ����� �� ������������������ ������� ��������� (��. 14 ������ ������ "��� ������ �����").

5.2. ������� ����� � ���������� ���� �����������

������������ ������ (��. 127) ���������, �� ���������� ��������� �������� ���� �� � ������������ ������� �������� - ������ �������� � �������. �������� ���� �� ������ �������� �� ��������� ����� � ���������, ����� ������ � ����-��� �������� ��������, ���� ���������� ������, ��� �������, ����������� �� ������.

�������� ������ �������� �������, ��� ���������� ����� �����������, �� � ������������ �������� ��������� �����, ���������� ����� ����������. ��������� ���� �� ����-��� ���� ���������� ��� ����������. ��������� �� ������� �������� ������������ ���� �� ���� ���� ������� ����� �� ���������� ������� ���� ��'���� �� ���������� ������� � ������. ������ ������ � ���� ������ ������ ���� ��������� ������� ��� �������� (������� ���������� �������� ������ ������, ������ � �������� �������������, ������� �� ��������� � �������� ����). ��� �� - ����� ���������� ���������, � ����� �� ���������� �������� ���. ���� � ���� �������� �������������� �������������� �� �������� ������, �� �� ����� �� �������� ���������� ��� �������� �������� ����'����, ��, ��������� �� ��������� � ���� ����������� �������� � ���� ��� ���, ������ ���������� � ��������� ������� ��� ���������� ���� ���������� �����������.

�� ������ ���� ������������ ����� ����� ���� ������������� �������� ������, �� �������� 25-������ ���, ����� ���� �������� ����� � ���� ������ � ����� ����� �� ���� �� ��� ����, ���������� � ����� �� ���� �� ������ ���� � �������� ��������� ����� (��. 59 ������ ������ "��� ��������� ������").

�� ���� ���� ������������� �� ������ ���� ���, �������� ����� �������� 䳺�������� ��� ��䳺��������; �� ����� ������ �� ������� ������������, �� ������������� ��������� ����'���� ����; ���� ���� ��������� �������, �������� ������� �� ������� ������� ���������� ������ ��� �� ����� �� ����� �� �� �������� ��������.

�������� ������ �� ������� �������� ����� ���� �����, ��� �� ������� ����������� ���� ���������� �����, ������� ����� ������ "��� ������ �����". ���������, �������� �� ��. 7 ����� ������ ������ ������������ ���� ���� ���� ���������� ������, ���� ����� �� ���� ������� �������� ����, �� ���� �������� �����, ���� ������ �� ��������� ������������ �� ���� �� �'��� ����, � ���� ���� �� ���� �� ��� ���� �� ����� ����. ������ ���������� ���� ������ ���� ���� ���������� ������, ���� ����� �� ���� ������� �������� �'��� ����, �� ���� �������� �����, ���� ������ �� ��������� ������������ �� ���� �� ������ ����, � ���� ���� �� ���� �� �'��� ���� �� ����� ����.

������� �������������� ���� ������ ���� �����, �� ����� ������ ��������� � ������ ���������� ��� ����. ³������� �� ��. 127 ����������� ������ �� ���� ����������� ���������� � ����� ������ �����.

�� ������ ���� ��������������� ���� ���� ���� ������������� ��������� ������������� ����� ����� ����������� ������, �� ��������� �������� ����, ���� ������� � ����� �� ���� �� ������ ����, ����䳺 ��������� �����, �� ���� ����� � ����� �����, �� �������� ������ ���������� ���������� ��������������� ����, �� ���� ������ �� ������������ �� ���� �� �'��� ����.

���������� ������ ��� �������� ������ ���� ����-����� ������ ���� � ��������� �������������� ��������. �� ����� �� �������� �� ���, �� ����� ��������� ���� ������ �� ����� ����, ������� ����� �� �������� ���������� ����.

��������� ���� ��� ���������� ���� ����������� ����������� � �������� ����������� � �������������� �����. � ����������� (��. 126) �� ����� ������ "��� ������ �����" (��. 15) ���� ��������� ������ ������� ���������� ����������� ��� ��������� � ������. �������, ���� ���������� ����������� � �������, �� ���'����� � �������� ����������� �������� ������ (��������� ������ �����������, ���������� �����������'���-������ ���, ����������� �� ������� ���� �� ���� ������, �������� ����� ��� �������� ��� ��������� � ������ �� ������� ��������), ����������� �������� ���������� (������ ���� ��� ���������� ���� ������� ����, �� ������� ������� ����, ��������; �������� ������� ������ ���� ��� �������� ���� ������� ������� ����), ���������� ������������ (��������� � ������� �������������� ����������� �� ���������� ������������).

5.3. ��������� �� ������������ ������������� �����

��� ������������ ���������� ������� ���������� ����� � ���������� ���� ����� ������ �������������, � ����� ��� �������� ������ ��� ������������ ������������� ����� �� ���� ������� �������� ��� ��������� ���� � ������ � ������ ���������� ������ ���� ��� ����������� ����:

- ����������� ���� ����� ��������� ����;

- ������������ ����� ����� ��������� ����;

- ����������� ���� ����� ��������� �������������� ����;

- ���� ������������ ����� ����� ������. ����� ����������� ������������� ����� ����� ��������� ��� ���� � ��� �� ���������. �� ������ ������������� ����� ����� ������� 11 �����, �� ����� ���� �������� �����:

- ����� �����, ������� �� ������ ������������ ���� �������� �� ����� ������ ������ "��� ��������� ������";

- �� ����� �� ̳��������� ������� ������;

- �� �����, ����������� ��������� �������� (��������, ������) ����� �� ���������������� ������������ ���� �����;

- ���� ����� �� �������������� �������� ���� ������ � ���� ������.

���� ������������ ����� ����� ������ 䳺 � ����� 13 �����, �� ����� ���� �������� �����. �� �� ������ �������:

- �� �����, ������� �� ���� �������� �� ����� ������ ������ "��� ��������� ������";

- �� �����, ��������� ��������� ����� ������;

- �� �����, ��������� ����������� ������;

- ���� ����� �� �������������� �������� ���� ������ � ���� ������;

- ���� ����� �� ̳��������� ������� ������. ³������� �� ��. 77 ������ ������ "��� ��������� ������" ������������ ����� ����� �� ��������� ���������� ��������� � ���� �������, ������������ �������, ��������� ��� ������������ ����������� � ������ �������� ��� ������������� �� ������ ������ ������� ���������, ����� ���������� �� ������ ����; � ����� ������ �������� ��� ��������� � ������ ����.

��� ����, �� ������������ ����� ��������� ����'���� ��������� ��������� ����� ��������� ���� � ����������� ������ ����������� ����� (�� ���� �������); ���������� ��������� �� ������� ��� ������������ ������������� ����� ������� ����, ��������� ���'���� � ��� ������� ��������, �� �������� ������, ���������� ����������� ����������� ����.

�� ������������ �������� ������������ ����� ����� ������ ������ (��������), ���� ������� � �������� ����. � ����� (��������) ���������� ���� � ���� ��������� ������, ����� ����, �������, �� ����������, ������ ���������� ������. ���� (��������) ��������� ���������� � ����� ����, �� ����� ������ � �������.

�����, �������� ��� �������� ������ ������������ ���� �����, ��� �����, �� �������� ��� ����������� �������, � ��� ������� � ��� ������� �� ����� ��������� ����.

���� ������������ ����� ����� ������ �� ����� �������������� ����:

- ������ �������� ��� ��������� ������� ����� ���������� ���� ������, ����� ����� �������������� ���� �� ����� ������������ ���� ������, � ����� �������� ��� ��������� ���������� ����� �� ������;

- ��������� ��������� ����� ���������� ���� ������, ����� �������������� ���� �� ������������ ���� ������ � ����������� �� ������� ����������� �����;

- ���������� ��������� ��� ������������ ������������� �� ����� ����������� ����; ��������� ���'���� � ��� ������� ��������, �� �������� ������, ���������� ����������� ����������� �� ��������� ������ ��� ������������ ������������� ����� ���������� ����;

- ���������� ������ �� ������ (��������) ������������� ����� �����;

- ������ ����� �� ��������� �� �������� ��������� (����������) ����� � �����, ���� ��������� � ������������ �� ������� ������ �����������;

- ��������� ����������� � �������� ���� (��� ����� ������� ����) �� ��.

����� ���������� ��������� � ������ �� ������������ ����� ��������� ���������� �����.

������� �� ������, ����� �� ������ ������, ���� ���������� �����, ������ ������ ������������ ����� ������������� �����:

�����, ������, ������, �����, ��������� � �'����.

����������� ����� ����������: ������ ���������� ���� ������ - ����� � ������ ����������� �����; ������ ����� �������������� ���� - �����, ������ � ������ ����������� �����; ������ ����������� ���� - ������, ������ � ����� ����������� �����; ������ ������� ���� - ������, �����, ��������� � �'���� ����������� �����.

̳�������� ����� ����������� � �������������� ����, ���� �� ����� �� ��������� ���������� �������������� �����, �����������: � �'����� � ���������� - ��� ����, � �������� � ������� - �'��� ����. ����� ����������� � ������� �������������� ���� �� ��������.

�� ������, ���� ������ � �������� �� �� �����, ��������� ��������� ���� ������������� ����.

������ ������������ ����� �� ����� ����������� ���� �������������� �����.

������� ������������ ��������� ���� ��������� �� ����� ������ ����� � ��� ��������� ������ ����������� � ���������� ���� �������������� ����. ���������� ������������ ��������� ���� ���� ��������� �� ����� �� ����� ��� ���� � ���� �������� ���������.

�����, ������ ����� �� ������, ��������� ������������ ��������� �������� ����� ������ ���� �������, ���� ���� ����� ���� ������, � �������� ���� ����, ���� ������ ����� �� �����.

������� ���������� ������������ ��������� ����� ���������, �� �� �����, ���� ������ ������������ ���������, ������ ���������� ���� ������ ��������������, � ��� ���������� ���� �� ������� �����, ���� ������ ���� ��������� ��������.

�������������� �� ���� ���� ��������� ������ ���� ������ ����.

����� �� ���� ������������ �� ��������������� �� ����� �� �� �'��������� ��� �� ���������� ���������.

��������� ��������� � ���������� ����, ����� ���������, � ���� �������������� ������, ������������ �������� ��� ���������� (�����������) ������. ������������ �����, ������� �� ���� ���������� �����, �����, ������ ������ ����, ������ ������ ���:

- ��������� ���� ���������� �������������� �����;

- ��������� ���� ���� �������� �������������� �����;

- ��������� ���� � ����� ���������� �������������� ����;

- ���������� ��������� �� ����� ������.

�� ����� �������������� ������������ ����� ���� ���� �������� ��� ������������ ���� ���������� ����� ���� ������� ����� � ��������� ���� � ������ ����.

��� ����, �� �������� ������, ������������ ����� ���� �������� ���� ���� ������� ������������� ����, �� ������������� � ������, ������ ������� ��� ���������� ����.

���� ������������ ���� � ������ ������������ ��������� ���� ���� ��������� ������, �������� ����� ���������� �������, �� ���� ������������ ���� ����� ������ � �'��������������� ����� � ��� �������� ���� ������. ������ ������� ����� �����, ��� ��������� ���������. ������ � ���������� ��������� ���������� �� ���� ������������ ���� ����� ������ �������� ����� ���. �� ����� ���������� �������� ����� � ��� �����������.

�� ����� ��������������, �� �������� ������, ���� ������������ ����� ���� �������� ���� � ����� �����:

- �������� ������ ��� �����������;

- ������ ������ � �������� ���� ������������� ����;

- �������� � ����� ���������� �������������� ����;

- ���������� ��������� (����������) �����.

�� ��������� ������������� �� ��� �������� ������� �����, �����, �� �������� �� ����, �� ����'���� ���� ���� ���������� �� ������������ �������������. �� ����� � �������� ���������� ���� ���� � ����� ������������� �������� (��. 32 ������ ������ "��� ������ �����"):

-������;

- ��������� �������������� �����;

- �� ��������� �������������� ����������� �������� ������������ ����� ����� ���� �������� ������ ��� ����������� ������������ �� ���� ���� ������� ��� �������� ������� ��� �������� ������� ��� ��������� ���� � ������.

������������ ����������� ������:

- �������� ����� ��� ������������� ��������� ����;

- ��������� �������������� �����������;

- ������� ������������ ������.

����� ��������� ��������� �������������� ����������� �������� �� ��. 97 ������ ������ "��� ��������� ������" �����:

- ̳��������� ������� ������;

- ������ ���������� ���� ������ (������ ������ ��������������� ����);

- ������������� �������� ���� ������ � ���� ������;

- ����� ���� ����� ������;

- ������ �������� ���� �����;

- ������ �������� ������.

³������� �� ��. 98 ������ ������ "��� ��������� ������" ������������ ����������� ���������:

1) ����������� ���� ����� - ���� ����� ������� ����;

2) ���� ������������ ����� ����� ������ - ���� ����� ����������� ����;

3) ���� ���� ������� - ���� ����� ����� �������������� ���� � ����� ���������� ���� ������.

���� � ������������ ����� ���� ��������� �������� ������ ����� ������������ ���� �����, �������� �� �������. ��� ��������� �� ����� �������������� ��������� ���������� �������� ���������, ���� �������, ����� ����, ������ ���� ����, ���������, �� ��������� �� ������� ��� ������������ �������������.

���� � ������������ ����� ���� ��� ����������� ���� �� ������������ ������������� ���� ���� ��������� �� ���� ���� �������.

5.4. �������� � ���������� ������ �����

����� � ������� ��������� ��������� ���������� � ��������� ���������� ���� ��� �������� �����, ��� ���������� �� ��������� ������������. ������� ������� ���� �������� �����, ��� ���������� � ���������� ������, �����, ������ �� ����������� �����, �������� �� ������� ���� �� ����� ��������. ���� ��������� ���� ��������� ������� ���������, ��� ���������� � ���������� ������, ������ �� �������� ������, ������ �� ������������� ���� ���� �� �� ������� ���� �����������������.

������� ������ "��� ������ �����" (��. 44) �����������, �� �� ����� �� ����� ����� ������ ���� �������, ����� ��������������� ����, ���������� ���� ��� ������ ��������������� ����, ���� ������� ��������� �������� ����, ������������ ������������� ������ � ������ ������ �������� ��� ������� - ������ ̳����� ������, � ����� ������ ���� - ������� ����� ������ �������� ��������� ����� �� ���������������� ����. ����� ��������� ���� ������������ ����� �� ������ � � � ��� ������ �� ������� ̳��������� ������� ������. � ��� �������������� ���� ������������� ������ � �������� ������ ��� �� ������� ���������� ������� ���� �������� �������� ��� ������� �� ��������� ������ � �������� �� � ������������ ����.

���� ����� � ���� �����, ���������� ��������������.

������� ��������� �������� ������� ����� �� ���� ���� (��. 126 �����������).

� ��� ����������� �� ���� ����� ��� �������� � ��'���� � ���� ��������� �������� ��������� �� ���� ����� � ������'�, �������� �� ����������� ���� �����, ������� ���������, ����������� �� ������������ ����� ����, ������ �� ������ �� �����, � ����� ��� ��������� �� ����� � ������'� �������� ������� ���� (������, �������, �������, ����), ������� �� ���������, ������������ ����� ������ �������� ����� �����'���� ����� ���������� ������, ��� ����������� ������� ����, ����� ���� ��'� �� ���������� ������� �����.

� ����� ��������� ���� ��� �������� ���� �������� ���������� � ��������� ��������� � ����� ������� ������ ���� ������������ �� ���������� �����������, �����������, �������� ��������� �� ������ ����������-��������� ���������, � ���� ���� �������� ������ ����� ��� ��������� ���������� ��'����. ����� � ����� ���� ���� ��������� ���� ���������, ���������� �� ������������� �������������� �� ��������� ��������� ��� ������� ̳����� ������, ������� ��������� �����������.

����� � ������'� ����� ��������� ����'�������� ���������� �����������. � ��� ������� (�����) ����, �� ������� � ��'���� � ���������� ��������� ����'����, ��'� ��������� ���������� ���������� �������� � ����� ������������ ��������� ��������� �� ��������� �������.

����� �� ������ ������� ��������� ���� ���������� ���� �������, ��������� �� ��������, ������������ ���� ������ �� �����

6.1. ̳������ ��� - ������� ����� ������� ���� �������� ����������

̳������ ��� � �������� ������ � ������ ���� �������� ����������. �� ������� ���������� � ����, �� ���� ���� ����� ���� ����������� �� ���������, ������, ����������� �� ������������ ������, �� �������� ���, �� �������� �������������� �� ����������� ����� ����.

������ ���� ���������� �� �������� ��������� � �����������, ������� ������ "��� ��������� ������", "��� ������ �����" � ������ ����� ����������� �����.

��� ����� ���� ��������� � �����, ��� �� ������� ����, � ����� �� ������� ���� � ������ - ������������. � ���� �������� ���� �������������� ����� ���������� ������, � ����� �� �����������. �� ������� ��������� ���� �������� � ������� ���� ��������. ̳������� �������������� ������ � ����������� ���� ��������� ��������� ����, ��������, ��� ���� �� �����������, � �������� ��������������� ������ - ������ ����, �� ��������� � ������� �������� �� ����� ���������� ������.

�� ������ �������� ���� �������: ���� �������� ����, ������ �� ��������� ������ ����. � �������� ���, � ����� ������� ����� �������� �'���������, ���� ���� ���������� ����� ������ ���������� ������ ����.

�� ����� �������������� ������� ��� � ����� ����� ��������� � �������� ������, ������� ������������� ������� �� ���� ���������.

�������, ����� ������� ���� ����������� ��������� �� ������ ������, � ����� ������ ��� ������������ ��������������; ����� ����������� ���� ����������� ������, �� ��������� �� ������������� ������������, � ����� ���� ������, ������� ������������� ������� �� �� ���������; ����� ������������ ���� ����������� ������������ ������, ���'���� � ��������������� � ���� ���������� ��������� �� �������� �������������� (������ ������������� ����������), ��� ����� ������������� ���������� � ���� ���������� ���������, ������� ���� ��������� ������� ����.

������� ����������� (�������) ����� �� �������� ���� ��������� ������������ ������ (����� 126 � 128) �� ������� ������ "��� ������ �����" (��. 9).

6.2. ������ �������� ����

������ �������� ���� �� ���� ���������� (��. 20 ������ ������ "��� ��������� ������" ) �������� �� ������ ������� �� �'��� ���� �� ����� ����� � ������� � ������ ��������� ������ �� �������� ������ ���������� ���� ������ (� ���� �������������� ���� - ������ ���������� ������ ��������������� ����) �� ������ ������������ ���� ����� ������ (���� �������������� ���� - ������������ �������� ���� �����).

����'���� ������ �������� ���� ������ ����. ³�, �������, ������� ������������ ���������� �������� ����; ������� ����� ����'���� ���������� (����������) ������ ����; �� ������ ���� ��� ����������� �� ������ ���� �� ������� ������ ����������� ��� ���������� ����������� ���� ���� ��������� �����; ������ �� ������ � ������� ���������� ������� ����, �������� �� ����� ���������� ��������� � ������������� ������� �������, ��������� ���� ��� ���������� �� ������� ����������� ���������; ������� ������ ���� ������������ ���������� ������ �������� ���������; ��������� ������� ������ ����������; ��������� ������ ���� ��������� ���������� ���������� ������� ����; ����������� ��� � ��������� � ������ �������� �������� �����, �������� �������� ��������������, ����������� �� ������������; ������� ���� ���������� ������� ������������.

������ �������� ���� � ������, �� �������� �� ���� �����������, ���� ������ � �������������.

�� ����� ������ ���� ������� ���������� � ������� �������.

6.3. ���������� ������ �������� ����

������� ���������� ������ �������� ���� �� ������ �������� ��� ������������ ��������� ���������� �� ����� �������. �������� ����������� ������ ���� ��������� �� ������ ����.

������ ���� ��������� ����'���� �� �������. ���� �� ������ ���� ������ ����� �����, �� ������� ����'���� �� ���� �������� �� ������ ����������:

- ��������� ��� ������������� (����� �������� �� ������ � ����� �� ����);

- ���������� ��� �������������� (����� �������� ����� ��������� �� ������ ������ ��� ����� ����� �������� �����);

- ���������-��������� (����� �������� ���� ��������� �� ������ ������ � ����� �� ����);

- �������� (��������� ������ ����������� �� ����, ������ - �����, ���� ������� ����� �� ��� ������� ��������).

��� ������������ ��������� ������ ������� ���� ���� ��������� ���������� 䳺 ������ ����, ��������� � ������ ���������� ���� ��������� ̳��������� ������� � ������������� ������� �� �������� ������ ����.

������ ���� ������, ������ �� ������ � ������� � ������ ����������, ���� �� ��������: ������������, ��������� ���� �� �������� ��������, ��������� ��������, �������, ���������� ����. ³� ������� �������� ���������� ������� �������� ����, �������� ����� ������ ���� �������� ������� � ������� � �� �����.

�������� �������� ��������� ������ ��������, ���� ������� ���������, �������, ����������. �� ��������� �������� ����������: ������� ������ �� ������������ �������� ���� � �������� �� ���������� ���� ���� ����'����; ������� ��������������, �� ������� �� ����; �������� �� �������� ��������� ���������� �����, ������, ����� � ��������� �������� �������� � ��������� ���; ���������� ����� � ��������� ������� �����, ������� ������; �������� �� ��������� ������������ ����� � ��������, ���������, ���������� �� ���� ����� ����; ������������ ���������� �� ����������� ���������� �������� ������ ���������� ����, �������� ����� � ������ ����� ����.

�� ��������� ���� ���������� ������� ���������� � ������� �����, �������: ���������, ���� � ��������� ����� (�����������, ��������, ��� ������������ �������������� �� �����); ������� ��������, �������, ������; ���������� ��������� ���� ���������� ������ �� ���������, �����, �����, �������� ���� � �������� �� ���������� ���������� ��� ���������; ��������� � �������� �� ������ ��������� ������������ �����, ��������, �������, ������ �� ��.

��� ����, �������� �������� �������� ������ ��������� ������ �� ��� ������� ������ ��������; ������� �������� ������� � �����; �������� ���� ���, ���������� � ������ ��������, � ������� ��� ����������� �� � ���; ���� ��������� ������� �������, �������� ������ ���� �� ��������; ���� ������ ������� �������; ������ ��������� ����� � �������, ���� ���� ����� �������� ������� ��������� �����, ����.

