������� ͳ�� � ����� �������� �. ������

� Plutarch

� �.���� (��������), 1991

�������: �������. ��������� ��������. �.: �����, 1991. 448 �. �.: 63-125.

���������� �� ���������: Aerius (ae-lib.org.ua), 2004

����

ͳ��

�����

(���������)

�������

Ͳʲ�

�. �������, �� �� ������, �������� ͳ�� � ������� � ������� � ��� � ��������� �� ���������� �������� (1). � ��'���� � ��� ������ �� ��� ����'���� ���������� �������, �� � ��������� ����, ������ �������� ���������� ������� (2), ���� ���������� ������ ���� ���� ����, ��������� �� ���������� �����, �� �� ���� �� ��������� ҳ��� (3). ³�, ����������� ����������� ������ ���� ���������, � Գ���� (4) �������� ������������� ��������� � ������, � ������� ������� � ������������� ���, �������� ����, ������� �� �������� ������, �� �� ����� ���������� ����������� ��������� �������. ����� �� ����� �� ����� ������� ����� ϳ����� (5), ��

�� �������� ��������� �� ���� �����,

� ����� ������ �� �������� ����������� ������� �, �� ���� ij�� (6):

������� � ����� ���������� ��������,

� � �������� ����� ������ �������� (7). ���, �������, �� ����� �������� �������� ��� ����� � ����, �� �����������, ��'� ����� �������� �� ����� ��������� (8), ���������� �������� ������������ �������, ��� �� ��������, �� ������������ ���� �������� ������� �� ����������, ���� ������� ���������� ������� �� ��� ���� �� ���������� (9), ���� �������, � �� ������ ������� ��� ���������� ���������� ������ ���� (10), �� ��� �� ������� �������, � �� ����� ������� �� ��, �� ���� ����������� ������ ������ , ������� ��������, � ��� ���, �� ��� ������ �� ������, �������� ���� ����������� (12), ����� ��������� ����. ������, ҳ��� ����� ��� ���� � ���������� �� ��������, � � ���� ������� ��������� ����� Գ���� � ����� ����������� ������� � ���������. ������, ����������� �� �������� � ���� - ��, ��-����, ���� � �������� ������, � ���� ��� ���� ��� ��� ����������� ����, �� ���������� �� ��������, �� �� ������-���� ��������� ���������.

�� ��������� ����, �������� ������� � Գ�����, �� ��, ���� ��, ����� ��������� �� �����, ��� ���� �� ���� ���� ����� �������� ��� �������� � �������� ͳ��, �� ��������� � ������ �������� ������. ��� �� ��䳿 � ������� ������, ����������� ��������������� ����������. � ��� ��� �� ������� �� ������������ � �����, � ������� ������ ��, �� �� ������ ����������� �� �������� �����: �������� ������ � ����� ������, ������ �� ���������� ���'�������, ��������� �������� ����� ����. � �������� ����� ����� �������� �� �������������� ����������� ����������� ��������, � �������� ��, �� ����� ������� ��� �������� ������� �������� � ��������� ������.

2. ����, ������������ �������� ��� ͳ��, �������� ���������� ��������� (��� �� ��� ������ ��������� (13)), �� � ����� ��� ���� ��� ������������ ��������, �� �������� ���������� �������������� � ����� �� ������, � ����: ͳ��, ��� ͳ������, �����, ��� ������ (14), � ������� (15), ��� ������; ������� ���������� � ������ ��, �� ��� ��������. ���������, ��������� ������� ����, ������� �� ���� ��������� ����������, � �� ������� � ��������� �������� ���� �������� ���������. ���������� � ���, �����, �� ������ �������������� ���� ����� �������� ����� ������, ���� ��� ���������� ������. �������� �� ������ ͳ�� ������ ������� ������ �� �� ����� ������, ��� ����� � ��� ��������� � ����� ������ ����� ������, � ���� ���� ����� ����� ��������� �� ����� ���� � ������, �������� �����, ������� �������� ������� � ������� ��������, �� ����� ������������ ���� ��������� � ��������� ������ (16), ��� � ����� �������� �� ͳ�� ������������ � � ������. � ����� �������� � ����,

���������� ������ � �������� ������� (17),

�����, ������ ���� �����������, ��������� � �������������, ����� �, ����� ��� �� ��������, ���������� �� �� ͳ��. �������� ͳ�� �� ���� � ��� ����� �������� � �����������, ������� ���� ���� � ����������, � ����� ���������� ��������� �� ����� �����. ��������� � �������� �� �������, �� ���� ���������� ���� ������������ �� ��� ������ �������� �������, �� � ������ ���� �� ���������� ���������� ����������� �����. ���������� � �������� �������� � ����� ����� ���������� ������������� �� ����������� ����������, �� � ������ �� ������� ��������� ͳ�� � ������ � ��������� ���� ��������� �� ���� �����, ���� ������ ���, ��� ����� ���, � �������� ���, ��� ������ ����. ���� ������� ����� ����� ��� ���� �� ������ �����, ���� ����������� �� �������� ���.

3. �����, ���� ��� �������� ������������� ������� � ����� �����, ������� ��������, �� ���������� ����� ������� � �� ������� ���� ����'�. ͳ�� �� ������ ������ ������, ���� �� ��� ��������� ���������, ��� ���������� ���� ����� ����� �� �����. ������� ������� �� ������� ���������� �������� ������ � ���� ��������� �� �������, � � ����� �������� ͳ�� �� ���������� ��� ��������� � ��� �� �����, ���� �� ��������� ��������� �������, ��������� �������� �� ���� ������, ����������� � ����� ��� ���� ����������� � ��������� (18). � ���� ������� ����� �� � ��� ����� �� ������� ������ �������, ��� ��� �������� ��������, � ����������� �� �������� ������ ij���� ���� ��� ��������� ������� - ������� ��� ������. ���� �� ����� ͳ�� ��������� �������� ����� � ������� ���� �� ������ �������. �����������, �� �� ��� ����� ������� ���� ij���� ���� ���� ��� - �������, ������� �� ����, �� ����������. ������� ���� ���������� ���� ������, � ���� ����� �������� � �����, � ͳ��, �������� �� ����, ������, �� ��� ������� � ����� ���, ���������� ����, � �������� ����� �� ����. �������� � ��� ���� ���� � ������� ���� �������� ���� ��� ������� ������ (19). г� � ��, �� ����, �� ������������ ������ ������ ��� ����������� ���� �� ����� ���� ��������, ����������� �� ������ � �� ������, ���� �����'�� ��������� �� ��� ��, ��� ��������, � ������ ������� �� ������ ��� ����-����� �������. ������� � ������ �������� �� ����� ��������, ����� �� ��� ������ ���� � ������������� - ��� �� �������� ��������. ���� �������� ���������� ����� ���� ͳ��, �� �� ����� � �����, ���������� ��������� �� ����� �������� ��������� �� ���� (20). ����� �� ����� �������� ������� �� ����� � ������� ��������� ���, ���� ��������� ��� ���������� � ����� �� ���������� ��������, ������ �����������, �������������, ����������� ������ � ��������. �� ������� ͳ�� ���� ����� ��� �������� ������� � ����� � ������� ������, ���� ����� ��� �� ����� ����. ϳ��� ����������������, ������� � ���������� �� �������� �� ��� ����� ���� ������ � ��������� ���� �������� ������, ��� ����� �� ������ ����� �����. �������� � �� ������� ���� ��������� �� ������ � ����������, � ����������� �� ���� � ���������, ������ ͳ�� ����-������� ����. �� ���� �������� �� ����, ��� ͳ�� �������, ����� ������� ����� ���������, �� �����. ������� ������ ��������� �� ������ � �����, ����������� ��������� ������, ���������� ����������.

4. ����������, ͳ�� � ���� ������� ��������� � ������ �� ������� ����� � �������������, ��� � ������ ������ ���� ����� ����� � ������ ����� ������� ������� ��������, �� ����������� � ������� ����������� ������� ���� �������� ����������. ����, �� ������� ������ (21), ͳ�� ��� ������� ������������� � ����������. � ������ � ������ �������� (22) ��������, �� ͳ�� ������� �������� ������ ����� �, �������� � ���� � ��������� ���������, ������, ����� ����������� �������� � ����������� �������, � ��������, ����� �� � ���� ���������, ��������� ���� ������ ��������. ³� ��� � ���������(23) ������ ��������, ������� ���� �����������, ��� ��������� � ��� ����� ���� ���'����� � ���������� ��� �����. ��� ���� ������� ����� ����, � ����� ������� ����� ͳ�� ��������� �����. � ��'���� � ��� ������ ����� ���������� �� ����� �� ������� � ���������� �����. ³� ������� ��� ������ � ���, ��� �� ���� ���������, � ���, ��� ������������ ��������. ������, ��������� ����� ���� ���� ����������, � �������� ����� - ���� ��������������. ��������� ����� ������ ���� ����� �����������. ���, ������� (24) ������� �� ������� �������� ��� �����:

̳�� ��� ����� ���, ��� � ����� �� �����,

�� � ����� ������� ������ ��... �� �������.

� ������ ��� ��� ��� ͳ��, ͳ������ ���.

� �� �� ������� ��, ���� ������ ���� �,

�� �����: �� - ���� �� �, ������, ������� ������.

�������, ���������� �������� (25) � ����䳿 ������, ��� ��������� � ������ ���������� �������:

- �����, ����� �� ��������� �� ͳ곺�?

- �� ���������. �� ����� �� ����� �����.

- ���, �� ��������� ���, �� ����� ͳ��!

��� �� ��������? ��� �����, ���� ��!

- ���, �������, ����?

��� �� �������� ������� ͳ��!

- ճ�� ����������� ���

���������� ������� �� ��������?

� � ��������� ����� ��� �������:

������ ��� ��������� � ͳ�� ������ (26).

�� � ���� (27) ������� ͳ�� �� ������ ������� � �����������:

³� ���������� ������ ���, ��� �� � ����.

³� �� �����, �� ͳ��, ����� ���������.

5. ������������ ��������, ͳ�� �� ����� � � ��� �� ��������, �� �������� � ������� � ������ �� �� ���� ���� ���� ���� ���������� ����. ���� �� ��� ��� ����, �� ������������ �� ����� ���� � ������㳿 (2) , �� �������� ���� �'������� ������ � ������� �������. � ������� ���� �� ����������� ����� �� �� ������� ����� �� ������� - ���� � ����, ����������� �������. ���� ͳ�� ��������� ���������� ��� ������ � ������� � ��� ���������, ������, ͳ�� � ����� �������� ������������ ���������� ��������. ��������� �������� � ��� ����� ��� � �������� ��'� ͳ�� ������� ����� ���� ���������� ó����, ���� � ��� ��������� �������� ������� � ������. ��� ó���� ������� ���� �� ���� ij����, ���������� ̳����� (29), ���� ������, �� ���� ����� �� ����� ��� � ��� ������ ���� ������������, �� ��������� ���� ��� (30). �������� ó���� ����������� ��� ͳ�� ���� ������� � ������� � ��������� � ����� �����, �� ͳ�� ���� ���������� � ����� ����� ������ ����� ������ ����. ������ � ���� � �� �����,- ������� ó����, - ͳ�� � ������ �� �������� ������� �������. ³� �������� ����� ������ � ��'� ���������� ����� � ����� ��������� ����� �����, ���� ���� ��� ����� �������. ���-�� � ����� ������ ������'�, � �������� � ������� �� ���� �������� � ���������, �� � �������� �� �������, ��� ���� �� � ��������� ���� ������, ������������� ������� ��������� �������. ���� � ���� ����� � ����� ��������, � ����������, � ����������, �������������� ��� ������ ��������� � �� ������ ��� �������� ����������. ������, ͳ�� ��� ���, �� �� ������� �� ���� ����� ����������:

��'� ������ ������� ��� ����� � ����,

����� �� ����� ���������� (31)

6. ͳ�� ������, �� ����� ������ ����� ����������� ������� �������� ������� ��� �������� �����, ��� ������ � ������� � �������� ��������� �� ������� ����������� � ��������� ��������� ���� ������� � �����. ����������� ������� ����� ���� ���������� ������, �������� ����-�� (32), ������� �� �������� �� �������� (33) �, ��������, ����� ���� ������ (34), ���� ���� �������� �������, ��������� ��� ��� ��� �����, �� ��� ������� ��� � ������� ����. ���-�� ͳ�� ������������ �� ������������ � ������ � ������� ��������� �������, � ���� ��� ������� ����������, �� ���� �� ��� ����� ��� �������, �, �� �������, ���� ������ �������� ��������� ������. �����, ��� ������� �� ������� �� �� ���� ���� �������, ��� �� �������, � ��� ���������� ��� ���� � ���, ��� �� ����� ������� ���������, �� ��������� �����. ��� �� �������� ��� ��䳿. ���� ͳ�� �� ��� ���������� � ����� � ������ ��, �� ������� ��� ����. ������� �� ������� � ���곿 ������� ���������� ���-�� � ��������� (35), ������� � ���볿 ���� ����, ���� ����������� ��� �������� (36), � ���� ���� ��볿, �� ������� ������ �����, ���������� ó������� (37). ������, ���� �� ��� ���� ������� � ����� ������� ���������, �������� ���������� ��������, ��� ���������� ����� ���� ���� ���������� � �������� ������� ����� (38).

���� ͳ�� � ��� �������� �� ���� ����. �������, ���������� �������, �� ������� ʳ����, ����� ������������ ������� ������ � ��������� ��������� , � ���곿 �� ������ � ������� ����� ������ ���, �� ������������, ������� ������� � ������� ��� � ������� ������ ����� ̳���. ����� ������ �� ������� ͳ���, ��������� �� ���������� ������ � ������ � ����, � ��� �������� ����-������� �������, � ���� ���� ���� ����������� ˳������. ��� ��������� ����. ������ �� ��� ���������� �������� ����� ���������� �������� ������������ ����� ���� ���� ����. �� ����� ��� �� ������� ͳ��, �� ������� ������ ���������� � �������� �� ������ ��������, ��� ��� ��������� ��� ���������. ��� ��� �������, �� �� ����������������� ������� � ������ �������, ��� ������� ������ �� ������, ��� ����� ����������� �� ��������; ���� �� ���� ����� ������� ������, �� ���������� �������� ���, ��� ��������, � �, �� �� ������ ��������� �����, ���� �� ����������, ���� �� �����. ���� ͳ�� ���� ������������ ������ ��������� � �������� ��������, ��� �������� ������������ ���� ������������. ������������� ���������� ����� ������, ����������� �����������, �� ��������� ����� �����, ͳ�� ������ ҳ��� (40), ���� ������� �����, � ��������� �������� � ����.

7. ���� �������� ������ ϳ��� (41), ����� ����� �������-��� �� ������ �������� � ������ ����. ij���� �� �����, � ������� ����������� ���������� ��������� � ������� �� ������ �������. ����� �� � ����� ������ ������ ������� ��� ���� �������� �������, ��� ������ � ������ �������� �������� ��������� ������ � ��������. �� ���� � ������ ���� ������������� ����� ������� ������ ���� � ��������� ������, � ������ ��� ����������� � ����� ����� ����������. ������ ������� � ���������, �� ��������� � ������� ���������� �����������, ��� ������� ��� ���������� ��� ���. � ��������� �� �� ������� ������, ���� ��� ����� ���������, �������� �����, ����� ��������� �� ͳ��. �� ��������� ���� ����� �, ������, �� ͳ�� ������� �������� �����������, �� ������� ����� ���������� ����� �������'�. ���� ������ ����������� � �� ��� ������ �������� ����� ��� ������ �������� � �����, ��� ������ ��������� ��� ��� �� ������. ��� ������ ��� ���� �� ͳ��, ��������� ����, �� � ����� �������� � ������� �� �����' ������, � ������ ��������, �� ���� ���� �������� ������������, �� ������������ �� ��������� � ��� �����. ��� ������ ������ ���� �� ����. ����� � �� �� ���� � ����� � �� - ���������?� - �������� ����. ͳ�� ������ � ���� � ������� ���� ���������� ������� ��� ϳ����, ��������� ����� ���� ������ ����� � �� ���������� ���� ������ �� ������ � ���������� ����, � �� �� ���������� ������ ���� ������ �������� ��������. ����� �������� �����������, ���������� ����������� ��������� ������, ��� ������ ����������, �� � ͳ�� � ������ �������, ��� �������, ������������� � ����������� � ����� �����������, �� ���������� ����� ������, �� �������� ������������. ³� ������� ����� �������� ��� ���� �������� ��� �������� ��������� ��� �� ������, ��� ��������� �� ������ �� ���. ������ ����� �������, �� ����� � �� ����� ����������, �� � ��� ������ � ������ ������ ��� ��������� � ������������ � ��������� ������. ������, ������ ���� �� ������ ����� ����� ���� �� ����(42), ������� ������. ������ ��� ������� � ����� �� ����� � ������ �������� ����� �� ������. �������� � ��������,- ������ ��,- ���� �������� ���� ������ � ��� ����� ������ �����. ����������� �����, ������ �������� � ���� � ���������� �����.

8. ����� ����� ���� ����� ���������� �������. ������� ���������� ���� ������ � ����������, �� ��� ��������� ����: � ���������� ��� ����� ����� ���������, �� �� ���������� � �����, ������ ����� � ������� � �����. �� ���� ���� ��������� ���� ͳ��. �������� ���������� ����� ��������� �� ������������ � ���� ����� ��������� ����� �������� �������� ������ ������������� � ����� �� ���� ���� � ��������, �� ������ ���. �������� ����������� ���, ��� ����������� � ͳ�� � �������� (43):

������� ������, �� ���� ������ ���,

������ �����, �� ͳ��, ��������.

� � ���� ������������ (44) ��� ��������:

- ����� ����! - � ��� ��� ������?

- �� ���! ����� ����� ��� � ������,

����� ��� � ���� ��������� �����.

- ������! ����� �� ����� ͳ�� �����,

�� ������ �� ���� � ���.

��-��-��, � ������ ͳ�� ������ ������ ����� ���, �� �������� ������� ��������� ������ ������ � �����, �������� ���� ��� �������� ������� ���� � �������� ���������. ����� �������� �� ���� ����� �������, �� ����� ������ ��������� � ͳ��. ����� �������� ������������� ����-���� ����� ��������� �������� �� ������������ ��������, ����������, ������ � ������ ����, ��� ���� �� �������, ���� �� ��� �������; ���� ����������� � ���������� ����������� ���������� ��������� �����, �� ��������� ������ �������� �� ��������� � ������.

9. � ��� ��� ����� ��� �������� �� ���� ����� ����� ������ (45), ���������� ����� �������, ��� �� ��� �������, �� �����. ³� ��������� ����������� ����� ������, ����, ������,

...������ ������

dz��� ��������� �����, ������ � ��������� ���� (46).

��� � ������, ������ ����������, ��� ��������� �����, ������ � �������� � �������� ����������� ������ ������. ���-��, ����� ����������� �� ������, ͳ�� �� ��� ���� ������� ������� ��� � ����� � ���: ��� �� � �������� ������� ������ �� ��������� ������, �� �������� ��� ��������� �� ��������, �� �������� ��������� � ����������� ������������ ������� ��� ��������� � ���� ����. � ������� �� � ����� �����.

������������� ������������ ���� � ������ ���� ����� � ����� (47). ³��� ����������� ���������� ������� � �������� ������ �������� �������. ������ ���� ������ ����� ��� ��������� ���������, ������� - ��� �������. ������ ���� ������� �� ��� ��� �� ��������. ��� ͳ��, ����������, �� ��������� ������� ������ ���� �� � ������� ��� ������ ����� �� ����, �� � �, ��� �� ������, �������� ���������� ����, ���������� ���� ������, ��� ���������� ������������ �������� �� ����� ���������, �������� �� �� �� � ���� ��� ����� ������ � � ����� ����� ����������� ������� ����� � �����������. ����� �������� � ������� ���, � ����� ��������� ������� �������� �� ���� ��� ���. ������������ �������� � �������� ������ ����������� � ����������� ��, ͳ�� ������ ����, �� ���� ������� �� ����. �� ���� ���� ����� �������� ����������, ����������� � ����������� �� ����� ���������� � ����� ��������� ����. ��������� ������� ͳ�� � ����� �� ���� ��������� � ������� ��� ��'������� �������� ���������, ���� �� ���������� ���� ����, ��������� �� ��� �������� � �������. �������� ����� ������� ������ �������'� ������� �� ���� ��. �������� ����� ���� ������ � ��������� ����������� ��� � ������, �������� ������ � ��������� ������, ����������� � ����������� � ���������, �������� ���� ��� ������������� � ����. ���� � ��������� ������� ��� ����:

��� ���� �� ���������� ������� ��� ������ (48).

�� ������ ���� ��������� �����, �� ������� ����� �� ��� ���� ������ �� ������� �����, � ���. ���� ���������� � ������ � ����� �� ���� ���� ���, ��� �������, �� ��� �������� ������� ��� ���'�������(49). ij������ ����� � ��� ��������, ���� ������ ���. ��������� �������� �����, �� ������ ����� ��������. ��'� ͳ�� ���� �� ����� ���, ���� �������� ���������� ����, ���� ��������� ����, �� � �������� �� ���������� ���� ������ ������� �������� � ������������� �� ��� ����. � ������ ��� �������� ������ ͳ��, � ���� - ������. �� ���� � ������ ������� ����� ����� � ����� �������, ������ ��������� �� ������ ��� ������ �������, ������ �� �������. ��� ���� ����� ��� ��� ���������� ͳ곺��� (50).

10. ����� � ���������, ������� ������ ���� ��������� ���� ���� �������� ���� � ����, � ����� ���������. ������� ����� ��� �������, ��� ������ ���� ��������� ���������, ͳ�� ����� ����� �������� �����, �������� ���� ���������� ����� �������� ������ ������ �������������. ��� �������� �������� �������� (51). ���� �������� � �������, ����������� � �����, ����� �������� � �������� ����� ���� �� ��������� ����, ͳ�� ������� ����� � ���������� �������� ������ ������, ���������� ���� ��������� ������, ������, �� ������� ���� ����, � �� ������� �������� ��� ��������� � ������� � ��������.

� ��� ��� ���� ������, �� ������� �� �������� �� ������, �� ���� � ���������� �� ����������� �� ��, �� ���� �������� � ������ ͳ��, � ��� ���������, �������� ������� �������� ����� �����, ��� ���� ��������� ������ ���������� �� ��������� ������. ������, ��������, �� ������ ������� � ���� ����������� �� ����������� � ��������� �������� ���������� ���������� ����� �� ������� �� ����� � �� �������� ������ �������� ������������ �� ��������� � ������� (52), � �������, ������ ����� �������� ������������� � ��� ����-��� ����� ��������� ����� ����� �����������. ������ �� ������ ����, �� ������� (53) �������� � ���� ���������� � ���� ����������, ��� ������ ������ � ���� ��������� ����. ��� ����� �� ������ ������� ����� � ������������ �������������� � �� ��������� ������� � ��� ������, �� �'������� � ����������� �������. ������, ���������, �� ��� ������ ������ ���������� � �����, ������ �� ������. ³� �������� ���������� ��������� � ������, ���� ���� ������� �����������, �� ���� �� ������ ������������ ��������������, �� � ����� ����� ����� �������� ���� ����. ����� ���� ���� ���������� � �� ͳ�� �������� �� ���� ��. ������ ����� �� �� ������ ����� � ���������� �������, �� ����� ���� ��������� ������������. ҳ ����������. ��� �� �������� ����� �� ��������, ������ ����� ���� �� ����� ���� ���, ������ ����� �� ����� � �� ��������� � ������ �� ���, �� ��� � ��� ��� ������� � �������� ��� ���, ��� ���. �����, ���� ��, ������������, �� � ͳ�� ����������, � �� ����, �� �������; �� ��� ���������� � ����������. ����� ��� ����� ��� ���������� ��������� �������� � ������� � ���� ����, ��� ��� ͳ�� ������� ���������, ���� ������ �� ����� �����. �� ������ ���� ����� ������� ������. ͳ�� ������ ���� ���������� ����� ���������� ���� �� �� ���������� � ���������, � ���� ��������� �� ����� �� �����������, ������, �� ��� ���������� ����������. ���� �� ������ � ������, ���� �������� � ������� �� ������ ����� ���� � ������������ �� ����������, ��� ����� ��� �� ������, �� ���� ����� ����������� ��������. ͳ�� �������� � ���� ������������ � �����������, ����� �� ������ ����, � �������� ����� �� ��, �� �� ���� ������� ����� ��������� ������ �������� ���. г� � ��, �� �������� � ϳ���� ������� �������� �� ����������� ������������ �����, � ��� ���� � ������ �������� ��������� �������. ����� ��� ����� ����� �� ������� � ����, ������ ���������� ���, �� ��������� ������ ������� �, ��� ��������, ������� ����� ���������� ������� � ����������, �� ���������� �� �����������. ��� ����, ������ ��������� � ϳ��� ���� � ����� ��������� ������. ��� ��� ���� ���������� � ����� �����.

11. ��������� �� ͳ곺� �� �������� ������� �������, ���� ������� ����� ���� �� ��������� �������. �� ����� �����-���� �������� �������� ����� �� �� ������ ��� �������� �� ������ ���� ����-������ � ���, �� ��������� ������ ��� �������� ���� ������ �� ����������. ������ - ͳ�� � ������ ������� ���������, ���������� ����� ����������, �� ����� �� ��� ��� ����� ������� ���������. ������� ��������� �� ���� �������� � ������� ���� ���������, ��� �� ��������� ���� ��� � ���� �������, ͳ�� � �������� �� ���� ���������, ��� �� �� �������: ����� ���� ����� ����� ������� ������, �� � ͳ�� ���� �������� � ����� �� ������, � ���� ����� ���������, ������������� � ���������� ��������. ³� ���������� ����� ���� ���, �� �������� ������� ����������, �� ���� � �������� �������� � ������ �����. ������� ������, ��������� �������� ������ ����������� � ������ ����������� � ��������� ���, ������� ��� ����� ������� ͳ��, ���� - �������.

����� ��� ������ ������� ���� � ������ �����.

��� ��� �� ������ ���: �����, ������������ �� ��� ������, ��� ���� ������������� ���������, ����� ���� ��� ó������ � ������ (54). �� ���� ������ ���� ��������, �, �������, ��������� �� ������ ����, � �����, ��� �� ������ � ���, ���������� �������� ��� ����. � ��� ��� �� ������, �� ���� ���� ���� ������� ���������, �� ����� ������������ �������. ͳ�� ���������, �� ���� �������� ������ � ���� ���� ��������� �� � ������ ����� ����������� ����, �� ����������. ³� �� ���������� ����� ����������� � ����� �� ���� � ��������� ����� ����� ����. ����������� ͳ�� � ������� ��������� ������� ������ ���������� �, ������� ����������� �� ����� �� ���������� ������������, ������ ��'������ ��� ���� � ���������. �������� ����� �� �������� ����� �� ͳ�� � �� ������, � ó������. ����� ������ ������ � �����, � ������ ����� ������������ ��� �������������, ��������, �� ������������ ��������� �� ������ ������ �������� ��� ���, �� ���� ��������� ����� ���� �����. �������, �� ���� �������� ��� ������, ������ �� ����� �� ������� ��� �����, �� ��� ó������� ���� ������� � �������� ��� ����, ���� �� �������� ������� �� ���� ����, �� � �������������� ��������. ��� ����� ���������� ������ ������ ����:

��� ����������� �� ����� ���������,

����� �� ���� �� � ������ ���� ����.

�� ��� �����, �� ��, ��� �������� ���� (55).

³���� ����� ����� �� ������ ����������, ó������ ��� �������, ������ - ó����� �� �������, ������� �������� ������ ������� ������ (56).

��� ���� - ����� ������� � ������� �����������. �� ���� ͳ�� �� ��� ������� �������� ����� �������, �� ��� ���� �� ����, �������� ����������, � ��� �� �������� � �����, ���, �����������, ������� �� ���� � �� ������ �� ��� ��, �� ���� ���� �������, �� � ����������� � �� ��� ����� ���������� ����������. ��������, �������� � ����, ��������, ������� ó������ ���� �� �������� ����� ����������� ������� � ������, � �� � ͳ곺�, ��� �������� ����������� ����������� �������, ���� �� ��� �������.

12. ���� � ���� ������� ���������� � ������� � ������ � ��������� ����� ��� ������� �� ѳ����, ͳ�� ����������� ����� �����, ��� ������ ����� ������������ �������� ���� ����. ���� �� �� ��������� �������� ����� ��������� �������� ���� ������������� ��������, ��� �� ����� � ��������� � ��� ����, ���������� � ���������� � ������ �� ������, �������� ����� ѳ��볿, ����, ��� �� �����, �� ����� � ������� �������, ������� �� ������. ���� ����, ѳ���� ���� ���������� �� �� ���������� ����, � �� �������� ����� ��� ������� ���� � ���������� �� ��� �������� ������� � ����� �� �� ���������� ������ (57). ������ �������� ���������� ���� ����, �� ���� ��� � ��������� �������� ���������� ͳ��. ������ ���� �� ������������ ������� ���� ������� �� ������, �� �� ������ ����������� � �������� ����� ������� �� ����������� �������. ͳ��, �����, ��������� �������� ����� ���� � ����� ���� ����, �� ������ ������������� �� ���� � ������� ���� ������ ��������� ����� � �������� � ������� (58), �� �� ���������� �������� ������ ������ � ���� � �������� �������� �������� �� �� ����������� ������. ��������� ������� ͳ�� ������� ��������, �� �� ������ �������� ������ �� � ������ �� ������ ����� ������� � ����� � �������� �������� ��������� ����. ��� 㳳�� ����� � �� ������, ����� ���� ����������� ����������� ����������� ������ �� �������� ������� ������. �������� ������� � ������� ������, ������ � ���������� ͳ��, �������������� ����� ���� �����������. ����-�����, ���� �������� �� �������� ����� ��������� ����� �� ����, ����� ��� �, ��������, �� ������� ���� ������������� ͳ��, ������������ ������� �������� ������������ �������������� �� ������ �� ����� ��������� ������ �� ������� �������� �� �� ���������, ��� � � �����, � ��������� ����� ������������� �� �� ����������.

13. ������, �����, �� � ����� ��������� ����� ������, �������� �� ����������� ���������. ����� ������, ����������� �� ����� ��������� � �� ���� ��������� �������, ������ ��������, �� ������ � ѳ��볿 ��������� ����� �����. � �� ������� ������ (59) �'������� �� ����� ���� ��������� � ���������, �� ������ ��������� ��� ��������. ���� �������� ���� �������� ����������� �� ������ �������� ������� �����. ����� ��� � ������� �������� �� ������ ��������� ����� �� ������, ��, �������, ����������� �������� ����� ���� ��� ���� (��� �����-�����, ����� ������ �������, ��� ���� ���������� ��� �����, � ������ ����� �������� �������). �� �������� �� � ��, �� ��������� �� ����� ���������� ����. ������ ����������� �������� �� �����, ������� �� ����� � ������� ���� �������. � ������� �� ���� ����� ������ ������ ���������� -- ��������� ��� �� �������, ��������� � �����. �������� �������� ��� ����� �������� � �������� ������, � ������� �� ������ ����� ������ ���������� � ������� ����. ��� ������ �������� ��������� ������ �������, �� �� ������� ����������� ������, ���������� �����������. ���� ������ ���� ��������� � �������� (61) � ���� �����; �� ���������, � ���������, �� ����� ������� ������, ����� ����. ֳ�� ������������ ��������, ����������, ���������� ����� ������� � ��� ��� ����. �� �� ��������� ���� ���������, �� �� ����� ��-������� ��������� ����� ����� �������, �������� �����, ��� ����������� ����������� ����� �������� �������, ���������� ������� ������ � ������, �� ���������� �������� ������� ��. ���� ��������, �� �� �� ���������� ����������, ��� ������ ����� ������ ��� �������, ����, �'�������� �� �����, ����� ������ ����������� ������� �� ���� ��� � �������� ��-����� � ����� ����, ���� ��� �������� � ѳ���� �� ���������� ����. � �������� ������� ���� �������� ����� (62) �� ��������� ���������� ����� ��������, �� �������� ����� ���������� ������� ��� ���. ������ ������� ��� �� ���� �������� � ������, � ����� ��� �� ������ ��������������. ������ �������� ���� ���������, ��������, � �� �� ���� �������� ������. Ƴ��� � ��� ��� ��������� ����� �� ����� ������ (63). �������� � ��� ����� ���� ���� �����, � ���� �������� ���� � ���������, ��� �� �, ��� ��� ����� ������ �� ��������, ���������� �� ������, ������ �� ��������, � �������, ��� ���� ����� � ������� ����� �� ��������.

14. ���� ͳ�� �������� ����� ��������� �������� ����� ��� ���������� �����, ���� �� �� �������� �� ���� �������, �� ��������� ��������� �����, � �� ��� ���� �������� ������� �����, �� ������� ���� ������� �������� � ������. ��� ���� ���� �� �� �� ���� �������� ����� �� ����, ���� �� ������� ��������� �� ���������� �������, ���� ����� ����� ���� �� ������ � ������ ������ ��������, ��� ��� �� ������ ���� ����� ��������, ���������� �, ��� ������, �������� � ������� �����. ���� ����, �� ���� ��������� ������ � ��������� � ������� ��������� ����� �� �� �� ���������� �������, �� ������ ���������� ���� � �� �, ������, �� ������� ���������� �������� �������� �����������, � ����� ���� ����, �� ����� ����, ������� �� ������ � � ������ ������ �����. ͳ�� �� �� ����������� �� ������ ������ ����� ������ �� ѳ������ � ���� �� ������� ������ ����, ��������� �� � ������� �������, ���� ��� �� ��, ��� ������ ����� �������� ���� �������� ����, � ��� ���� ��� �� ��� ѳ������. ����������� ��, ͳ�� ������ �� ����� ������� ������� ������ ������ ѳ��볿, �������� ����� � �������� ���� ����, � ���� ��������� � ����, ��������� ��������� ���� � �����. ��� �� ����� ��������� ������� ���� ��������� �� ���������� � ������ �� ������. ����� ������ ��� ������ ��� ���������� � ���� �� ���. ͳ��, ���� �������� ������ �����������, �������� � ������ ������������������, ����� ������� �����������. ³� �� ������ ������� �������, �� ����������� ������, ���� ���� �� �������� ����-�� ��䳿, � ������ ����-������ ��������� �� ����������� � ������, ����� �� �������� ������� ����� ������� �������� ����.

���� �� ������ ��� �����������, ������ �������� �� ѳ����� �� ���������� ��������. ������ ������ ������������ � �������� ������� ��� ����� � �����, � ������ ������� ���� ���������� � ������ �� �������. ����� ��������� ������ �������� �� �������� ��������� ��������� ��������� � ���� ����, � � ����� �������� ������� ��������, ���� �� ������� � �������� ���� ��� �������� �� �����. ֳ ������� ���������� �� ����� � ���� ����� ����������� � �� ���������� ��� ��� ��������� ��������� ���������, �������� ����� �������� ������. ���� �������� ������� ���� �������� ��������� � � �������� ����� ����, ��������� �����������, ��, ����, �� ����������� ����� ����� �������� ��� ��, �� ������ ������� � ����� ��� ��������. �������, ���� ����������� ��������, �� �� ��������� ���������� ��� �����, ��� ����� ����� - ���, ���� ������� ������, ���������� ij���, �������� ѳ�������� (64).

15. ϳ��� ���� �� ������ ������ �� ѳ��볿, ������� ����� �������� �� ͳ��. ����� ��� ������� ������� � ������������, � ������ ���� ���� �� ����� �����, � ��� �� ��� ���� � �������, �� ���� ������� ������ ������� ������� ������� �� ��������� ����, ��������� ��� �� ���� � ������. � ����� ͳ��, ��� ������ ������, ������� �� �������� � ������� ����. ���������, ��, ���� ������ ���� ���������� ���������� ������, ������ �� ���������� ������ ��������� ���� ����� ������ ͳ��: �� ���������� �� ����, �� - �� ����������. ��� � � ��� ��� ͳ�� ������� ��� ������, � ���� �� �� ��������� ���� ���������������� �����, � ��� � �������� ���������� � ���������. �������� �������� ������ ������ ѳ��볿 �� ������ ������ �� ������, �� ��� � ������ �� ��������, ���� ���� ��������� ������ �� ó��� (65) ������ ���� ����-������. ���������� ͳ�� ������ �� ������, ����������� ����������� ó����� (66), ����������� �������, � �����, �� ������, ����� ����� ��������� ���� �������� � ������� ���� � ���������� ��������� ������ ����, ��� �� ������� .

16. ˳�� ������ ����(68), ���� ͳ�� ������ �������, �� ���������, �� ��������� ��������, ������� �������� �� �����. ѳ������� ��������� ������� ��'������� �� ������ ������ � ������ �����, ����� ���� �'������� - ��� ���� ����� � ��������� �� ���������� �� ����� ���� �������� ���������. ��� ͳ�� ������� ������� � �� ������� �������� ������ �� ѳ�����. � ����� �������� � ������� ������� ���� ��� ������, ͳ�� � ������ ������ �� �������� ������ �������, ��� ��� ������� �� ����: ���� ���� ��������, �� ������ �������� ���� �� ����������� �������� ���� � ����� �����, ���� � ���������� ���� ������� �� ������ � ��� �������. ³� ��������� ����� ������� - �� ������ ����� ������� ��� ��������� � ��� � �� ����������� �������� � ����� ��������� ��� ������ ������ ��� �� ���������� �������� ������ � �������� ������ ������ � �����. ��������, �� ���� �������, ��������� ��� ������, ���� ����� ������� ������� ��������. �� ��� �������������� ������ ͳ�� � ѳ��볿. ���� ��������� �� ������ ����, �� ��� ������ ������ ������, � ���� ����� �������. ��� ͳ�� ������ � ������, �������� �������� � ������ ��� ������ ����, ����� �� ������������� ���� ����� ������ ���� ��������, � ���� ��� ��������, �� �������� �����, � ���� ���������� ����������. ���� ��������� ��������� � ������ � ������������ � ������� ���� ��� ���� ����, ͳ�� ��� ������� ���� ����� � �� � ������. ������ ������� ������� ��������, ���� �� �� ����� ������������� ������ ������. ͳ�� ������� ���������� ����� ����� ����, � �� ���� ���������� (69) ����� ������� � ������ ��� ������� ��������, �� ͳ�� �������� ���� �����, �� ���������� �� ���, ����� �� �� ������� � ѳ����, ��� �������. ��� �� ������, ͳ�� ������ ���������� ������ ������, �� ���� ������ �'��������� ��������, �� �� ���� ���, ������� ����� �����, ���� ����� �������� � ������ � ������ �� ������������ ��������������.

������ ���� ����� �������� ���������� ���� ����� �����������, �� ���������� ����� ������� � ������ ��������. ����� ͳ��, �������� �������, ������� ������ ������ � ����� ����������, �� ���� ������ ���� ���������� ���� ��� ���� �������. ³�-�� ������� � 򳺿 ����� ����, �� ���� ���� ����������� ������ ������, �� ������ � ����� �� ���� ���� ������, � ��� ������������� �� ������������ ���� �� �����.

ͳ�� ������� �� ����������� ���� ������� ��������� � ����� ������� ��� ����� ������ � ������ (70), �� �����������. ���������� ����� ����� �� ��������� ����������� ������, �� ���� ���� ������, ���� �� ��������, �� �� ���� �� �������� ������� ���������� ���. ѳ�������� ����� ��������� ����, ������� ������ ����� ������, ������������ ������� ���� � ������� �������� ����. �� �� �� �������������� ͳ��, �� �� ����� ����������������, ���������� � ��������� ������� ������ ������ ��� ������� ��. �� ��� � 䳿 ���� ������� �� �����. ��� �������� �� ��-������, �� ��������� ������ � ����������, ��� ���� ����� ���� �� ��-������ �������, �� ������� � ������.

17. ���� ͳ�� ����� ���� ������ ����� ѳ�����, �� ������ �� � ����� ������, ��� �������� � ������ ��������, �� �������� ���� ��������� �� ����� �, �����������, ������� ������ (71). ��� ����, � ������ ���������� ������� ����, �� ������� ���� �� ��������, �� ������� � ����� ������ ������ � �������� ����� ������ ������, ��� ��� ��������� ������������. ��� �� �������� ������� ��������, � ������ �������� ����������, ��� �� ��, �� ͳ�� � �������� ��� ������ ������ ѳ������ - ����, �� ����� �� ����� �������� �� ���, �� ���� � ����, ������� ����� ���� ����� ���������� ����������� ��� � ����� �� ������ ��������, ��������� ���� � ������� ������. ͳ�� ���� ����� �� ������� ���������� ����� ����, �� �� ������ ������� ������ �� ���� ���� ���, ���� �� ��������, ������� �� ��������� �����; ���, ������ ������, ����� ���������� �� ���������, �� ������ �� ���� �������. � ��������� ������ �� ���������� ���������� � ������ ����, �� � ������ ���������� ������� ������. ϳ��� �� ������� � ������� ����� ����� ���� ������:

���� ���� ��� ���� �������� �������,

���� �������� ��� ���� ������ ����.

�� ����, �� ���, � ����� ���� ��������� ������� �������, ���� �� ����, �� ���� �� ����������� �� ����� ���� ���, ���� ���� �������� �� ������� �� ���������.