����������� ���� ���� ���� ������������� � ������������ ������ ��������; ������� ���������� ���� ��� ����� ������������� �� ������ �������� ���� ���� ���������; ������� ����� ������ � ��������� ��� ���������.

�� ���������� ���� ����������: ������� ������; ������ ���� ������� ��������� � �������, �� � � �����; ���� � ��������� �������� ����� �� ��.

7.1. ������� �������, ����� � ������������ ����������� ����

��������� ���� - �� ���� ����� ����� ����� ������ ������� ���� �������� ����������. ���� � ������ ������ ���� ��� ������� ���� � ������� �������� ���������� ���� ������ �� ����� �������������� ����.

� ������ ���� �������� ���������� � ����� ���� ������� �� ������������ ��������� ����, � ����: ��������� ���� ��������, ��������� ���� ��� ���� �� �����������, ����������� ��� ��������� ��������� ����, ������� ��������� ���� ������ � ����������� ��� ³�������-�������� ��� ������, � ����� ����������� ��� ������. �� ������� ������ ������������ ���� ������ ������ ������������ ��������� ������� ����, ������������ ���������� ���� �������� �� ����� ������ ������. ������������ ��������������� ������ � ��������� ����������� ���� �� ��������� ������������ ����, �� ����������� � ����������� ������� �������� �� ����� ���������� ������.

� ����������� ����� ����������� ����� ������. � ����� ���������� ������������ ���� ����������� ������ ������ � �������� ������� � ������ ������ � ����������� �������. � ����� ��������������� ������������ ���� ������ ������������ ����� ������ � �������� ������� �������� ����� �� ������������ ������������� � ����� �������� ���������� ������ ����������.

����������� ��� ������ �� ���� � ����� ����� �����: ������ ������ � �������� �������, ������ ������ � ����������� ������� �� �������� ������ ������.

���� ����� ����� ����� �������� ����������� �� ��� ����� ���� �������� �����������, ��������, ������������� � �������������� �����. ���� ���� �� ���� ���������� ��������� ���� ����� ������� ���� � �� ���� ����� ��������� � ��������������, ����������� �� �������� �������, �� �������� �� ����� ��������� �������. ��������� ����������� ���� ����� � ������ ��������� �� �����������. ��������� ���� �������� � ������������ ������ ��������, � ����� ��������� ���� ������������, ����� �� �������. ����������� ��� ������ �������� ������, ������� �� ���� ���������, � ������������ ������� �������� �� ����� �������������� ������. ��� ��� �� ����������� � ������������ ������� ����� ������ � �������, ����������� ������������ ���������� ������ � ������ ���������. �� ���� ����������� �� �������� �������� ������� ����� � ������������� � �������������� �������.

�� ������ ����������� ���� ������� ����, �� �������, ����� ��������� ����� ������ ����������� ��, � ������� ��������, ��������� ����������� ������ � ����� �'��������� ������. ʳ������ ����� � ������� ������������ ��� ������� ��������� ������.

������ ������������ ���� �� ������� ���������� �� ���������� ������ ���� - ���� ������� �����.

������ ������������ ���� �� ���� ���������� � ������ ����� ���������� ������������ ���� ������� �� �'��� ���� �������� � ������� ��������� ������ �� �������� ������ ���������� ���� ������ (� ���� �������������� ���� - ������ ������ ��������������� ����). ��� �������� ������������� ������ � ����������� ����� 䳺 ������� ������������ ����. �� ����������� �����䳿 ������������ ���� �������� ����� ������� ����������� ������ ��������, ������� ��������� �������� ������� ����� ����.

7.2. ������ ������������ ���� �� ���� ����������

������������ ������ ������������ ���� ��������� � ����� ������ "��� ��������� ������" (��. 28). ���, �������, ��:

- ������� ������������ ���������� �������� ����;

- ��������� ����'���� �� ������������ ������ ����;

- �� ������ ���� ��� ������� (�����������) ������ �� ���������� ����������� ���� ���� ��������� �����; ������� ����� ������ �� ������� �� ������������ �����䳿 ���� ���� ������������ �����;

- ��������� ������ �����䳿 ����, ������� �� �� ������� ������� � ������ �� ��������� �����䳿;

- ��������� ������� �� ����� ������ ����������, �������� � ������������ ������ ��������, �� ����� ����������� � ���������� ���� ������, ����� ������ � ���� ������� ������� ����;

- ������ �� ������ �� ������� ���������� ������� ����, �������� �� ����� ���������� ��������� � �������, ������������� �������, ��������� ���� ��� ���������� � ������� ����������� ���������;

- ��������� ��������� ���������� ����� � ���������� ������� ���������� ����;

- ���� � ������������� ������� ���������� ���� ����������� ������ �� ��������� ���� �� �������������� ������������ ���� ��������;

- ����������� ��� � �������� � ������ �������� �������� �����, �������� �������� ��������������, ����������� �� ������������;

- ������� ���������� ����� ���������� ���� ������ �� ����� ���������� ������ ��������������� ���� ���� ���������� ��� ����������� �� ������ ���� ������� ���� �� ���� ����������;

- ������� ���� ���������� ������� ������������. ������ ��������� ������ ������������ ���� ������� ������������ ���������� ������� ����������� �������� ���� �� ������ ���� ����'����, �������� ������� ����.

��������� ������ ������������ ���� (��. 29 ������) - ������ ������ ������:

- ��������� ������ �������� ������ ������;

- ����� ����㳿 ����� ��� �������� �����, ������ � ������� ��������� ��� �������� ��� ����� �����;

- ��������� ������� ������ ����������, ����� � ������������ ������ �������� � �������, ��������� �� ����������� ������;

- �� ����� ����������� � ���������� ���� ������, ����� ������ � ���� ������� ������� ����;

- ������� ������� ���� ��� �������� ������ ������;

- ������� ���� ���������� ������� ������������. ������ ������������ ���� �� ���� ���������� ��������� ����� ������� ���� � ������ ������ � �������� ����������.

7.3. ����� ������������ ����

�������� ����'����� ���� ������������ ���� � ��������� ���������� � �������, ������������� ������������� �������. ���� ����������� ��������� ���� ������ ������ � ������� ����� � ������������ ������� �� � ������ ���������. ϳ� ��� �������� ������ � ������ ��������� ����� ���� ���� ���������� � �������� ������� ��� ������� �� ������ ����㳿 �����, � � ������������ ������� - ����������, ���������� � ����� ��� ������ ������ ����.

����� ������� ����������� 䳿 �� ����������� ������, ��������� �� ������������ �������� ������; �������� �� ��������� ���������� �� ��������� ������������� �� ���� ����� ������� �����. ����� ���� ��������� ������������ ������ ��������, �������� ��������� �������� ������� ����� ����.

7.4. ���������� ������ ����������� ����

���������� ������ ���� ����� ����� ��������� �� ������ ���� �� ���� ����������. ������ ���� ������� �������� ����������. ���������� ������ ���� ���������� �� ���� ���������� � ��������� ����������� ��������� ������� ����.

�� ������� ������������ ���� � ���������� �� ����� ���� ������� ������� ������ ����, �������� ��������, �������� ����, �������� �������� ��������, �����������, ������, ������� �����������, ���������, �������� ������������.

�������� �������� ��������� ������ ��������; ���� ������� ���������, �������, ��������, ����������; ��������� ������ ����������, ������� ����� ���� ��� ����������� ��� ��������������, �� ������� �� ����; ������� �������� �� �������� ��������� ���������� �����, ������, ����� � ��������� �������� �������� � ��������� ��� �� �������� ������� ��������; ��������� �������� ����� � ��������, ���������, ���������� �� ���� ����� ������ �������.

�� ��������� ���� ���������: ��������� �������� ������ ����, ���������� ������ ���� �� ��������� ��������; ���������, ���� � ��������� �����������, ��������, ��� ������������ �������������� �� ����� ����� � ��������; ������� ��������, �������, ������; ���������� ��������� ���� ��������� �� ��������� ������, �����, �����, �������� ���� � �������� �� ���������� ���������� ��� ���������; ���� � ��������� ������� ������ (����� ���� ���� ��������� �� �������� ������������) ����.

�������� �������� �������� ������ �������� �������� ��������; ���������� ������ ���� ������� ��������; ������ ������ ������� �������; ���������� ��������� � ���������� ���� ������, ��������� � �������� ������ �����, ����������� �� �������� � �������� �������, ����.

����������� ���� ��������� ������ � ����� ������������� � ������ ��������; ���� ������ � ����������� ������ �������� �� ������� �� ������.

������ ��������� ���� ���� ���� � ����� ���� ��������, �� ����� ����������: ��������, ������������ ���������� � ��������� ������� ����� ������ ����; �������� �� ���������� ����� ������ ����; ���������� �� ����� ������ � �������� �������� �������� � ��������� ���; ���������� �� ������, ������� ����� ������; ������� ������ ���������� (���� ���������� ����������� � ������ ����������), ��������� �� �������� ��������� ����; ��������� ����� ������ ���������� �� ����� �������� ��� �������� �� ����������� �������, ��������� �����䳿; �������� �� ���������� ����� ����������� ����� � ������� �����䳿; ������������ ��'���� �� �������� ������ ����������, ��������������� �������� �� ��������� ��������� ��������.

������� �����������, ��� ����� ��������� �����, ��������� ���������� ������� � ��� �������� �������� �� �������� ����; ��������� �������� ������ �������� ����������, � ����: ��������� �������, ������ ������� ��������, ������ ������������� ���������, ������ �������� �����; ��������� ��������� ������������ ����������� ���� ��������� � �������� ������� - ��������� ���������� ���������; �� ������� ������� ���������� ����� ��� ��������� ������� � ��� �������� �������� �� �������� ����; ������� ����� �� ����, ������� �� ���, ��� ��������� ����� �� ����������� � ����������; � ���������� �������� ��� ������������ ������������ �������� ����� �������� ��������� �����, ������, ���� ���������; ��������� �������� �������� �� ���� ��������� ������� ���, �� ����������� �� ������, �� �������� ������������ � �������� �������� ����� ���������� ���������; ������� � ������ ����� ������; �� ������� ��������� �������� ������� ������ � ������������� ������� �� ������ ��������. ij����� ���� ���� ������ � ������� ��������������.

8.1. ���� ��������� ����, ������� ������� �������, ����� � ������� ������������

³������� �� ������ ������ "��� ��������� ������" (��. 21) � ����� ���� ������� ���� �������� �� ����� ����, ������� ���� ������ � ³�������-�������� ��� - �� ��������� ���� (��. 25). � ����� ���������� ���� ������ 䳺 ³������� ������ ������ (��. 48). �������������� ���������, �� �������� ��������� ���� ���������� �� ���������� ����-���� ���������� �� ������� ������; ���������� ���������� � ����������� �������� ��� �� ����� ��������� ���������; ������� ���� � ������ ������������������ �� ����� ��������; ������� ���� � �������� �������� ��������� ������, ������� �� ����������.

����� �����, �� ������� ���� ��������� �������� ���������� ���������� � �������� ����� ������ �� ����� ��������� �����������, ����������� �������������� ������.

������� ��������, �� �������� ���������� ��������� ��������� ���� � ��, �� �� ��������� � ���� ���� � ���������� ������ �������� ��� �� ����� ��������� ���������. �� ���'����� ���������� � ���, �� � ���������� � ������������� �������� ��� �� ������� ���� ����� ������������ ������� �������, ��������� ����������, ���������� �������� ��������� �� ������������� ������� ������� ������. ��-�����, ���������� ����� � ����� �� ���'����� � �������������-������������� ������, �� �������� ������ �� ���������� �� �������� ��������� ����. ��-����, �� ��� ���������� ���������� ����� ��������� ����� ������ ���������������, �� �������� ���'���� ������������ �� ����� ������������������.

���������� ��������� ����� ������������������ ������� ���������� �� ������������� ��������������. ������� ���� �� �� ��������� � ���������� �� ������� ������ "��� ��������� ������".

ֳ ������� ���������� ���:

- � ��� ������������� ����� ����� ��� ����� ��� � ������� �������, ���� ������ ��� �� ��� ���� �� ������� ������� ���������� ����, � ��� ���� - ���������� ����, ������ ��� �� ������� �������� ��������� ���;

- � ��� ������������� ����� ��� � ������� ������ ��� ������ �������, �� �� � ���������� ���������, ���� ������ ���� ��� �� ������ � ������������� ������� ���������� ����, ������ ���� ��� ������������� �������� ��������� ���;

- ������ ��� �������, ������ �������, ����������� ����, � ����� ����������� ���� �������� ������, ����������� ������� ���� � � ���� ���, ���� �� ������ �������� ������ ���� ��� ���������� � �������� ������;

- ������ ��� �������, ������ ������� �� ������� ������� �� ������ �� �������� ������, ����������� ������� ����.

� ������� ��������� ����������� ���������� ������ ������������� ��� ������:

�) �� �������, �� ��������� �� �������������� ������������, ������� ������ �� ���������� 䳿 �� ������ ��������� ��� � ������ ���������� ��������� �������� �� ��. 31-� ٲ�;

�) �� ������� ���� ������������ ������� ����������� ������ ������������������� (���������� �� ��������� �������� � �������� ������ � ������������ ���������� � ��'���� � ���, �������� ������� ������ ���������, ������������� ������ ������ ��� ��������� ����);

�) �� ��������� ������� ����, �������, ������ ��������� � ���������� � ������� ���������� ��������� �����;

�) ���� (������� ��������� ������������, ������������ �������� ����� ����).

����� � ������������� ������, ���� � 1997 ���� ���������� ������ ������ ���� ���������� � �������������� ������ ���� 620 �������� �����, �� � 1998 � 1999 ����� ���� ������� ��� ������������ 5 ���., � ������ �� �� ���� ���������� 11169 ����� �����. � 2003 ���� ���������� ������ �������� ����������� 15366 �������� �����.

8.2. ³�������� ��� ��������. ������ ���������� ���� ��������

³�������� ��� �������� ��������� �� �������, �� ��� ����������� ���� ��� ����� ��������� ��������.

������������ ���������� ���� �������� ���������� ���, �� �� � ������� ����� � �� ��� ����� ��������� �������� �� ��������� �� ������ ������, � ����� ������ ��� ������������ ��������������, �� �������� ���, �� ������ ��������� ����� ������ � ³�������-�������� ���.

������ ���������� ���� �������� �������� �� ������ ������� �� �'��� ���� � ����� ����� � ������� � ������ ��������� ������ �� �������� ������ ���������� ���� ������ �� ������ ���� ���� ����� ������ ��� �������� ���� ����� (�. 5 ��. 20 ������ ������ "��� ��������� ������"). ����������� ������ ���������� ���� �������� ����� ��������� ������� (��. 24 ������ ������ "��� ��������� ������"). ���������, ��: ������� ������������ ���������� �������� ����; ������� ����� ����'���� ���������� (����������) ������ ����; �� ������ ���� ��� ����������� �� ������ ���� �� ������� ������ ����������� ��� ���������� ����������� ���� ���� ��������� �����; ������ �� ������ � ������� ���������� ������� ����, ��������� ���� ��� ���������� �� ������� ����������� ���������; ������� ������ ���� ������������ ���������� ������ �������� ���������; ��������� ������� ������ ����������; ��������� ������ ���� ��������� ���������� ���������� ������� ����; ����������� ��� � ��������� � ������ �������� �������� �����, �������� �������� ��������������, ����������� �� ������������; ������� ���� ���������� ������� ������������.

8.3. ³�������� ��� ������ (³�������-�������� ���) � ���� ������������. ������ ���������� ���� ������ (³�������-�������� ���)

³�������� ��� ������ (³�������-�������� ���) � ����������� �����, ����:

- � ����� ���� ����������� �������� ������ �� ��� ����� ���������, � ������� ������������ ���������� �� � ��'���� � ����-���������� �����������;

- ��������� ������ �� ����������� ������ �������� ��������� ���� ��������, ����� � ���������� ������ ��������, ������ ������ ����������;

- ������� ���� ������������, ����� ���� �������.

� ������������ ������� �������� ��������� ������ ������������� �� ������ �������� ���������.

�������� ��������� �������� �������� ������������ �� ������ ������������������ ��������� ������ ������� �� �'��� ���� � ����� �������� ������, �� ����������� �� �������� ����� � ������� ���������'��������� ���. ϳ� ��� ��������� ���������� ������ �������� ��������� ���� ������������ ���� ������� ����.

ʳ������ �������� ��������� � ������� ���������� ��� ������� ������ ���������� ���� ������ (³�������-�������� ���) �� ����������� � ��������� ��������� �������������.

�� ��� ����� ��������� ��������� ��� ������ (³�������-�������� ���) ��������: 1) ������ ��� ������� ���, �� ����� �������� ������ ���������� (������� ������� �����); 2) ������ ��� ������� ���, �� ����� ������ �� ��������� ����� (��������� ������� ������� �����) � ����, � ����� ���, ����� �� �� ��������� ����������; 3) ������ ��� �� �������, �� �� � ������ ������� ���� ������� ����������� ��������� ����������� ��������� � ������ �������� ��'������� (��. 36 ���).

ϳ�������� �������� ����� ������� ��. 123 ٲ� ������ 1963 �. ���������, ��������� ����� ������ � ³�������-�������� ��� �� ����� ����� ��������� ������ ������ �� �������� �� �������� 䳿 � ������ ��������� ��������� ��� � ������ ���������� ��������� �� ��� ��������� ��'������ � ����. ϳ�������� �������� ����� ��������� ����� ��� 2004 �. �� �����������.

������ ���������� ���� ������ (³�������-�������� ���) �������� �� ��. 28 ������ ������ "��� ��������� ������":

- ������� ������������ ���������� �������� ����;

- ��������� ����'���� �� ������������ ������ ����;

- �� ������ ���� ��� ������� (�����������) ������ �� ���������� ����������� ���� ���� ��������� �����;

- ��������� ������� �� ����� ������ ����������, �������� � ������������ ������ ��������, �� ����� ����������� � ���������� ���� ������, ����� ������ � ���� ������� ������� ����;

- ������ �� ������ �� ������� ���������� ������� ����, ��������� ���� ��� ���������� � ������� ����������� ���������;

- ��������� ��������� ���������� ����� � ���������� ������� ���������� ����;

- ���� � ������������� ������� ���������� ���� ����������� ������ �� ��������� ���� �� �������������� ������������ ���� ��������;

- ����������� ��� � ��������� � ������ �������� �������� �����, �������� �������� ��������������, ����������� �� ������������;

- ������� ���� ���������� ������� ������������;

- ���� ������ � ������ ���������� ������ ����.

8.4. ���������� ������ ��������� ����

��� ��������� ��������� ������� � ��������� ���������� ������� ���� ����� ���� �������� ����������.

Գ����������, ����������-������� ����������, ������������ �����������, �������� ��'����, ��������� �������� �������� ��������� ���� � ³������� ����㳿 ���������� ���� ������ �������� �� ��. 122 ������ ������ "��� ��������� ������" ��������� �� �������� ������ �����������, ��� �����䳺 � ���������� ���������� ̳��������� ������� ������.

������� ������ �� ������� �� ����������� ����� ��������� ������ ������������ �� ��� ��������� ������ � ������ �� ����������� ����� ����� ��������� ��������� ����.

������� �� ������� ������ � ������� ���� ���������� ������������� ������ ��� ������������������. ������� ������ ���������� ������� ��������� ���� �� ������ ���� �������, �� ������� ������ ���������� ������� ��������� ��������� ����.

�������� ����� ��������� ���� ����������� ���� ������ ���������� ����������� ����� � �������� ������� ��������� ������ � ������� ̳��������� ������� ������.

³���������������� ��������� ���� ����������� �� �������� ����� � �������� �� ������ ���������� �������� ��� ������. �� ��� �������� ����� � �����, ���������� �������������� ������ ��� ������������������.

������ ������� ����� ����� ��������� ���� � ³������� ����㳿 ���������� ���� ������ �� ��������� ��� ������� ��������� ����� ��������� ��������� ������.

������ � ������� ��������� ��������� �����, ������� ������� � ��������� � �������� ������ ���������� ��������� ���� ��������� �������������� ������.

������� ��������� �������� ��������� ���� ��������� ������� ������� ��������, �� ������� ���� ����������� ������� ����. ����������� � ������� ���� ���, ���� ��������� �� ������ �� �����������, � ������� ��� ��� ��������� ������� �����������. ����������� ���, ���� ��������� �� ������ � ������ ����������, �'������� �� ����� ��������� ���������� ������������ � ������ ��������� �������� ������, ��������� �������� �������� �����.

8.5. ���������� ������� ����� ��������� ����

������ ����� ��������� ���� ��������� ������������ ������, ������� ������ "��� ������ �����" �� ��.

����� ����������� �� ������ ���������� ����, �� ��������� � ��. 128 �����������, ������� �� �'��� ���� ������� ��������� ������. ��� ����� ����� ����� �������� ���� ������ �����������.

������� ��������� ���� ������ ���� ��������� ������, �� ���������� ������� ��. 7 ������ ������ "��� ������ �����", ����������� �� �������� ����� �� ����� �������� ������ ����������� ������.

ʳ������ ����� � ��������� ����� ���������� ��������� ������ �� �������� ������ ���������� ���� ��� ̳����� �������.

����� ������ "��� ������ �����" �������� ����� ����� ��������� ���� �� ��������. �� ��������� � �������� ������ �� ������ � �������� ���� ��������� ���� �� ���� ������� ����� ����� �� ��������� ���������� �������� ��������� �� ����� ���� ��� �� ��������� ����, ����������� �������������� ��� ������������������. ����� ���������� ���� �� ���� ���� �������� � �������� ������; �������� � ��� �������: �� ������� ��������, �� ������ ������'�, � ����� � ��� ���������� �����������'��������� ���.

���������� ������� ��������� ����� �������� �� ��. 63 ������ ������ "��� ��������� ������" ������ � ����, �� ���� ��������� ���� ����������� �� �������� ����� � ������� �� ������ ���������� �������� ��� ������. ��������� ������ �� �������� ������ ���������� ���� ������, ���� ���� �� ����������� �������, �������� �� ������� ������. ������ �� ������� ��������� ��������� �����, ������� ��������� � �������� ������ ����� ��������� �������. ³��������� �����, ��� ��������� ����������, �� ����� �������� �� ��������� ����� ����'���� �������� ������.