18. ���������� �� ���� ������, ͳ�� ���� ������ ����� � ��� ��������� ����������. ���� ������ ���� ���� �������� ���� ���������, �� ��������� � ����� � ��������� ������. �����, ���� ���� �� ���� ���������� �������, ������� � �� � �����������, �� � ���� ���� ������ ������������ ��� ����� ���������, ��� �� ��������� �� ��������� ����� ������� ����. ���� ������ ���� ��������, ����������� ������� �� �������, ��������� ��� ����, ����� �������� �������� �� ���� � �������� ��� �������� �� ���� ������ ������������ ������. �������� �� ��������, ������ ��������� � ��������. ���������� ���������� �� �����, ����� � ����� ������ ��� ���������, ���� ������ ������������ ����� ����������, ���� � ������� ����� � ����������. ���������� ���� � ����� ������, ��������� ���� �������� �� ��������� ����, ����� ����� ����� ��� ����-����� ������� ͳ��. ������ ��������� � ����� �������� ���������, ͳ�� ������� ���, ��� ��� ��� �����, �������� ��� ��������, ��������������� ��� ����������� ��������� ����� � ��� ������. �� �������� �������� � ��������� �� ������ ͳ��, ��� � ���, � ����� �����: ��������� ��������� �����'�, ���, �����������, ������� �� �� ������, ��������� ���������.

ϳ��� ����� ������� ������ ��������� ��������� ͳ��, � �� ��� ��������� ����������� ����. �� ���� ���� �� ����� ���������� �� ���� ��, ���������� ����� ������ ������� ��������� �� ���� ������; ���� ���� ������ ���� ������, �� ���������� ����� � ���. ѳ�������� � ������� ��� ��������� ��� ���������� � ͳ곺�. � ��� ��� ó��� (72), ���� ������� � ���������� �� �������� ����������, ������� �� ����� ��� ����������� ������� ���� ���� � ����� ��������� ѳ�����, �����������, �� ѳ���� ��� � ����� ������, ����������� �������� ���� ��� ����, ��� ��������� �������� ����, ���� �� ���� ��������. ����� � ����� ���������� ����� ����� ��� ��, �� ����� ���� �� ���� ��������, � � ���� ͳ�� ���� ����� ����������, ������������� ������� ������ � �����. �� � ��� ͳ�� �� ������� ���� � ������ �������� ��������, �� �������� ���� �����. ���������� ������ ������������ �� ѳ����� ��� ��, �� �������� ��������� ������� ���������� ��� ����� ����, ͳ�� �� ���� �� ����� ���������� ó����, ����� �� ��������� �����. �������� ���� ������������� � ��������� ó���, ������������� ���, �������� �������� �������, ��������� ������� ѳ����� � ����� ������ ������. ѳ�������� ����� �� ����� ��� ���� ������� � ������ �� ������ ����. ���-�� �������� ������ ����� ��� ����������� ���� �������� � ͳ곺�, � ����� ��� ������� �� ����� �����������, �� ��� ������� ���, ���� ������ ��������� �� ������� ���� �����. ������������� ��������� ��������� �������, � �� ��������, �������� ��� ��������� ����, ���� ��� ����������.

19. � ��� ���������� ������ � ������ ������ �� ���� ��� �����. ѳ��������, �� ������� �� �����, ��������, �� �� �� �������� ��������� ������ ó��� � �� ���������� ��� ���� ������. ���� �� ����������: ������� ������� �� �, ���� ������ ������ �� ó���� � ������� ��������� ����������. ѳ�������� ����� ������������� � ������ ������������. ó��� ����� � ������ ����������� ��������� ���� � ������� ���� � ���� �� ����� �����. ���� � ͳ�� ��������� ���� ����, ó��� ��������� ����� �������� � ������ ��������� ��������, �� �������� ������� ������������� ��������� � ѳ��볿. ͳ�� �� ������ �� �������� ��������� ����. ���� ���� � �������� ������, ����� ����� ������ ������������� ����� � ������ (73) �������� ������ ���� ����������, �� ���� ���������� ����������� �����, �� ������� ��'�������� � ������� ������������� ������ ������ (74), �������� �� ó���� � � ������ ��������, �� � �����. ҳ��� ������, �� � ������� �� �������� ó����. � ���� �������� � �������� ���� ������������ �����, � ��� ������ ������� ����������� � ���� ������� ������� � ��������� �����. ��� �� ������� ��������� �����, �� �� ó����, ��� ����� �� ����, ��� ������ �'�������, �������� ���� ������ ������������, ��� ����� � ��� �������. �� ����� ����������� ���� ������������, �� �����. �� �� ó���� ������������ ����, �� � ����� � ������ ������� ������� ����������� �������. �� �������� ó���� ��� ������� � ��� �� ѳ��볿, �������� �� ����� �����, � � ���������� Գ���, ��������� ��� ����.

� ������ ���� �������� ������� ������. ���� ����� ������ �������� � ���������� ������. �����, �� ������ ���� ó��� �������, �� ������� ���������� �����������. � ���� ������������ ���� �� ���� ����� � �� ���� ������, �� � ����� �������� �� ���� � ����, ���, ������������� ������� �������, �� ������ �����. ���� ���� ����� � ��� ����, �� ������� ���������� ������������ ������ ������ �� ������� ��������, �� ���������� ������, � ��������� ��������� ������� ����, ������������ ��������, ��� ��� �� �� ��� ����� ��. ����������. ѳ��������, ������� ������, ���������� ������, ���� � ����������� ������� ������ �������, ���������� � ����� ������ �����. ó���, ��'�������� ����, ������������ � ����������� ���������, �������� ����, �� ���� ���� ������������� ���������� � � ��� ��� ����������. ij���� �� ����, �� ͳ��, �� � �����, ������ ������� �����, � ��, �������� ������� � ��� ��������� ��, ������� ����� � ����� � ����, ���������, ��� �� ѳ���� ������� ���� ������ ��� ��������� ��������, ��� ����, ������ ������� �������� ���� �� ������������ � ����� �� �������.

20. ������ ��� ����� ������ ������� ������ � ѳ����, ��� � �������� �� ������ ��������� ������ ͳ�� ���� ��� ���� ���������, ��� �������� ����������� ������. �����, ������, ���� ������������ ���� ��������. ������ ������� ��� �������� � ������� ������ ��������, � �������� (75) ������ ���� �� ������, ��� ��������� ͳ-�� ����� � ��������� ��� ����������� ���������� ������� � ��������, �� ������� ��� ���� ����.

��� ����� ͳ�� ������ ��������� ������ � ���� � ��������. ��� ���� ������ �������� ���������, ��� � �� ������ � ������� ������ ������� �������, ���� ������ �� �������� ���� �� �����. ó��� ����������� �������� ������� ������� (76), �� ���������� ������ ������������ ����������� � ������, ��� ����, �� ������� � ���� � ����� ������ �����. ��� ������� ��� ���� � ����, �� �� ������ ͳ�� �� ���������� ��������������. г� � ��, �� ���� ������� ��� � ����� �����, ����� ��� ������ ������������ ����������� � ������, � ���� ���� ������ ���������� ��������������, �� �������� ����� �� � �������� ���������, �� ������ ��� �� ����. �� �����, ���������� ����� ���������, �� ���� ���� ��� ����������� �� ������ ����������, � �������� ����� ������� � ��� ����� �� ��� �����. ���� ����� ������� �������� ������ �� ���, ������� �������� �����, �� �����. ͳ�� �� �������� �� ������� �����, �������� ������ ���������� � ����� ������� �������, �� ���� � ������ ���������, �������� � �� � ��������, ���� ���� �� �������� ������ ������� ���� � ��� ������ �� ������ ���������. ����� ������� � ������, ������� ������ ������� ������, �� ������� ������������ � ��������� �� ���� ����������� ����� ����������� ������ �������� �� ������ ��������� � ����������� ������ ͳ��. ϳ� ��������, �� ����� ������ ���� �������� � ������ �������, ���� ���� ������ ������� ������� ���������� �������, ���� ���������� �� ����, ��� ���� �������� ��. ����������� ���������� ��������� �������� ������� �� �������� ��������, �� ���� ����� (77), �� ����, �� ������ ���� ����� ���������� � ������� ���������� �����. ͳ�� ���� � ������, �� � ���, ���� ��� ���������� �����������, ���� ������������ �������, � ����� �� �������� � ��� ����� ���� ���������.

21. � ��� ��� (78) ��� ���� � ������ �������� ���� ���������, ����� ����� � ��������� ��� �� ������. �� �������� ����� �������� ���� �'��� ����� ������ � ������� ����� ����� �����������, ������� � ��������. �������� ���� ������������ ������, ����� � �����, ������� ����, �������� ������� �� �����, ������� ������� ���������� ��� ��������� � ��������� (79). ѳ�������, �������� ��, ����� ������ ���������� �����, �� ���� �� ������ ����-���� ���� ��������. �� ���������, �� ���� ������� ���������� � ������ ��� ��䳿 �� ����� ������. ��� ������� �������� ͳ�� ������� ��������� ����������. �������� ��� ������ ������� � ͳ곺� ��� �� ��, ��� ������� ������� �� ������ � ��� ��������� ������� �������� ѳ������, ��� �������� � ������ �����. ��������� � ���������� ���� ���������� ��������, ͳ�� ������ ��������� � � ����� ��� �� ���� ����������� � ��������. ���, ������� ��, �� 䳺 �� ������� ������, ���� �� �� �������� ������ � �� ��������� �� ������� �������� ��������. ϳ� ������ �������� ��������� �����, �� �� ���� �����, ��������� � ���������� � ���. � ������, ���� � �������� ���� ���� ���������� � ͳ곺� � ������ ���� ��������, ������, ��������� ��� ����� �������� ����� � ��������-��� ó����� �, ���� ������� �� ����� ����������, �� ���� ��������� � ������������ ���������. ��� ��� �� ͳ�� ������� �������� ��� ������ �� ���� ����������� ������� � ����� �� ��� ����� ��������� ����� ������������ ���� � ��������. ���� ������� ���� �� ��, �� �� ����� ������� �� ������ �������� - �����������, ���������, ���'������ ����������, �������� ���� �� ������� ������ ������, �� �������� �� ������ �����, � ����� ���, ���� ��� ������� �� ��� � � ��� ��������� ����������. ���-�� �������� ��������� ����� ���������, � ͳ�� �� ���������� ����� ������, �� ����� ��� ����������� ��.

����, �������� ����� ����� � ������ �� ������ (80) � ����, �� ������ ������ ����'�������, ����� �������, �����, �� �����������, ������ �� �����. �� ����������� ��� ������, �� ���������� ������, ���� ��������� �� ��������. ���� ��������� ������ � ���������� ������ ������� � ������ ������ �� ����� � �������� �� �����. ��� ������ ��������� �������� ����� � ��������. ������ �������� � ����, ��� �� �������� �� ����������; ���, ��� ���� ������, ���������� ������ ���, ������ �����. ������� �������� ������ ����� � ��������� �� � ����� ���������, ���� �� ������ ������ �������� �� �������������, � ���� �� ������. ������� �������� ������, ���������� ������� � �����. �� ���� � �� ���� �����: � ������ �����, � ������ ����, �� ������ ���� ��� ����� �����, ����� ����� ��������� ����-������� ���� �� ����� ����, �� ��������. � �������� ���� ����� �� ����� ���� ������� ���������. ����� ����� ������� �������� � ������� �������� � ������� ����� - ��� ��, ����� �����, ������������ �� ��������� �������� �����. �� �������, ����� ����� �� � �����, ����� �� ���� ��������� ��� �����, ��� �� ������ �� ������ � ����� ��, � ������� ����� ����, ��� �� ���� ��������, ��������� ������ �����, ����� ��������, � ���������� ��������, �� �� ������ �����, �� ���� ��������. ������ ������ �� ������ ��������� ������� ������, �� ������� ���������, � �������� ����� ������. ��� � ��� ������� �� ��� ��� �� ��� ������, ���� - ���� �����, ���� ��������� ������, ����������� �� ����. ���� ��������� � �������, � ���� ������ ����, ������ ������ �������� �� � ���������� ���. �� ������ ����� ��������, � � ���, �� ���������� ������, ����� ������� ����������� �� �����.

22. ͳ�� �� ������� ���� �������� ���� ��������, �������, ��� ����� �� �����������, ������ ��������� �� ���� ������������� �����, � ���, ���������������, ����� ������� ������ �������� ������. ������ ����������, ����� ��, ���� ���� �� �����, � ����� ���� ��������� ��� ����, ��� ����� ���� ��� �������, �� ����� � ��� �������� �� ��� ���� �������� � ��������� ���� � �������� ��������, �� ���� ����� ������������, ���������� � ��������� ��� ������, � �����, �� ����� ���� ����, ������-���� ������. ����������-�� ����, � ������ ������ ��� �����, �� �������� �����: ͳ�� � ����� ����� ������ ������� ��� �������� � �����, ������� �� �� ������ ������ ��������, ������ ������ ���� ������ � ����� ������ � ��������. ³� �������, �� �� ���� ��� ����� ���������, � ���� ���� � ���������, �� �� ��볺 �������� �� ��� ������, ��� �� ��� ���� �����������. ���� ����� ������� ����� ����������� ����, �� ����� ������ ���� ������������� ����� ³���������� (80): ����� ������� �� ����� ���, �� �������� ����� � ����. ����� ͳ�� ������� �������� ������� �� �����, ���� ��������� ����. ������� ���� ������� ��������, ������ ����� ����� ������ ����� �������, �� ��������� �����, ���� � ����������, ���������, �� ͳ�� ��� ������ �������� ����� ��'����, ���� �� ���� ������ �� ���� ����������� � ѳ�������, ���������� � ���. �� ���� ��������� �������� ��� ����������, � ����� ����� ���������� ������� �����������, ͳ�� ����� ������ ��������� � ������� ����� ���������� �� ��������.

23. ���� ��� ��� �������� ���� �����������, � ������, �� ����� ������ �� ������, �� ��������� �����, ����� ������� ������ ���������� (81). �� ������ �������� ͳ�� �� �����, ��� �������� ������� ��� ����� ����������� ���� ������ ����� ����. ����� ��� ���� �����, �� ���� ���������� ����� ����� ���� ���������� ����� � �� �������� ����� � �����, ��� ���� ������ ����� ����� ���� ��������, � ��� ����������� ����� � ���� ����� �� ������ ������ ����� � ���� ����. � ����� ���� ������� ����������� �����, ����� ������������� ����������, ��� ��� ����� ����. ������ ��� ���� ����� � ������� �������� ������ ��� �����, ��� ���� ����� � ���������� ��������� (82), ���� ��� �� �� ������� �� ����� ���������� ������, � ��� ���� ��� �� ���� ������, � ��� ����, � ����������� � ����������� � ��� �� ��� ���� �������� ������ � ����������� ���������� ����������. �� � ��� ��� �� ������ ��������� ������� �� ���� ��� ������ ����� - ��� ������ �������������. ���� ����� ���������� ����������� ������ ���, �� ������ ����� ������� � �� ��� �������, ���������� ����, ����������� ����. ��������� �������(83), ���������� ������ ������� ������ �������� � �'������. ������, ���� �� ��� ����� �������� � ������ ������������, ���-���� �������� ������ �� �������. ���� ����� ������, ���� ����� ������ ����� ���� ������ � �������, ������� ������� ������������ ������������ � ����� �������, ������ ����������� �� ������ ���� �����, � ������ �� ����� ���������� ��� ���. ������ �� �� �����, ���� ���� ij�� (84) ������� �� ����������� ����������� �����, ��� �'������� ���, ���� �� ��������� �������� � ������ (85) ��� �������� � ij����: �� ������ � ����, ��������� � ѳ������� � ������ ������.

�� ����, � ͳ�� �� ���� ��� �� ����� �������� ���������, ���� �� ���� ������� ������, ���� ������ ������� � ���� �����������, ��������� ����� ��� �����. �� ������� Գ������ (86), �� �������� ����� �� ���� ���������, �������, ���� �������� ��� �������, �� �� 䳿, ���'���� � �������, ���������� �������, � ����� ��� ��� �������. �� � ������, ������� � ���� ������������ (87) �������, �� �������� 䳿 ����� ��� ����� ��� ������ ���� � ����� ��� �� ���� ����������.

����� ͳ�� ������� ����� ������ �� ���������� ����������� �����, ������� ����, �� �� �� ������� ���� ������ ����� ���� ����������, ���� ����� ����� ����� ����, ��������� ������.

24. ���������� �������� ����� ��� �����, ͳ�� �������� ������ � �������� ���������, �� ���� �� ����� ������ ������� ������ � ������� ������ ��� ��������� � ����, � ������ �������� ������� � ��� ���� ������. ����� ��� �� ����� ������ ��������� �� �����, � � �������� �� ����������� ������ ��������� � ��� ���� �� �������� ������� �, ���������� �������� �����, ��������� ����� �� ��. ������ � ��� ��������, ��������, ���� ������� ������, ���� ������� ������� ��'���� �� ����� ����, �������� ��������, ���������� � ������, ���������. � ������ �� ���� ������ ���� ������ ����� ����� ����� ����� � �������� ���������, �� ���������� �� ���� ������. ���� � ���������, ������� �� ����� ������, �������� �� ���. ij���� �� ������� ������� �����, � ��� �������� �������� ����������, ������� ������� � ��� ��������� �� ������ �����.

���������� ��� �� ���� ������ �� �����. ���� � ������ �������� �� ��������, ��� � ������ ��������� �����. г� � ��, �� ��������� ����� ���� �������� ���������� ������ � ��������� ����� ����� ����� � ����. ��� ͳ�� �� ���� �������� �� ���������� �� ��. �������� ����� ��������� ������� � ������� ������� ��� ���� ��������� �������� ��������, ����� �� ������� ��������� � ��������� ����������� �������� �� ��� ������ ��� - ��� ����� ��� �� ��������� �����. ����� ������ ͳ�� ���������� �� ����� ����, ��������� ��������� ������� ���� �� ���������, �� ������� �� �� ����� �������. ����� �����, �������� ����� � �������� ������ ����� � ��� ����, ��� �������� �������� �������� ������, ��� �� ��������� ������ ���.

25. ���������, ����������� �� �������� ��������� �����, ��������� ���������� �������� ��������, ���� ���� �� ������ �������� ���, � ������ ����� ����������, �� � ������ ������� ���������� ���, ���� ���������� �� ������. ��� ������ ������� � �����, � ���'������ �������� � ����������� ��������� ��, �������� ���������, �� �, ��� ������� �� �����, �� ���� ����������, �� ��� �������� ����. � ������ ����� ���� ����������� ���� ��� ��� � ���� ������������ � ������������� �������� ��������� ������� ���� ���������. ������ ����������� ������� ������� �� ����, �� ��� �����, �� �� ���� � ����� ���������� ������ ����� �������� � ��� ���� ���� ����� ������. �� ���� ������, �� �������� � ������� � ��������� �����, ��� �� �� ������, ������ ��������� ������� �� �������. ������� �� ����� �� ���� �������� ����� ��������, ��� �� �� �� ����� ����� ������ ������. ������ � ����� ����� ������ �������� ���������� ��������� ������. ��� ��, ������ ������, ������� � ��� ����, ���� �������� ��� �������� �� �� ��������.

�������� ���� ��� ����� �������� � ������ �������� �����. ³����� ����� ��� ����� ��� ��������. ������, �� �� ���� �� ����� ���� �����, ������ �� ������������ ������� �������� ������ � ����� ��� ������, �� ������� ����� �������� ������ ��� �������� ��� ���������, ���� �� ��������� ��� ��� ���� ������ � �������� ������������ ������ � ���������, ��� �� �������� �������. �������, ���� ����� ���� ������� ���������� �� ��� ������, �� � �� ����� ����� ����� ����� ��������� �����, ��� � ��� ���������� ������.

26. ������ ������� ��������� �����. ó���, ������������, �� ��������� ���������� ��������� ������������������ � ����������� �������, ��������� ��������, ����� �� �������� ������� �� ������� �� ������� �� ������, ���� � ���������. ��� ��������� �������� �� ������� � ������ �� ͳ�� ������ ���� �����, �� �������, �� ���� ������� �� ���� ���, ��� � ������ ������� ���� ����� ���� ���������� � ͳ곺�, � �������� �� ��������� �����, �� ��������� ���������� ��� ��� ������ � ���������� ���������� ������. ͳ�� ���� �� ��� ������ � �� ������� � ����, ����� �� ������� ������ ��, ���� �� ������� ������ �����.

������� ��������� ������ � ���� � ������� ����� ���� �� �������, ��� ���������� ����� ���� ���������� ������������, ���������� �����, � �� ������� ��������� ������, ��� �� ������ �� ����� ��� ������ ��� �����. �������� ���� ���� � ��, ������ �������� � ������ ������� � ��������. ���� ������� �������������, ��������� �� ������ �����, � ����������. ���� ��������� �� ������� ���������������, � ����� �� ����, �� �������� �������� ������������ ����� � ��������, �� ���������� ����������� � ���� �������� ������. ���-���� ����������, �� ������ �� ���� ���� �����, ��������� �� ������� �������� � ���, �� ������ �� ��������.

�� �������� ��������, �� ����� ���� ����������� � ��������� ������, ������������ �������� �������� ��� ͳ��, ��������� �������� � �������� ��������������, ���������� �� ��� ������ ������, ������������� ������� ������ ��� ���������� �����, ��� ����, �� �������, ������� ���� ����� ���. ����������, �� ����� � ��������� ��, �� ����� ����������� ������ ��������. �� ������������, �� �� ������� ������ ���� �� ������ ����, �� � �����������, � ��������� ����� ������ ���� ����. ���� � ��� ���, �� ���� ���������� �������� �� ������ � ����, ͳ��, ���� ��� � ������, �� ����� ��, ����������, ����, �� ��������� �������� � ���������� ����� ������ � ���� �������� � �������� ���������, �� �� ��������� ��������. ��������� �� ����� �� ���� ������� �������, � � �������� ���� �����������, ���� ���������, ����� �� �������� �� ��������� ����������� ������ � �����, ���� ����� ����� ������������, �� �� ������� �����������. ���� ���������� � �����, ������, �� ������� �����, ����� ������ ������� ��������� ������� �����, �������� ���� ������ �� ����� �� ������������ � ���������� ����.

27. ���������� �� ��, ͳ�� �������, ������� �������, ��������� ��������� ��������, �� ���� ������ �� �������, �� ��������� �� �����. �������� ��� ������ ��� ������ (88), ���� ������ ������������ �����, �������� ����� �� ������, ��� � ��� ��������� � �������� ������, �� ���� ���� �� ��������, �� ���� ��� ������ ������� �� ��� ������� � ������� �������� �� ���� ���� ��������� � ��� ���������� � ����� (89). ��� �������� ������� ��� � ������ ����, ��� �� �����, �� ������ ������� ���� � ������� �����. ��� �� ��������� ͳ�� �������� ��������, �� ������ ����������� �� ���� ����. ��� �� ������ ���� ��������� ���������, �� �� ������, �, �������������, �� ���� ��������� ������ �������� � �����, ������ �������� � ���������� � ó�����. ������� �� ������, ��� ������� ���� ��������� ������������� ������ � ѳ��볿, ��������� ��������� ��� ������������ ���������� ������, ���� ���� ������� ����� ����. ��� ��������� �� ���� �� ��. � ���, � ��������� � ������ ���� � ��� �������� ������� � ������� �����, �� ���������� ��� �� � ����. ����� ͳ�� ����������� ��� �� � �� ������ ����, ����������� �� ������� ������, ������ �� ���� ������. ��� ����� ������� � ����� ������, ���� ��� �������� � ����, ������ �������. �������� �������, ������� �������. ����� ������� ���, ���� ���� ���� ����; ��� �������� ������ �� ���� ������� � ����. ������ ͳ�� ������� ó����� �� �� � �������: ������������, ó����, �� ���������! �� ��� ����, �� ��'� ��������� ���������� ���������, ������ ������, � ��� ����� �����. ���������, �� ��� �� ��� ���� ��������� � ������, � �� ������, ���� �� ������� �� ���, ���������� � ���� ������ � �������. ó���� ��������� ����� � ������ ͳ��. ³� ����, �� ������ ͳ�� ���������� ����������� ��� �����������, ��� ����, �� ���������, �� ���������� �������� ���������� ������ ������� ���� ������ �����. ϳ����� ͳ��, ó��� ���������� ���� � ������� ��������� �������������. �� ������� ���� ����� ������� �� ���� �����, �� ���, �� ���������� � �����, ���� ������ �����, �� ������. ��������, �� ����, ��������� ������� ��� ��� ���� (90). ����� ��������� ��������� ������ � ���� ����, ��� �����, ����� � �����, ��������� ������ ���� �� ���������� �������. � ������ �� �������, ������� ����������� ���� �����, � � ������� �������� �����, ���� ��������� �� ����. ��� ��������� �������� ����� �������� � ������������� � ���, ��� ���� �� ����� �����, ��������, � ��� ������ ���� �� ��� ����, ��������� �������� � �������.

28. �� ������� ������ �������� � �������� �������� ����� ����� ������������ ������� ���� ���������� ͳ�� � ����� ������, ��������� � ��� ���� ������ � ������������ �� ������, � ���� ���������� ����������� �� ����� ���� ������. ������ �� ����� �� �������� ����� ����� ����� ������, ���� ������ ��������� ����������� (9)|. �� ��������� �����, �� ����� ����� ���� � �������� �������, � ����� ����� �� ��������, �� �������� �� ���� ��, ������� � ������������ �� ������� ��������, ��� ��������, ���� ��� ��������. ѳ�������� ��������� ���� �����. �� ���������� ����������, �� ������� ������������ ��������� �� �������� �� ���� ��������, ��������� ��������� ����. ó����, ���� �������, ��� ������ �������� ������ ���� ������� �������������, ���������, ������������ ����� �������, �������� ������ ������. �� ���� � ���� �������� ���� ������ ����������� ������ ó���� � ���� ������� ���������� ����� ������������. ҳ��� �� ����, �� ���� �������� �� ������� � ��������, ������������ �����, ����� ���� ���� ������ �������� ��� �������� �� �����������. �� � ��� ó��� ���� ������� �� ��������, ���� ���� ���� ��������, �� �� ���������� � ������ �� ����� ����� ������� �������� ������� � 򳺿 ������, ��� ˳����� �������� � ������ (92). ��� �� ��������� �������� � ������� ˳������.

��� �� ҳ��� ���������, �� �������� � ͳ�� �� ���� ������� �� ������� ��������, �� �������� Գ��� � �����, . � ��������� �� �� ��������� �������� ����� ������ �� ��� ��������� �������, ����� ������� ����� � ���������, � �������� ������� �� ���� ����. ҳ�� ��� ���� ������� �� ������ � ������ ���, ������������� �������� ������(93). � ���, �� � ѳ������� � ������ �� ����� �� � ��� ��������� ��������� ���������� ������� � �������� ���, ���� ����� ������� ͳ��.

29. ����� ����� �������� � ������������ �� ������ � ������ ��: ���� ���������� �� ���� �� ����� (94) ������ � ����� ����. ������ � ��� ���������, �� �� ��������� ��������� ��� �������� �� ���� ����, ���� �������. �� ��������� � ������� � �� ��� ���������� ������ � ������ ����. ��� ��� ������ ���������, ��� �����, ���������� ������ �� � ���� ��������. ����� ���� ������� � ������� ������ �������� �� � ��� ��������� � �� ��� ��������� ������ �� ����, ��� �����������, ������ �������. ������ �������� �� ��� �����, �� �����. г� � ��, �� ��������, ��������, ����� �� ����� �����, �� ���� ���� ������, ���������� ���� �����. ���� � ѳ���� ��������� ����� � �������� � ��������� � ����� ������� ������ ���� �����, ������� � ��������� ������� �� �����'��� � ������������� � ���� ���� ������. ������, �� ������ � ��� �����, �� ������� ��������� ������, �������� �������� ������� � ���������� ����, �� ���� �������� ����, �������� ���� ������ ����, �� ������ �����'����� � ���� �������, ��� ��, �������� ���� �����, �������� ��� � ���� ������������ ����� � ���� �����. ���� ���� ���������� ������� ��� ��, �� ����� ���� ����� (95), ���� �������� �� ����� �������� � ���� ������ ������ ��������, ������������� �������, ����, ���������, �� ������ ������ ���� ������, ��������� ������� ���������.

30. ������, �� �����������, �� ������� ������ ��� ����, �������� ����� �������� �� ��, ��� �� �����. � ���� ��, ��������, ���. ������ ���������� ����� �� ����� � ϳ�� �, ������ � ������, ��������� ��� ��, �� �������, �� ��� ���� ����� ����� �������. ������� �� ������, ���������, ���� ���� �� �� ����� ����� �����, ������� ������ �� ���� �, �������� �������, ������ �� ����� �������� �� �������� �������. ���� ��, �� ���������� � ������������, ������� �������� ������ ����� � ����� ������ ����������. �� �������, �� ���� �� ������� ��� ��, ��������� �� �� ���� ������ ������. ���� ������� �������� � ����������, ����� ��������, ����'������ �� ������, �� ���� ������� ����, �� ��������� �������� ��� ������� ����. ҳ���� ��� ������ �������, �� ͳ�� ��������� �� � �������, �� �� �� ��� ��� ������� ������� (97).

�����

1. ���� �����, ������ ����� ��� �������� � ����������� (1), ����������� � ���������� ��� ����� � ����� �������. ����� ���������� �� �� ����� ������, � �� ����� ��'� ��������� �� ������� ������ ��� ���������� ��. ��������, ������� ������ ������� ����� �� ��� ��������� � �������� �- �����. ϳ��� ����� ������ � ����� �� ��������� � ���� ������, ��� �� �� ���� � ���� �������������� � ��������� ���� �� �� ������� ������� �� ������ � ������. �����, � ���� ������ ��� ���� ������������ � ������� � ˳�����, ����� � ��������. ˳���� ����� ����� ����� ����� �� ������ ������� ������. � ˳���� ��� ������� ����� �������� ����. ������� ���� ������ ������, ����� ������ ���� �� � ���� ������������ �������� �� ���� ������. ���� �������, ����������� �� ���� ������ ����������, ����������� �� ������������ � ���������� � �������� �������������� ������. � ˳���� �� �� ����� ������, ���� �� ����� �� �������� �� �����.

2. ������� ��������, �� ���� ������� ������� ������������� ���� ����� ����� - ������� ������. ���, �� �� ������, ����� ��, �� �� ���� ��������� �����������, � �� ���������� �� ����. ���������������� ������� ���� �������������� ���� ��������� �����, � ��������� ����� �� ������� ��� ����� � ���������� ��������� �����. �������� ����� ��� �� ����� �������� �������, ������, �� ��� ����� �����������, �� �� ��������� ��� ���������� �������� ������ ������� �����, ���������� �������� ��� ������, ������ ������� ���������� ������ �� ��� ����� �� ������� ������. � �� ������ ������ ����� ��������� ����� ����������� ������� �� ������, �� ������� ���� ������� ���� ������� ��� ��������. ���� �������� ���� ������, �� ��������� ������� ����� ��������� �� �����, ������������ ����� � ����� ��������. ��� ������� ��� ����� ��� ����� �������� ���������� ��������.

������ �� ����� ������� ��������� ���� - ����� � ������ ������� �������� �� ���������� � ����������, ����� ����� �������� ����, ����������� � �����������. ����, ���� � ����� ���� ��� ����� �'������ ������, ������ ����������� ��������� ������� � ����� � ���� �������, �� �������� ��������� �� ������� �� ������ � ������������ � ������������ ��. ��� � �����-�� ����� ������ ������� ���� ����� ���� ��������. ��� � ���� ������������ ���� ������ ������� �������, ��� �� �� ��������� �����, ��� �������� �������, � ��� �������� ���������� �������, �� ���� ���� ��������� ��� ������. ³� ��� ����� ������ �������, ������ ������ ���� � ���������-������� ������ ����, ��� ��� �� ����� ���� ������� ���� �������� � ������� ���� ����, � ���� �� � ����� ����-�������, ������� �����, �� �����, �����, ��������� �����, ������������, ������������ ����. ³� �������� ������ �� ���� ���������, ��������� ����, ����� ������. ������, �� ��������� �����, �� ������ �������� ������� � ����� ����� ����� ��� ���� ���� �� ��� ��� ����������� ��������. �����, ����������, ��� �����, ���� �������, �� ��� � ����������� ����� ��������� ����� ����, � ������ ��������� ������ ��������. �� �� ������, �� ����� ����� ������������, ���� ������� ��� ����� ��������, ������ � �������� ��������, ���� � ������� ��� �����, �� ��� ����������� ��������� ��������. ��� ��������� ��, ���� �� ������ � �� ������� ������� ����, ��� �� ���������� ��� ���������� �� ��� ������ ���� ������ (2). ���� ����, �� �������� �������� (3), �� �������� ���������� ������, �� �����, ���� ���� �������, ���������. ����� ��������� � �������� � ���� (4). ���� ���� ��� ������� ���� �� ������������ ����� (5) ���� � �����, �� ���� ��������� �����, ������: ���� ���� � ������ �� ����� ����� ���� ����, �������� ��� ����, ��� ����������� ����.

3. ����� ���� ������� ������; ���� ���� ���� ���� ������� ��� ���, ������ �� ������� ����� ��� ��������, ��� ���� ��������� ������ ������ ���������� ������� ���������� ������, ��� �� ���� �������������� ������ ������� ������ �� ������� ��������. �� ��� �� ���������� ��������� ����� � ������, � �������� ��, ������� � �������� � ��������� ���������, ���� �������� �� �������� �����.

�� ��������� �����, �� �� ���������� � ������������, ��� ���� �������� �������. �������� ��������� ����������� ������������, �� ������������� � ������ ���������� ������������ ������� ����. �� ����, ������, ���� ����� �� �������� ������, � ��� �� �������� ��, �� �������������. ����, ������, ������, ����� ��� ֳ����� �������� ��������� � ���, ����� ������ ���� �� ���� ������ � � ������ ��������. ���� ��� �� ��������� ������ � ����� ����� ������ ����� � ������ ��������� �����. ���� ����, ���������� ���� ��������� � ����������, �� ���������� � ����, �� �� ������ � ������� � ������� � ����-���� ����������, ����� � �����������. �� ���� � ��� ������ ����������� ���������� � ���� �������, ����� �� ��� �������, ���������� �� ���������, �� ������ �� �� ��'�. ������, �� �� ��� ������ ������ � ����� � ����� ���������� � �������, ����������� ������� ���������. ���� �������� � ����������� �������� ��� ���������, ���� �������������� � ������� ���� ���� �������������� � ��������, �� ����� �������, ���� �� ���� ������ - �� �� ���� ���������� � �������. ��� �� ������, ��� �� ��� ������ � ����� ������, �� ���������� ���� � ���������, �� ������ ��������� ������� ����, ���� ���� ���������� �������� �� ����� ����� �����. ��� ��� �� �����.

4. ���� ֳ��� (6) � ���� ����� ����, ����� ����� ����, �� ���� ������� � ��� �� ��� ����� ����������, � � ����� ������ �������� � �������� �����. ��, ��� �������� �� ���� ���, � ���� ���� ������ � ���� ������, ���� ����. ��� ��, �� ����� ������ ������, ��������� ���� ���������� ���������, ���, ������, �� ���� �������� � ��� ���� � ������ ������� �� �����, � ���������� �������� ��� �� ������ ������� � �������� ������ � ������, �� � ��� ���, ���� ������ ��� �� ���������, �� ���� ��� �����. ��� �� ������ ��� �� ������� ������������ � � ������ ����� ���������� ����, ������� ��� ��������� ����� ���. ���, �� ����������� ��������� ����-������, ����� ������� � ����������� ����� ³�� �������, �� ���� ������ ������, � �������� � ��. �� ³�� ������ ������ � ���� � ����� �����������, �� ��� ������ ����, �� � ����� ����� ��� ��������. ³��, ���������, �� ����� ����������, ����� � ������, ������ � ��� ����� � �� �� ��������. �������� ���������� � ��� ³�� �� ������, ���, ������� �� ����, �� ������������� �����, ����� ����������, ���� ���� ������� ������ ������� ���, ������� �� ����� � ������ ��������, �� ��������� ���� �������� � �� ����������. �� ��������� �������� ³�� ��������� ���� ������, � �� ����� ����������� �������� ����� ����.

������ �� ����������� �������� �� ����. ����, �� �������� �� � ���� ����, ��������� ������� � ����� ������� ������, �� ���� � ������. �������, ��� ������� ����, ����� ���������� ������ ������, � ������ �� ����� ������� �����, �� ����� ���������� �� �����. �� ���������� ��� � ������� ����, � �����, ���� �� ��� ���� �������� ������� ������ ����, � ������� ������ � ����, �� ���� ����������� ��������, ����������� � ������ �����, �������� ���� ����� � �� ���� ����. ������ �������� ���� � �����, ���� �� ������� ���� ������ ����� �� ����� ������, � ������ ���� ���� � �� � �������.

5. ���� ����� ��� ���, ������� �������� ���, ���� �������� ������� ���. ³� �� �� ����� � �� ����, � ���� ���� ������, ����� � ������ ������� � ��������� ����. ������ ���� ������ � �� ����� ������������ �����, � � ������ ��������, �� ³�� ������ �������� ������, ��������� ���� ������ �� �������� �����. ��������� ���� ���� ������, �� �� �� ���� � ���� ������� � ����� �������� ��� ���� �������� �� ���� ���, ��, �� ����� ³��, ������������ ���� ������ ������� �������� � ������� ����� � ���������, �� �� ������� �����. ����, �� ���� � ����� ���� ������ �� ����� ��������, ���� �� �� ����� ����, � ���� ������� �� ����, ����� ����� ���� ������, ������� �� ���� �� �� � ����� ����� ���� �� ���������. ����� � ���� �������� ��������, �� ���� �������� �� ������, ������������, �������, �� �� �������� ��������� � �������, � �������� �����, ��� ���� � ���� �� �����. ���� �, ������ ³ᳺ�, �������, �� ������� ��� ����� ����, ���� ��� ��������, ����� ���������, �� �� ���'����� ���� ³��, ������� �����, � ���� ���� � ��� ����� ����. ����� ��� �� ��������� ³��, ���� ���� �����. ���������� ����, �� ����� ���� � ��� ��� ������ � �� ��� ���, �� ���� ����� ��������� � ���������� ��� ��� �����������.

6. ����� ������������� � ����� �������� ��� ������ � ������ � ����� ����� ���, ���� ������� ��� ������ ֳ���. �� ����� � ��� ���� ������� ������ �����. � ��� �� ������ �� � ��������� ������ ������ � �� �� � ���� �� ����. �� ������� �������� �����������, �� ���������� ���� � ��� - ������ (7), ��� ��� ����� ����������� �� � ������� � ��������� � ����, ��� ������� ����.

����� �� ����� ������� ��������� �������, ������������ � ������ � ��������� �� ϳ� �������, �������� ����������, �� ����� �� ��� �������� ������ ���, �����, �� ����� �������. �������������� � ��������, �� ������� �� ����� (8), ���� ����� � ���� ���������� ����������� � ��� � ����� � ������ �����. ϳ��� ��������� � ����� ����� ����, ��� �� ����� ����, �� ���� � ���, ������ ���������� ����, � � ���� ����� ����� ������� � ��� ��� ���������. ����� ������� ��� ����������� � ���� ����� ��� ������ ������. ���� �� ������ ���� ���� �������, ������� ������ ��������� �������� ������, �����, ����������� �����, ���� ������ ����: �� ��� ��� ���������� ����� ������, �����, �����, ����� - �� ���, ������ ��������� � �������, � ���� ��������� �������!� ��������� ���� �������, �����, ������� �� ������ � ������������, ������� ������� � ������ �, ������ ���������� ���� ���� ������, ������ ������ ������ � � ������� ������� ���� � ���� �������. ³� ��� ������ � ������ ������ ����������� ������������ � ��������� ����������� ���� ����� � ������. ��� ������ ��� �������� �� ������ �� � ������ ���� ��� ����� � ��� ����� ���������� �������������, ��� ��� ����� ��'� � ���� �������� ���������� ���������� (9), �� ����� ������� ��� ���� ����, ������ ����� ��� ������ � ������� ���� ���������. ���� ������ �� �� ������� � �� ������� ���� �� ����, � �� ����� ���� ���������. �� ��������� � ������ ������, ����� ������ ������ �������� �����. ���� �� ��������� ������, �� ���� � ��������� ���� ������� �������� ��������� ���� �������������� � ��������. ���, ������ ��������� ��������� ���� ������� (10), �� ���������� ��� ������ ������� ������ �����, , �� �� ���� ����������� ����� ������. ����� � ���� �� ����� ", ��� ���� ��������� �� ��� � ���������, � ��� ���, �� ����� ������ ������� � ���� ������ ���� �������� � ������� ���� ��������, �����, ���������� ������ ������, ������ �������� � ����������� ������ �� ������, � ���� ������ �� ����� ���� � ������������ ��� ��� ���� � ��������� ���� ����� ���.

ϳ� ��� ����������� (12) � ���������� ����� ����� ���� ���������, �� ����� ������� �� ������� ����� ���� ��� ������� ��. ������ �����, �� � ����� (13) �� � ������ ���������� �� ������ ��� �������� �� �� ������� �����, � � ������� ���������� ��������. �����, ��������� ��� ��, �������� ��������� �� ���� ������ � ��������� �������. ����� ��� ������ �������� ����� ������ ���������, ��� � ���� ����� ����� ����� ���� �������� ���������� �������. ��������� ����� �� �� ���� ���������� ���� ����: ��� ������� ����������, �� ��������� �������� � ������� ��� �������.