9.1. ̳��� ���������� ���� ������ � ������ ������. ���� ������������, ����� �� ������� �������

� ����������� ������ ���������, �� �������� ������� ������� � ������ ���� �������� ���������� � ��������� ��� ������ (��.125). ̳��� � ���� ���������� ���� ������ � ������ ���� ������������ ����������� �� ����� ����'������. ����������, �� ������������ ���������� ������������ ������������� ������ �������� ����������.

³������� �� ��. 47 ������ ������ "��� ��������� ������" ��������� ��� ������:

1) �������� � ����������� ������� ������ ��������� ���� � �������, ��������� �� ���� ��������� ������������� �������; ��������� � ������� �������� ������� �� ���� ������, ��������� ������ �������� ���������� � ����������� �������; � ��������, ������������ �������, �������� ���� ������, ���'���� � ���������� �����������;

2) �� ����� ���'������� � ������ ������������ ������������� �� ����� ������������ ������ �������� �� ������ ������ ����������; � ��� ����������� ����� ��������� ���'������� ������� ������ ��������������� ���� � ������ ������������ ��������������� ������ ������������� ��� ������� ����� �������� ������ ����������;

3) �� �������� ���� �������� �� ��������� � ������, � ���� ������������� ��������� ������, ����� �������� ����� ��� ������ �������; ���� �� ���������� �������� ���� ������ �������� ������� ��� ��������� ��������� ����������� ������ ���� ����������� �� ������ ������'�;

4) ���������� �� ��������������� ���� ������ � �������� ���������� � ���� �������� ���������� ��� �������� ���� ���������� ������ ���� ��������������� ������, ����� �������� ����, � ����� ���� ��������� ���������� ����������� ������ �� ������;

5) ���� �� ������ ������ ����������, ����� �� ���������� ������ ��������, ����������� � ����� � ��������� ������������ �������������;

6) � ����� ���� ����������� ����� �������, �� ���������� � ���������� �������� ������; ����������� ���� �������� ���������� � �������� � ������ ����� ������;

7) ������� ���� ������������, ���������� �������. ��������� ��� ������ ���������� � ������� �� ����� ��������� ����� ������ �����. ������� �� �������� �����, ��������� ������� �� ��������� ���������� ���� ������, ���������� � ������� �������.

��������� ��� ������ � ���������� ������� ���������� � ��� �������, ����������� ������ �������� ����������. � 2002 ���� ��������� ����� ������ ���������� 28513 ����� � ��������, � � 2003 ���� - 32620). � ����� ���������� ���� ������ ����:

- ������ ������ � �������� �������;

- ������ ������ � ����������� �������;

- ������ ������ � ������������� �������;

- ������ ������ � �������������� �������;

- ³������� ������ ������.

ʳ������� ����� ������� ����� � ³������� ������ ����㳿 ������� ������ ���������� ���� ������ � ����� ����� ���������� ���� ������.

������ ���������� ���� � ��� ������� �� ����� ���� �������������� �������� ����� ����� ������ ��� �������� ����� � ����� ���� ������.

����� ������ � ����� ���� ����������� ��������� ����������� � �������, ��������� �� �� ������, � �������, ������������� ������������� �������; ������� ������� �������� ������� ���������� ���� ������, �������� � ������������ ������ ��������, ��������� ������ ���������� �� ��������� ���� ������������, ����� �� �������.

��� ������� ������� ���� ����� �������� ������������ ���������� ���� ������, �� ���������� ���������� ������� �������� ������� ���������� ���� ������, ��������� �������� �������� ������� �����.

� ���������� ��� ������ ����: ������� ���������� ���� ������ ��� �������� �������� ������������� ������ �������� ���������� ���� ������; ������ ���������� ���� ������ ��� �������� ������, ���������� ������������ ������ �� ��. 55 ������ "��� ��������� ������"; �������-�������������� ����, ��� ��������� � ����� ������������������ �������� � ����� ����� ��� ����������� �������-������������� ������������ � ����������� ������ ������ ��������, ������������ �������� ������� �������� ���������� ���� ������ ���� ���'������� �������������, ������� �������� �������� ������� ������������ ���� �� � ����� ������ �������� ���������� ���� ������, ��������� ���� ������� ��������� ������������. ij������� �������-�������������� ���� �������������� ���������� ��� �������-�������������� ���� ��� ���������� ��� ������, ������������ ���������� �����䳿 ���������� ���� ������ �� 14 ���� 2003 �.�3.

������������-��������� �� ������������ ������������ �������� ���������� ���� ������ ������� ������ ���������� ���� ������, ���������� � ��������� ����� ��������� ������� ���������� ���� ������ �� �������� ������ ���������� ���� ������. �� ������ ������� ���������� ���� ������ �������: ��������� ������������ �������� ������ ������ � �������� �������; ��������� ������������ �������� ������ ������ � ����������� �������; ��������� ������������ �������� ������ ������ � ������������� �������; ��������� ������������ �������� ³������� ����㳿; ��������� �������������� �������������; ��������� ������������ ������ �������� �� ��������� ������ � "������ ������������ �������������; ��������� �������������� ������ �� �������������� � �����; ��������� ���������-��������� �������������; ��������� ���������� ���������� �� ��������� ���������; ��������� ��������� ������������, ���� ������� �������� � ������������ �������� �� ��������, � ����� ���� ��������� �� ��������� ��������, �� ������������ �������� ���������� ���� ������. ��������� ��� ������ ��������� ������ ���������� ���� ������ �� ����������� � �����䳺� ���������� ���� ������. ��� ���������� ��� ������ 䳺 ��������, ��� ��������� ����������� ����������-��������� ������, ����������� ���������� � ���������� ������ �������� ����������� ����� ���������� ���� ������. �� ��������, ���'���� � �������� ���������� ���� ������, ����������� � ����� ���������� ���� ������.

���� ������ ������� ���������� �� ������� ���������� � ���������� ��� ������ ���������� ���������� � ���������� � ���������� ��� ������.

��������� ��� ������ �� �������� ���������� �����, ���� "³���� ���������� ���� ������", "г����� ���������� ���� ������", "��������� ������� ���������� ���� ������", "��������� ����".

��������� ��� ������ � ��������� ������, �� ������� � ����������� ���������� ����� ������ � ���� �������������.

9.2. ������ ���������� ���� ������. ������� ���������� ���� ������

³������� �� ������ ������ "��� ��������� ������" (��. 55) �� ������ ������� ���������� ���� ������ ������� �� ���� ���������� ���� ������, ������ ����� �������������� ����, �� ����� ����������, ������ ������������ ���� ������ (� ����� ������� � "������ ����������� ���� ������", ��� ������� ��������������� ���� ������ �� 11 ������ 2003 ���� ���������� ��� ������ ������� ����������������).

�������� ������� ���� ������ ���������� ���� ������, � � ��� ���� ��������� ������ ��������� ��� ����� ��������� ������ ���������� ����. ������� ������ ������� ����������� ������� "��� ��������� ������" �� ��������� �������� �� ����� ����������� ������� ���������� ���� ������.

� ��������� ������� ������ ������ ������ ���� ���� �������, ����������� �������� � ̳���� ������� ������.

�� �������� ������� ������ ���� �������� ���� ����� ����, ����� �������-�������������� ���� ��� ���������� ��� ������, ���� ������� ��������� ������� �����, �� ����� ����� ������ � ���������� ������, � ���� �� ��������� �� �������� �������.

�������� ������� ���������� ���� ������ � ����������� �� ����� ���������� �� ����� �� ���� �� ���� ������ ������ �������.

������ ���������� ���� ������:

- �������� �� ����������� ������ ����� �� ������ �� ������� � ������ ������ ������� ����������� ������ ���������� ���� ������, � ����� ������� ����������� �� ��������� ����� � ����� �������������� ����� � ���������� ��� ������;

- �������� �� ������ �� ������� � ������ ������� ����������, ���������� ������ ���������� ���� ������;

- ������� ����� ������ ���������� ���� ������, ������� �� �������� �����, �������� ���� ������� ����� �� �� ����������, ������ ³������� ������ ����㳿;

- ������� �������� ����� ����� �����䳿 ���������� ���� ������ �� ����� �� � �������, ������������� ������� "��� ��������� ������";

- �������� �� ������ � ����� ����� ���������� ���� ������ �� �������� ������ ���������� ���� ������ �� ������� � ������ ��������� ������� ���������� ���� ������;

- ��������� ���������� ������ ���������� ���� ������, ���� ������� ����� ���������� ���� ������, ���� ����� �������������� � ����������� ���� ���� ���������� ������ ������� ����� �� �������� ��������� ����;

- �� ���'������� ����� �������� ���������� � ������ ������������ �������������, � ��� ����������� ����� ��������� ������� ���'������� ����� �������������� ����;

- ������ ������ ��� ��������� �� ��������������� ���� ������ � ������ ��������������� ������ �� ����� �������� ����, � ����� ���� ��������� ���������� ����������� ������ � ������;

- �������� �� ����������� ������ ������� �������� ���� �������� �� ��������� � ������, � ���� ������������� ��������� ������, ����� �������� ����� ��� ������ �������, � ����� ������� ������� �� �������� ���� ������ ��� ����������� ��������� ����������� ������ ���� ����������� �� ������ ������'�;

- ��������� ��������� ������� ���������� ���� ������;

- ������� ���� ������������, ���������� ������� (��. 55 ������ "��� ��������� ������").

������� ������ "��� ��������� ������" �����������, �� ������ ���������� ���� ������ ��������� �� ���� �� ���� ��� �� ��� �����. ��� ��� ��������� ������� � �������, �� ������� �� ���� �������, �����, �� ������� �� ������ �������, �� ����� �������� �������� ������� �����������, �� ����� �� �� ������ ��� �� ��������.

����� �������, ������ ���� ���� �������. ����������� �������� ������ � ̳���� ������� ������ ���������� ������������ � ��������� �������� ������� �� ������ ����������. ֳ ��������� �������, ������������ �� �� ����� �� �� ������ ��� �� ��������. ������ ���� ���� �������, ����������� �������� � ̳���� ������� ������ �� ������� ������� ����������� ���� ����� � ������, �� ������������� (�� �������� ������ ��� �������, ����������� ����� ���������� ���� ������ �� ������������ ������ �� ��������� �� � ��� �����). ������ ���������� ��������� ��� �� �������� ������� �� � ��������� ��� ���� ����������.

�������� ������� ���������� ���� ������ ��������� ��������� ������� �������, ��������� ������� ���������, ��������� ��������� �������� �������.

������� ���������, � ����� �������� �������� ������ �������� ������� �� ��������� �������� ��������� �������� ��������� �� ������ ������������ ������ � ������������� ������������ ������� �� �����䳿 ���������� ���� ������. �������� ��������� ���������� �� ������� ������� � �������� �������.

��������� ������� ��������� ������ ���������� ���� ������ (� � ��� ���� ��������� - ���������, ���������� �� �������) �� �������� ������� � ��������� � ��������� ����������� ����� - ������ "³���� ���������� ���� ������".

� ����� ���������� ���������� �������� ���. ���������� ��� ������ ��������� �������. ����� �����䳿 ������� ������ ���������� ���� ������. �� ������� �� ������ �����䳿 ���������� ���� ������ ������� ������ ���������� ���� ������, ���� ����������, ������ ������� �����, �������� ������� ���������� ���� ������. ����� ���������� ���� ������ �� �����䳿 ����� ������ ���������� ���� ������ �� �������� ������ ���������� ���� ������ �� �� ����������� ����� ���������� ���� ������ ������ ������������ ������� �� �'��� ����. ������� �������� ����� �� ����� ������ �������� ������ �����, �� ����� ������ � ������� �������. � ������ � ������� ����� ���������� ��������� �� ����'���� ����� �����䳿.

������� ������ "��� ��������� ������" (��. 54) ��������� ������������ �����䳿 ���������� ���� ������, � ����:

1) �������� ������� ���������� �������� ���������� ���� � ������, ������� ����� � ������� ���������� ���� ������;

2) ��������� ������������ ����� ������� �����; ��������� ���������� ���� ������� ����� � ³������� ������ ����㳿 ��� �� ��������;

3) �������� �������� ������������ ������ �������� �� ������ ������ ����������, ������ ������� ������������;

4) �������� ������� ����������� �� �������������� ������������ �������� ���������� ���� ������ � �������� ���������� ���� �� ���������; ������� ���������� �� ������� ���������� ������� ������ ���� ����������� �������� ���������� ���� ������;

5) �������� ������� ������ � ������� ����� � ���������� ������� ���������� ���� ������ �� ��������� �� ����������;

6) ��������� ��������� ��� ���������� ����� � ���������� ������� ���������� ���� ������, ��� ������� ���������� ��������; ���������� �������� �� ��������� ������ �����, �� �������� ������������ ������;

7) ��������� ���������� ���� ����������� ��������� ���� � ����� �������������� ���� ���� ���������� ������ ��� ����; �������� �������� �������� ����� ���������� ��������� ����������� ������ �������� ����������;

8) �������� ���������� ���� ������� ����� � ��������� ����� �� ����� ��������� ������������ ����� � ����� ��� ����;

9) ����� ������� ���� ���������� ���������� ������ ���������� ���� ������ �� ��������� ���� ��� ������ ����������� ������ ��� ������; ��������� �� �������� ������ ���������� ���� ������ ��������� ��� �������-�������������� ���� ��� ���������� ��� ������ �� �� ������������ �����;

10) ������� �� ������� ������� ���������� ���� ������ ������� �������� �� ���� ����������;

11) ������� ���� ������������, ���������� �������. �������� �����䳿 ���������� ���� ������ ��������� �� ���� ������ ���� �� ��� �����. ���� � ������������ �� �������� ���� ������ �� �����.

�� ������� ������ ��������� ����� �������� �����䳿 ���������� ���� ������ �� ���� ����� ������, � ����� �������� ������ ����������� ������. 20 ������ 2004 ���� �� �������� ������� �����䳿 ���������� ���� ������, ���� ����� ������ �� �������� ������ ����������� ������ ���������� ������� ��� ���� ��������� ����������� � ����� � 2003 �. � �������� �� 2004 �. �� ��� ������� ������ �������� ������ ����������� � 2003 �. � ��������� ������� �������������� ������������ �������� ���� � ��������� ����. �� ���������� ������ ���� �������� �� ���������, �� ��������� ��������� ���� ����������.

������� ������ ��������� �������� ������ �� �����, �� ����� ������ � �������. ��������� ������ ������ ���������� ���� ������ ��� ���� ���������, ���� ��������� �� �������.

9.3. ������ ���������� ���� ������ �� ���� ����������

��������� ��� ������ ������ ������ ���������� ���� ������. ������ ���������� ���� ����� �� ������ �� ������� � �� ������ ���������� ���� ������ ������ ������� �����������. ������� �� ������ ������ ���������� ���� ������ �������� ���������, �� ����� ������ �������� ������ �� ���������� ������ �������. ������� ������ ���������� ���� ������ ������������, �� ������ ��������� ������� ����������� ���������� �������. ������ ���������� ���� ������ �� ���� ���� ������� �� �� ������ ���� �� �� ��� ������ �����.

�� ����������� ������ ���������� ���� ������ �������� �������� ����� ������:

- ���������� �������� ���������� ���� ������;

- ������� ����'���� �� ������������ ������ ���������� ���� ������;

- ���������� ������ �����䳿 �� ��������� ������� ���������� ���� ������, �������� ������ �� �� ������� � ����������� �� �� ���������;

������ ���������� ���� ������:

- ���� ���������� � ������� ��������� ������ ����� ���������� ���� ������ �� ��� �������� ����-��� ������;

- ������� �������� �� ������ "��� ��������� ������" ������� ���� ��������� �� �������� ���� �������� ����������;

- ������� ������� ��� ����������� �� �������, � ����� ��������� � ������ ����� ���� �������� ���������� �� ������� ������� ��� ����������� ����� �� ������������ ������ � �������� � �������, ������������ ������� "��� ���������"; ������� ������� �� �������� ������������ ���� ��� ������� �������� ���� ��������� ������� ��� ����������� ����� �� ������;

- �� ������ ���� ��� ������� ������ ���������� ���� ������ ��� ���������� ����������� ����� ���� ��������� �����;

- ������� �� ������� ������� ���������� ���� ������ ���������� ���� ������� ����� � ����� �����䳿 ���������� ���� ������ � � ����� ������� ����� ���������� ���� ������; ������� ���������� �����䳿 ���������� ���� ������ ���� ������������� ������ ������� �����;

- ������� ������� �� ���� ������������ ���� ����� ������ ��� ���������� ������������ ��������� ����� ��������� ����;

- ������� ���������� ������ ������� ��� ������������ ������� ������� ����� ��������� ����� � ��������� ��� ������� ��������� �����, � ����� ��� ��������� �������� �� ������ ��������� ����� ��������� ������;

- ��������� ����������� �� ������� ���������� ������������� ������������� �������� ���������� ���� ������, ��������� ������� ������ � �������� ������ �� ��������� ���������� ���� ������;

- ��������� ��������� ��� ��������� �������� ���������� ���� ������;

- ���� ����������� ������ ������� �����; ������� ���������� ������� ������� ���������� ���� ������, ������ �� ������ �� ������� ���������� �������, �������� �� ����� ���������� ��������� � ������������� ������� �������, ��������� ���� ��� ���������� �� ������� ����������� ��������� �������� �� �������������;

- ������� ������ � ������� ���������� ���� ������ ��� �������� ���������� ���� ������;

- ����������� ��������� ��� ������ �� ������� ���� �������� ���������� � �������� � ������ �������� �������� ����� ������, �������� �������� ��������������, � ����� � �������� �������� ����� ������ ����������� ������������;

- ������� ���� ���������� ������� ������������, (��. 50 ������ "��� ��������� ������").

������ ���������� ���� ������ �� ������� ���������� �� ����������, ���� ����� � ��. 52 ������ ������ "��� ��������� ������" ������� ������ ��������������:

- ������ ���������� � ������� ��������� ����� � ������ ����� ���������� ���� ������, ���� ����������� � ���������� ������� �������;

- ������������ ������ ��������� ������� �����;

- � ����� ���� ����������� ������� ������ � �������������;

- ��������� �������� �� �������� ����'���� ���������� ������� ����������� �������� ������� ���������� ���� ������;

- ��������� ���� ����'����, �������� �������������� ������ ���������� ���� ������.

������ ��������� ������ ���������� ���� ������ �� ��������� ������ ���������� ���� ������ ������� ���� ������������, � �� ��������� ������� ���������� - ��������� ������ ���������� ���� ������, ���� �� ������ ���������� ����.

9.4. ����� ���������� ���� ������

����� ���������� ���� ������ � ��������� ������ ������ ����� � ���� ������ ����� � �����.

���� ������� �������������� ���������� ���������� � ���������� ��� ����'���� �� ��������� ����� � �������, ������������� ������������� �������. ϳ� ��� ��������� ���������� ����� � ���������� �� ����������� �� ��������� ����� � ����������� ���� ������, ����� �� ��������, ������������� � �����������. � ����� ������������ ���������� �� ������� �������� ����� ����� ������� �������� ����������� �� ����������� ������, ��������� �� ������������ �������� ����� �������� �� ����� ������.

��� ����, �� ���� ������ � ������� ������, �� ������� �� �������� �������� ������ ������ �� ������� ���������� ���� ������; ������ ������ ��������, ������� � ������������� ������� ���������� ���� ��������� � ������������� �������������; ���� ������ � ��������� ������� �������� �������, ������� �� ������ ��������, �� ������ ���� ��������� ������� ���������. ���� � 2004 ���� �� ��������� ����� �������� ��������� "��� ������������ ������ ������������� ��� ������������� �� ��������� ����������� � �������� �� ���� �������������� ��������" �� 27 ������ 2004 ���� � 2, "��� �������� ������������ ������ ���������� ������������� ��� ������� �������� �����" �� 16 ����� 2004 ���� � 7 ����. ����� ����� � ����� ������� ���� ���� ���������� ��������� �����������, ������ �� ������ � ���� ��������� ��������.

�������� ������� �� ��������� �����䳿 ���������� ���� ������. �� ������������ ���������� ������ � ������������ ���������� ������ ��������� ��������� �����䳿, �� �������� �� ����� ��� ����� ������. ����� ������� ����� ���� ���������� ������� ������������.

������ ���������� ���� ������ ���� ���� ���������� ������, ���� ����䳺 ��������� �����, ����� �� ���� ������� 35 ����, �� ���� �������� �����, ���� ������ � ����� ����� �� ���� �� ������ ����, � ���� ���� �� ���� �� �'��� ���� �� ����� ����, ������� �� ������� ������ �� ���� �� ������ ����. ����� ���������� ���� ������ ����� �� ������ �������� ���� ������ �����������. ³� �� ���� �������� �� ��������� ����� � ���������, ����� ������ � ����-��� �������� ��������, ���� ��������������� ������, ������� ����-�� ���� ��������� ������ � ���������� ���� ���������� ������, ��� �������, ����������� �� ������.

����� ���������� ���� ������ ������� � ������ �������� ���� ������, �� �������� ������, ������������ ��. 15 ������ "��� ������ �����": ���������� ������ ���������� �'��� ����; ����������� ���������� ��� ������������ �� ������ ������'�; ������� ������ ����� ��� �������� ��� ��� ��������� � ������ �� ������� ��������; ��������� ������ ������� �� ����� ������, ���������� � �����. ����� ���������� ���� ������ �� ��������, ���� �������� ���� ���������� ���� ������������, ��������� ���������� �������� �����, ������ ����������-������ ����, �������� �������� �����, ��������� ��������� �� ��������� ����� � �������, � ���� ����� ��� ����������, ����.

10.1. ���� ������������ ����

������ �������� �������� � ������ �������������� ���� �:

����� ������������� ��� ������, �� ������� ����������� � ������������� �������, ��������� �� ���� ��������� ������������� ������������� ��������, � ������������� ������� �������, �� ����� �������������� ��� ������, �� ���� ���������� ����� � ���� �������� ������������. ����� "��� ��������� ������" (��. 38) ��������� ��������� � ����� ����� �������������� ���� � �������, ������������� ��� �������.

��� ���������, �� ����� ������������� ��� ������ �� ������ �������� 6 �. 3 ������ VII ������ "��� ��������� ������" ��������� �������� �� ����� �������������� ���, � ����� �������������� ��� ������ �������� ������ ���������� ������ �� 1 ������ 2002 �. � 889/2002 "��� ����������� ��� ������, ���������� ��� ������ �� ����� �������������� ��� ������".