7. ������� �� ������ ������ ��, �� ������ ������� �� �����������, �� �� ����������� ����� �� ����, �� ���� ��������� � �� �� ����������� ������� ��������� ����, ����� �������. ���� ������ ���� ����� ������, �� ������� ������ �������, ����� �������� � �������, ���-�� �� ��������. ��������� ���� ��������� � ������ �� ���, �� ������� � ���������� �������� � �������� ���������, ��������� ��������� � ���, ��������, ��������, ��������� ���, ��� ������ ������ � ������, �� ������ �������� ������ � �����, ���� ��, ��� ������ ������ ����� ����� ������� ��������� ������. �� ���� � ��� ��������� ����� ������: ���� ������ �� ���� � ���, ���� ����� � ����� ���� ������� ������� �������. ���� � ������ ��� � ���, �� � ������� �� ����� �����-����� ��������� ������ ����� ���� ����������� � �������������. ������ ������ ������, �������� �������� ������, ��������� ���� ���������� - � �� �� ���� ���� - � ���, ��� ��������� �� ����� �� ���������, ������ ����������� ��� ����� � ������ �����. �����, �������, ������� ��������� ���, ��� ������ ����; ���������� �����������, �� ����� ������ ������� ���� ��������� � �������� ���� ���� ��� ������� ������. �� ��������� �� ���������� ���������� �������, ������������� ������, ������������ ������ �������, �� �� �������� ���� ������� � �������� �� ����. ����� �� ����������� ; �� ��������� ������ �� ��������� �� ��������� � �������� �� ������; ���� �������, �� ������ � ����� ���� :; � ������ �����, �� ��, ����� ���� ����������� ���� ������ �� �������������� � ����������. ��������, �����, ���������� � �糿 � ����� � ����� �, �������: ��� ��������� ���䳺� ��, ������, ��������� ��� �� �����!� ��� ���� ��� �������� ����� �������, �, ���� ����� ���, �� ������, �������� � ������ � ���� ��������� ������, ��� ������������� � �����������, �� ��������� �� ����� � ����������� ����, ����� �� ������� ���� � ��, ����������� �� ���� ����� � ������� ��������� �������� �������.

� ��� ��� ����� ���� ��������� ������ �� ��� ������ - ������, ������ � ������ (����� ������ ���� ������ �� ���� ������, � �� ����� ��� ��������� ������, �� ����� ����� ����� ���� � ������), ������� ������� � �������� ������� �������� ������ �� ���� ������, ���� ������� � �������� ������� �� �������, �������� ���� ��䳿, � �����, �������� ������ ��������� �� ����, �������������� ��� �� ������ ��� � ���. ����� ������ ��� ������� �� �������� ��������, �� �� ��� � ������� ������, � ������������� �������, ������ �������� ������ �� ������� ��������� �� ���� �����������, ��� � ��������, ��� �� �������� ������� ���� �� �� �� ��� �������� ���� ������������ ��� ����������� ��� ����� ��� � ��� ����� ������. ����� ���� ������� �� �� ���� �����������, ��� (� �� � �� ������ ��) � �� ������, ���� ��������. ���-�� ѳ���� (15), ���� �������� ������ ������� ���������� ��������� ������ � ���������� ������, �� ���������, ���� �� ����� ������ ������ ����� � ������ ���� � �����, ������: �� ����� ��� �� ������. г� � ��, �� ������� ���� ������ ����'������� �� ���� ��������� ���� ��� ��� �������� ���������.

8. ��������� ���������, �� ���� ��������� ��������� ���� ��������� �����(16), � ���'����� � ��� ����������� ���볿, ���� ���� �������. ������ ������ ����� ��������� � ���� ����� ���������, �������� ���� ��������� ����� � �������, ���������� ���� �� �������� ������� �������� �������, � ����� ���������� �������, �� ����� �� � ������ ������� �������������� �������. ���� ������ � ��� ��������� ������. ����������, �� �� ��� �������� �����, ������� ��� ��������� ������� ��������� �� ����, ���������� ���������� ����������� �� ���� ������ � �������. �������� ��������� �� ����� ����� ����, �� ����� �� ������ ���� ����� ��� ���������, ���� �������� �� � ^���������. ³����, �������� ����� �������� ��������, ��������� ������� ��� ����� �������, ������ � ���� ��� �������, ���곺�� � ������ ����, ������, �� ���������� ������� ������� ������� � ������� �����, � � ������������ ����� ������� � �������� - ������, ������ ��� ����� �� ��������� �����, �� �� �������. ������, �� ���� �������� ������� ������ �� ���� �� ������, �� ��������, ���� �� ����, ������ ������� ���� ������� ���. ���������� �������, ���� �������������, ���������, �������� ���������� ����������, ���������, �� �� ���� ��������� ������ � ����� �����, ��� ������� ���� �� ����������� ����. ����� ���� ��� ���� ����� � ��� � ����� ������.

9. ���������� ��������� ������ ������ ������, �� ������� � ����, �, ��������� ������ ����, � ������ ������� ��� ��� ��������, ������� ���� �� ������� � ����������. ϳ��� ���� ������ ������ (17), ��������� � ���� �� ����������� �������, ������� �� �� ��� (18), �� ���� ����� ���� ������ � ������� ����, ���� �� ������� ��������. � ��� ����� ���� ���� ����� � �������� ����, ����� ������ ����� ����� ����������. ��������� ������ �������� ���� � ������ � ��� ��� � ���� �������. ��������� �� ������ ����� ���, ��� ���� ������� ������ ����, ��������� ��, ��� ������, ������������ ����� ����. ���, �� ��������� ����� �������� �����, ���� ���� �� �� ������� ���������� �� �������� ����, ������ �� ����� � ������ ��������� ���. ������� ����� �� �������, ����, �������� �� � ���, ��������� ��������� ������� �� ��� �, ���������� �����, �������� ���� ����. ��� �� ��� ���������� ������ ������� �������� � ������, ����� ������� � �����������. ��� � ��� ����� �������������� ������, ����� ��������� ��������������� �� ��������� � �������������.

������ ����� ��������� ��� �������� ������ ����� �����. �������� ��������� �������� � �� � ���� ��������� ����, ���� ���������� ������� � ��� ������ ������, � ��������� ���� ������. ����� ������� ������� ��������� ����� �� ���� �������� �� ����� ������, �� ������ ���������� ������, � ���� �� ���� ���� � ����� � ��� ���, ���� ��� ������� ���� ���� (19). ������ ��������� � �������� ���������� �����������, � �������, ���������� ���� ������, ����������� ���� � ���� ��������������� ��� ������� ���� ����. ���� � ��� ������. ������� � ������� ��������� � �������� ������ � ����� ����� ���� � ����� ���� ������ � ������� ���� ����.

����� ������� ���� ��� ������� � ������ �����, �����, ������� �������� ��������� � �� ����� ��䳿 ������� ��������� ������, ���� ��� ������ �� ���� � ����� ������� �� � ���� ����� ������� ����������� �� ����������, ����� - � �����, ����� - � �����. ����� ����,, ����� ���� ���������� � ������������ ����� �������, �� ����������� �, ������������ �� ���볿, ������� ����������� ��.

����� ��� �� ����� ����� � ��������� ��������� ��������� ���������� �������� �����. ³�, ���������� ������� � ����������� ��������� ��� �������, �������� ����� �������� ���� ������� (20) �� �� ���� � ��������� � ��������� ���. ���� � ���, �����, ����������� ������� ������ ���� ���������, �� ����� ������� � ���� ��������� �� ��������. ������ ������, ������, ������ �������� ������� ������� ������, ��� ���, �������� ���� ������ � ���� ����, ��������� ���� ������ � ������� ����� ����. ��� �������� ��������, ���� ��������� ���������� �� ����, ���� ������� ֳ���������� ���볿 ����� � �������������� �������. � ���� ����� ������ �������, ������� ������ ����� � ��� ����� ���������� ������ (21).

10. ij�������� ��� ��� ��, ������������� ����� ������� �������� ��������� ���� 䳿 � ��������� ������������������ ��������� ������ ������. ����� � ������� �������� � ����� ������ ������������ ���� - ��� � ���������� ���� ������, ��� �� ������ ������� �� �����. ��� �� �������� ��� ������� ϳ���� (22), ��� ������� ��������, ���� �������� ����, � ����� ������ ����� �� ��� ���� ������ ������ � ����� � ������� ��� ����� �� �������, ��� � � ����� ��� �� ����������� �� ����� � �� ��'��������� � ��. ��� �� ����� � ����� �'������� ���� �� ��������, �� ������� � �� � ������ �������: ����� ���� ���� �������, ������, ��������� �����, ����������� ������. ����� ������ ������ �����, ������ ������ ������� ����, ��� �������, ��� �� ��� ����������, �� ���� � ����������� ����������� ���� �����. ³������� �'����� ������, �� ������ ������� � ����� �� ����� ������������ �����, �� ������ �� �� �'������� ������� � � ������� ������� ������� �������� �� ������� �� ������ ����, ��������� ����� ����� �� ��������� ����, ��� ������������� ������ ������ (23). ���� ������ ���� �������� ��������, ���� �� ��� ����� �� ���� � ��� ��������� ��� �������� � ������� ������.

������ � ����� ����� ������� ������� � ������, ����� ���� ���� ����� ������. ������� ��� ����� ������� ����� ������ (24) �� ����. �������� � ������� ��������� �����, �� ������ ������������� � �� ��������� � ѳ���� �, ����������� �� ����� �� ������ ������, ����� ������ ��������� ���������� ���� (25), ��� ������� ������� � ����� ���� ����� �������� ������, ��� ���� ������ ����������. ��� ������, �� ���������� �� ��������� ��� ��������� � ����� ���������, �������� ���� � ��������. ��� ������� �������� �� ���� � ���������� ������ �� ���������� �������� (26). ���� � ������ � �����. ³� ������ ������� ��, �� ���� ������� ����������, � ����, ������� ����� ���������, ��� �������� ���� ������� ����� ������ � ��������� ������ ������ ������. �� ���� ������ � ����� ������, ��� ����� ������� �� ����������� ������. ³� ������� ������ �� ������ ���� �� ������� �������� ��������� �� �������� � ������ ���䳿� (27) � �������� � �'��������� ���� � ��������� ��� ����� ���, ���� ������ ���� ������� � ������. �������� ������� ���������� �� ������ � ������� �� ��� � �����������, ��, ���� ����� ����������� � �� ���� ������� � ���� ����, �� ������� ���� ��������� �� ��������, �� �� ���� ����� ����� ������. ij�������� ����� � ������ ������ ����, ������� ������� �������� �������� ������� ���� ������, ��������� � ����� � ����� ����� ���������� ����� ����� ������� ����� ������.

11. ����� ���������, �������, ��� ����� ������� �� ���� ����� �� ���, ��� ���� ��������� �� ����, ���� ������ ���������� ������������ �� �������� ����� ����� � ����� ������� ������� ������� ����������� �����. ������, �� ���� � ����� ���� ��� �� ���� ���� ��� ����������, ������ �� ������, �� ������� � ����������� ��� �����. ������������ �� ������������� ������, ����� ������� ���� �� �����, ��� �� ��� ���������� � ������������ ������, �� �������-�������� �'������ ������� � �������� �����. �����, ���� ����� ������� �������, �� ����� ��������� ������� � ���곿 (28) � ������ � ������, ����� ����������, �� ��� ������, � ������� ������� ����, ���� ������� �� ����������. ³�-�� ������ ��� ������ � ����, �� ���� ���� ���� ���������� �� ����, � ����, ��� ������ �� ��������. � ��� �������� ����� ������ �������� ������� �� ���, �� ���������� � ���� ��������� �� ������ ��� ������ � �����. ��� ����� �� ������ ����� ����� ������ ������� ���� ������, ��������� ������� �� ��������. ����������� �� ������ ���� ����, ���� �������� ��� ������, ��� ���� ������ ����� ������, �� ��������� � ��� ��� ������ ����� ������� �������. ���� �������� � � ��������� ���������, ���� �������� �� ����� ����� � �� ���'���� ��, ������������� � ��� � �� ����, � ����� ������� ���������� ����� ������ ������. ����� ������ ����� ������� ����� ���� ��������� � �����, �� ���� ��������, �� ��������� �����, �'����� ����� ������.

�� ���������, ���� ���� ���� ������� ����� ��������� � ������ �� ����������� �� (29), ���� ����� ����, ���� � ������ ������, � ������� ������. ���� ������� �������� � ����� �� ������, � � ���������� �������� �������� � ����� �����������, �������� � ����� ���������� ��������. ��� ���� � ������� ��������, �� ���� ���� �� ������� �����������. ���� � ���� �� ����� ��� ������ � �� ����� ���������� �������� �����������, � �����, �������� �� �� ����� �� ����� � �����, ��������� ��� ����� ����� ������ �� ������. ���� � ������� � �����, �� ��������� ������, �� ������ ��� �����������. � �������� ������ ������ ������, �� ���� ������ �� �������� �������� � ��� � ������: ������, ������, ���� �'�������, � �� ����� ����� ������� ���� ���. ����, �����, ������� ������� ������ ��������� �� ���������, ������ ���� ������� ������ � ����� ������ ��. � ��� ���, �� ���� ���� ���������, ���� �������� �� ����� ���������. ������� � ���� ���� �������� ��� ��� � ��� ����������, ������� ��� �������� ������ ���������� ��� ��� ������. �� ������� ����� �� ����� ������ ����, ��� �� ������� ��� � ������� ����, ��������, �� ���� ��������, ������ �������� ������� ����� ������, � ���� ������ ��, ���� �� ���� �������� � ��� ���. ���� �� ����� �� ������ ������; � ������ �����, � ���� �� ����� ���� ��������, ����� �� ������ ���� �� ������� ��������. ³� ���� ���� ���� ���������, �� �������� � ��� � ��. ������, ���� ����� �������� ���, ��, �������� ������� ������� ������, ������ ����������� � �� ���������� � �� ����, ����� ����� ������� �� ��� ��� (30).

��� �����, ���� ������������� ��������, �������� ������� ������� ���� � ������� ���� �� ���������, ��� ���� ����� ����������� ���� ������. �� ��� ����, �� ������ ������ � ����� � ������� �'��� ����� � ��������� �� ��� ������, �� � ������. ϳ��� ����� �� �������� � ����� ���������, �� ����� ��������� ���� � ��������� ���, � ��, ������, ������ ��� ����� ����. ������ ����� ����������� ����� �� ���������� ������� � ���������� ������. ����� ����� �� �������� �������� ��� ���� �������� ������, �� � ���� �����, ������ ������� (31), ���� ���� ���� ��������, �������� ���������� � ������������ ������� ���� ������ � ��� � ������. ��� ����������� ������ �� �������� ������ �� ��� �� ����� ���� ��� � ������� �������� (32).

12. ������ ���� ����� ������ ���� ������������� �����������. �����, ����������� ����� ���� ��������� �� �����, �� ��������� ������� ������ ��� ��������. ��� ����� ���� �������� ���� ��������. г� � ��, �� �� ���� ����, ��� ����� ��� ���� �����'������ �� ����� �������, ���� �� ������ ���������� �� ����� �, ����� �����, ���������� �� �������� ������, ������, �� ���� �� ���� ������� �� ������� �������� �� �����, �� �� ����������� ��� ����. �����, ����������� ��� ����, ����� � ������ �� �������� ������ �������� (33). ���� ����� �� ��� ���� ��� �������, � ������ �����������, ������ ���� ������ ������, ����� �� ��� ����������� �� �������� ���� ������ ������ � ������ ���� �������� �� ��������������, ���� ���, �� �����, ��������� �������� ������� ������, ������� ����� �� ������ ������� ����� � ��� ������� ���� �� ��� �����.

����� ������� ����������� ��� �������, ���� ������ ���� �� �������� ������ �������� ������� ��� ������, ������ ���������� ���������� � ���� ������� (� ������������ ���� ����� �� ����), ������� �� ���������� ��������� � ������� ��� ���, ���� ���� ��������� ���������. ���� �����,- ����� ��,- ������ ��� � ���� ��������� �����������, ��� �� ��������� �������� ����� ����� �� �����, �� ���� ������� �������. ���� �� �� ������, � ����� �������� ������� ����������, ������ �����, �� �������� � �����, � ����� ������ ���������� ���� ���� � ��������: ����������, � ������, �� �� ������ ����� ������������ � �������� ����, ���� ������ ���������� ����� � ������ ������, ����� �� �� ���������� �������� ������� � �����, �� �� ����� ������, �������� �����.

13. ��� ������ ������ ������ ��� ������� ��� ����������� ������, �� � ���������� ���� ������ ��������� � ��� ����-��� ������(34), �� �� �� ����� � �������� ������ ��������, � ��������� ��������, � ������� ������ ��������, ��� ���� ��������� �� ����� ��� ������� �����, ������ ������, �� ���� � ������. ��������, ���� ������ ������� �� ������ ���������� � ��������� ����� ����������� ������ �� ������� ����, �����, ������, ����� ����� �����������.

� ���� ������� ����� ������ (35), ��� ���� �� �������� �� ��������� ��������� ���������� ���� � ���, ����� �������� ����� � �� ������. ����� ������ ���� ���������, ��� ���� ����� �� ������. ���-���� ֳ����� � ������ �� ���� ����� ������� ��������� ������ � ������ � ���������� �� �����, ��� ��� ��� ��� ������� ���� ����� �� ����. � ������ ���� ���� ����������� (36) ֳ����� ��������, �� ����� �'������ �� ����� ����� � ����� �����, ���� ���������� ����� ������ � ��������� �� ��������. ����� ������ �������� ֳ������, ��� ���� ������� ���� �� �������� ���. г� � ��, �� �����, ���������� � �������� ����, ��� ���� ����'������ �� ֳ������, ��, ���� ��� �������� � �����, �� ����� � ������ ����� ���� �� �������� � ������� �� ����� ������� ����� ������� �� ����. ʳ���� ����� ���� ������� �������� ������ � ֳ�������.

14. ������������ � ��������, ����� ����� ����� ���������� ������ ������� (37). ������, �� ������ � ����� ��������� �� �����, �� �� ���� ������ ���� ������� ������, ����������� �� ��������� �� �������, ����� � ��� �� �� ��� ���� �� ���� ��� �������� �� ����. ���� �� ��� ����� ��� ����, ��� �� ��������, ��������� �������� ��, ��, ���� �� ����� ���� ������, ���� ���� �������� ��������� �������� ֳ������, ������ � ������, ����� ���� ������� ��������, ���� ����, ��������� ������ ����, ������ ����������� �������� �������� ��������� � ���������. ������ ������� ���������� � �������� ��, � ����, ��'��������� ������, �������� ��������� ���� (38), ��� ��������� ����� ����� � �����, ������� ����� �� ������ ������ �������� �� ������� ������, ��� ��� ������� �� �������� ����. �������, ������������ ��������� ������ � �������, �� � ������� ������ ��� ������� ��������. ����, ���� �� �� ��� ��������, ���������� �������� ����� ������ � ����� �������� ���������� ������� � ���� � ��������� �����, ������ ������������ � �������. �� ���������, ��, ��������� �� ��� ��������� ���������, ������� ������������� ������� ����� �����. ������ ��� ����� ��������� ���� ��������� �������������, � � ������ �� ���� ������ ������ - �������������� - ���������� ���� ���������� - ������ �� ������� � ������, ��� ����������� � ����� � ��������� �� ������ ������� ������. �� ��������� ������ � ����� ������ � ��������, �� �������� ���� � ��� ����� ����������, ����� �� ���������� � �� ���������� ����, ���� �� �������� �� ��� ��������� ����� ���������� ������ � ����������� �� ����� ����.

���� ����� ������ � ���볿 � ���� ����, ���� � ������� ������ ������, � ���� ���� ������ � ����� (39). ���� �������� ���������� ���� ��������� ����� � ���������� � ���� ����� ��� �����. ����� ������� ��� ����� ���������� �� ��� ����� ������, � ������ � ����� ���� �������� �������� � ������. ���� �� ����� ��� ���� - ���������� �� ������� �����������, � ����� �����'������ ��� ���������� �� ����� ���������, ������������� �� �������, � �������� �� ���������� ���� ��� �����������.

15. ���� ����� � ���� ����������� ���� ����� ����������� � ���, ���� ����� ��������� ������, �� ���� ������ ����� �����, �� �� ������ �� ����� �� ������. � ����� �������� � ������ (40) �������� ������, �� ����� �� ����������� � �������. ��� ������, ��, �������, ���� �����������, � �������, � �. ���� � ���� �������� ������, �� ������, �� ��������� ���� ����������� ������ ������ ��������, � �� ������ �������. ���� ������ �������� ���� �� �������� � �����������, � ����� ������ ��������; ���� �� ���� �������� ������ �������, �� ���� ���������� �����������, ���� � - ����������. ϳ��� ����� �������� ��������� ���������� ������ ������� ���� ���� �������, ����� ��� � ������. ���, ���� ������ � ����� ��������� ��� �����������, ���� � ������ ���������, � ������, ����� ������ � �����, ���������� ����� (41), ���������� � ����������� �� �������� ��䳿, ���� �� ���� ���� �������� �� �������� �������, ������, ������ � ������ ������� �� ����������� �����, � ������, � ��� 䳿 - �� �� ��������� �����������, � ���������� �������� � �����. ϳ�������� ������ ��� ����� � ��� ��� �������, ����� ����� ���� �� ����� ����� �����, ������� �� ��� ���������� ������ ��������.

� ������, ������ ����� ����������: ����� ������ � ����� ������ ����������� �����������, ���� ���� ����� �����, ���� ���� �� � ������ �����? ճ�� � ��� ���� ���, ��������� ������� ����� � ������� ��� ����� � ������?� ����������� ����� ������, ��������� ������ �� ��������� ����� ����������� � �����������, � �� ������� �� ������ ���������� ������ ������, ���� �� ����� � ������ �� ����� �������� �� �����. ���� ����� �����, ���� �� ����� ��� ���������, � �������� ��������, � ���� ���� � ������, � ����� �������� � �������� � �����. ��� ������ � ����� ���� ����� ��������� (42). ����� ������ ���� ����� ������� ���������� ���������, ����� �������� ������, �� ������ �� ���, ������ ���������� ���� ����� �� �� �'��� ����, � ��� �������� � ��������� �������� ѳ�� �� ����� ������.

�� ������� ������ �������� ѳ��, ������ - ������. 16. �� ������������ ��� ������� �� �������. ��������� ������ �����, ��� ������ ��������� ������� ����, �� � �� ���, ������� ���� ������� (43), ��� ���� ��������� ��� ����� ������� ����. �����, �������, �� ����� ����� ���� �������� �����, �� ���������� �� ������, ��������, �� ������ ����, �� ����� ����, �� �� ������� �� ���� ����. ����� ������ ������ � ������� �� ������ ��������� ����, ��� � ��� �������� ��� ��� ���� ��������� � ������ ��������'�, �� �� ���� �������� � ���� ����, � �����, �� ������-�� � ���� �� �� ��� �������� � ���䳺�. ��� ���, ������������ ������ � ��������� �������� �����, �� ��� �� ѳ�� �� ������ (44) ��������� ������ ���� �������, �- ������� ������ ��� �������� ������ ������ ������� (45) ����� ҳ����� �� ������ ����� ̳������, � � ���� ���������� ���� ����� �� �� ������ (46), ���� � �� ����, ��� �� ��� �����������. ��� � �������� �������� ����� � ����� ������ � ������ �� ���� ��� ���� � ���������, ����� �� �����, �� ����� �� �� ������� � �񳺿 ����. �� � ����� � ���� ������ � ���볿 ��������� ���� ����� � ���������� �� ����. ������� �������� ������ ���� �������� ����������� ������� ������, � ������ ������ ������� ���� ������, �������� �������������, ��� ����-��� ���� ����� �� ���, �� �� ������� �������� ���� ������, �� ���� � ��'������ � ����� ������ ���������. �����, ��������� �� �� ����, ������ ������ ��������� ���� � ��������� ���� � ����, �� ��� ������������ ����� �������� ������ ���������� �������. ��� ������ ������ ����� ���� ������ ���� � ���������� ������ ������, ���, ��������� ������, ���� ���� �������� ������ � ��������� ����� � �������� ��������, ���� �����������, ������ ������������ � ���������� ��. ����� �������� �� ������ ���� � ������ ����������� �� ������ �� ��� ���, ����� ������� ������ ������� ������ � ��������. �����, ���� ������� ���������� �����, � ����� �������� ������. ��� ���� ���� �� ������ ���� � �������� ��� ������� �������. ���� ����� ������� �� ����, ����, ������ ��������� ���� � ��������� ���������, ����� ������������ ���� ���� � ���� ��������, ����������� ��� ����� �� ��'� �� ������� �������� � �������� ����. �� ��������� ������, �� ������� ��������� �������� ����� ���� ����, �� ����, ����� ���� ���� �������� �� ���� �������� ����� ������� 䳿 ����� ����, ����� ���, ��� �� ��������, ������� �� ���� ���, ����� �� �� ��� ���� ��� ��������, �� � �� � ��������� ��������. ���-�� ���� ������ �� ��, �� ��, �������� �� ������ ������ �������, �� �� � ���� ������� ��������� ������� �������� � ������ �������� ������ ������.

17. ����� ������ � ������� (47). ��� �� ���, �� �� �������� ���� ������, �� ������� ���, ����� �� �����, ���� ���� ����� ��������, � ������� � ������� ������ �������. ���������� ��� ������, �� �������� ����� ��������� ����� ������ (48). ��� �� �������� � ����� ���������, ��� ����� ������, ���� ������� ���� ����. �����! - ������� ������ ���� �����.- � ���������� ����� �� ������� �������� . � ����� ��������� � ������: ��� � ��, ����������, �� ����, �� ����� ���� �������� � ����� ����� ������. ������ ���� �� ���������, ��� ��������� �� ������� �� �� ��� ���.

ϳ��� �������� �� ���� �������� ��� ���������� ��� ����� ����������, �������� �� ���� ��������. ³� ��� ��������� ��������� ��� ����� ������, �������� ���������� ����� ����� ������ � ������ � ��������쳿 ������ ���, �� ������� ���� ����������. � ������ � ���, �� ����������� ��� ��������, ���� ����� ��� �������� ����, �������� ���� ����� �������� �� ���� ������ �, ��������� ����, ����������, � ������� ������ � �������. ����� �������� �� ���� ��������. � ������ �������� ���� ����� �� ������� ������ ����������� ���� �����������, ��� ����� ���� ��������� �������, ��, ��������� ���� �������, ��� ������, �� ����� ������ �� ����� ������� �������, ���� �� ���������� �� ���� �������� ������.

��������� � ����������� ����� ������ �� ���� ����� ��������� � ������ ��������, ��� ����� ������� � ѳ�� �� ������, � ����� ��� ����, ��� ����� ��� �������� �����, ����, ���������� �������� ���������� �� ��������, �������� �� ������ � ���볿 �� ��� ������ ������� ���������. ������ �������� ������, �� ������ �� ����� ������ ������, ���� �������� �������� � �������, ����, ������, ��, �� �� ������ ��� ������ � �������� ������ �� �������, ���� ������ ����� ��������, ��� ������� ��� ������������ �� ����. ���, ������ �������� �� ������, ����� �� �������� � ѳ�, ������, ��� ����� ��������, ��� ����������. �� �� �� ������� ����� � �������� ���������� ����� ������, � ��������� ������� ����, ���� ����������� �������� � ��� � ������ ��� ����� �������� ����� ������ ����� � �������(50), �������� ����� � ����������, ������ ���� ���� ������ ������, � ������ �� ����� ������� �� �������� ���������. �������� ����� �� ��������� ���� �� ����� � �������� ����� �������. ����� �������� �������� ���� ���� �� ���� ������, ��� ��� ��������� ��������, ���� - �����, �� ���� �������� �������� � ��������� �����, ��� � ������ �������� ����������� � ������� ������ ������ � ������� ����� ������������ ��� ����. г� � ��, �� ��� ����� � �����, ����, �����������, ������� �����, � ���� �� ����� ���� � ������.

18. � ��� ���, �� ����� ��� ����� ������� ��� ������ � ���� ����, �������� �� �� ������� �������, �� ����� ������� ����� �� ������ (51) �� ������� ������������. ���� �������, �� ���� ������ ������� ���������, �� ���� ���� ������������ � �������. ���� � �����, �� ������, ����� ����� � ������� ��� ���� �� � ��� ����������, � ������ ������ ������, �� ����� ������� ���������� �� ���� �, ����������� �� ���� ������, ��������� �� ������ ���� � ����, �� �� ���� ������ ����� ��� ��������� �������, �� ������ ��������� �����. ���� ����� �� �� ������������ ������, �� ������� ����� � �����곿, ���������� � �����, ����, ���������, ������� ���� ������ �� ���� � ������: ������� ��� ������� �������, �� ��, ������, ������� ��������. ³���� ����� ��'����� �� ���� ����� � �������, �� ���� ��������.

��� ����� � ��� ��������쳿, �� ������ ������ ������, ������� ����, ����� ����������� �����, �������� ������� ������. ���� �� ����� ��� ������ �������� ��������� ������� �����, ���� ������� ����, �� ���� ������, ��������� ����. �� �������� ����, ���� ��� �� ���������� � ����� ������������� ������; ���, ���� ��������, �� �� ������ ������ ���������, ��� � ������� � ����� ��������, ���, ������� ��� �������� ����� ������ ������� ��� ��������� ���, �, ���� �� ����� ������� �������, ���������� ���, �� ���������� �� �� �����, � ����� ������� � ����� �������� ��� ��������, �� ����� ��� ���������� ���, � ���� ���������. ������� ���� ������� ��, � ������� ���� ����������. ��� ���� ���� ���������, �� ������� ���� �� ����������� � �� �����, � �� ������������, ���� ������ ������ � �������� ���������. ���� �������, �� ��������� � ��� ��� ���� ����� ������ �� ������������� �������� ������, �� ���������� � ���� ���, � �����, �������� ����������, �� ���� ����� � ���������� ����. ����� �� ����� ���� ���������� �������, �� ����� ������� ���������� � �� ����� ������ ���������� ��������� ���� �����. � �� ���� ��� � ������� ����� (52). ��� ����, ��������� ������� ������ �����, �� ���������������� ��������� ��������� ������� ���� �������� �������. ����� ����� �� ������ � �� ���������, � �� ���, ��� ����� ���� ���� ����, � ����������� ���� �� ���, ��� ����� ����, �� ����� ����, ��� ������.

19. �������� ���������� ������ ���������� ��� ����-��� (53). ³� ������ � �������� ���� � ������� �������� ��������, �� ���� ����� �������� ��������� � ���������. ������� ����� ���� �� ������ ����� ����� ������� � �������� ����� ���������, �����'�������� ���������� �� �� ��� �����. �� ���� � �� ����� ������ ����������� � ����� ����� ³�����, ���� �� ��� �� ������ ��� ������ �������� �������������, ��� ����������� �� - �������, ��� ����, ����� ����� �������� �������� ����, ��������� ������������� ������ � ���������, ����� ����, ����������� ��� ������ - ����� ������ ���� ������. ������ �� ������� ���� � ����������� ���� � ����� ��������, ��� �� ������, �� �� ���� ��� ����� ����������, �� �� ������� ������ �������� ������. ϳ��� ���� ������� ���������� ��� ��'����.

� ��� ���, �� ����� ����������� ������ ����� ��� ��� ������, ������ ���� �������� ������ �����, ��������� ��� � ��� ������ ����� ����� ������, �����, �� ���� ������ ������ �����, ������ �� ��������� ���, ����� � ����� � ������� ������ �������. � ����, �� ����� �������� ������� ����, ���� ������� ���������. ���� � ����� ����������, � ����� ����, ���� ������, ��������� � ��� � ���� � ������. ������, �� ������ ���� ������, ���� ������� � ������ ��� �����, ���������� �����. ���� ���� ��������� ����� ������ ��������� ���, ���������� ������ ���� ������ �������� � ���, �� ������� �������� ������� ���� � �������� ����� ����������. � ������ ������ �� ��� ������� �� ���� ��������� �����, �� ��������� ���������� ��. ³�-�� �����, �� ������ ���������� ��� ����� ���, ��� ���� � ���� �� �������� �����. ���� ��� ����, �� ����� ������ ����������� ���������, �������� ��������� ����� ���� ����. ��� ����� ����� ���� ������� �� ������ �����. ������, ���� �� �����, �� ������� ������, ������ ������ � ����� ����� ���� ������� �������, �� �������� �� � ���. ��������, �� ������� ���� ���������� ���, �� ������ � �������: �����-�� ��� �������! ��� ����� � ��� ��� �� ������.

20. � ���� ���� �� ����� ������ ������ ��� � ����� �������� �� ����� ������� �������� �������� � ����� � ������� ������������ �����. ������� ��������, �� ����������� � �������, ���������, �� �������� ���������, ��� ���� ��������� �� ���� ����-������� �����, �� ������� ��������� ����� � ��������� �� �������������. ³� ����� ����������� ����� �� ����� ������������ �� ����, �� � ���� ��������� ������� �� ������, �� ������, �� � ����� �� ��������� � ��. ��� ����� �� ���� ��������� � ������ � ������� ������ ���� ���������� � ������� � ������ � ���, �� ����������� ��������� ��������, ���� �� �� �������� ��� ������ ������ �����������, � ���� �� ��������, �� ��� ��� �� ������� ������ ������ ��� (54). � ������ ��� ������� ������ � ��������������, ������������ ��������� � �������, ������� �������� ��������� �����, �� ���� � ��� �������� � �� �������� ������ �����, � ��� ������� �������� ���� � ������ � ������� � ��������� ��� �� ����� ����.

21. ���� ����� �� ��������� ��������� � �������� �� �� � �����, �� ����� �'������ ����� ���������� ������ �����, ������ �������� � �����. ³� ���� ��� ������ ��������� � ���������� �����, �� ���� ��'������ �� �� �����. ���� � ���, ��� ���� ������ � ������� ������, �����, �� �� ������������ ����������� ����� ������������ � �������� �� ���� ��������� ������. ��� ����� �� ������ �� ������, ���������� ������� ������������ ����, ��� ���������� �������� ������ ������� ��� �� ��� � �������� ���������� �� ������� ������, �� ����� ���� � ���� ������� �������, �� ������� �������� �� �� ������, ��� ����� �� ��������� � ��������� ����� � ����. ����, �'�������� �� ������, ����� (� ��� �� ����������� ��������) ����� ������������ ������ �� ����� ����������� �� ������������ ��������� ����� ������, ��� ������ � ������ ���� �� ���������, �� ��, �� �� �������� � ��� �� ��������, ������� ���� ������� �����, � �� ������� ��� � �� ����� �����,�� ����� ��� ������� ��� ���, �� �� �� ��������� ���� � �������� � ����� ���� �� ������, ���������� ��������� ���� � �����. ����� �� ��� ���� ������,- ����� ��,- �� ��� ����� ��������, ���� ��� �� ����� � ���� ���� �� ��� ����, �� ����� ��� ��������� ����� ������ (55) � ѳ���� � ������� �������� �� ���� ��� ����, ������ � ���� ��� �� �� �����.

��� �� ���� ���� ������. ����, �������� � ������ ������� ��� ���� �� �� �������, ��� �������� � ������ �������� �������� ³�����, � ������ �������� ����� ������, �� ��������� �����������, �� ����� ��������. ���� ���������� ���� � ������� ������, ������� � ������, ����������� ��� ���� �����������, � ��� ����� �� ��������, �������� �� �������� ���� � ����������� ��. ��������, ���, �� �� ������, �����-���� �������� ���������, ��� ������� ��� ������, � ��� ����� � ������, �� ���� ���, � ������ ������ ������ ���������� ���� ��� � ��� � ������� � �������� �� ���. ������ � �� ��� ��������� �������: �� ���� ���������, ���������� � ����� ������ ����� ���� ���� ����, � ���� ������ �� ��������� ��� ������ ����� �������� ���� ������. �������, �� �� ���� ���� ��� � ���� ������, � ���� �����. � ����� �� �������, ������ � ����� ����� ������� �� ������ ��������, � ���������� ������ � �����������. ���� ����� ��������� � ������ ��������, ������� � ����, �� � �� ����� ������� �������������. ������� ���������, ���� � ���� � ����� ���� �� ����� ������ �����. � ����� �� ������ ���������� ���� ������� ������� ������ �������� �� ���� ������ ��� ����� �� �������. ��������� �����, ���� ��������� � �������, �� �������� � ����� � �������� ������ ���� �������, ������� ������ ������� �� ��� � ����������� �������� ����� ���, ��� ����� ���� ���. ��� ���� �� ����������� �� � �������� ����, � �� ��� ������� ������� ������ �� ���� ������������ � ������. ���� ������� ��� ������� ��, �������� �����, � ������� ������, �� ��� �������� ����� ���� �������������� � ����, � ���� �� ������� ������ �� ������ ����� ����� ���� ��������.

22. ����, �����, ���� ���� �� ���� ������� ���������� ������ � ������� ������ �� ���, ���� ������ �� ����� �������, ������ ����� � ������, � ������ ������, ���� �� ���� ������ � �������� ����, � ������� ������������ ������ � ������� ������, ���� �� ����� ���� ����-����. �� �������, ���� �� ���� ��������� �� ������ �� ��������� ������, � � ���������� ����� �� ������� �������: ���� �� ������ � ���������, � �������, � ������� �����, � ������ �����. ����� ���� ���������, ����� ����, ����� �������, ��� ��������� �� �������. ��� � ����� �������� ��������� ����� �����. �� ���� � �'������� ����� ����������� ���� �������� � ��������� ������, �� ������� �������� � ��� ������� ���� �������� ������ �����. ������������ ������� ������ ������, �� ����� ���� ��� ������ ����������� �, �'��������� � ��������, ������ ������� � ������, ��� ��� ���, ��� ��� ����� ��������� ���� �� �������, �������� ����, ������� ��� �� ���������� ������. ��� ����� � ����� ���� � �������������� ����� � ������� �� �������, � ���� ����� ��������, �� ����� ���� ���� ���� ��������� ³������, ����� ����� �� �'������� ����, ��� �������� �������� �� ���� �����.

����� � �� ��� ��� �� ���������� ����� �������������, ��� �������� ���������� ������, ���� �������� �� ����� �����, � ������� �������� �� ������ �������: ����� ���� ���, ������������ ��������, ������ ���� �� ���? ���� ����� � ������ �� ����� �� ������, �� ��, ������ ������ � ������� �������� ������, ��� ��������, ����� ������ �������� ���� �� ������� ����������� ���� ���������, � �� ��������� �����������?� �� ����� ����� ������������ � ������ ������ �������� �� �����, � ����� ����� � ������ � ��������� ��, �������� � ����� �������: ����, ������, ���������, �� �� ������� �� ������� ���� �������, � �������� ��� ������ ����� ���������, �������, ����� ����, ���� � ���� ����; ���� �� ������, �� ��� ����������� ������� ���⳿ � ����?� ��� ����� ������ ������ �, ���� �� ���� ����� ��������� ���������, ���� �� ��� ����� ������, ���������� ����, �� ��'����� ���������� ���� ���� � �������� ���������� ������.

23. ������, �� ���� ��� ����� ������ �� � ����������� �����, �� ������ �������� �����������, � � �������. ���-���������, �� ������� ������ ����. � ������������, ������� ������������, ������ ������ ������ ���� �������, �� ������ ������ � �����. ����� ���������� � ����� � ����� ������ ������ �� ������, �������� ����� ��� �� �������. ������ ������� ������ � �������� � ������� ����������, ���������, �� ���� ��������� �������� �� ��� ������, � ���� ��� ����� ����������� ������. �����, ��������� ����, ��� � ������ ������� � ������. ��� ��������� �������, ����� ����������. ������, �� �� ������ ���������� ����, �� ����� �������� ������ �� ���(56). ������, �� ������� �����, �� ��������� ���� ����� ������ ������ �� �������� ������� � ����� �������� ��������, � ������ �������� �� ���� ������, ��� ���� ��������� � ������ ����, ����������� ������ � ������ ������ �������������, ������� � ������� ���� ���� �������� �� ���������� ������. ��� ����� ������ �������� �� ������ ��������, ��� ����� � ������ ������ �� ���������� ��� ��������� ������, � ���� �������� � ��� ����. ���� ����� ������ ����� ������� �����, ����� - ����� �����, � ��� ���� � �����. ��������� � ������ �������, ������� ������ �� ����, ��� ������� �����. ���� ���� ��������� � �� ������ �����, ��� ���� � ��������� ����� ���� ������������ ������, �� �� ����� ���� ��������� ������, ���� �� ������. ��������� ���������� ���������� ������, �� ��� ����� �������� �, �������������, �� ������� ������ ����� ������, ���������� ���������, �������� �������, ��� ���� ���������� � ������� �������. ����� �����, ������������� �� ����� ���� �� ���� ��������, �� ������ ��� ������ � ���� �� �������, �������, ��� ����, ��� ����, ��� � ����, ����������� � �����. ��, ���� �� ���� ������� �� �������, �� ���� �� �� ��������� ������, �� �� ���� ����� ������, � ������, ��� �����������. ��� ���� ����, ���� �� �������� ������. ��� ����� ��������� ���� �� �������� �������� � ����������, � �������. г� � ��, �� ������ �������� ������ ��� ���� �������, ���������� ������, � ������ ����� ����, ��������� ����� ������� ����� ����� ����� �� �����. �� ����� ������� ������ ������, ���� ����������� ��� ����, � ��� ������ ����������� ������ ������� � ���������� ������. �� ������� ������������� ���� �� ����� �� ������� ���� ��� ����, � �������� ����� ������� � ����� ��������� �����, ������ ������� ������ ������������. ֳ ����� ������� ������ ����������, ������������ ����, ������� ����� �� ������� ����� � �������� �����. ������� ������ �����, �� ���� �� ��� ����� �������� ��������� ���� � ������, ������ �������� ������ ��������� � �� ��������� � ����������� �� �������� ��������� ��������.