���� ������������ ���� ����������� � �����, ������� �� ������ �����������, ������ ���� �� ���� ����������.

� ������ ��������������� ��� 䳺 ������� ���� ��� �������� ������������� ������ � ������ ��� �������� ��������� ������ �������� ��������� �������������� ����.

��� ����� �������������� ����� ������ ���������� �������-������������� ��������� (���������, �������-��������������� ����� ������ �������������� ���� ������).

� ������ ��������������� ��� ������ ���������� ����� ������ � �������� ������� �������� ����� �� ���������� ������������� � ����� �������� ���������� ������ ����������, �� ���������� �� �������� ������ ����� ����, ��� �� ��������� �� �����䳿 ������ ��������������� ����. ������� ��������� �� ��������, ��� � ������������ ����� ������ ������.

������������ ������ ��������������� ���� ���������� ����������� ������, ����� "��� ��������� ������" �� ������� ����������� �������.

�������, ����� �������������� ���:

1) �������� � ����������� ������� ������ �������� ������ ����������, � ����� ���� ������ � ��������, ���������� ������������� �������;

2) ���� �� ������ ������ ����������, ����� � ���������� ������ ��������;

3) ���� ��������� �������� ����� ������� ���� � ����� ���������� ������������ ���� ����������� ������ �� ������ � ������ �������� �� ����� �� ������������ � ������ ������ ����������; �� �������������� ����� ������� ���� ������������� ���'������� � ������ ������������ ������������� ���� �������� ����� �������� ������ ����������;

4) ������� ���� ������������, ���������� �������.

������� ����� � ������ ��������������� ��� ��������� ����������, � ������� �� ����� ����� ����� � �������, ����������� ������������� �������.

����� ������ ��������������� ����, �� � ���� ��� ����� ������� ������, � ���� ������ �����, � ���� ���� ������ ��������� ������������ ������ �� ������� ������ "��� ������ �����". ����� � �������� ������ ������ ������ ��������������� ���� ���� ���� ���������� ������ �� �������� 30 ����, ���� �� ���� �������� �����, ���� ������ � ����� ����� �� ����� �� 7 ����, � ��� 5 ������������� �� ����� ����. ��� �����, ����'������� ������ � �������� ��������� ����� �� ���������� �� ������� ������ �������� 10 ����, � ����� �������� ������ ��������� � ������ ���������� ��� ����.

����� ������ ��������������� ����:

1) ������� ���������� � �������, ����������� ������������� �������;

2) ��������� ����������� 䳿 � ������� ����������� ������, �������� ��� ������������ ���������� �� ������� �������� �����;

3) ������� �������� �� ������ �������� �� ��������� ���������� �� ��������� ������������� �� ���� ������ ������� �����;

4) ������� ����, ���������� �������, ������������ (������� ��������� �������� ������ ������� ����, ������������ ������ �������� ����).

����� ������ ��������������� ���� �� ��������, ���� ������ ������, ���������� �� ������������ �������� ����.

��������� ���� ���� ���� ���������� ������, ���� �� ���� �������� �����.

������ ������ ��������������� ���� �������� �� ������ � ����� ����� ���������� ���� �� ������� � ������ ��������� ������ �� �������� ������ ���������� ���� ������. ³� � ��������� ���� � �� ����� ���������� ����'����, �� ��������� ���� �� ���� �������� �������������.

³������� �� ��. 41 ������ "��� ��������� ������" ������ ������ ��������������� ����:

1) ������� ������������ ���������� �������� ����;

2) ��������� ����'���� �� ������������ ������ ����;

3) �� ������ ���� ��� ������� ������ ������ ��������������� ���� ��� ���������� ����������� ���� ����� ���� ���� ��������� �����; ������� ����� ������ �� ������� �� ������������ �����䳿 ���� ���������� ���� ������� ������������� ������;

4) ��������� ������ �����䳿 ����, ������� �� �� ������� ������� �� ������ �� �� ���������; ������ ������ ������ ��������������� ����, ������� �� ���� ������� ������� �� ������ �� ���� , ���������; ���� ���������� � ������� ��������� ������ ����� ������ ��������������� ���� �� ��� �������� ����-��� ������, �� �������� �� ���������� ����� ����;

5) ���� ����������� ������ ������� �����, ������� ���������� ������� ������� ���������� ������ ��������������� ����;

6) ��������� ������� �� ����� ������ ����������, �������� � ������������ ������ ��������, �� ����� ����������� � ���������� ���� ������, ����� ������ � ���� ������� ������� ����;

7) ������ �� ������ �� ������� ���������� ������� ����, �������� �� ����� ���������� ��������� � �������, ������������� �������, ��������� ���� ��� ���������� � ������� ����������� ���������;

8) ������� ������� ���� ��������� �� �������� ��������� ������� � ����������� �������������� ����;

9) ������� ������� ��� ����������� �� ������� ����������� ����� ��������� ������� � ����������� �������������� ����, ������ ��������������� ����, � ����� ��� ��������� �� � �����;

10) ������� ������� ��� ����������� ����� �� ������������ ������ � �������, ������������� ������� "��� ��������� ������";

11) ��������� ������� ������ � �������� ������ �� ��������� ���������� ������ ��������������� ����;

12) ��������� ��������� ���������� ����� � ���������� ������� ������ ��������������� ����;

13) ���� � ������������� ������� ���������� ���� ����������� ������ �� ��������� ���� �� �������������� ������������ ���� ��������;

14) ������� ������ ���������� ���� ������ ��� �������� ������ ��������������� ����;

15) ����������� ����� �������������� ��� � �������� ������� �������������� ���� � �������� � ������ �������� �������� �����, �������� �������� ��������������, ����������� � ������������, �������� ����� �� ������������ ����� ������;

16) ������� ���� ���������� ������� ������������. ����������� �� ����� ������ ���� �� ������� �� ��������� ����������� ���� ������ ��������������� ����.

������ ������ ��������������� ���� � ������, �� �������� �� ���� �����������, ���� ������ �� �������������.

��� ���������� ���������� ������ ���� ������ ������ ��������������� ���� �� ������� ���������� �� ���������� ������ ����, �� ����� �� ��������� ������������ ����'����. �� ��������� ������ ������ ��������������� ���� ���� ����'���� ������ ������ ��������� ������ ����, � �� ���� ��������� - ���� �� ���������� ������ ����� ����.

���������� ������ ������ ��������������� ���� ��������� ���������� ������� ����������� �������� ���� �������� �� ������������� �������� ����'���� � ��������� ���� ����'����, �������� ������� ����; ������ ���������� � ������� ��������� ������ ����� ���������� ������ ��������������� ����.

��������� ������ ������ ��������������� ���� ��������� � ������� ����� �� ������� �����, ��������� � ������ ��������������� ���. ��������� ������ ������ ��������������� ���� - ������ ������ ������:

- ��������� ������ �������� ������ ������;

- ����� ����㳿 ����� ��� �������� ������� �����, ������ � ������� ��������� ��� �������� ��� ����� �����;

- ��������� ������� �� ����� ������ ����������, �������� � ������������ ������ �������� � �������, ��������� �� ����������� ������ ������; �� ����� ����������� � ���������� ���� ������, ����� ������ ���� ���� ������� ������� ����;

- ������� ������� ������ ��������������� ���� ��� �������� ������ ������;

- ���� ��������� �������� �������������� ����� � ����� ����������� ������������ �������������;

- ������� ���� ���������� ������� ������������ (��. 42 ������ "��� ��������� ������").

������� ���������� � ���������� ������ ������ ��������������� ���� �������� �� ������ � ����� ����� ������ ���� ��������� ������ �� �������� ������ ������ ��������������� ���� �� ������ ������������ ���� ����� ���������� ��������������� ����. �� ������, ��� � ���������� ������ ������ ��������������� ���� ������ ���� ��������� �� �������� ������ ��������.

� ��� ����������� ������ ������ ��������������� ���� �� ����������� � �����䳺� ���� ���� � ����� ����� ����� ���� ���������� � ����� ������ ������ ���������� ������ ������ ������, ���� ������ ��������� ������ ������ ������ ���� ���������� �� �������� �� �� ���� ��������� ������� ����'���� ������ ������ ������. �� ��������� ������ � ���������� ������ ������ ������ ����'���� ������ ������ ������ ������ ������� �� ���� ����� ������.

������� ���� � �������� ������ ��������������� ���� �������� �����䳿. �� �����䳿 ������ ��������������� ���� ������� ������, ���� ����������, � ����� ����, �������� ����� ���� ������� ������ ������ ��������������� ����. ����� �������� �� ������ �����䳿 ���������� ������� ����� ����� ���� ������ ������� �����������.

³������� �� ��. 43 ������ "��� ��������� ������" ������� ������ ��������������� ����:

1) �������� ������� ���������� �������� ����, ������� ����� � ������� ����;

2) �� �������� ������ ������ ��������������� ���� ��������� ����� ����� � ������� �����;

3) ��������� ���������� ���� ������� ����� ��� �������� ������� �����;

4) �������� �������� ������������ ������ �������� �� ������ ������ ����������, ������ ������� ������������;

5) �������� ������� �������������� ������������ �������� ���� � �������� ���������� ���� ���� ���������;

6) �������� ������� ������ � ������� ����� � ���������� ������� ������ ��������������� ���� �� ��������� ����� ����������;

7) ��������� ���������� ���� ����������� � ������� �������������� ���� ���� ���������� ������ ��� ����;

8) ��������� ���������� ���� ������� ����� � ��������� �������������� ������� � ����������� �����;

9) ���� ��������� �������� ����������� � ������� ����� ��� ������������ ����������� ������������ ���� ������������� �� ������� ���� ������������.

�������� �����䳿 ������ ��������������� ���� ��������� �� ���� ������ ���� �� ��� �����. �������� �����䳿 � ����������� �� ���������� �� ����� ���� ������ �� ������.

��������� �����䳿 ��������� �������� ��� ������ ������������ �������� ������ ����� �����䳿, �������� �� �������, � ��������� ������ ���� �� ���� ���������, ���� ��������� �� �������.

����� � ������������ ���� �������� ������ ��������������� ���� � ������ ������� ������ ��������������� ����, ���� 䳺 � ����� ��� ����� ������ ��������������� ���� �� ���� ����������� �������������� ����. ϳ� ��� �������� �������� ������ ���� ���'������ ��� ������������ ������������� � ����� ������� ������ ������ ����������� �������� ������ �� ̳���� ������� ������, �� ����� ��������� � ���������� ��� ������. �� �������� ������� ������ ���� �������� ���� ����� ����, ����� �������-�������������� ����, ������������ ������ ����������� � ��������� �����, �������� ����.

³������� �� ��. 44 ������ "��� ��������� ������" ������ ������ ��������������� ����:

1) �� ���'������� � ������ ������������ ��������������� ������ ������������� �� ��� �������� ����� �������� ������ ����������;

2) ��������� ����� �������-�������������� ���� ��� ������ ��������������� ��� �� ��������� ��� ��; ��������� ����� ���������� ����㳿 ����������� ������ ������ ��������������� ����;

3) ������� �������� ����� ����� - ����� �����䳿 ������ ��������������� ����;

4) ��������� ���������� ������ ������ ��������������� ���� ��� �������� ��������� �������������� ����, � ����� ����������� ���������� ������ ������ ��������������� ���� �� ���� ����������� � ������� �������������� ���� ��� �������� �������� ������� �����;

5) ������� � ������������� ������� ���������� ���� ����������� ��� ������� �������������;

6) ������ ������ ��� ��������� �� ��������������� ���� ������ � �������� ���� ��������� ���������� ����������� ������ �� ����� ���� �������, ������� ������� �� ���� �����������.

��������� ������ �� ���� ���� ���� �� ��. ��� ���� ���� ��������� ����� ������� ����������� �� ������ ��� �� ��������. � ��� �� ����� ���������� �������� ���� ������, �� ������� �� ������� �������. ��������� ������� ������ ���������� �� ���� �������.

ϳ� ��� ������ ������� ������ �������� �������� ��� ����������. ��� ������ ��������������� ��� � ����� ����������� ������, ���'������ �� ���'�������� �������������, � ����� ��� ������� �������� ���� ������� ������ �� ����� ����������-�������� ���� � � ����� ������, ���'������ �� ����������� ��������� ������������ �������� ������ ��������������� ����, ��������� �������-�������������� ����. ������� ���������� �� �������� �������-�������������� ���� ���������� ����������, ��� ��������� ������ ������ ��������������� ����.

����� �������������� ��� �� �������� ���������� �����, � ����� ��������� �������� ������ ��������, ������ � ������������� ������ �������� ������ ��������������� ���� �� ��������� �������������� ����, ���� �������� (��. 46 ������ "��� ��������� ������).

�������, ����� ������������� ��� ������ �� ��� ������ �������� �������: "³���� ������ �������������� ���� ������" �� "������ ����� ������ �������������� ���� ������".

11.1. ������ ��������������� ���� ������. ���� ����� � ������������

�������������� ��� ������ - ������ ����� ������������� ���������� � �����. �������� ���� ������ � ����������� ������������ ����������� �� ��������� ������ ������� �� ��� ������� ������.

���� ������ � �����������: ���� �� ������ ���� ��������. ³��������� ����� ��������������� ���� ������ �� ���� ������� ����������� ������� ����� ���� ����� � ������. ��'����� ������������� �������� �� ������ ���� �����, ��������� �� ���� ���� ������������������ ���������, �� �� ����� ������� ���������� ��������.

ij������� ��������������� ���� ���������� �� ������� ����������� �� ������������, ������� � ��������� �������� �����, ��������, ������������� ��������� �����, ������������ �����, ������������ �����.

�������������� ��� ������ ������ �� �� �������� � ����� ������:

1) ��������������� ������ �� ����� �������� ���� �������� ���� ������, ���� ���������� ������, ���� ������� ̳����� ������, �������� ���� �������� ���� ��������� ��������� ����;

2) ���������� ����������� ������ ������ ���������� ��������, �� ��������� �� �������� ���� ������ ��� ������� ����� �� ���� ����'��������;

3) ���������� ������������� ��������� ������������ � �������� ������ ��� �������� ���������� ������ � ����� � ������� ��������� � �����, ���������� �������� 111 � 151 ����������� ������;

4) ��������� ���������� ����������� �� ������ ������.

� �������� �������� ���������, �� ���������� ��������� ���� � ������ �������� ��� �������� ��������, ��� ���������� ��������� ���������� � ������ ���������� �������������-������� �������� � ������� � ����������� �����. ���������� ���� �����������, ��� ������� �������������� ��� ������, ������ ����� �� �������, ���� �������� �������� ����� ���� �� ����'���� � ���� ���� ��������� ���������. ������� ������������� � ������ ��� ��������� ������������ � ������.

�� ����������� ��������������� ���� ������ �� �������� ������� ��������� ���������� ���� ������ �������� �����, ������ ����� ��������� ��������� ���� � ������ �������� ��������������, � ����� ���� �������, ������� �� ����������� ���� �������� ����������.

ϳ�������� ��� ��������� �������������� ����� ������ ������ ��� ����������������� �������� ���� (������� �� � ���� ������� ��������) �:

������������ ����������� ������;

��������� ����������� ������������ ��������� ������� ��������, ��������� ��� �������� ���� �������;

����������� �������������� ����������� �� ��� �� ���������.

����� �� �������� ��� �����, ��������� �������������� �����, ��������� ��������� ���������� �������� ����������� �� ������ ������. �������������� ��� ������ ���� ����� �������� ������ ��������������� �������� � �����, ������� ����: ���������� ������������� ������� � ������ ������ ��������; ��� �������� ������� ������������ ������; ����� ����� ������ �� ����������; ����� �� ���������� � ��� ������������ �� �������� �����; ���������� ���������� ������ � ���������������� ������������������ ��������� �����; �������� ��� �� ����������� ������; ������� ����������� �� ���������� �������� ������ ��������� ����� ������; ���������� ������ "�������������"; �������� 䳿 � ��� ������ �� ����� ����������-�������� ���� ����.

������� ��������� �� ��������������� ���� � ������������� ������� �� ������������� ���������.

������������� ������� - �� �������� ���������� �� ��������������� ���� ��� �������� ��������� ���� (������� ���� ��������) ����������������, ��� ���������� ��������������� ����������� �������� ��� ��� ����������� ��������� ���������� ����������� �� ������ ������. �������������� �������� � ����� ��������� �������� ���� ������ ��� ������� �������� ���� ��������������� ��������� ������������, �������� ������ ��� �������� ���������� ������ � ����� � ������� ���������.

������������� ������� �� ���������� � ����������� ������ �����. ���� �� ������:

- ����� ������������ ������, �������� �����, �� ����������� ������������� �������;

- ������� ��� ������������ �� ������� ��� �������������� �� ����������;

- ����� ������������, �����, ���� ���������, ������� ������������ ��������� ����, ��������������� ����� ��������� �� ���� ������� ��������� ����������;

- ����� ������������ ��������� ���� ����������������� ��������� ���� (���� ������� ��������) ��� ����������� ��������� ����������;

- ��� ���� ����� ��������� � ��������, �� �� ����������� ���'���� ��������������� ������� (��ﳿ ��� ��������� � �������� �������);

- ������ ��������� � ��������, �� �������. ������������� ��������� - �� �������� ���������� �� ��������������� ���� ������ ��� ����������� ��������� ���������� ����������� ������ �� ������ ������ ��� ������������ ��������� �� ������� �������������� ���� � ������ ������ � �����������, � ����� ���� �������� �����.

������������� ��������� ��� ����, �� � ������������� �������, ���������� � ����������� ������ �����. ������������� ��������� �� ������:

- �������, ��'�, �� ������� ����������� ������, �������� �� ����� ��� ������������, ������, �� ���� ����� �������, ��� ����� ����� �� ��������������� �������� �����;

- ������� ��� ������������ ����� �� ������� ��� �������������� �� ����������;

- ����� (����� ���������) ����������� ������ ��� ������, ���������� ���� ��������� �� ��������������� ����;

- ������������ ����������� ��������� ���������� �������� ����������� ��� ������;

- ��� ���� ����� ��������� � ��������, �� �� ����������� ���'���� ��������������� ��������� (��ﳿ ��� ��������� � �������� �������);

- ������ ��������� � ��������, �� �������.

11.2. ������� ����������� �����

��������������� ���� ������ �� ���������� ���� �����������. ���������� ������� ���� ��������������� ���� ������ �������������� ��� ���������� � ���������� �����. ��������� ������, �������� ���� ������ �� �'��� ����� ������ ����������� �� ����� ����� ��������������� ����.

����� ��������������� ���� ����������� ������� �� 9 ���� ��� ����� ���� ����������� ��������. ����� ��������������� ���� �� ��� ��������� ���� ����'���� �� ������� ���� ������� ���� ��������� � �����, ���� ��������� ����.

������ ��������������� ���� ���� ���� ���������� ������, ���� �� ���� ����������� ����� ������ ����, �� ���� �������� �����, ���� ���������, ������� ��� ���������� ������ �� ����� �� ���� �� ������ ����, ����䳺 ��������� ����� � ������� � ����� �������� ������� �������� ����.

���� �� ������ �������� �� ��������� ����� � ���������, ���� ��������������� ������, ����� ������ � ����-��� �������� ��������, ������� ����-�� ���� ��������� ������, ���������� ���� ���������� ������, ��� �������, ����������� �� ������. ��������� �� ������, ���� ��������������� ���� ��������� ������� �� ������� �������� ����, ��� ��������� �� ������ ���������� ������, ����'��-������ ������, ������ ���������� ���� ������. ���� �������� ���������� ����� � ������� ���������� ����'���� ���� ��������������� ���� ������, ������������� ������������ ����������� ������, �������� �������������� ��� �������, ������������ ����� � ������� ������ � �����������.

������ ���� ��������������� ���� ��������� ������������, ������� ������ "��� �������������� ��� ������" �� �������� ������ ���� ������� �����.

������������ ���� ��������������� ���� ������ �� ���� ������������ ����� � ������� �� ������ ���� ������� �� ��� ������������� ������� �� ������������� ����� � ����� ��� � ������� �� ����������.

����� ��������������� ���� ���� ������� ��� �������� ����㳺� ��������������� ���� �� �������������� �����, ���� ������ � ������� �����. ³� �� ����� ����������� �� �������� ����, ���������� ������, ����'��-������, ������������ ��������� ������, �����, ������ �������� �����, ������ ����� ��������� ��������� ����, ������ �������� ��������������, ��������� ���, ���������, ������� � ���������� ��� ���� ��������, ��������� ����� �� ����� ��'������ ��������, ������� �������� �������� ���������, �������� �� ���� ���������� � ������, �� ������� �� �������� �������������� ��� ������ �� ���� ������.

�������� �� ������� ���������, ��������, ���������� ����� �� ����� ������������� ������ ��� ����� � �������.

����� �� ����� ������� ������������ ���� ����� � ������, �� ���������� ����������� � ��������������� ��� ���� ���� ��� �����, � ���� �������������� ����� �������� ������ �� ���� ��������.

������������ ���� ������������ � ���:

- ��������� ������ �����������;

- ���������� ������ �����������'��������� ���;

- ����������� ���������� ��� ������������ �� ������ ������'�;

- ��������� ������ �����, �� ���������� �� ����;

- ��������� ������ �������;

- �������� ������� ���� �������������� ������ ���� �����;

- �������� ���� ������� ������� ��� ���������� ��������;

- ������� ������ ����� ��� �������� ��� ��� ��������� � ������ �� ������� ��������.

������������ ���� ������������ � ��� ���� �����. ����, ��������� ��� ������������, � �����������, ����������� ���� ����������� ������ �� ��������� �������� ������, ��� ��� ������ ��� ���� ������� ��������, �� � ��������� �������� ��������������� ����.

����� ���� � �������������. ����� ��������������� ���� �� ���� ���� ���������� �� ������������� ��� ����� �������� ���� ������ �� ��������� �������������� ������ �����. ���� �� ������ �������� ������������� �� ���������� ����������� ��� �������������, �� �������� ������������� �� ������ �� ������ �� ��� �������� �����, ��������� ����� � ������� �������� �������������� �����.

11.3. ������ ��������������� ���� ������ �� ���� ����������

������ �������������� ��� ������ �� ��������� ���� �������� ������ ��������������� ����, ����� �������� ������ ������������ �� ������������ ���������� ������� ��������������� ���� ������ � ����� ����� ��������������� ���� �� ����� ����������� ������ � ���, ���� ������ ������ ����� ���������.

�� ������������ ���������� ������� ��������������� ���� ������ ���� �� ���������� ������. ���� �� ������ ���������� �� ������ ������ ������� ����������� ����, ���� � ����������, �� �� ������� ������ ������� �� ���� �����, �� �������� �� ������ ����������. ���������� �������� �������� �������� �����������, ���� �� ����� ������� �� ���� �� ���������� �����. ³������� ������������ ������������ ����� �������� ��� ����������� ���� ������ ������ �� ����� ��������� �����������.

�� ������ ���������� �� ������ ������ ������� ����-��� ������� ���������, �� ���� ����� ������������ �� ������ ������. ������ ������������ �� ������������ ���������� ������� �������� ������������ � ���������� ����������, ���� ������ ���������� �� �������. ��� ���������� �� ���������� ������ ������ �������� ����� � ����� ����� ����� � ����� ���, �� �� ����������� �� ������ ������. ����� ��������� ������������ �������� ��� ������� �����������. ϳ��� ���������� ������� ����������� ����� �������� ������� ��������, �������� ������, ������ �������� �����������, ���� ������ ������ � ����� ����. �������� ����������� ���������� �� ������������ ���������� ������� � ������������ �������� ������ �� �������� ������� �����, �� ������ ������ � �������. ������� �� ������ ������ �������� ���� � ���������, �� ����� ������������� �� ���� �� ������ ����� ��������������� ���� ������.

³������� �� ��. 21 ������ ������ "��� �������������� ��� ������" �� ����������� ������ ��������������� ���� ��������:

- ���������� ������ ������ ��������������� ����, �����, �����������;

- ��������� � ���������� �������, ��������� ������� ��������������� ����;

- ������������� ���������� ������� �� ��������� � ������������ �������� ��������������� ���� �������� �� ���������.

��������� ������������ ������ ��������������� ���� ��������� � ��������� ��������������� ���� ������. �������, ������:

- ���� �� ������������ ����� ��������������� ���� ������ ��������� �� ������ ��������� ��;

- ���� �� ������������ ����� ��������������� ���� ���� ������ ���� �� ������ ������� ����;

- ������ ������ �������� ��������������� ���� � ������������� �� ����� ������ �������� ����, � ����� ���������� �������� � ������ ��������� ��� �� ������ �� ����� ����� ����� ��������������� ����;

- ���� �������������;

- �������� �� ������ ������� � �������� ������ ��������������� ���� ������, �������� ������������ � �������� ����� ��������������� ���� �� ����������� �����, ���������� �������� �����������, �������� ���������� ����������� �������� ����������� �� ���� ����������, �������� ����� ����������� ��������, ����������� ���� ���������� �� ������� ��������������� ����, �� ���� ����������;

- �������� ����� ���������� ��������� ����������� �����������;

- ��������� �� ���������� ����������� ������ ���������� �� �������������� ���������;

- ���� �������� ���� ������� ���� �� ���������� ������� ��������������� ���� ��� �������� ����, � ����� ������������ ������� ����� ��� ���� ��������;

- ����������� �������������� ��� ������ � ��������� � �������� �������� ����� ������ �� �������� ����� ������ � ���������� ����������;

- ������� �� ���� ��������������� ���� � ��������� �������.

������ ��������������� ���� ������ �� ���� ����������. ���� ��������� �� ���������� ������ ����� ���� �������������.

�� ��������� ������ ��� ����������� ��������� ��� ���� ����������� ���� ����'���� ������ ���������, ������� �� ����.

� ��� ��������� ���� ���������� ����'���� ������ ������ ���������� �� ���� �����.

�������� ���������� ������ �� ���� ����������� �� ���� �������� ����� ������ ������������.

������ ��������������� ����, ���� ���������� ����� ����� ���������� ���������� � �����, �� ��������. ���� ��� ���������� ��������� �������� ���������, ���� �� ����� ������������� ����� �������� ��������������� ������ �����.

��������� � ������ ������, ���������� ������ �� ��������� �� ����������� ����.

11.4. ���������� ������ ��������������� ���� ������. ������ ��������������� ���� ������

���������� �� �������� ��������������� ���� ��������� ������������, ������� ������ "��� �������������� ��� ������" �� ������ ��������������� ����, �� ������������ ���������� ���� ��������� ������.

������������, �������-���������, ������������-�������� �� ���� ������������ �������� ��������������� ���� ������� ���������� ��������������� ���� �� ��� � ���������. ��������� ��� ����������, ���� ��������� � ���� ������������ �� ������� ��������������� ���� ������. �������� ����������� ����� ����������� �� ������� ��������������� ���� �� �������� ������ � ����� ��������, �� ����� ����� ������� ������ ����������� ����.

������� �����������, �� � ���� ��������������� ����, �� ���� �������� �� ��������� �����, ���� ��������������� ������, ����� ������ � ����-��� �������� ��������, ������� ����-�� ���� ��������� ������, ���������� ���� ���������� ������, ��� �������, ����������� �� ������.

���������� �������� �������� � ������ ���������� ��������� �������� ��������������� ���� � ������ ����, �� ��������� � ����� ����� ������ ��������� �����������. �������������� ��� ������� ��� ������ ����:

- � ������ ���������� �� �����;

- � ������ ������� � �����;

- � ������ ��������� �� �������������� ������������;

- � ���������� ��'����.

�� ������� ���� ���� �������� ���� ������ ����, ��������� ��� ������������� ����� �������, ������ �� �������� � ������������ �����.

ij��� ���� �� ����� ���������, ������������� �������������� ����� �� ���������� �������.

���� �������� ����� �������� ������ ��������������� .���� �� ����� ���� �����������.

�� ����������� ����� ��������������� ���� ������� ��������������� ���� �� ���� ���������� ������� ���� ���� �������� ��������� ����� ��������������� ���� � ����� �������� ��������� ������� ����� ��� ����������� ���������� �������� ������. � ����� ������������ ����� ��� ��������� �������� ���������� �����. �������������� ��� ������ ��������� ���� �������� ������ ��� ������������ �� ���� �� �� ����� �������� ��������, �������� ��� ������.

��� ��������������� ��� ��������� �������-�������������� ����. �����, ������������ � ������� �������� �������-�������������� ���� ��������� �������������� ���.

�������� �������� ��������������� ���� ������ ��������� � ����� ��������������� ����.

�������� ������, ���� ���� �������������� ��� ������� ������ ��� ��� ��������, ��������� ��� ����.

�������� ����� � �������� ��������������� ���� ��������� � ����� �����������.

���� �������� ��������� �� ��������� ��������, ���������� �������������� ������.

��� ������������ ��������������� ���� ����������-��������� ������, �������� �� ����� ����������� ���������� �������� ��������.

���������� ������� ��������������� ���� � "³���� ��������������� ���� ������".

� ������ ��������������� ���� � ������ �������� ������������. �� ����� ��������� ������������ ������������� ������� � ��� �������, �� ������ ������������� ���� �����������. ������� ����������� �� ����� ������ ���������� �������� � ��� ������� ������, �������� �� ��� ���������� ������������� ������� �� ������� ������ ���� �������� ��������. ������ �������� ������������ ���� ���������� ������� � ����'�������� ��� ��� ��������. ������� ����������� �� ������� ���������� �������� �� �� ��� ������� ������� ������, �� �������� �� ���� ������� �������� ���� ��������� �� �������, ��� �������� ������ ���� � ���.

12.1. ������ ������ �������� ���� ���� ������� ������

�� �������� �������� (��. 131 ����������� ������ � ��. 1 ������ ������ "��� ���� ���� �������" ) ���� ���� ������� (��� - ���) � �����������, ���������� �������, ������������ �� ���������� ����������� ������� � ������, ������� ���������, �����������, �������� �� ����� ������� ������������� ������ ����������. �������� ��� ����� ������� � ����� �� ����������� ������� ����������� �������, ��������� ������ �������� �������� ������� � ����������� ����� ���� ����������. �������� �� �������� (��������������) �����, ���� �������� �� ��������� ��������������.

�� ������ ���� ���� ������� � ����� ������, ������� � �������, ���볿, �������볿, ������, �����᳿, ����� �� ����� ����� ����, ������� ���������� �����. ���� ���� ����������� (��� �� ��������� � ������� �������� ����) - �� ��������� ����� �������� �����, ������� �������� ����� - ���� ���������� �� ������ ����� � ���������, � ����� ��������� ������������ ������� ���� �����. ��������� � ����� ��� ����������� ������ ��������� �������. ����� ���� ���� �������� ��������� ��������� (�������, �����), �������� �������� ���������� (������) ��� ���������� ����� ��������. ���������, � ���볿 �� ������� ����� ���� ����� ��� ���������� ������, ���� ������� - ���������, � ������ ������ � ����������� �������� ����������� ���� ������� �� ���� �� �������. �� ������ ��� � ����� �������� �������� ������ ��� ����������� �� ������ ����� � ��������� �� � �����, ������� ����� ��� ��������� ������� � ����������� ����� ���� ����������. ������ ����� ����� ���������� �� ���� � ������� �� ������ ��� ����������� �� �� ������������ �������������.

���� ���� ������� - ������ �����, ����� ������������ ������ ������ ����� ��������� ������������ ����������� ���� ������, ���������� ������, ����� ���������� ���� ������ �� ����� �������������� ����. �������� ������� ����� ������ ���� ��������� �� ������������ ������������� �� ��������� ������� �� �� �������� ������, ������������ ������� ������ "��� ������ �����". ��������� ����������� ��� ��������� ��� ������ ����� �� ������������ ������������� ���� ���� ��������� ���� �� �������� ��������� �������� ������, �������������� �������� ���� ������ � ���� ������ ��� ����� ���� ���� �������. ��� ������������ ��������� ���� ����������� ���� ���� ������� ������� ���������� �������.

�������������� ����� ���� ���� ������� - 20 �����.

���������� �������� ������������ �� �������� ����, �� �������� �� ����� ������ ������ ����� - ������������, ���������� �� �������, � � ������������� �������� �� ����������� �������������� ���������� - �����������, ����������� � ��������� ���������� ������. �������� ���� ������, ��������� ������, �'���� �����, ��������, ������������ ��������� ����� ���������� ������� � �������� ������� ����������� �� ���� ���� ������� �� ��� �����, � ������������ ����������� ���������� ����������� - ����.

�� ������ ���� ���� ������� ������� �� ������� ������ ���������� ����, ̳���� ������� �� ����������� ��������. ����� ����������� ����� ���� ���� ������� (��� ���, ��� ������� �� �� ������ �� �������) ����� ����.

���� �������� ���� ���� ������� ��������� 31 ������� 1998 ����.

���� ���� ������� ������ ���� � ����������-���������� ������� (�� ������ �����������, ��������� ��������� ����), ��� �� ������� �� ������, �������� ���� � ����'����. ��� �������������� ����� �� ����� ������� �� ����� �� ���� �����, ������� ����������� ��� ���������.

������� �� ������� ������ ����� ����� ���������, ������� �������� �� �. 1 ��. 127 ����������� ������ ���������� ��������� �������� ���� ��, � ���������� ������� ��������, ������ �������� � �������. � ����� � ��. 124 ����������� ������ ���������� � ����� ��������� �������� ����.

����� �����, ���� ���� ������� �������� �� ���� ��������� ������, ���� ���� ��������� �� ����������-����������� �������������� �� �������������� �������� ����� ����� ������ �������, ������� ���������, �������, ������������ � �������������� ������.

���� ���� ������� �������������� ������ �� ����� �������� ��������� ������, �� ���������� ����������� ������� � ������������ ����������. ���� �������������� ��� ������ �� ����������, �� ���������� ������� �����������.

��� ����, ���� ���� ������� � ����������� ���������� � ������ �������������� ����������� ���� ����� ����������� � ������� ���� �� ��������� ��� ����.

���� �� ������������� ������� ����������� ����� � ������� ���������� �� ��������� ����� � ���� ����� ���� ����� ��� ��������� ���.

12.2. ���������� �������� ���� ���� ������� ������

���� ���� ������� ������ ��������� ���� �������� �� ����������-��������� ���������. � �������� ��� ���� �� ������: �) � ������ ��������� ������ ��� ����������� ����� ������ �� ��������� �� � �����; �) ������������ ������ ��� ��������� �������������� �����������, �������� ����� �� ������ ��� ����������� �� ������������ ������������� � ��������� ������ ��� ��������� ������� �� ����������� ����� ���� ����������. �������� ������ ��� ������, � �� ���� ��������� - ��������� ������ ���� ���� �������. �� ������� ����� � ��� �������� ���� ������, ��������� ������, �������� ������.

���, ���� ���������� �� ������ ��� (��� �������� ��������), ����������������� �� ��.

���� ���� ������� ������ ��� ����: �������, ������ � ������. ������� ��������� �� ������ ����������� ����� � ��� ��������� ����� � ������. ���� ��������� �������� ��������� ������ ���� ����������, ��� ������������ �������������, �� ������� �� ������ ��� ����������� �� ������������ �������������. ������ - ����������� ���, ���� ��������� �� ��� �������� �������������� ����������� �� �� ��� �������� ����������� ���� ����� ������������� ��� ����������. �� ������ � ������ ��� ����������� �� ������ ����� ��������� ������, � �� ������. �� ����������� ��� ���������� ��������� ���� ���� ���� �������, � ����� �� �������� �� ������� ��� ��������� ������ ������� ������������ �������� ��� ��������� ������� ����� ������ ������������� �� �������.

�� � ����-���� ����� ����� �������, ��� �� ��� ������ (����������), ������� ����� ��������� � ����������� �������� ���� ���� �������, ��� � �������� (������������ ��������) ����������� ���� ���� ������ ����� - ���� � �����, ��� ���� �� �������� ���������. ����, �������� ��� ����� ������������� ����������� ���� �����, ������ �������� ������ �����������, ����, ����������, �������� � ���������� �������� �� ���� ��'������.

��������� �������� ��� �������� ������������ �� ���������� �� ���� �� ���� ������ �� �� ��������������� ������. �������� � ���������; �� ������������ ����������, ������ ��������� ������� �������� �� ��������������� ������. ϳ� ��� �������� ����� ��� ���� ����������� ��������� ����������, � ���� ���� ����� ������.

�������� ������ ��� �������� �����������, ���� �� ����� ������� �� ���� �� ��� ����� �� �� ������. ����� ��� ����� ����� ����������� � ����������, �������� �� ������� ����, ����� ������ � ������� �'������� �� ��������, �������� ����������, �������� ��� ������, �������� ������� ���������.

³��� ����� ��� ��������� � ���, ���� �� �������� � ������� �����, �������� ��� ����������� �������, ��� � ������ ���� ���� ������������. ³��� ���� ���� �������� � ����-���� ��� �� ��������� ��� ������. ³��� �� ���� ������������, ���������� � �������� ���� �� ������� �������� �������.

���� ����������� ������� �������� �������� � ���. ��������� ������� ���������� �������� ��� ���������� � ��������� ��� (�� 7 ��������� 2001 �.), ����� � ���� �� �� �������� ���������:

- �������� ��� ����������� ����������� ������ �� ������ ���� ������;

- ��������� ��� ��������� ����� � ������;

- �������� �������� ��������� ������� �� ����������� ����� ���� ����������, � ����� ��������� ������� ����� �������;

- ������� ��� �������� �������������� ����������� ���� �������� ������� ������;

- ������ �� ������ ��� ����������� �� ������������ ������������� ����� ����������� � ������� ����, � ����� ���������.

�� ��������� �������� ���'��� ��������� (�������� ������� ������, ������������� ��� � ���� ������, ���� ���) ���� ���������� � ����������� ��� ��������� ���� � ������. ��� ���'��� �� ������� ����������� � ����������� ���������.

�� ������� ������ ���� ������� �������� (����� �������) ����� �������� �� ��� ��������� ������. �� ���������� ������ ��� �� �������� ������� �������� �� ������� ���.

�� ����� ���� ���� ������� ������������ ������ ������� �� ��� �������� ��������, ��������, �����, �����. ϳ� ��� �������� ����� �� ��� �� �����: �������� ����������, ��������� ��� ���������, �������� ������� ���������, ������� ���������� ���� ��������� ������.

���������� �� ������� �� �� ����� ���������� ����� ���� ���� ������� � ��������� ������� ��������� ���������� �� ������, �� ������ ������ � �������, ������ ���������, ����������� ������������� � ��������� ����� ���� ���� ������� �� ���, �� ������ ������ � �������.

��� ������������ �������������� ������ ��������, ���������� ���� ������������� ������ ���� ���� ������� ����� � ����������� �������, �� �� ��������� �������� ��������.

���� ��� ������ ������� � ����������� ��������� �������� �� ��������������� ������ ���� ���� �������.

������� ��������, ��������, ������, �����, ����� �� ������� ���� ���� �������, ����������, ��������� �� ������ ���������� ���, �������� ���� �������� �������, �� ������ � ����'�������, ��� ���, �� ����������� �� ������ ��� ��������� ��������� � ������ ������, ����������� ���.

�� �������� ���� ���� ������� ���������� ��������� ���'���� ������, �������� �� ����� ���, ���� ��������� ��������� �� �� ��� �������� ������, ��������, ��������� �� �� ��������.

� ��� ������ ���� �� ��������� �� �������� ��� �������� ������ ������� ������������ ������ ��������� �� �� ��������� �� ������� ����.

������� �������� ��������� �� ������� ������� �� ��������������� ������ ���� ���� ������� � ���, ���� ������� ��������, ������, �����, ����� ���� �������� �� ������������ �������� �� ���� �������, �� ������������ �������, ��� ���������� �� �������� ����� ���, ���� ���� �������� �������, �� � ����� �������� ������.

13.1. ̳��� ����������� � ������ ������ �������� �����

����������� ������ - ���������� �������������� ����� �������� �����, �� 䳺 � ������ �������������� ������ ������� �� ��������� ������ �� ������������ �������� �� ��������� � ��������� ���, ����� � ������� ������, � ����� ������ �������������� ������ �������� �� ��������, �� ����������� �������. ����������� �� ��������������� ���������� ��� ������ ����, ������� �� �������� � ��������� ������� ���������� � �������� �� ������ �����, �� ���������� �� ������������� � ������ ���� ��������� ���� �����������. "������������� ���� ����� - �����������, ��������� �� ������, �� ���������� ����� �������� ����� �� �� ����, ����� �� ���������� ��������� ��������� ����� ������������� ���������� �������� ���������. �� �������� ����������� ��������� ��������� �������� ������� ������� � ��������-��������� ����� ���������� � ����� ���������� �����, ����������� ������������� ���� �������� ���� ����� � ��������, ���� �� �������� �� ������� ��������� � ���������� �����������". ������������ �����������, ������ ������ ����� ������� �������� ���� 5 ��������� 1991 ���� �������� ����� ������ "��� �����������", ���� ���� ������� � �� 1 ������ 1991 ����. ���� ��� ���� ���������� �� ���� ���������� �����������.

³������� �� ��. 121 ����������� ������ �� ����������� ���������:

- ���������� ���������� ������������� � ���;

- �������������� �������� ����������� ��� ������� � ��� � ��������, ���������� �������;

- ������ �� ����������� ������ ��������, �� ��������� ����������-��������� ��������, �������, �������� �������;

- ������ �� ����������� ������ �� ��� ��������� ������� ����� � ����������� �������, � ����� �� ��� ������������ ����� ������ ����������� ���������, ���'������ � ���������� �������� ������� ��������.

� ��. 123 ����������� ������ �����������, �� ���������� �� ������� �������� ������ ����������� ������� �����. ��������� ��������� ����� ������ ������ "��� �������� ��� �� ������ ������ "��� �����������" ��������� ����� ����� ���������� ������ ���� ��������������� ������ ���� ������. ���� � ������������, ���'���� � ������-�������� ��������, ������ ��������������� ���� ������, ������ ������������ ��������� ������ ���������� ����������� �����������, ��� ��� ���� �������� ������ "��� �����������" ���������� ������ ���������� ������������ ������ �����������.

��������� �� ���� ������, ���� ������� ����� �� ���� �����'������ ������ ���� � ������� ����������� ������ ������������ �� � �����, ���� ����������� ��������� ���� ��������� ���������� (�������� � ������������ ������������� ������� Ъ � 190 (1995) �� 26 ������� 1995 ���� ���� ������ ������).

����� � ������ �������� ����������� ������ ������� ���������� �� ������������ ���������, �� �����, � ������ ����, ����� ������ VII �����������, �� ����� � ��������� ������������ ����, ���������� ������������ ����������, � � ������� - ����� ���������� �������� �����������, �� ������ ��������� ������������ ���� ������ � ���� ������������� �� ��������, ��� ����������� ���� ��� ����� 7 ���� � �� ����� ����� ����������� ��������� � ���.

������������ ������ ����� ����������� ����������� ������ �� ���������� ������ � ���������� �������� �� ��� � �������������� ���������, ���������� ���� ������������ ���� � ������ ������ � �����������, ���������� ����������� ������������� �������������� � ���������� ���� � ������������� ������, � ����� ���������� ��������� ��� ���� ��������������� ���������� �������� �����������.

������������� �������� ����������� � ��������� ������� ����'���� ������� � ����������� �� ������������ ���� � ������ ������ � ���� �� ��� ������� ���������� �������� ��������� ������� �� ���������� �������� ����. ����� ���, ������� 䳺��� ������� ������ ����������� � ����� � �������� ������� ��������� �� ������������, ������ ��������� �������� ������������ �����.

�������� ������� ���������� � �������� ������ ����������� � �����������, ����� ������ "��� �����������", ����������-������������, �������-������������, �������������, ����������-���������, ������������-������������ ������������� �� ���� ������ ������, � ����� ������ ������� ������� �������� �������� � �����.

ij������� ������ ����������� ���������� �� ������� ����������� ������������ ������, �������� ������������ � �� ���� ��������� ������ �� ������������ �������� ��:

1) �������� ������������ ������ ����������� ���������, ��������� � ��������� ���, �������� �� ��������� �������, ����� ������������ ���� � ������������� ��������;

2) ���������� ������������, ������ �������� ������ �� ����������� ��������� ������ ���������-��������, �������, ������� ����� � ������� ������ �� �����������;

3) ������ �������������� ������ �������� �����, �������� ������ ������� ���, ������ �������������� ���������.