24. ��������� ������ ��� ����������� �������, ������� ������ ����� �� �� ���� ������� � ������� ����� ������� ������� �� �����'� ����� ��, �� ���� ������ � ������ � ���������� (57) ������� ����� ���� �� � ��� ��� ���� � ����� � ������� �����. �'������ � ��� ������, ������� ������� �� ���� � ������������� �� ���. ���� ���� �����, �� ������ ������, �� ��������� ���������� ��� ���� ���������; �� ������ ���� (58) �� ���'���� ���� � ��� �������, �������� ������ ��������, ��� �� ���� �������, ��� �������� ����������, ���������� ������� �� �������� ��� - �� ����. �������� ������ ��������� ��������� �� ������� � ����� ���� ������, �������� �� � ��������, ���, ��������� ������� ��������� �����, ����������� � ������������ ����, ���������. ������, �� �������� �����������, ������� �������� ��� ������ ������� ������� ������ �������� ������� ������������. ����� ������� ������������� �������� � ��, �� ����� � ���������� ����� ������, �� ���� ������� ������ ����; �� �������� ��������� ����� � ��������� �� ������ ������������ �����. ���� ���� ������� �������� � ��������� �������� � ����� ����, ���� ������, � ���� ����� � �������� ������� ����� �����, ������� ����� � ������� ���������� �������� �� ����, ��� � ���� ������ �������. � �������, ������������, ������ ������� � ��� ���� ������� �����, ����� �� ������������, �� ������� ������ ��� �������� � ����, �� �������, ����� ���� � ����, �� �� �� �� ��������. ��� ��� ������� ��������� � �������� ���������: ����������� � �����, ���� ���������� ���� �� �����, � ����������� ���'����� ���������� ��, ����� ���� �� ����, ��� ������ �� ����� � �� ����� ���� ������ ������� �����, �� ������� ������������ � ��������� ������� �����. � ����� �������� ���� ����������� ���� �� �����, �� � ���� ����� ����������, �� ����������, ��������� ����, � ����� ����� ���������� �� ������ �����.

25. ������� ���� �� ����, �� �������, ���������� ������ ����, ��� ��������� �����, ��� ��������� � ���������� ��, ���-�� ��������� �����. ����� ���� ���� �������, �� �������� ����� ����� ��������, ������������ �������, �� ���� ��'�������� � ������ ����� ������ ������ ���������, �����, �� ������ ����� ����, ������� �����. ³� ����� ��������� ������� ����� ����� ������� ������ �������� �� �� ����, �� ��� ����� ����. �� ������� ������� �������� ����� �� ����� � �������� ������� ���� �����, ��� ������� ���� � ���. ���� ������� �����, ������ ������ ������ ��������, � ���� ������ ������� �����, �'����� ������� � ���������� ��� ������ ������������� ���������, ���� �� ��� ������ �� ������. ��������� ���������, �� ���������� ���� �������, �� �� ����� ��, �� ��������� �� ������, �� �������� ����, �� �� ����� ��, ��, �������� �� ��������� ��������, �������� ������� �� ����� ������� ��� �� ������, ��������� ����� � ������� ����. ������� ����� � ������, �� ������ ������, �������� �� ����, � ����� � ��� �������� � ��������. �������� ���������� ������� � �����, � �������� ������ ������ �������� � ��� ������� ��������. ������ ���� ���� ���������� � ����� ����������� ������. ʳ����� �������� �� ����, �� � ����� �� ��������� � ��䳿 �� ��������, �������� �������� ������ � ������. ������� ������� ���, �� �������� �� ����, ��� � ������������ ������, ����, ������ ������ ������, �� �������, �� ����� �������� ������, �� ������, �� ������� �����, ��������� ����� ���. ��� ����, �� ������ ���������� � ���� ���������, ������� � �� ������ �������. ������� ����������, ������������ �� ��, �� ������� ������ �� �������� �������, ��������� � ���������� ��. ��� � ��������� ����� ��� ������� � ���� ��������, � ����� ������, ��� �� ������������ �� ���, ��������� � ������ ������� ������. ������� �� ����� ��������� ��� ������� �������� ���� ����� ����� ������, �� ������� �� ����� � ����� ������, � ����� ��������. ������� �� ���������� �������, ���� �������������� ���� � ����� �, ������� �������, ������ �������� � ��������� ������, � �������� � �������� � �� ���������� ����. ��������� �� ���� �� �������, �� ����������� � ��� ���, ���� ������ �� � ����� �����, � ���� ���������� ����� ��������� �������� �����, �� �������� ���� ���� � ����, �� ��������� ��� ��� � ������ ����� ����. ���� ��� ������� ����� ������, ���� ���������� �������� �� ��, �� ������ �������, � �� ����� ���������� �� ������. ���� ����� �������� �� ������� �� ������� � ���� ���������, ���� ���������� ���� ��� ����, ������ �� �����, � ����, ������� �������� � ������ �� ����, ��� �� �� ���� ����� � �����, � ����������. ��� ����� �������� ������ � ��� �������� ������� �� ������. ³� ���'���� ��, ������� � ���� ���� �������, � ���� �������: ���� ����� ���� ������� � ��������� ��������� �� �������� � ������ � �����, � ��� ��� �� ������� ������ �� ������� ������� � ������ � ������ ������� ���. �� ����� ������� ����� �������� ���� ����� ��䳿, �� � ���� ������ ������ �������� �������. ����� �������� �� ����� ����� �, ���������� ��-��-�� � ��������, ������������� ����� ������� ����, ������� �� � �����. ������ � ����� ���������� �, ���������� �� ����� ���, ������ �� � ����. ���, �������� �� ����, ������� ����� � �������, ������� � ������� ��������� � ���� ��������, � ������, �� ��������� ���� � �����. ������ ��������� �������� ������ �� �����, �������� ��� ���. �� ���� � ���� �������� ���� �� ��� ���� �����, ���� ������� �� ����� �����. ����� �� ���� ������ ���� ��������� �� ����� �����, ������ ����� ���������� �����. ��������� ������� ������ ������, ������� �������� �� �����, ����� ������� � ��������, � ��� ����� ������� ����, �����������, �� ����� ����� ����� �� ���� ���������� �� ������ ��� ������ �� ���, �� ��������. �� �� ������ ���� ���� ������ ���� ��������� � ����� �� ���, �� ������ �� ����, � ���, �� ���� �������, �� ���� ���� ������ ���� �� �������, ���� �� �� �����������, � �� �������� ������ �� ����, ��������� ���� ��������� � ����� ������.

� ���볺� ���� ��� ����� - ����� ��������� ���� �����, ������ � ͳ�����. ���� ��������� ���� ����� ���������� � ������ � ����, ��������� ����, ��� ���� �� ���� ������. ��� ����� ������, �� ���� ���� ������� �����, ���������� ���, �� ������� �� ������������ �����, ���� ������ ����� �����, � ������ ������� ���������� �, ������������ ��������, ��������� � ����. ���, �� �������� ��� ����� (�� ������� �����), ���� ��������� �������� ���� ����� � �������� ���� ��� ����� ��. ������, ������, ���� � ��������. �������� ��� ������� ��� ������, �� � ���� ������ �������. ��� �����, �� �� ����������� ������, �������, ��������� ���� �� ������, ������������� ����� ������� �������, � � ����� �����, �� ������, �� ����� �'������ ������. ����, ��������� ������ ����� � ���� ���������, �� ��������� ��������� �� ������. 26. ���������, � ����� �������� �����, ���� ����. ϳ��� ���� �� �� ������� ����� ������� �� ������, ����� �������� ����, �� ������ �������� ������, � ������� ������� �� �����������. ��������, �� � �������, ��������� ����� �����, �� ��������� ��� ���������� (�������� �� ���� ���������� ����� �����), ����� ����� �������� ����, ����� ��� ���� � ���� �� �� ��������, � ���������� ������� ���������� ����, ���� ����� ����������� ������. ����� ����, ���� ����� ������� � ������������, �� �� �������� � ���������, ��������, ���������� ���������, � ������ �����, ����� �����������, ���������, �� ����� �������, ���� ������ ������� �� ������� ���� ������ ��������. ��� ������ ����� ������� ������ ������������ �������: �� ��� �� ������� ��� � ��� �� ������� �������������, ���������� ����� � ������� �� ���� ������ ������, � ���������� ������ �������� �����; ������ �� ������ ������ � ������� ������. ��� ����� ������ ��������� ������, ����� ������� � ����������� ������ ��������� ������ �� �������, �� �����, � ����� ��� ������ ����� �������� ������� ������, �� ������ ������� ���� �����. ҳ � ������, ���� ����� ����������� �� ���� ������ �����, ���������� ������ � �������� �� ��������, �������� ���������, ��� ���� ������ � ���� ���� ��, �� ���������, ��� ����� ������ � ����� � ������ �� �������, �� �����, ��� ������� ������ ��������� � ������������ ����. ³� ����� �������� ������� ���������� �����, �� �� ��� �������, � �� ������ ������, �� ��� ���� � ������, �������� ����, � ��� � �������. �����, ������, � ����� ��� ������� ���������� ����. �������� ����, �� ������� �����: ��������, �� ���� ��������� ����� ����. ������ ���� � ���� ���� �� �� ���������� � �� �����, ���� � ����� �����. ���� �� ��������� ���, ��� ������� ����, ���������� ���� � ���, �� ������� �� ���� ����� ����� ������. �������� �� ������, �������� �� �� ����������, �� ���������� ���, �� ���������. ���, ��� �������� �� ������ ������, ������ �� ���� ��������. �� ��� ������������� ������ ������ ҳ�����, ������ - ������ (59), ������ ������� �������� ���� ������ � ���� �� ѳ����, � � ���볿 - �������� ����������� � ������������, ��� ��� ������� �� �������� ����, �� �� ����� �����-���� ���������� ������� ����������(60). �� �� ����� �����, � � �������� � ���� ������ � �������� ������ ��� �� ������� ���������.

27. ��� ��������� �����, ��� ����������� ����, ��� �����������, �� ���� �� ���������� ���� ����� �������� ��������. � ��������� �������� ��� ������, ������, �� ������ � ������ ������� - ��� �����, ������ � ������������� ���������� ����. �� ����� �� ����� ����� ������� ������� ���� ������� �� ����������. ������ ������� �������� �� ������ ��. ��������, ������� ������ ��������� �����, ��������� �����, � ���� �������� ���, �������� �������, ��������� ������ �������� �� ���������� �������. � ���� ���� � ������, �� ������� �������� �� ����, ��������� ���������� �������� �� ������, ��, �� ��������� �� ������� �����, ��� ������� ������� ������ �� ������ ���: ������� ������ � �������� �������� ����, � �������� ������������� �����, �� ����� ����� ����� ��������� ����� ���� ������. ��� ������ ����, ���� � ��������� ���� ������� ������, ��������, �� ������� ������ ���� �� ��� ����������� ����, �� ���� �, �����, ��, ����� �����������, ����� �� ����� ��� ������ �� ������, � �� ������, �� ���� ��������� �������. ����, �������, ������������ �� ������� �������, ������� ���� ����������� ����. � ��� ������ ������� ������� ��: ���� �� ���������� � ��� ��������� ��������, � ��� �������� ���������, ������ ��������� ���� ���� ����. �� ���������, �� �������� ��������, � �� �� ��������, �� ���������� �� ��� ������ ���, �� �������� ����� � ������� ������. �� ���� � ������ ������ ��������� �������� �������: ���� �� ������� � �����, �� ���� ������� ������� ��� ��������� ������, ���� � ��������, �� ���� ���� ������ �������� �����. ��� ���������� ��� ������� ������� ������� ������, ����� ����� ������ � ������ ����. � ��, ����������� ������, ����� � ������, ������ ��� ���� ��������� �������� ������� ���, � ��� �������� ����� - ��������� ���������� ������������, �� ���� ����� ����� ������ ���� ���� ����, �� ��� ������ � ������������� ������� ����� ���������� ����� �����. ���� ���������, �� �� ������� ����� ���� ������, �� ���� �������� ����� �� ��� ���� (61). ����� ������ � ����� ��������� ������� ���� ��� � �����������, ��� �� ���� � ������ �����, �������� ���� ���� ��������� �������� ������ ��������� �� ����� ����������. ϳ��� ���� �� �� ����� ������� ���� �� ���������� �� ����, ������ ������ ��� ������� �������, � ����. ���, �� ����� ����, ���������� ��������, �������, �� �� ���������, � ����� �������� ���������� ��������� � ������, ������� ������� �� �������, ���� ���, �� ��� ������ ������, ��������� ������� � ����������, ������� �� ����������� �����. ���� �� ��� ���������, �� ��� ������ ������������ ����, ����� ���������, �� ���� �� ����, ����� � �����, ����� ��������, ����� �� �������� ������ ������� ����, �� �������� �������� ��������, ���� ���� ��������� ������ ����� ����� ���� � �����. ³� ������ ���������� ����� �����, ��� ��������� ���� ����, � ���� �� ������������, ������ ���� �������� ���������� ������ ������, �� �� ������� � ��������� �������� ������ �����. ͳ���� ����� �� �� ����� �� �����, �� ������ �����, ��� ��, � ������ �� ������. ³�, ��������, �������� ��� ����, ��� ����� ���� �������, ������� ������� ����� ����������. ������ �����������, ��� ��� ������� ������, ������������ ������. ������������, �� ���� ��������� � �������� � ������ ������ �� ������ ����� �������, ������ ������� ����� ��������� � �� ����� �������, �� ����� � �����, ������ ���� �������� � ����� ������ � ����.

28. �������, �������� �� ����� ����� ������, �� ������������ ��, � �'�������� �� �������, �������� ���, ��� ��������� � �����, ������ �� ����� �������� ����� ������, � ��������, �� ������� �� �����, �������� � �����, ���������� �� ��� ������. ����� ��������� �� ����� �������� � ������� ��������� �� ��������� ������, ��� ������ � ������. �� ������ ���� ������ ������� �� � �������� ���, ���������� �� ���� ����������� ���, �� �������� ���������� ������, �� � ��������� ������ ����������� ���� ���� ���� ������. ��������� ���� ���������, ������� ���� �� ������ � ��������� ������������� ��������� � �����.

�� ������ ����� ��������� ������, ������� ����� �� ������� �������� ����� ������, � ����, ��� ���������� � ������, ����� ����� �����, �� ������ �����. ����, ��������, �� ����� ���� �������� ���� �������, ��� ��� �� ����������� � ������� �������� ������, ��� ��������� ������� - ���������� ���� �� ���� � �������� ���� �� ������������ ������, ��������� ������ ���� � �����, ������ ������ �� ���� ���� ������ �� ���� ������������. ��� ������� ��� ���������, ����������� �������, ������ ������ ��� ����� � ��������, �� ������ ���� ��������� � ���� ��� ����������. ���������� ������ ��, �� ���� ���� ��������, ����� ���� ���� ������� �� ����� ������, � ��� ������� ���������� ����������. ��������� �'������� �� ������� �����, �� ����� � ���� ������ � �����, ������� �� ����� �������� � ��������� �����. ��������� ����� �� �����, ����,�������, �� ������ ���� ������� � ��������� �������'� � �� �� ����� ����������� �� ����� ��������� ��������� �� ������������ ���� � ������ � ��������쳿: �� ����� ������, �� ���� �������� ��� ���� �����, �� �������� ������ �� ���������. ����� ��������� � ������� ����� ��������� ���� � ��� ������� ������ � ��-�����. ����� �������� �� �������� � ��'�����.

29. ������ �� �������, �� ����� � ����� ��������� � �����, ���������� ��� �������� �� ���� ��������� ����. ������� �������� ���� ������� � ��������, ��� �������, ���� ������� ������� � ���� ���, ������ �� ������ � �����, �������� � �������. ������� �����������, �� ���� ���� ��������, � ������ ������ ���������� �� ������ � ��������� ���� �� ����� � ��� ����� �����. ��� �� �� ���� �� ������� ����� ���� � ������ ����. ��� �� ����� ����� ���������, �������������� � �������. г� � ��, �� ����� ������ ���� �� �������, ���� ����, �� � ������ ���� ���� ��� ������ ���������� � �����. ����� �����, ��� �� ����������� �� ������, �� �������� ��������� �� ��� �� ������ ������. �� ������� �������� ���� ����� ������� �����, � �� � ����� ����� �� ���� ���� ������, �� ���� � ����� ������ � ���� ����� ����, ��, ��� ������� �� ������� �������, ����������� ������, �������� ������ �� �������� � ����� ������ �� ��, �� �� �������. ������ ���� ������� � ������������ ������ �� ���� �� � ��������� ��������, ����� �������� ����(62). ������� ���� � ������ ���������, �� �� ��� ����� �������� ������� � ������ �� �������� � �� ������� ��� ��� �� ���. ��� ����� ����� �������� � �����. ���� ��������� - (�� ���� �����) ������ ��������, ���� ����� ������ ���� ����'� ��������, ��� ����� ������ ��: ��� ����� �� ����� � ����� ��������,- � � �'���������� �������� ������� � ѳ��. ���� �������, �� ���� ������� ���������, ����� �� ������� ��������, ����� ѳ�������, � �� �� ������� ��������� ���� ����������. �� ���� ������� �'��� �����, � �������� ��� ���� �������� ������. � ������, ����� ��� �� �� ��������, ���� ������ � ���������� ��������, ����� ����. � ��� ���� ������ ������� ���������, ����� ������ � �'��� ������. ��������� ����� ��������, ���� ������ ��������� �� ������, � ��� ����� ������ ��� �� ��������. ��� ���� ��� �'�������� � ����⳺�, ����-�� ���������� ��������� ���������� ���䳿�. ³� ������� �� ������, �� ���� ���������� ��� ������, ��� � ���� ��������� ��� �������, ������������ �� ѳ������� � �'������� � ���� ������ ������� ������, ���� ��������� ����� ������. ������ �������, � ��� ��������� �������� �����, � ������ ������� ���� �� �������� � �������� ����, � ������ �� ���, �������� ��� �� ���������, ������� � ����. ���� ������ �� ������, �������� �� �� �������, ������� ������ �, ���������� ���� ������, ����������� �����������, �� ���� � ������ ���� �����, ��� ������� � ������� ���������� �����, �� ���� ��������, ��������� ����. ��. ��� ����� ������ ������, �� ������� �� � ����� �������, �� �����, ����� � ��. �����������, �� ���� ������� ����� ����� ��������� ��, �� �������� ���������� � ���� ���, �� ������ �� �������: �������� ������, ���������, �� ���� � ����� ������� ������� ������� ��� ��, �� ����������� ��� �� �� ����� ����� � ��������� ������� ����, � �������, ���� ���'����� � ���� ������, ��-�������� ���������� �� ������. ������� ��������� �����, � ������ � �������� ������� ���� ��'���� �� �������, ������� ������ ���� � ���������� ����� ����. ³� ���������� ������ �� ���������� ��� ��������� ����, ����������, �� �������� �������� ����������� ��������� � ��������� ���� �������� ���� ���, � �����, ���� ���� ����������, ��� ������� ���� ��������� � �������� � �������� �������, ������� ������� ��� � ���� �� ����� �����������. �� � ������������ ��������� ����� ������ � ������ ������. ���� �����, ���� ������ ������� ���� ����� ������ ������, �������� �� ������� ������� �����������, �� ������ � ����� ��������. ��� ���� ������������ � ��������, ��� �� ���� �� ����������, � ��� ������ ���� ������� � ��������, ������, �� ���� �� �� �� � ����, � ��� ��� �� ��������� ����� �������� � ����������, ��� ���� ��� ����. ������ ����� ��������� ���������� ��, ��������, ��, ������� ����� ��� � �������, ������ ��������, ����� ���� ������� ��� ���, ��������� �� ������ � ������� �� �������� ��䳿, �� ��������� ��� �������. �� ���� ���� ����������� �, ��������� �����, ������ ������� ���� ���������, ��������� ����� ���������� �, ����������� �� ����, ������ ����: ������� � ������� � �� ��, ������ ����������, �� ��� �! �� ������, �� ���� �������� ���, �� �����, ��� ������ � ���������� � ������. ���, ���� �� ���������, ������ ���, �� ����� �������, ��������� ��������, � �� ��������� ��������������.

31. ������ � ���� ���� �� ���������� �� ������, � ����� ����� � �������. ˳����� (63), �� ���� � �������, �� �������� �����. ������� � ������� ���� ������� ��� ���������. ����, ��������� � �����, ������ ����������� ������ �, ����������� ��-�������, ������� ������� ������ �������� ������, ���� ������ ������, �� � �� ���, � ���� ����� �� ����� � �������, � �����. �� �� ����� ������, �� ���� �� ��� ����� ������� ��� �����, �� �� ������� � �� � ����. ����� �� �������� ���� ����� ������� � ����� ��������, �� ���� ���� �� �������� ������ � ������ ������ �� ����� ������ � �����������. ������ ������� ������� ������� �� � ���������, � ��� � �������� ������������ ��'���� �� ��� �� ������ � �������: ��� �� ���? �������� ������� ��� ����, � �� ����� �����?� ³� ���� ������ ������� ����. ����� ��������, �� � ��, � ������ �� ��������, ���� �� ����������� ������ ������������� ������ ������ ����� ������. ��� ������ ������, �� �� ����� ������ � ��������� ����������� ���� � ������ ���, ��� ����� ����� ����� ��������, ��'������ �� ���� (64). �г� � ��,- ������ ��,- �� ��, �������, ����� �� ���'����� ��� ��������,- � ���������� ������� ����. ���� ����� ���� �������� ����� ����, ������ ������: ����� �������, ��� ���� ��� ������. ����� ��� ������ �������� ��� � ���������, ������������� �������. ������ �������� ������, ������� ���� � ���� �����, ��������� ���� �������. ��� ������ ������ ������ �� �������, �� ��� ��������� ������ �������, � ��� ���� ������� ��������� ����, ����������� �������� ���� � ������� ������, �� �������� �� ������ � ���� ����. ��������� ������� � ����������, ����� �� ����. ������, ��������� ���, ���� ������ � �������, ����� ����� ���� ������, �������� ���� ������������ ����� �����. ������� �� ��� ����. ���� ������� � ������, ��� �� ������� � ���� ������������.