����������� �������� �������� ����������� � ������ ���� � ������ ������. ��� ����� ����������� �� �������� ����������� ��� ����, �� ���� � ���������������, �� ������� ���� ��������� ������ � ��������� ��� ������������� ������� ��������. ��� ����� ������ ����������� ��������� � ����� �� ����������� ����� � ������� �������� �� ������� �� ������ ����� �������, ��������� �� ������������� �� ����������� ����������, ����, �����, ��������� �� ���㳿, ��������� ����������, ���������� �� ��������� ����� �� ����� �����.

������� � ����� ��������� � 䳺 ������� ������������ �����, �� ������ ��������, �� �������������� ����������� �� ���������� ���������, �������� �� ��������� ��� ������������� ����� ����������-�������� �����. ������� ������������ ����� ��������� �����������, ������� ���� ����� � ����������� ����� � �������, ����� �� ������㳿, ����� � ��������.

��� ���������, �� ���������� ������, 䳿 �� ����������� ��������� ������ ���� �������� � �������� �������. ��� �� ���� �������� � ���������, ���� ���������� ������, ���������, ����� ��� ������������ �����, �� �� ����� � ������� �������� �� �����������, �������� �������� ��� �� ��������� �� ����� ���� ������ ���� � ������ (� ���� ���� � ���� ������ �����������). � ����� ������ "��� �����������" (��. 6) ��������� �������� ���������� �� �������� �����������, �� ���������, �� ������ ����������� ������:

1) ���������� ����� ������������� �������, ��� ������ ����������� �������� ������, � ��������������� ��������� ������� ���� ������;

2) ��������� ��� ������������ �� ����� ���������� ����������� ������ �� ������ �� ������� ���� ������� ������, ��������� �� ����-���� ������ �������� �����, ��������� ���, � ����� ����� ����������� ��'������ �� �� ������;

3) ��������� � ����� �� ����������� ����� � ������� �������� �� ������� �� ������ ����� �������, ��������� �� ������������� �� ����������� ����������, ����, �����, ��������� �� ���㳿, ��������� ����������, ���������� �� ��������� ����� �� ����� �����;

4 ) �������� ������ ���� �������� �������� ������, �� ���� � ���� �� ��������, ���������� ��������� ���� � ����������� � ������������� ������� ������� �� ������������� ���, �� ��������� �� ���������;

5) ���� ������, ���������� ������� ������ �����, ������������ ��� ���� ��������� �� ������ ���� �� ��������.

���� �������� ������ ������ � ����, �� ������ ����� �����������, �� ������� ����� ���� � ����� �� �����������, ���������� �� ������������ ����� ������� ������������� ������.

�� - ������� ���������� ������, ������� �������� ����� ������������� ������ �������, �� ������ ����� ����������� ����� ����, ���������� ������, ���� �� �������� � �������� ������� ������, � ����� ������ ���������� �� ��������� ������. ��������� ������ �� ���������� ������, ������ ����������� �������� ������ ���� �������� �������� ������, ���������� ��������� ���� � ����������� � ������������� ������� ������� �� ������������� ���, �� ��������� �� ���������, �������� � ������ ���� � �������, �� ������ ����� ������������.

������ ��������������� ������ ����������� �� ��������, ��� ���������� �� ������� ������������ ������������ �������, � �� ���� �������� ����������� ���������, �� ���� �� ��� ������� � �������� �����������. ���� �������, �� ����-���� ��� ����������� �� ��������� ������, ������� ������������ ���������. ��� ���������� �����������, ��������������� ������, �� ���� ������� �������� ������� ����, ���������� ��������� ������ ����������� ������ ����� ����������� ����'����� �� �������.

����������� ����������� ������, �� �� ��������� ��������� ��� ������������ ��������� �� ������ �������� ����� � �������������� ���������, ��������� ����� � ����������� ��'������. �������������� ��� ������ ������, �� � ������� ����������� ������������ ��������� ������ �� ������ �� ��������� ���� � ������ �� ���������� �������� ��������������� ������ ����������� ������ ����� ������� �������� �����, ������� ���, �� ��������� ������������ ���� ����������� �� ������ �� ��������� � ������ ������������ ��������� ������.

������� �������� � �������� ����������� ��������������� ���, �� ������ ����������� ��������� �������� �� ��� �������� ������, ���������� ��������, � ����� ������ �������� ����� ��� ���������� �� ������, ��� ���� � ���������� ������ �������� � ����������, ���� ���� ����������� ������� �������� �������. ��� ����������� ������ �������� �������, ������� ��������� ���� � ������ ������, ������ ���������� ���������� ����� ���� ���������� ������������� � ���, �� �� �����, ������ �� ������������� ��������, ��������� �� ������� ��������.

��� ����������� ��������� ������������ ������������ ��� �������������� ����������� ������ ����������� �� ������������, �� ������ ��������� �� �� ����� �������������� ������. ��������� ������ �������� �����, ��������� ���, ������ ������ ����������, ����������-��������� ���������� �� �� ������������ � �������� ����������� � ������� �� ����������� ������ ��� � ������������ ����, �� ������ ������ �������, ����������.

����� � ����-��� ���� �� ���������� ����������� � ����� ����������� ��������� ��� ��������� ����'���� ��� �������� ��������� ������������� ������ ����� �� ����� �������������, ����������� �������.

��������� ������������ �����, ����� ��������� ��� �� ��������� � ������� ���������� ����� � ��������, �� ����������� � ���������� �����������, �� ������ ������ ����-���� ������� ��� ����� ���� ���������� �� ��������.

�� ��������� � ��������� �������������� �������, ������������ ������� ������������ ��������� �������� �������� ������, �������� ������ �������� ��������������, ��������� ���, ������������ ������ ������ ���������� �� ��������� � ������� ������ ����������, �� ��������� �������� ������� ��� .������� �������, �������� �� �� �������� �������� �������� �� ����� 䳿 ��� �������� �� �������� �������.

� ��� ��������������� ���� ������ � ����� �� �������������� �������� ���������� ����������� ������ ���� ��������� ���������� �������� ��. 86 ����������� ������ �� ������ 12, 19 ������ ������ "��� ������ ��������� �������� ������" (������ ��� ������ �������� �������� ������ �� �����������) ���������, �� �������� ������� ������ �� �� ����� ���������� �� ������ ����������� � ��������� � ��������, ������������ �� ��������� � ���������� ������� �� ������ ���������� ���������� ������������� � ���, �������������� �������� ����������� (��� ������� � ��� � ��������, ���������� �������, ������� �� ����������� ������ ��������, �� ��������� ����������-��������� ��������, ������� � �������� �������, ������� �� ����������� ������ �� ��� ��������� ������� ����� � ����������� : �������, �� ��� ������������ ����� ������ ����������� ���������, ���'������ �� ���������� �������� ������� ��������, � ����� �� ������ ����������� � ������ ���������� ������� � ���������� ����������� �������.

���������� ������� ������������ ��������� ����� ������ � ��������� ������ ����������� � ��������� �����, � ����� ������ �������������� ��������� � ����� �� �������� ������ ���������� ������� ����������� � �������� ���������� �������. ����� � ��� ����������� �������� ��������� ������� �� ������ �����, ������� �� ����� ����������� ������, ����������� ������ ��� �� ����������� ��������.

����, �������� �� ������������� ���� � ������ ����� �������� �����, ����������� ��� ���� �������� �������� �� ������ ������������ ������� ���� � ������ �������� �� �������� ������� �� ������������ ��������, ����������� �������� ������������ �����.

13.2. ������� �����������

�������� ������� ����������� ��� ���������� � ���� ��������. ��-�����, ���� ����������� �� ������ ���������� ��� �� �������� ���������, � ���� ��������� ��������� � ������������� �������� �� ���������� ���� ���������� ������� �������. ������� ����������� ���������� ��������� ��� ��������� � ������� ��������� �������, �� ��������� ������ ���� � ������ ��������, �������� �������.

�� ������ ��������� ������ ���������� ������, ������, ������ �� ���� ����� ������ ����� �����.

��-�����, ������������ ��������� ���� �������� ����� �������� �����������. �� ��� ���� ���������, ��� ������������ � ��. 121 ����������� ������ �� ��. 5 ������ ������ "��� �����������" �������, ����������� �������� ���������� �������� �� ������ ������ ������� ������� �� ����������� � ������������� ������ � ������� ������������ �������. �� ����� ��������� � ���������� ���������� �� ������ ������ "��� �������� ��� �� ������ ������ "��� �����������".

���������� �������� � ����������� ������������ ��� ��, �� �� ����������� �� ���� ���� ��������� ��������� �������, �� ������������ ������������ ������ �� ������� ������ "��� �����������".

ϳ��������� ���������� ������������� � ���. ����� � �������� ������� �������� ����������� � ���������� ���������� ������������� � ���. ������������� ��������� ��� �������� ������ � ��� ������������ ������������ ��������� ����� ����� ������� ������� ������� ����������� ���������� ���䳺� ������������ �������.

�������� ������������� �������� � ���������� �� �������� ������ � ���, � �������� ��� ��������� ����������� ���� � ��� �����. ������ ��������� � �������� ������� � ����� � ������������ ������ ���� ��������. ϳ��������� ���������� ���������� ������������� � ��� - ������� ������� ��������� ����� ���������, ������������� ������ � ���������� ������������ ������� ���� �� �������� ��������. ��� ���������, �� ��� � ����������� �� ��� �������� ����������� ����� ����� ���� ��������, ��� �������� ������ �� ��������� ����� � ��������� ����������� ���������� ��������.

� �������� �� ���������������� �������� ����� �� ������ ������� ��� ����������� ����� ��������� �� ��� �������� ����������� ����� � ���. ��� ���������� ������ �� �����������, � ������ ��������� � ������ �������� ����� �� ����� ���������� �������� ������. � ������� ����������-�������������� ������������, ��� ��� ��������� ����������� �� ���� � ������������ �����, �� ��������� �� �����������.

������� ����������� �� �� �� �������� ����������� ����������� ���������� ���������� ������������� � ����� ����� (�� �������� ������ ����������� � ������� ������ 2003 ���� ��������� �������� ������������� �� 96,6 % �����, ����������� � ���� �������� � �� ������� �� ���� � �������������� ���������� �� ����������� ��� ����'������ ������� ��� ������������ ���������� ������ ��������� ���������, ����� ��������� �� ����� ����� � ������� 3,4 % ����� ��������� �������������, �� ������ 3,3 ���. �����) � ��'���� � ��������� ���������� ����������� ��� �������� �� ����� ���������� ����������. ��� ����������� ����, ���� �������� �������� � ���� ���������� ������ � ����� ���������� �����, ��������, ���� ��������� �� ����������� ��������� ����'���� ���������� ���������� ������������� ���������� � ����� ���������� �����, �� �� �������� ���.

�������� ������������� ������ ���������� ����� ��������� ����� � ������� ������� ���� � �������������� � ���������� � ��������� (������������) ���� �����. ������� ���������� ������������� ������ � ��������� �� ��������� � ����������� ����� ����� �������������� �������� ��� ������������ ������� ������, �� ���� ������� �����, ��� �������� �� ��� ��������. "��������, �� � �������������, �� �����'������ ���������� ��������� ��� ����� ������� ��������������, � ����� ���������, �� ���������� ���� ���������� �������������. ������ � ��� ����� �� ����� �����������, � ������ ���������, ����'���� ����������� �� ���������, �� � �� ��������������".

� ���, ��� ���������, � ��� ���������� ������ ��������� � ���� ����� - ��������� ��� ���� �����������, ������� ���� ��������� ������� ������������� �� ����� � �������, ��������� �� ������� ����������, � � � ����� ����������� �������, ������������ ������� ������� � ������ �� ����� ��� ������� �������. ����� "�������� �������������" ����� ������������ ����� ��� ������������� �������� ���������.

�������� ���������� ������������� � �������� ������ ������� �� ���������� �������, ��������� ���� �����, ������� �� ����, �� ������� ������, � ��'���� � ��� �� ������� ����� �����. ϳ��������� ������������� � ���, �������� ����������� ���������� ��������� �� �������� �� ����������� �� ����� ������������� ���������, �������� ���� � ������������� ������� ������, �������� ����� �� ������ � ����, �� ������� �������� �������.

��������� ��������� ���� ������ � ������� ���������, ����������, �����, � ��������� �������� �������� � ������� ������. ³� ��������� ����� ������ ���� �������� �������, ���������� � ������������� ��������.

� �� �������� ������ �������� ������, ������, �������������� ���������� ���������, ��������� ��������� � ������� ����������� ��� ���������. ��'��������� � ����������� ��������� � ��� ����������� ������������ ������� ��������� ��� ��������� ���������� �� ���������� ���������� �������������, ���� ��� �������� ������� �� ������������ ����'�������� ��������� �������������, �������� � ���� �������� ������ ������.

������� � ���������� ������� ������ ������� ��������� ����� ��� ������ ������, ��������� ��������, �� ���� ����� ������ �� �� ���������� ���������� ��� �� ���������� � ������������� ���������� �� �������� ����������� ������. ������������ � ���� ��� � � ������ ���� ��� ������������� ���, �� ����� ������� ��� ������, �������� ���� �������� �� ������ ������ ���� ���������� � ����������, ���������� �� ������������ ����� ���������, ����������, �����, �������� ���������� �'������� ��������� � ���� ���������� � �������� �������� ������ �� ������� �񳺿 ��������� ������.

��������� ��� ������ �� ������������� �� ����'������ ������������ � ��������� �����, ���� ������ �������� ����������� � ������, ������� ��������� �� �'��������, � ����������. ³����� �� ������������� ������, ��, �� ����� ���������, �������� �� ���� �����������. ����� ����� ������������� (��. 264 ��� ������) ��������� ����'���� ���� ���'������ ���������� �� ���� ������������ ��� ����� �������� ����������� �������� ������ �� ����������� �������������.

ϳ��� ��������� ����� ������ �������� �����'������ ����� � ������������� ������� ������� ������ ���� ����������� �������, �� �� ���� ����� ���� ����, ��������� ���� ������� � ���� ���������, ���������� �����, ���� ���� �� ������� ������� ������� �� �������� ��������� �����, ��� ���� �������. ��� ����� ����������� �� �������� ������� ������������, ��������� �� ����, ������ ����� ������� ���� �� �.

����� �����, ���������� ���������� ������������� - �� �������� ����������� � ������������ ����������-������������� ������� ������, ��� ���������� � ������ �������� ������ �� ����������� ���� ����� � ������� �������, �������� ������������� ���������, ������������� � ������������� ������.

�������������� ���������� �������� ����������� ��� ������� � ��� � ��������, ���������� �������. �������������� ���������� �������� �������� ��� ������� � ��� - ���� � �������� ������� ������������ ������� ���� � ������ ��������, �������� �������� �������. ������� ������� ������� ���� � ������ �������� ������ ������������. ������ ��������� � ����� � ���������� ������� ������������ �� ���������� ��.

������� �������������� �:

- ��������� �� ���� � �������� ��� ������� ��� ������ ���� � ������ ���� �����, ������������� ���� ���, ���� ��������� ���, ���� �������� �������� �������, ��� ��� �������� ����������� �������� ����, �� �� ����� ������ � ��������� ���;

- ������ � ������� ������ �����;

- �������� ������������, ����������� ������� �� ����� ������ ��� ����� ��� �� �������� �� �������������� �����������.

������ �� ����� ���������� � ������ ����, �� "������� �������������� �������� ����������� ��� ������� � ��� � ��� ��������� �����". �� �������-������������� � ������������-������������� �������������� ����������� � ����� ���� ����� �� ������� ������ (�����) �� ����. �������� ������ ���� ������������ � ������� ��������� ����������� �������� ��������� ������������ ������ ������� �������� ��������� ��'����, � ����� ����������� ���������� ������� ��������� �����, ��������� ����� ����������� �� ��� ����������� ������� ����� ����.

����������� ����������� �������� ����������� �� ������� � ��� �� ���� �������, ��������� �� �������������� ����� ���������, �� � ������������� �� �� ��������� �����������.

���� ����� ����������� �� �������� ��������� �� �����, ������� �� �� ����������� �������� ��������� ����� �� ������ �����. � ����� �� �����������, ��������� �������, �� 䳺 �� ����������� �������, ����� �������� � �� ����������� ����� ��������. �������� ��������� ������� ������� ��� �������������� � �����, ����� ���� ��������� � ���� ���������� �������������� � ����-��� ���䳿 ����������� � �������, ������������� �������.

����� ��������� �� ����� �������������� �������-������������� (���� ������� ���� ������ �����), ������������-������������� �������������� (���� ������� ���� �������� �����), ������ ������������ ������, � ����� �������������� �������� ������������ ��������� ������. ³� �����'������ ����������� �� ����� ��� ������������ ������� ���������� ���� ��������, � ����� ������������ �����, ������� ������, ��������� �����������, ��������� � �����������, ��������� ������������� ����� ��������, �������� ������ �� ��. ������������ �������� ����������� �� �������������� ��������� �������� ����. ���� ���� �������� ��. ������ ����, �� ��� ������ ��� ���� ������� ���������� ����'������ ������ ��������� � ��� ��� ������� �������� � ����� ��������� ���������� �� ����� ����'����.

������������ ��������� ��������� � ��� �������� ���� ����������� �� ��������� ����� ���, �� ��������� ����� � ������� �����. ���, �������� �� ���� ������� ������, �� ����� �� ���� ���� ����'������ ���������� ������, �� �� ���� �������� ������ �����, � ������ ���� �� ������� ��������� ����������� �� �� ���������, � �� �����, � ��������� ��� ����'������ �����.

���������, ������� ����� � ������� � ���� �� ������ ��������� ����������� �� ���� �� �������� ���� ��������� ���� �� ��������, �� �������� �����. �������� �� ������� �������������� � ��� ���� ���, ���� ���������� ������������ ����� ������� �� ����������� ���� ��� � ����� ������ ��������� ��������� ��� ������� �� ��������� ����� ��� ���������� ����������� ������������. ������ ���� �����������, ��䳺�������, �������� 䳺�������, ������� ������� �������� ������� � ���, ������������� ��� ��������, ���� ���, ���� ������, ����������, ������ �� ������������, ������ ��������� ����� �� �������� �������������� �� ��������� ������������ ������� ����'����.

�������� �� ����� �������� ����� �� �������������� ���� � ��������� �������. �������� ������� ������ �������� �������, �������� ��� �� �������� ����� � ���������� ��������� ������, ��������� ��������� � ���������� �� � ���������� ������������� ��������� � ������� �������� �������� � ���������� ����. ����� ������� ���� ������� ��� �������� �� ����� � ���� ��������, � � � �������� ��������� ���������, ���������, ������ ��������� � ���������� ������������.

�� ������������ ������ �� ����� �������� �������� ���������. ���� �������� � ����������� ����, �� "�������� �������" � ��������� ��������, � ������� ����������� ������� ��������� �������, ����������� �� �����, �� ������ ����� ������ �����, � ���� ���� �������� �� ���� �������� ��������� ����������� ��� ����� �������� �������, ��������� � ������� ���� ����������� ������� ������� �� ������� �����, ������������� �������� ���������� ������� ������� � ������ ���������.

���������� �������� ���� �������� � ����� ������ �� �������� �������� ���� ������ ������� ���������, ������� � ����������� � �������������� ������ ������� ����������� �� ������������ �� ��������� ������� ������ ���������� �������������� ���� ��������, � ���������� ���������-����������: ����� ������� �� �����, ������, ������� � ������ ����� �����, �������� �����, �� ����� ��������� �������, � �� �������� �� �����������, ����� �������� �������� ����.

³������� �� ��. 290 ٲ� ������ 1963 �. (��. 292 ��� 2004 �.) �������� �� ����� ������� ���������� ������� �� ������ ����, �� �� ������� ������� ����, ���� �� ���� ������ � �����. ϳ�������� ��� �������� ����������� ������� ���������� ����� � ��. 320 ��� ������ 1963 �. (��. 324 ��� 2004 �.) � ����������� ������������ ����� ���� ������������ ����� �� ��������� ���� �������������� �����.

����� ����������� ������������ ��������� ����������� ��. 29 �������������� �������������� ������� ������ (��� - ���)2. ���, �������� ���� ������ � ������� ����� �� ���� ��������, � ����� ���� �������� �� ���� ���������� � ������, �������� �� ������� ����� ���, �� ����-��� ���䳿 �� �������� ��� �������������� �������� ����������� ��� �������. � ����� ������ � ������ �������� ���� ������ ����������, ��������� �������, ������� ��� �������� ������ �� �������������� ����������� ��� ��������� ��� � ����� ������ � ������� ������, �������� �� ������� ����� ���.

� ��� ��������� ������������� ����� ������� �����, ������ ���������� � ��������� ������� � ���� ������, �������������� ���������� ������� ������� � ������ ��������������, ���������� ����� ������ ������� ��������.

��� ���� ������ � ��� �������� ����� �������� ��������� ������������� ��� ��������, � � �������� ������� - ����� � ����. ³����� ��������� �� �������� ��� ������ �� ��������� �������� ����� �������� ����'������ ����� �� ���. ³����� �������� �� ������, �������� ���������� � ��������� �������, �� ��������� ��������� ����� ����������� ����� � �������� ����'������ ����� �� ���.

����, �� ����� �� ��������� �������, ������������ ��������� � ������� ����� ������������� ����� ������������ ���� ���������. �������� � �������������� ��� �� � ������������� �������, �� ������� �� �������� ����� ������������� ��������������� ������ - �����������, ���� ��� ��������� �������� �� ����� ������, � ���� �� ������ ������ �� ����� ���������� ��������� ������ �������� �������������� �������� � ���.

������ �� ����������� ������ ��������, �� ��������� ����������-��������� ��������, �������, �������� �������. ������ �� ����������� ������ ��������, �� ��������� ����������-��������� ��������, �������, �������� �������, ����������� �� ������������ ������������� �������, ��������� � ��������� �������, �������� ���� � ���������� ��� ���, ��������� ��������� ����������� ������, �������, ����������� ��������� ����������� �������� �����. "������������ ������� - �� ���� ��������, � ��� ������� �� ������ ����-�� "������" ���� �������� (���������, ��������, �����������, �����������). � ��'���� � ��� ������������� ������ ��� �� ���� ������������, � ������������� �������������� ���������".

��������� ������������ �������� ����������� ��� ����� � ���������� �������� ����������, �������, �� ������� �� ��������� ��������. �� ���� ������� �������� �� ����� ������ ���� � �������� �������� ��������, �������, ��������� �� �������, ������������ ��'��������� �������� ���� ���� � �����, ������ ������ ��� ������������ �� ����������� � ��������� ������. ������� ������������� �������� ����������� ����������� � �����䳿 ������������ ������� � ����� ����� � ���� ��������� ������ � �� ��������� ���, �� ����� ���������, �������� ������� ������������ � ��������� �������������� ���� ��������, ������������ �� �������� ��������, ������� ������ ��������� � ����������� ������ �� �������������.

������������� ������ �� ����������-���������� �������� �������� �� ��������� �������� ������ �������� �����, ������ ������ �������, ������������ �����, ��������� �������� ������� ������, ������ �������� ��������� ������, ������ � ������� ���������� ������������ ������ � ������ ��������� ��������.

����������� ���������, ��������� ����������-������������� �������������� �� ������ ������������ ������, �������� �� ������ �����������, ������ �������� �����, ������ ������� � ��������� �����, �� ��'����� ������������� �������� "������ ���������� �������". � ��. 227 ��� ������ ����������� ��� ������������: �������� ����������� �����, �������� �� ����� ��������� ��� ������ �������; ���������� ���������� � �������������� �������� ������ � ���, �� ��������� �������; ���� ��������� ������� ��� ������������ �������; ������������ ������ � ���������� ������� ������ �� ��� ������������ � ������� ����� ����-��� ������; �������������� ���������� ������� ������ ��; ����������� ������ ������������ �� ���������� ��������� �� ������ �� ���������� ������; ���������� ����������� ����� ������� ������������ ������� � ��������� ���� ����������� ����������� ������������; ��������� ������ �� ������ ������� � �������� �� �������; �������� �����, ��� ��������� �������, ��� ������� �� ���������� ������� ������� ��� ������������ �������, ���� ���� ��������� ��������� ������ �� ��� ������������ ������; ��������� ���������� ������ ��� ������ �������� ��; �������� ��� ��������� ����������� � ����������� �������; ������������ �������������� ��������; ����������� ������ �� ����.

�������� �������������� ������� �� ����� ������������ ������ ������������� �������� ����� �����������. �� �����, �� ��� ����������� ����������-��������� ��������, ������� �� ������������ ������� �������� ���������, � ����� � ������ ��������� ����� � ������ �������� ��������, ���������� ������������ ������ �� ������ �������� (����� �� �������, �������������� ����� ����).

ϳ� ��� ��������� ����������� ����'���� � ���������� ������� �������� ���� � ���������� ��� ������� �������� ������� ������� �� ���, ��� �� ����� �� ����������� ���� ������������ � �������� �������� ���� ��� ���� � ����� �����: �������� ���������� ������; ��������� � �������� ���������� ������; ����� ���������� �� ������� �� ���������.

������� ���������� ������� �������� �������������� ����������-������������� �������� ������. ������������� ������ �� ���������� ���� ����������� � ����� � ������� ������������ ���� �������� ������������ ������� (�����������, ��������������, ����������, �����), ������������� ������������� �� �������� ������. ��������� ��� �������� ����� �� ��������� ��� �������� �������� �� ������������� ����������� �����. �� ��������������� ����������� ��������� ��������� ��������� � ����� ��������� ��� ������� � ��� ������� ���������� ������ �����, ��������������� ���������� ������, ������ ����� �� �����. ����� ����, ����� � ������� ��������������� ���� ������ ������ �������� ���������� ��������� ��� ��������� ���������� ������ ���� ��������� �����.

������ �� ����������� ������ �� ��� ��������� ������� ����� � ����������� �������, � ����� �� ��� ������������ ����� ������ ����������� ���������, ���'������ �� ����������� �������� ������� ��������. �����������, ��������� �� �������, ��������� �����������, � ������ ����, ��������� ����������� ����������, �������������, ���, �� �� ������� ���� ����������� � ����� ��������� ��������� � ������ ������, ��������� �� ����������� ���, � � ������ - ��������� �������� ������� ��� ��������� ������� ����� � ����������� ������� � �������, �� ������������ ���� ������ ����������� ���������, ���'���� � ���������� �������� ������� ��������.

��� ������ ������������ �������� ������ ����������� �� ����� �� �� �������� ���� ���������, ��� � �� ��������������. �������� �� ����� �������� ��������� �������� ����, �� ���� ����������� �������� ��������� ��������, � � ������� ������ �� ��������� �񳺿 �������� ���� ��������.

����� � �������� ������ ����������� ������� ������ ��� ����, ��� �������� � ��������� ���������� ������; ��������� ���������� � ����� ��������� ��������� � ������ ������, ��������� �� ����������� ��� ��������� �� ������, �� �� �������� � � �������, ������������ �������; ���� ����������� ���������� ������������ ������� ���� � ����'���� ����������; ���� �������� ������������� ��� ������-���������� ��������� ���������� �� ������� ���������.

��������� ������� � ���������� ��������� �� ��� ����������� ��� � ����� �������� ����������, ������������ ��'�������, ����� ���������, �� ��������� ��������� ��� ������ ����������� ���������, �� �������� ���, ���������� ������������� ����������-���������� �������������� ������� �� ���� �������� ��� ��������� ��������� ������� � ��� ���������, ���� ���� � ��������� ���� ���� ����'����.

����� � ��. 11 ����������-����������� ������� ������ �������� ��������� �������� �: ��������� ����������� ������ � ������ ��������� ��������, ���� ����������� ������ ���������, ����������-��������� ���������. ������������� ������ �������� � �� �������� ��������� ��������: ������ ����, ������� ������, ������ ������, ����������� ����������, ����������, � ����� �� �������� ��������� ������ �� ������� �������.

����������-��������� �������� �������� �� ����������-��������� �������� ��������� ���� (������� ������) � ����������-��������� �������� ��������� ���� (������� ������).

������� ������ �������� �� ������ ����������, ���������� � ������������� ���� �������.

������� ������ ���������� ���� ������� �������� �� ������ ���������� ���� ������� � ����������� ������� �������� � ������ ���������� ���� ������� �� ���������� ������� ��������.

�������� �� ����� �������� ������������. ³� ���� � ����-���� ��� ��������� ��������� �������, ��������� ���, ���� ��� ��������, ����������� � ���� ����������� �� ����������, ��������� ���������� ������ ������ � ������������ ����������� ���� ����������� ���.

���� ����� ������ ����� �������� �� ��������� ��� ��������� �������� ����, �� ������������ ����� ����������, ���, ������ �� �����, ���������� � ���, ���� ���� ����������� �������� ������. ³� ���� ����� ���������� �� �������� ��������� ��� ���������. �������� �������� �������������� ������� ��������� ������������ ���������, ��������� �� �����, ��� ������ ���������, ��� ������� �������� �� ���� ���������� � �������������� ���������, ��������� ��������� ����, �������, �-�� �����, ���� �����������, �� ����� ��������� ��� ����� �� ����� ��� �������� ������.

�������� �����'������ ��������� ��������� ��������� �������� ���������� ������ �� � ����� ��������� ��������, ��� � �� ��� ��������� ����� ������ ����������� ���������, �� �� �������� ���.

������������ �������� ����������� ��������� ���� ���������� ������� �� ���� �������� ����������, �������������, ���������� �� ����������� ��� �� ����� ��������, � ����� ���, �� ���� ����������� ������ ����������� ���������, ������� � ��. 45 ������ ������ "��� �����������". ��������� ������������ ���� ������� ���������� ����� �� ��������� ������� ��������� ���������-�������� ���� � ���������, ������� ̳���������� ����� ��� ����������� � ������� �����, ̳��������� ����������� ������ ���������� � ��'��������, ����� �������� ������� ��� ���, �� ��������� ���������� ��� ��'������� � ����-��� ����.

������ �� ����������� � ������������� ������. ��������� ����� ���� ������� � ��������������� �������� ������ ��������� �����, ��������� � ��������� ���, ��� �� ��������� ������� ����������� ������ �� ������ �������.

����������� ������� ������ �� ����������� � ������������� ������ ����'��-������� ������, �������� ̳����� ������, ����� ������ ��������� ��������� ����, ������������ �� ������ ������������ �������� ��������� �����, ����������� �������� ������� ���, ������������ ������������, ������������, ���������� �� ������������ ��������� �� ���� ��������, ��������������� �� ���������.

� ����������� ����� ��������� ����������� �� ����������� �������� ������ �� ����������� ���������-����������, ���������, ��������� ���� � ������ ��������, ������������������ � ����� ���� ����, ���� �� �������� ���������� ����, �� ���������� �������� �������� � �������; ������������� ��� ������� �������� �����, �������� � ������ ������� �������� �����, �����, ��������, ����� ���������� ������, ������� �����, ������'�, �����, �������� ����; ����������������� �������������.

������ ����������� ��������� � ���������� �������� �� ��������� �������������, � ���� ��������� ������������ ������� ���������, �������� �� �������� ����� ���������� ������� �� ��������� ������� ��������, ���������� �� ��������� ��������� ���� �� ���. ��� �������� ��������� ����������� ����������� ����������� ����������� ������� ��������� ������ �������� ������������. ���� ���������� ���� �������� ���������� ��������� ������, ���������� ��������� �� ����������� ������� ������������� �� ����� ������ ��� �������� ������ � ����, �� ������� ��� ���������� ������.

�������� �� �� ����� ������������� ������� �� �������� ��������� ������, ������� ������ �������� ��������� �� ��������, ���������� � ������������ ��������, ���� ���� �� ���������� ������� �������������. ��� ���� ������ �� ������������ ����� ��������� ������, �� ����������� � ������ ��������, �������, ������� �� ���������, � ����'�������� �� �������� � �������� ������, �� �� ������� ������.

ϳ� ��� ��������� ������� �� ����������� � ������������� ������ �������� �� �����:

������������� �� �����������, �� ��������� ������� ������, ������� �� ��������� ������ �������� ����� �� ������ �������� ��������������, ��'������ ��������, ���������, ������� � ���������� (��������� �� ���� ��������, ��������������� �� ���������), �� ��������� ������, ������� ��� ���������� ����������;

���� ������ �� ��������� � ��������, ���������� ��� ���������� ��������, � ���� ���� �� ��������� �������, � ���, �� .������ ���������� �� ��������� ������� ��� ������������ ����������;

�������� �������� ������� ���������� ��������� � �������� ��� ��������, ������ ���������� ������, � ���� ���� ���� �������� � ������� ��������� ��� �� ����� ����������, ��� �������� ������, ���'������ � ���������;

�������� ��� �������� �������������� �� ���� ���� � ���������, ���������� ���������� ��� ���� ��������� � ������ ���� �� ������������;

�������� �� �������� � ����������� ������ ���������� ��������, ����� �������� �������������� � ������������� ���������, �������, ���������� �� ����� �������� (��������� �� ���� ��������), � ����� �������� ���������� ��� ���������� ��������, ������� � ����������� ���������;

��������� ��������� ��� � ��������, �������� �� ��� ����� �� ��������� �������� ���� �������� ������.

��� ���������, �� ��������� ���������� �������������� �������� ����������� ��� ������� � ��� ������ �� ������� ��� �����������, ��������� ������� �� ����������� � ������������� ������. �'������� ��������� ���������, ������ ������ ��� ����������� ������� ������� �� ��� �������� �������� ������ (�����) �������� ����, ���� ����� ���������� ������� �����. ���������� �� ������������ ������� ������� �� ����������� � ������������� ������ ������������ ���'��� � ����������� ����� ��������� ������, �� �������������� �������� �� ����������� ������. ��������� �������� ��������� ������� �������, �������� ������ �'������� � ������ ���� ��� ���������, �� ������������� �������� ���� ������ � ���� ������, ��������� ������, �������� ��������� �����������, ��������������� ������, ������ ��������� �����, �� ������������ ������ ���� ����������, ���������� �������� ����.

� ��'���� � ��� � ������ ����������� ������ ����������� ���� ������� ��� �������������� ���������. ������� ���� ������ ����������� � ������� �� ����������� � ������������� ������ � ������ ����������� ������ ���'����� � ����������� ������������� �������, ���������� ������������� �������. ���������� �� ������������� ��� ��� ��� ����������� ��������� ��������� ���������� ����� ������ ������������ �������� �����������, �������� ��� ���� � ���������� ������� ���� � ������ ��������. ������� � ������� �����������. ����� � ����������-������������� �������������� �������� ������� ��������� ����� ����������� � ������� ��� ������� ����� ����� �� ������'� �����, ������� ����� �������, ������� ����� ���������� �������, ������� ����� ������� �����������, ������� ����� ������� ���� �� ������������ ����������, ������� � ���� ������������ ������� �� ���������, ������� ����� ���������� ������ �������� �����, ������ �������� �������������� �� ��'������ ��������, ������� � ���� �������� ��������, ������� ����� ����������, ������� ����� ������������� ������� ������� �������� ������ �� ����. ��� ����, � ��� ������� ��� �������, ������ ���������� �������, �� �������� �������� ����������� ���������, �������� �� �. 1 ��. 9 ������ ������ "��� �������� ������" �� �������, ������ ���� �������� �� 1-3 ������� �����, ������������ �������������� ������ �������� ������� ��������� ����� �����������. �� ���������� ������������ ��������� ������, ���� ����������, ��������� ������ �� ���������� �� ��� ��������� ����� ����������� ������ ����������� � ���� ������� (��. 112 ��� ������).

� ���������� ���������� ������, ���������� ��������� ��������� ���� � ������ ����� � �������� �������� ������� � ����� � �������� �������� �������; � ������������ ��������, ��� �� ����� ���������� �� ��� ������������ �������� ����� � �������� �������� ������� � ������ �����; � ��������, ����������, ������ - ������ ����� �� �����.

�� ������ ��� ����������� ������� � ����������� ������ �� ������ ����������� ������ ���������, �� �������� �������, ���� ������� ����������� ��������� �����, ������������ �� ������� �� ���������, � ���� ����� ������������� �� �� ������� �� �������� ����������.

³������� �� ����������-�������������� ������� ������ �� ��� ��������� �� ���������� ������������� �������� ���� ����������; � ��'���� � ������ �������; �� ��� ����'������ ����� ��� �������� ��������� �����, ������ ������, ��� �� ������� ���, � ����� ������� ���������� �������������; � ��'���� � ����������� ��������������, ��������� � ���������; � ��'���� � ��������� ����� �� ������ �� ����� ������� ����� ���������, ���� ���� ���������� ������ ����������� �� ����.

��������� �����, ��� ������ ����� �� �����, ������� ����������, ���� ���� ��������� ��� ������ ������ � ������� ������� ���� �� ������ ���������. ����� ��������� �� ������������ ���������� ������� � ������� ��������� �� ���� ����������, �� �������� ����� �� ������ �������� �����. ����� ���������, �� ���������� �������� ��/��� ��������� �������, ��������� ����� � ������� ��������� ��� ���� ���������� � � �������, �� ����������� � ��������� �������� ��������.

������ �������, ����� � ������ ��������� �������������� ������� �� ����������� ������ ������� ����������� �������� ���, �� ����������� ���������, ��������� ��� ������������ ���� ������ ������ �������, ������ �������� ����� � ��������� �����. ����� ������� �������� ������������ ���� ������������� �� ������ ������ (�� ������� ������������ ��������), ���� ���������� ��������, �� �� � "�����������" �������, ������, ��� ���� �������������. ���� ������� ��������� ������������ �������� ��������� �� �������, �� �������� �� ����������-�������������� ������������, � ������ �������� �� ������� ����������� �� ������, �� ����� ������������ �������� �� ����� ��������� �������������, ������ �� ���������� ������������ ��������� ������ (���������, ������������ ���������� ������ �������� ���� �������, ������������ ���������, ������������� ���������, ��������� ������������ ��������� ���������� ������, ������ �� ���� ��䳿 ����).

��� ���������� ���� ������� �����������, �� �� ��������� ����������� �������� �� ������� � ����������. ����������� .�������� ������ �� ������������ ���� ��������� ����������� �������� �� ������� � ���������� ������ �������� �����, ������ �������, ��������� �����, ����� ������ �� ����� �������������� ������. ��� ����������� ����������� ��� ������, �������� ������ ������������ ������, ��������� ������ �����, ������� ���������� �� ���� ��������� ����������, � ����� ���� ������ � ���������� ����� ��������������� ������� �� ������� � ������������ ���������� � ��������� ��� ����������� ������.

13.3. ������� ����������� �� ���������� �� ������

������� ����������� ������ ����������: ���������� ����������� ������, ����������� ��������� ��������� ����, ��� ���� � ����������� (�� ������ ��������), ����, ������, ��������, ����, �������� �� ��� �����������, ������� ����������� ������, �������� ����������� ³�������-�������� ��� ������ (�� ������ ��������), ������� ����������� �������� (�� ������ ������), � ����� �������� �������, �������-������ �� ���� ��������.

³������ �����������, �� ������� �� ������� ����������� ������, �� ������ ��������� ������������ ��������� ������ - ��������� ��������� ��������� ��������� ����������, ��������� ��� ������������ � �������� ����� ������, ������������ ������� ������ �� ����� ��������� �����������.

� ������ ������ ����������� ���� ��������� ��������� (�� ������ ��������), �� ���������������� ��������� ����������. �� ����������� ����������, �� ������� ���������� �������� ���� ����� ������������ ������� ���������� ����, �� ���������� �������� ������������, �������� ��������������, ����������, ����������� � ������ ������� �� ����������� ����������-����������� �������������.

���������� ����������� ������ � ����������� ������� ������� �����������, �� ���� ������ ����������� �������� ������, ���� ���� �������� ��� ���������� � �������������� ������� �� ��������� ��������� �������, ���������� ������������ � ������� ������ "��� �����������".

³������� �� ����������� ������ ���� �������� �� ������ �� ������� � �� ��������� ������ �� ������ �������� ���� ������. ����������� �������� ������ �� ���� �� ���� ��� �� �� ������� �������� ���� ������ ��� ���� ���������. �������� ���� ���� ��������� ������� ������������ ����������, �������� ���� � ���� ��������.

������������ ��������� ��������� � ������ ����� � ���:

- ��������� ������, �� ���� ���� ����������;

- ����������� ���������� ��� ������������ �� ������ ������'�;

- ��������� ����� ���� ����������;

- �������� ������� ���� ������������� ������� ���� �����;

- ���������� ���� ������������;

- ������� ����� ��� ��������� � ������ �� ������� ��������. ����� ����������� ������������ ��������� �� �������������� ���� ��������� - �'��� ����.

����������� �������� ������ �������� ������ ������ ����������� � ������� �������� �� �� ��������, �������� ������� ����������, ���������� ������������ ��������� ������, �������� ����������� ��������, ��������� ����������, ����� ���������� ���������� ����������� ������, ��������� ��������� �� ������ ���������� �������������� ������ �����������, ��������� ����� �� �� ���������, �������� �� ����������� � ��������� ����� ��������� ��������� ���� ��������� ��������� ��������� ����, �������� ���������� ��������� ��������� ��������� ����, ��������� ��������, ��� ���� � �����������, ���� ����������, ������, ��������, ����������, � ����� ���������� �� ��� ����� ���������.

³������� �� ������������� �� ������� ������� ���������, ���������� � ��������� ���������, ������ ����������� �� ����� ����������. ������ �������� � ��, �� �� �������� �� ������ ������ ���� ����'����� ��� ��� ������ ����������� ������, �������������, ��������� ��������� �� ����������.

��������� ���������� ����������� ���������� ������ ���������, ��������� �� �����.

� ���������� ���������� ������, ���������� ��������� ��������� ����, ������������ ��������, ��� ���� � ����������� �� ���������� �� ��� ������������ ��������� ����㳿. ������ ���������� ����������� ������ ��������� � ����� ������������ ���������, ���� ������� ����������, ���������� ���������, ��������� ��������� ��������� ���� � ������ �������� ������� ���������� �����������. ������������ ����� ����㳿 ���������� ����������� ������ ������������ ������� ������������ ���������. ������������ ����� ������ ���������� ��������� ���� ��������� ����������� �������� ������ �� �������� ���������� ���������.

����㳿 ���������� � ��������� �������� � ����������� ����������� ������� �������� ���������� ���������, ����� ������������, �������� ������ �����������, ��������� ������ ������������ ��������� ������, ������ �������, ������������ ���� �������������� ���������, ���������� ����������� �������� �� ����� ���������� �����������.

�� ��������� ������ ������ ������������� ����������� �� ��������� �������� ���������, �������, ������ ���������� ���������, ������� � ��������, ���������, ������� � ����������, �� ��'������, ����� ��������� ��� � ������� �������� �������������.

г����� ������ �������� �� ����� ���������� ������ �����������. � ��� ����������� �� ���������� � ����㳺� �� ��������� � ����� ��� ������, ��� �����'������ �������� ��� �� ������������ ���������� ������. ����� ����㳿 ������ ��������� ���� �������� ����� ������������ ���������� ������, �� ���� ���� �������� ��� �������� ��� ����������� �� ����㳿 ���������� ����������� ������.

������� ������ ����������� ���� ��������� ���� ���� �� ����� ������� ���������� ������. ���������� ������ - �� ������, ����� � ������ ��������� �������, �� ��������� �� ������ �����������, �� ����� �� ��� ��������� ������������� �������� ���������� ������� ������������� ������������� ��������. �������� � ���������� ������ � ���������� �������� ������� ������, ������� ����������, ������������ 䳺���� �������� ���������, ���������� ���� � ����������� �����.

��������������� ��������� ������� �� ���������� ������ ���������� ���������� ����������� �����, �������������� ����� �� ������ ������ ��������� � ������ ��� ����� ������������ �������. � ���������� ������� ��� ����������, ����������, ����������� �� ���������-����������� ����� ����� ������ ����������� � ���� �������� ����������� �������� ����������, �� �������� ������, � ����� �������� ������� ������� ���� �������� ���������, ������������� �������� ������ �������� � ����������������.

��� ���������� ������ ����������� ���������� ��������� ���� ����� ��������� � ������������, ������ ��������� �������� �� ����������� ���������, � ����� ����� ������ ���������� ��������� ������������ �����, ������� ���������� � �����������, ������������ ����-���� ������� � ������������ �������.

��� ����������� ��������� ������������� ����������� ���� ����'���� ����������� ����� ������� �� ��������. ����������, �� ������������� �������, ����� ����� ����'���� ����������� �� ��������� ���������, ���� �� ���������� �� �������� ��������� ������ ���������� ��������� ������, �������� � ��������� �������� �� ����� �� ������� �������������� ������� (���������, ������ �� �������� � ������� �������� �����). ��������� ��������� ����'���� ������������ ���������� ������ ���� ����������� �� ��������-���������� ���������, ��� ����� �������� ��������� �� ����� ��������� �������� ����� �� ������ �������� ���������� � ������� ������, ������ ������ � �������� ������� (���������, ��������� ��������� � ������) � ����� ����������� ����������� ���������� ����. ��� ����� ���������� ���������� ��������� � ���������� �����, ����������� ������ �� ������� ����������.

���������� ����������� ������, �������� �������� ��������� �� ��������� 䳺���� �������������� �������, ���������� �������� ������������, ������ ��������� �������� ��������� ��������� ������ � ����������� � �������, ����� ������ ������ ����������� � �������� �� ������ �� �������� ����� �� ���� �������� � ���������� �� �������� ���������. �� ������� ������ ������������� �������� ������ ����������� ������ ������� �� ���������� ������������ ����������� ������� �� �����������, ������������ � ������������� � ������� �������� ������, ���������� ������ �� �������������.

���������� ������ - ���� � ���� �������� ��������� �������� ����������� ������� ���� ��������� ������� �� ������ ���������� ������. ���� �������� ��������� ��������� ������ ������, ����������� ���������� ���� �� ����������� ����������� ��������� � �������� ��������� � ������������. ��������� ������ ���� ������ ������� ���� �� ����� ������ �������� ����������, � ����� ������������ 䳺��� �������� �� ���������� �������� �������.

������� ���� � ���������� ������ ������ ����������� �������� ������� ����� � �������, �������� ���� � ��������� ���������� ��� ��� ���� ���������� � ������ �� ������, �� �� �������� ��� ������ �������� �����. ����� � ������� ���������� ����������� ������ ����� � ̳���������� �������� ����� ������ �� ������ ��������������� ������������ � ���������� �� ����������� � ̳���������� ���������� ��������� ������� � �������� ������� ����� �� ����������� ������� ��� ����������, ��������� � ������������ �������. ��������� ������������� ������� ������� �� ���������� ����������� ������ ��������, �� ��������� ��������� ��������, ������� �� �������, ������ ����������� ��������� � �������� �� ���� �������� �������, �� ��������� ������� ����������� ������� �������� ��'������� ������ ����������� �������� �������������� ������ � ��������� ������� � ����� ��������� �� ��� �� ������������.

�� ��������� ��������� ��������� ����, ��������, ��� ���� � �����������, ������ �� �������� � ���������� �� ��� ��������� ��������� ����������� ������������� �� ������� ������� ���������� � ������� ����������� �� �� �����������. ��������, �� ���� ����� ����� ���������� ��� ������ ������� � ������� � ����������, ����� ������� ���������� ������ �������������, ������������-������������� ���������.

������� �������� � ���������� ������ � ������������ ���������� ������� �������� ��� ���� �� ������� ���� � �������� ��������, ���������� ������ ��'���� �� �������� ������ ����������. ������ ����������� ���� � ����������� ��������� ��� ���������� � ����������, ���'������� ���������� ����� ������������� �� ������������ �� ��� �������� ���� �����������, ��� � ����� �����, ���� � �����������. � ��� ���� ���������� ���������� � ������� ��������� ����, ��������� ��������, �� ������� �������� ��������� ������ ���� ������� �������.

������� �������� �����, ���� � ���������� �������� ��������� ����� ������ "��� ��������� ��������", ����������-������������ ������������� �� ������ ������������ ��������� ������. � ��������� ����� (��. 29) �����������, �� "������ �� ����������� ������������� ��� ��������� �������� ����������� ����������� ���������� ������ �� ��������������� ���� �����������, �������� �� ������� �� ������ �������������� �����������, ���� �������� ������ �� ���������� ��������� ����, ������� �������� �������� ��������, ����������� ��������� �� �������������".

�� ����� ������ � �������� �� � ����, �� ������������ ��� ���� ��������� ����������� ������ ������ ���� �� ����������� ���� ������������ ���� ������� �� ����������� � ������������� ������. ��� �� ��������� �������� ������ ������������ � ���� �, �� ���������� ����������� � ������� "���������� �������", ������������ ������� ���� � ������ ��������.

����� �����, ������������� �������� �����������, ��� ���������� �� ����� ������, �� �������� ������������ �����, ������������� ��������������, �� ���������� ����������� ������� � �������� �������� ��������� ������ �� �������� �� ��� ���������. ������������ ������ �����������, ����������� �������������� ��������� ������� ���� �� ����������� �� �� ����-����� �������� ������ � ������� �������� ���������, ������������ ������������� �������� ������� �������.

13.4. ���� �������������� ����������

�������� ������� ������������ ����������� ��������� � ���� ���� �������������� ����������. ���������� ��� ���� � ��, �� �� ��� ���������� �� ����� �� �����, � � �� ����'���� ��������� ��������� �� ��������� ������.

������� ��������� - ���� �� �������� �������� ������ ���������� ��������� �� ������� ��������� ������. ������� �� �������� ��� (���������, ����� �� ��������� ��� ����������� ����� �� ������������, ������������� �� ���������� �������������) ��������� � ���, ���� ��� ���������� �������. � ����� �������� ������ ��� �������� ���������, ���������� ���� �������� �� ������� ������������� ��� ���� �����. ����� ������������ �������� �� �������� ���� ��������� ������. ����� ��������� ��������� �������������� ���������� ��, ��� ��������� �� � �������� �������� �����.

������� ������� ��������, ���� ��������� �� ������, ���� ����� ��� �������� ���, ��� �� ������ ������. ������� ��������� ������� �� ��������������� ���� � ������ ����'�������� ��������� ��������� ������� ��� ��������� ������ � ������������ ����� ���� ���� �����������. ��� ������� �������� �������� � ��� �� ����� ����������� ���������.

� ��� ��������� �������� ��� �������� �� ���� �������� �������� ���� ���������� �� ������ �� ���� ��� �������� ���� ����������. ����� �� ���� ���� ���� ������ �������� �'��������� ��� � ������� ��������� ����������� ��� ��������� �������� ��� ��������� ������������� ������� ������ ��� ���� ��������. ������ ���� ����� ������� �� ��������� ����.

����� �� ���� ����������� �������� �� ������ �������� �������-�������������� �������������, � ����� �� ����������� ���������� �� ��������� ������.

��������� ������ ��� �������� �������� ������ ������� ��������, ���� ��������� ������ �� �������� ����, �� ��������� ���������, ��� ������ � ������� ��������������� ������, �������� ����, �� ��������� ������� ���������. ���� ������� � ���, ���� ��������� ������ �� ��������� �������� � ���� ������� ������ ����� ��������� �������, ����������, �������� �� ����������, � ����� ����������, ���� �� ���� ������� �������.

������ ������ ��������� ���������, ��� �� ����������� ���������.

������ ��������������, ���������, � ��� ������� ������� ����������� ������ �������, �����, ���������� �� ����� ���������. ³� ������� ������ �������� ����� �� ��������������, ��������� ��� �� �������� �� ���� ��������� ��������� ������. ���������, ���� ��������� �� ���������� ��������� �������, �� ������� �������, �������� ��������� �������� ������ ���������� ����'������ ����� �������, ������� ���� ���� ������� ����� ����� �� ������'� ��������.

����� �� �������� ����� ������ ��������� ������ ������������ ����������, ���� �����'������ ���������� ������ �������� ������ ���, ��� �� ����.

������� ��������� � ����� �������������� ����������, ����������� �� �������� �������� ������, ������ ��� �������� � ����, �� �� ��������.

����� �������� ������� �������� ���������� �� ���� �����������.

������� ���������� �� ��������� ������������ ��������, � �������� ��� ���� �������� � ������� ����� �������� �, �� �������, ���������� ����� ����� ��������.

������� ������� � ����� �� �������� ����, ����������� ���� �������� ����� �������� ������ ���� �������� �������� ������, ������ ��� �������� � ����, �� �� �������. ������ ��������� ������ ���� ���� ������� ������������ � �� ������ ����� ��������� � ������������ �����. ����� � ��������, ������������ �� �������� ������ �������������, ���������� �������� ������� ��� ����������� ������ ��� �� ������������ � ���������� �������������.

������� ������ ��������� ���������. �� ����� �� � ������� ����� �� ���� ����� ��������� ���������� ������ ���� �������� �������� ������, ������ � ����, �� �� ��������, � ��� ������� ���������� ���������. ������ ��������� ��������� ����������� ��� ������, �� �������� �������� �� ����� �������, � ���������� �������������� ���������. ��� ����, ��� ������ �� ������ �������� � ��������� �� �������, ��������� ��������� ����������� � � ��� ������� ��������� ������� ��� ����������� ������������� ������ ��������� ���, �� �� �������� ����� ����������� �� ������� ���������� ���������. � ��. 185 ������� ������ ��� ������������ �������������� ����������� ��������� ���������� ������ �� ��������� ��������� ������ ��� �������� �� ����������� ������� �������, �������� �� ������� ���������.

����������� ����� (���� ������ ����, ��������, ������ ���������� � �. ��.), ���� ������� �������, ��������� ��������� ��� ���� ��������, ���� �� ����� �������� ����� ������ � ���� �������. ����������� ������� � ������ ������� ��������� � ������� ���� � ����� ������ ��������� ������. �������, ��� �������� ������������� � ����������� ��������� ���� ������� �� �� ���������� � ����������� ������ ��������� ������.

����������-������������, ������� ������������ �� ������������ ������������ ������������� ������������ ����� ��������� �� ���������� �� ��������� ������� ���� �������� ������ � ���������� �����������, �������� � ������������� ����� � ��'���� � ����������� ������, �����, ����� � �������� ����.

��������� ��� ������������ �����������, ����������� ��� ������������� �������������� ��� ��� ��������� ���������� ������ �������� �������� ���� �������� ����� ��� ����������� � ��� ��������� ���� ������. ���������, �� ��� ������������ �������� ��������, �� ����� ��������� ���������� ��� �������� ��� ���� ��������� ����'���� ������� ���������� ����� ������. ����, � ��������� �����, ���� ��� ���� �'�������� ������� ���� �� ������ ����� �� ���� ����'����� �������� �� ������ ������� ��� ������������, ���������� �� ���������� �������������. ��������� ��� ��������� �������������� ����������� ��� ����������� ��� ������������� ��������� ������ �������� ����������� ��������� ������ ��� ��������� ������� � ������������ ����� ���� �����������, ���� ���� �� ����������� �������. ��������� ��������� ��� ��������� ���������� ������ ���������, ������������ �������� ���������, ��� ������������ ������� ���� ������, ���� �� ����������� ������.

��������� ��������� � ����� �� ��������� ���� �������������� ����������, �� ������������ �� ���� � �������� ���������� ����������� �������������. ����������-������������ �������������, ���������� ����������� ��������� ���� ������ ������� � �������, ��������� ������������ ��������� ��� ��������� ��� ���� �����������.

���� ���������� �������� ������� ��������, ������������ ��������� ������ � ���, �� ��������� �������, ������� ��� ������� ����������� � ����������� ������� � �. ��.

������ ��������� ��� ������� ���� ��������� � ��������, ������ �� ����������, � ����� ��� ���������� �������� � ����� � ����� �� ���� �������������� ����������. ������� ����� �� ��������� ������ �'�������� �� �������� ��������� (��������) � ������ ��������� ���� ��������, �� �'����� ������������ ��������.

��������� ������������ ������� ����� ��������� �� ���� ���� ���'����� � ����-����� ������� � ����������� � ������, ���������� ������� ��� ��������� � ����������. ��������� �� ����������, �������� ������� ����������� ��� ��������� ���������� �� �� ���������� �������, ������� ���������. ����������� ��� �������� ������ �������� ����� ��������� � �������� �� ���� � ����������� ������� �� ����� ����������� ������� �������������.

� ��. 1855 ������� ������ ��� ������������ �������������� ����������� ������������� ������������� �������� ����� �� ����������� �������� ����� ��������� ��� ���������� �������� ��� ���糿 �������� �������������� ���������, ��� ������� ���������� ��������, � ����� ������������� ��������� ��� � �������� �� �������� �� �������� �� �������� �����������. ������ ������ � ������� ��������� � ����� ��� �������������� ����������, �� ������� ��������� �������, �� ��������� ����������-��������� ��������, ������� �� �������� �������.

���� � ����'������� �� ���������, ����� �� � ��������, ������������ ����������-������������� ��������������, � ����: ��� ������������ �������, ��� �������, ����, ���������� ���������� ������, ���������� �������, ���������� ������� ������ �� � ������ ���, �� ������� ������ (��. 227 ��� ������).

������� ������ � ����� ������� �������� ������� � �������� ����� � ����� �������������� ����������, �� ����� �� ����� ��������� �������� �����������. ���� ��� ���� ������� �� ���������� ������������� ���������� � ����� �� ���� ��������� �����, �������� ������� ����� �� ���������� ������ �� �������-������� �������������.

���� ����������� ������ ���� ���������, �������������, �������������, �������� � ���������� ����������, ������� �� ������, � ����� ������ ������� ������������ �� ���'������� ������� ����������. � �������, ������, ������ ��� �������� ��������� ����'������ ����������, ��� � ��� ��������� ������ ��������, � ���� ������ ��������� �� �� � � ���� ����� �������� ����� ��� ����� ����� ����� ��� ���� ��������. � ��� �� ����� ���������� ����� ���� �������� ������ ������� ����������� ���������� ����� � ������ ������, ������� ��� � ������� �����, ��� �������� ���.

����, ���������� ������ ����������� �� ��������� ������ ���� ���������� ���� � ������������ ������� ������. ������������ ����'������ �� ���� ����������� ��������� ������, ���� ���� ����� � � ����� ����������� ����������� ���� ������������ �������������� ������� ������ �������������� ����������.

13.5. ����� ������ �����������

��������� �������� �������� ��������� � ������ ����������� �������� ����������� ���������� ����� ������� ���������� � ��������-������� ����� ���� ���, ���� ����������� �� �� ������.

����������� �� ������� ������ ���������� �������� ������, �� ����� ���� �������� �����, �������� ���� � ������� �����. ���������� ����������� ������ ���� ����� ������ �����, ���� ������������ � �������������� �� �������� ������, ��������� ��������� ���� ���������� ����'���� �� ������������� �������, ������������� �� �����������. ���� ������ �������� ������ ������������� ����� ������, �������� ��������� � �����, ���������� �� ����� �� ����������� � ������� ����������� ������������ ������, ������������ ��������, ���������� ������������� ��������, ������ �� ������, ���� � ������ ���������� �����.

�����, �� �� ����� ������ ��������� ������ �� ������������, ��������� � ������� ����������� ���������� ������� �� ������ ����. �����, ������ ��������� �� ������ �������� ���������, ��������� ��������, �����, ������ ����������� ��������� ������� ���������� �����������.

�� ������ ��������� ��������� ��������� ����, ��������, ��� ���� � ����������� �� ���������� �� ��� ��������� ����������� ��� ���� �� ������� 30 ����, �� ����� ���� ������ � ������� ����������� ��� �� ������� ������� �� ���� �� �� ����. �� ������ �������� � ������ ��������� ����������� ��� ���� �� ������� 25 ����, � ������ ������ � ������� ����������� ��� �� ������� ������� �� ���� �� ��� ����.

��� ���� ������� �������� ������ �����������, ����� � ���������� �� ����������� ��������, ������� �������� �� �������� ��������������� ���������, ����� �������� ����������, � ����� ����'������� �������� � �������� ������, �� ������� ���������. "��������� � ����� ����������� ��������� ��������� ���� ��� �� �'��� ����. �������� ��������� ��������� � ���������� �������� ���������� ����� �����, ��� ���� �����, ������������ ����������� ������������ ����������� ����������� � ��������� ����������, ���������� ������� ��������� ����������, � ����� ��������� � ������ �������� ���������� ��� ���������� ����� ��� ��������� � ������.

���������� � ������ ������ �����������, ����������� �������-���������� ������� ����������� ���������� ����� ���� �������� �� �����, �� ���� ��������, � ����� ������. ������� ��� - �� ���������� ����������� ������ �������������� ���������� �� ���������� ���������, ��� ���������� �� ����������� ������, ��� �� �����, �����, ����� � ������, � ����� �� ����������� ������������ ������ �����. ������� ��������� �� ����������� ������� ���� ��������� ���������� ��� ����� ���� �������� ����������� ������ �� 6 ��������� 1991 ����, ������������ ��������� ����� ������.

����������� ������ ����������� ����������� 10 ������� ����: ��������� ������ ������� ������, ��������� ������ ������� 1-�� �����, ��������� ������ ������� 2-�� �����, ��������� ������ ������� 3-�� �����, ������� ������ �������, ������ �������, �������� ������ �������, ����� 1-�� �����, ����� 2-�� �����, ����� 3-�� �����. ����� ���� ���������� ������� ������� ������, ���������� ������� ������� 1, 2 � 3-�� ����� �������� ��������� ������, ���� ����� ���� - ����������� �������� ������.

�������� ������ ������������ ����������� ��������� � ������ ����������� �� ��� ��������� ���� �� ����������� � ����������� ������� �������������� ����� ��� ����������. ��������� ������� ���������, ������, ������� ���� ���������� ����������� �� ���� ��������� ������, � ����� �������� ������� �����, ���� ����������� 䳿 � ��'���� � ���������� ���������� ��� ������ ����������� ���� ��������� ����'���� ������� �� ����� ����������� ������� ������������� (����� 342, 343, 345, 346-349 ������������ ������� ������). ������, ������� ��������� ��� ������������ ����� ���������, ������� �� ��������� � ����� ������������� ������ ����������, ������ ���� ���� � �������� ������� � ��'���� � ���������� ����������� ����������� ���� ��������� ����'����, ��������� ������� � ������� ����� �� ������� ���������� �������.

������� ������ "��� �����������" ����������� ������� ���������, ����������� ������ ������������ �� ����������� ������������, ��������� � ����������� ������� ���������� ������ �����������. ����������� ���������� �� ��������� ������������ ������������� ���������� � ����������� �������� �� ������� ���� � ����� ����.

������ 50 ������ ������ "��� �����������" ���������� ������� ������������ ��������� � ������, ��� ������ ����������� �� ��������� ������ � ����������� ������������, ��������� ���� ����� ����������� �����������. ���, ��������� � ����� � ������ ������ �� ����� 20 ����, � ���� ���� � ������ ������ �� ������� ��������� � ������ ����������� �� ����� 10 ����, ����� ����� �� ������� ������������ �� ������� ���� ��������� �� ���. ����� ����������� � ����� 80% �� ���� ����� ������ (�����) �������� �����, �� ��� ��������� �� ���� ������ �����, �� �� ����������� ������� ������, ���������� ����� ������ ��������� �� ������������ ����. �� ������ ������ �� ������ ����� 10 ���� �� ��� ������� ����� ���������� �� 2 �������, ��� �� ����� 90 ������� �� ���� �������� (�������) ��������.

�����������, �� �� ����� ������� 20 ����, ��� ���� ������ � ������� ����������� ��������� �� ����� 10 ����, ���� ���������� ��������� 55 ���� ��� ���������� ���� ������ 25 ���� � �����, � ������ - 50 ���� ��� ���������� ���� ������ 20 ���� � �����, ����� ����������� � �����, ������������� ������� ������ ���� ������ �� ������������� ������� �� ���������� 80% �������� �������� �� 20 ���� �������. �� ������ �� ���������� ����� ����� 25 ���� ��� ������� � 20 ���� ��� ���� ����� ���������� �� ���� ������� �������� ��������, � ����� �� ����������.

�� ���� �� ������� ����, ���������� ����� � ���� �������, ������������ �������� �� ��������� �������������� ����� ��'� �� �� ������ �� �������� ���������� � ������� � �� ����, ������������ ��. 21 ������ ������ "��� ������� ������������".

����� �� ����� �� ������� ���� ����� �����, �� ������������� ����� ���������� �� ������������ ���� ���� �������� � ������� ����������� �� � �������-���������� �������� ���������� ����������� ������, � ����� �����, ������� � ������������-������ ����� ������ ����������� �� ������ ������'�, � ��'���� � ����������� ���������� ��� ����� ���������� � � ��'���� � �������� �� �� ������ ������ ������ �������� ����� �� ������ �������� ��������������.

�� ��������� ������, ��������� ��������� ��������� ����'���� �� �������� ��������� ������ ��������� � ����� ������ ������������� ����� � ������������� �������� ����������� ������, ������������ ��������� ����� ������ 6 ��������� 1991 ����.

��� ��������� ������ �� ������������ �������������, ��� ����������� ����������� � ����� ������������ ����������� ��������� ������� ��� ����������� ���������� �����������, �� � ��� �������� ����������� �����, ���������� � ������������ �� ����� � ������� �����������, ���� ��������� ��������� �� ���� �������� ���������.

������ �� ��� �������������, �� ����������� ������, ����������� �� ������������ ������� �������� ��� �������� ���� ��������� ������, ���� �� ������������. � ������������ ������� ������ ����� ���� ����. "��� ������, ��� ����� ��������� ������������ �� ����������� ������ �� ����, �� �� �������� �� � �� ��������� ������ ����������, �� ��������� ������ ����� ������� ��������. � �������� ��������� ���������, �������� � ���� ������������ �����������, �� ����� ������� ���������� ������� �����. � ������� ��������� ������ ������, ��� ��������� ������� ��� ������������� ������� �� ���������".

����-�� ��������� ������������-������� ������������ ��������� �� �������� ��������� ��������� ��������� �����������, �������� ����� ��������� ������� �� ����������.

����� �� ��������� ���������� ����������� ������ � ���������� � �������� ������ ��������� ��������� ���������� �����������, ������������ ����������� ������� �� ����������� � �������� ������������. ���� ������� ���� �������� ���������� 䳺���� �������, ��� �������� �� ���� ��������� ����������� ��������� ������ � ����������� ������ �� �������������, � � ��������� ����, �� ����������, ��������� ��������� � �����������.

�������� ������������� �������������� ������� �� �������, ��� � �� �������� ��������� � ��������� ��� �������� ����� ������������ ������� �������.