������ ���� �������� �� ��'� ������. ����� ����� ��������, �� �� ��������, � �� ������ ���� ������� � ������� ������ � ����� ����. �������, ��� �� ����� �������, ��� �������� ��������, �� ��� � ������, �� ��� ����, �������� �� ����, ��������� � �� �� ������, � ���� �������� ��������� �� ������.

�������, �� ��'����� �� �������, ���������, �� ����� ��������� ���������, � ����� ������ �������� ������ ���� ����. ��� � ������ ����� � �������, ���� ����� ���������, ��� ����������� ��������� ���� ����������, �� �� �����������, ������ � ������� �����. ������, �� �������� ��� �������� �����, � ������ ��������� � ����� ������ �����.

32. ������ � ���� ������ ������ ������ ����� � ³�����, � ��� ����� �����, ���������� �������, �� ���� ������ �����, ������� ����� ���� ���������� �������, �������� ��������� �� �������. ������ � ���������, ��� ��������, ���� ������� �� ������, ���������� � ���� ����������� ������, ���� ��� ��������� ���� ������ � �������� ���� �����������, ������� ����� �� ���. �������� �� ��������� ���� ���� �������� � ������. �� ���� ������������ �������, � �� ������ �������� ������� ������� ������ ������. �� ���� ���� ���������� ������-�������, �� ���������� ����� ��������� � ������� ����� ��� ��������� � ���������� ������. ����-������ ������ �������� �� �� ��������. ������, ��������� ����������� ���� ��������, ������� �� ����������� �� ������ ����� �̳�������� ��������� ������(65). � ������ ������� �� �� �������: ����� ���� ������ �������� � ������ ����� � ���� ����� ����� ���������� � ��������� � ������ �� ��, �� ���� ����� �� ��� �� ������ ���������� �� ������ ���� ������ � ����. ���� ������ ������� ���������� ����, ���� ���� �������� �� ������, ���� ������� ����� ������� ���� ����� � ���������� �������� (66), � �� ��� ����� ����� ����������� ѳ���� (67) � ������ ����� ������� � �����������. ������, ��� ����� ��� � ��� ���� �� ������ � ������ (68); ������� ������� ����, ��� �������� ������� � ���, ��������� ������ � ������ ����� �������, ������ �� �������, � ����� ���� �������� �����, ������� �������, ����� ���. ���������� ��� �� ������ ������ � ������. ����� ���������� ��������� �����, ��� � � �������, �� ������ ���� �� �̳������ ����������, ��� ����� �������� ��� ���������, �� ��� ������� � ���� ������� ����� �������� �� ��������� �� ��������� �����.

33. � ��� ���, �� ���������� �� ��䳿, ���� ��� ��������� � ���������� ����� ��������� � ��������� �� ��������� ����� ���� ������ �� ������� ��������. ���� ������������ ���� ������ ������� � �������, ����� ������� ������ �����, �� ���� ���� ������� ���� � ��� �������� � �������� ����������. ������� �� ����� ����� �����䳿, ������� � �������� �����, � ���� ���� ���������� �� ����� ���. ���� � ����� �������� ������ ������, ����� ��� ���� �������� � �������� ����� ���� � ����� (69) ���������� � ��������� ������ ������, �� ����������� ����� . � ���� ���, �� ���� �������� � �����, �� ���� ������ ѳ����, ���� ������� ����� ���� ����� � ����� �� �������� ���� ������ ������. ������� ������ ���������� � ����������, � ����� �� ������� ���� �������� ѳ����� �� ���. ���� ������� ������ � ������ ���� ������, � ���, �������� ������ ������, � ������� �������� ������� ����� ����������� ��� ����:

� �� ������ �� � ������

������� ������ ���� -

����� ���� ������ ����.

������� � ����������� ������� ���� ������. � � �� �������, ���� ��� � ����� ���������� �������:

���: ��� ���� ����?

�����: �� ������ ��!(71)

������, ���� ��� �������� �� ������, ������� � ���� � ������� � ����� ������ ������, ������� ����������� �� ����� ������ ����� ����, �� �����. ��� �� ������� ��������� �� �������� �� ������ �� �����, ����� ��� ������ �����. �����, ������, ���� ���������, ����� � �������� �����䳿, ������ ������.

����� ���� �� ���������� � ������ �� ���������� �������� �� ������. ������ ���� ���� ��������� �� �������� �� ���� �����, ��� ������� ���� ������, ����� ��������� ������� � ����(72); ������ ������'� ����� ������� �������. ���� ���� �������� � �������, ������ ���� ���, �����, ��������� �� ����� ������, ��� ���� ������. ��� ������� ��������� �� �� ���, �� ������ ������ ����� � �����, ��� �� ������� ���������. ��� ����� ������ ����������� ���� - ������� ������ (73).

(�������)

34. ��������� ��� ���� ����, ��� ���������� ���������, �� ������, � ��������� ���� ���������� ͳ��, �� ��� �������, �� ������ ������. ������-�� �� �������� ���������� �������� � �������, �� ������ ��������� �������� ����� �������� ��� �������, ������� ���� � ��� ������, �������� � �������� � ����������� � ���������� �����. ��� �, ���� �������� ��� ����� ���������� � ����������, ���������� � ���������� ����� � ���� ����� �� � �����, �� �� ������� ���� ����������. ����� �������� ����� �������� ���������� �������, �� ���������� ������������� � �����������. ����� ������������ ������ � ����, �� �� ���� ����� �� ������� � �����, �������� ��������, ������� ����� ������ � ���� ��������. ͳ���� �������� �� �������� ͳ��, ����� �����������. ��� ��� ����������� ���� �� ��, �� �� � ��������� �������� ���������. ���� ��������, ���� ��, ���������� ���� � ������ �� ������, ��� �������� � ͳ��, ���� ������� �� ������� ���������. ϳ���� ������ ˳����(74), ����� ������� �� ������� ����� ��������, ��� ����� ����������� ����� ������: �� �����, �� ���� ���� �� �������� ��� � ��������� ������� ����'����, �� ����������� ���� � ����, �� � �����, � �� ����.

� ���� �������� ͳ�� ����� ����� ������� ����������, �� �������� � ������������ ������ �� �������� ������, ����������� ����������� ������� �� ������ ����������� �����. ������ �������� � ���, �� �������� ����� �� ���������� �������� ������� ����� �����, ���� �� ���� �� . � �������� ���, ����� ����� ͳ��, ���������� �������; ����� ����� �������� ����������� ��������� ���������. ���-�� ���� �����, �� ����� �� �������, �� ��������� ����� � �� �� ����, �� ����������� � ����������� ������� ����, ���� �����, �� ���������, �������� �������� ������, ����������� ���� ��� ����-��� ������.

35. ��� ��� ��������� ������� ������. � ��������� ������� ͳ�� �� ��������� ���� ������� � ���������, � ���������������, � ����������, � ���������. �������, �� ����� ���� ���������� �������, ������� � ���� �� �������� ������ ����������� ����������. � ������� ��������� ���������� � ������, ������ �� ����� ���� ����������� � ����� � ����������. ��� ����� �� �����������, �� ������ ����������� ������ ����������, �������� �� ����� �����, �� �������� �� ����� ������ � ������. ����

�� �������� ������ ���������� ����������� � ����� �������� ��������, ������ ����� ��� ���� ��������, ������� �����, ��� ����� (��� �� � �� ������ � ���� �������) ������ �������� ����� ����, ���� ���� �����������, ������� � ���� � �������� ����'� ������ ����. ���� ����� �� ������� ���������� � ������, �� ͳ�� ��������� ������������ ����� �� ���������� � ��������� ��������� �����, �� ������������ � ������������ ������������� ���������. ����� � ������� �������� ������� ����� ���� � ��������, ������� ��������� ���� ���������� �� � ������� ��� �������� � ó��������� (75), � � ���������� ������� �� ������������ ������ �������� ������. ����� �� ���������� ����� ����, � �������� � ����� � ������ ���� ������, � �� ����� ������� ��� ����� ����� �����, �� ������. � ������� ������ �������� ���� ����� ������� �� �� ��, �� ������� ��������, � �� ��, �� ��������� �����, ��� � ���� ������� ������ ���� ���������� ��������. ���� �� ��� ��� ����� ������� � �����, ���� �� �� ������������ �������� ����⳺� ����� ��������, � ϳ��� (76) ����� ����������, � ���곿 - ������� (77), �� � ����� �������� �������� ����, ��� �������� ������ ������ ���, �� �������� ������ �������, ���� �������������. ����� ͳ�� �� ���� ���� ������� ������������ ���������, � ���������� ���� - ������������ ������ ���������� ���� ���������� ����. � ����� �������� �����, ���� �� ����� ������� �� ������� ������� ��������� ���� � ��������� �����, ����������� ����, ��� ���� ���������� � ͳ곺�.

36. � ���������, �� ���� �� ����� ����, ��������� ��������� ��� �� ��������� ������ ������ ���������, ����������� ������ ���, ��� �� �����������, �������� ����� ���, ��� ����� �� ���������. �� ��� ����� ͳ��, �������� ��������� ������������ ������� ������, ���� � ������ ����� �� ������, ���� ���������� � ������� ���������� � ������������ ���������. � �� ����� ������, ���� �� ��� ������������ ����, �������� ����������, �������� ���� ������ ��. ���, ��, ��������� �������������, ������, ��� �� ����� ������ � �� ������� ��� ����� ���� �������� ������ �� ����, �� ����� ����� � ������� ����� ���������� ������ (78). � �������� ͳ�� ���� ����� ���������� � �����. ³� �� ����� ���������� ���������� ���� ������������� � ������, ���� �� ��� ���� ���������� ���� ��䳺� �� ������ ����, � �, ������������ �������� ��������, ���'���� � ������� ����� ϳ����, ����������� ������ ������� ������ ������ �������. �� ��� ��� �������� (79). ���, ��� ������� ������ � ��������� ����������� � ���� ���� �� ������� �������, ������� ���������� ���� �� ������������. ������ �����, ������, �� ������� ��������� � �������� ���������� � ���������, �� ������� ���������� ������� ���� �������� �������� (80). ��� ���, ��� ������ ��� ��������������� ���� ��� ���� � ̳���, ʳ����� � ��������� ��������� (81), � ���� ����� ������� �� �����������, ���� � ���� ��������� ���� � ������ �������� � ����� ������ ������, �����, ����� � ����� ���������� � �����, �� ������� ��������� �����,- ��� ������ �� ������ ���� ��������� ������, ������ �������� � �������� ����������. ϳ���� ����� �� ��� ͳ�� �������� ��� ����������� �� ���� � ѳ��������, � ���������� ��������, �� �� �� ���� ��������� ѳ���� ��� ����� ����� ���� ������� � �������, � �� ����, �� ������ �� ���������� ����������� �������. � ���-���� ������� ������ ����������� ����� �� ����� ���� ������� �� ���������, �� ����� ���� ������� ������ �� ���� �� ������ �� ������ ������������ �������, ���� �� ����������� �������� ���� �� ��������������� � ���������� ����������. ������, �������, ��� �� ����� ��� ������ �� ������ ������������, �� ��������� �� ��������, ���� �� �������� ���� � ������, ��� ��� � ������ �� ���� ������ ������: ������, ������ � ������ ������� ���� ���� ����� (82). � ��� ����� � ��� ��� ������������ ��������� ������� � �������, ����� ���� ����������� ������������, ��, �� �������� ������ �����������,

³� ����� ���������, ���� �� �� ���(83) .

����� �� ����� ������� �� �� �� ���� ��� ��������, ���� �������� ������� ������� ������ � ���� ������������ � ������������ ������. ���� ������ ������� ��������� �� ���� ͳ��, �� ����� ����� ������ � �� ������; � ���� ������ ������� ����� �������, � ͳ�� ������� � ���� �������.

37. ����, ���� ����� �� ����� ��, �� ������ �� �� ���� �� ����� �����, �� ͳ�� ����� ��������� �������, �� ����� ������. ������, ������������ �� ��� ����� � ��������� �������� �������, �� �������� ��������� �����������, �� ��� ���� ��������� ��������������� ������, �� ������� ���� ������������, � ����� �������� ����� ����� ��������� ѳ����. ����� ������ � ��, �� �� ��'�� � ���� � ���������, �������� �� ������ �������, �, �� �������, ������� ��. ���� �������� ����� �������: � ��� ���, �� ����� ������� ������ ������� ������ - ����� ������, ���������, ��������, ����� �������� ��� �� �� ����, ������� �������� ������ �������� �� �� ���������� ������ � �������� �� ������� ������� ��� ���. ��� ����� ���������� ��� ����� ������ � ������ ������, ����, �� ������ ����� ����� ����� ������ �����������. ���� �������� �� ���� ������, �� � �����, � ���������� ���� ������ �����������. ����� ���������� ���������� ������ ������������������ (84), � ���� ����� ��������� ������ ����� ���������, ����� ����� ������ ��������� ����������� � ����� ����� ���������� ��� ���� �� ���������� �� ����� ������. ��� ����� ���������� �� ������ �, ��������� ������ ������, �������� �'��������� ��� �������� ������ ������ �� ��������. �� ������� �� �������� ����� � ������ ��� �������� �� �� ������, ���� ����� �������� ��� ���� � ������� ��� �������� �, ��������� ������ ����, ���������� �� �� ������ �������� ̳��, �����, ó�����, ���� � ������? (85) ����, �� ������� ������, ��������� ������� ��� (86) ���, ���� �� �� ������� ������� ����� � ��� �� �쳺 ������������� �������� �������, �� �������� �� ������ ����� ��������� ������ �� ����� (87), �������� �� ���������-������, �� �������� ���������� �, ����� �����, �������� � ���� ����. ҳ, ��� ������� ����� ���������� � ������ ����� ������, ����������� ������ ��� ������� ������, ������ �� ����� �� �����.

38. ϳ� ��� ������ ������ ͳ�� ������� ������ �������: �� ������ ������ � �������� ������ � ����� �� ���� ѳ������. �� �� ���� ����� � ��� ��������, �� ��������� �� �����, ���� ��� � �������, � ��������� ����������� � �����. �����, �������, ������� ������� ���� �� ����, �� ����� ������ ����������� �� �����. ����, �����, �� ��, �� ���� ������� ����������� ��� ������, � ��, �� ���� ��������� �������� �� ���������� ������. ͳ�� � ������� �������� �� ��������� ��������, ����� �������� �� ������, ����� ������ �������� ��������� ������, ���-�� ����� �������, ���� ���� ��������. ���-���� ����� ���������� � ����������, ������������ ����������� ������� � ������, ��� ������� �� ������. ����, ������, �������� ���� ��������, �� ����� ����� ��������� �����: ��-�� �� ������ � �����, �� ��� ��'������, � ���������, � ���������� ��������� ����� � ���� ������� ����������, � ͳ��, ����������� ������� � ������� ��������� �����, ������ ������� � ������ ���� ������ �� ���������.

���̲���

Ͳʲ�

1. ���� ��� ��� � � � � �, ��������� ���������� ���� � ���������� V ��. �� �. �., ������ � �������� ������� ��� ��� ��������� ���������� � 415 �. �� �. �., � ����� ������ ������, ��������� ���������� ���� � �������, �������� ������� ���������, �������� ��������� ������ �� ����� � 54 �. �� �. �.

2. ³��� ��� � ���������� ����� ѳ�������� ������ �������������� ������� ����� � ����� � ����� ������ �� ������ ������������� ����.

3. ҳ��� �� ��������� � ѳ��볿 - �������������� ������� IV__� ��. �� �. �., ����� ����������� ����� ���볿 �� ѳ��볿, ���������� �������� �� ����� ���� �����������. [391]

4. Գ��� �� ѳ����� (IV ��. �� �. �.) - ������� ѳ��볿; ��� ���� �� �������.

5. ϳ���� (521-442 ��. �� �. �.) - ������������ �������������� ����, ����������� ������ �����; ������ � ���, ��� �� ����������.

6. ij�� �� ѳ���� (����� �������� IV ��. �� �. �.) - �������� ����������� ���� ������ ����䳿, � �������� ���� �������� �� ��� ����� ���� ���������.

7. ������� � ��� (IV ��. �� �. �.) - �������������� ����������, ����������� �������� ������ ����䳿.

8. ��'� ͳ�� �������� �� ��������� ����� ��꺻 - ���������.

9. ��������� (V ��. �� �. �.) - ����������� ���������� ������ � ��� � ������ � 415 �. �� �. �., ��������� ��������� ��� � ������. ҳ���, �������������� ����������� ����������� ���� ���� ������� � ����������, �������, �� ������ � ���� ���������� ������� ����� �� ��, �� ���������� �������� ��������� ����� �� ѳ����� ����� ����� ���������� � ��������� ����� ���� ������� (�����), �� ������ �� ����������� ������ � �����.

10. ����, ��� ���������, ������� �������� ��������� ������� �������, ������� ѳ��볿 � ������� ѳ�����; ��������� �������� �������� �������, ����������� ���������� ���, ���� ����� ���� � ���.

11.������ - ���� � ������� ѳ��볿. ���� ������ �� ѳ������, � ���� �������� ���������� �� ������� � ���� ���, ����� �������� ��������� ���������� �����.

12. ��������� - ��������� ������� ���, ���� ������� �������� � ���������, �� ���������� �� �� ��������� ���� ������. ��� ��������� �������� �� ��������� ��������� ����������, ��������� ����������, ��������� ����� ���� �� ������ ����� ������. ������ �� �������� ���������� ���� ������� � �������� ������, ��� ��������� �� ����� ���� ����� �� ������� � ������� ������� �����, �� �� ������ ������ ���� � ���� ����������.

13. ���������. ��������� ��� �����, ����, XXVIII.

14. �����, ��� ������, ������� �������������� ����! � �����, ��������� ������. ���.: ������, ����. 6.

15. ������� - �������� ��������� ��� ����� �������� V ��. �� �. �., �������� ��������� �������, ��������� ��������� � 411 �. �� �. �., ���� �������� ��������, ����� ���������, ���� �� ������ (�������� ������, ��� ������ ������ �� ����) ����� ���� ������� �������� � �� �����, � �� ��� ����.

16. ����� - ���. ������. 107 �� �������� ������.

17. ����� � ������� ����䳿; ϳ� ������� ��� ��� ������� ���������� ��������� ������.

18. ����� ��������� � ����� �����'���� ���� �� ����� ����� ���������� ������� ������ (��������), �������� ��� ��� ����������� ������ ��� �������� ������� (������), ������������ ��������� ���� (����������). ��� ��������� ���������� ��������. ����������, ���� �� ����� ����� ��������� ���, ��������� �������.

19. �� ������ �����, ���� ���������� �������� � �������, �� �'��� ���� �������������� ����������, �� �� ��������� ����� � ��� ����. [392]

20. ���� (�����) - ���������� �������� ������� ������.

21. �����. ������ ������������� ����, VII, 50.

22. ������� - ���������� ����� ������ �� ��������� ����. ��� � III ��. �� �. �., ����� ������� ��������.

23. ��������� - �������� �� ����� ����� �� ���� �����.

24. ������� (V ��. �� �. �.) - �������������� ����������, ����������� ����� ������ ����䳿. � ��������� ������ � ����� ���� ����䳿 �������� ����� �� ������ �������, ��� �������� �������, ��, ������� ���� ����, ����� �������� ���� ������������� ������ � �������� �������� �� ����. � ��� ��� � ����� ��������� �������� (���������), ��� ����������� �� �������� ��������� ������� ��������.

25. ������ (V ��. �� �. �.) - �������� ����������, ����� � ���������� � ������� �������� �� ����� ��������� ������������ ����������� ����䳿.

26. ��������. ��������, �. 358.

27. ���� - ������� ����������, �������� ���������.

28. �������� - �������, �� ��������� �������� (����������).

29. ij��� ��� ��������� ̳�����, �� ����� ������� ��������� ���� ������.

30. ��� - ���� � ϳ������ ���볿, ��������� �� ���� ������������ � 510 �. �� �. �. ѳ�����, ������������� �������� ������ ���� ������ (����� ������� - ������, ������ �� ��������).

31. ������ � �����䳿 ������ ������� � ���䳻, �. 449-450.

32. ��� ������ ���.: ������, ����. 4.

33. ������� � ������� - ��������� �������� ������ � �������, ��������� � 411 �. �� �. �. �� ������ � ������������ ���������.

34. ����� - �������� �����������; � 428 �. �� �. �. ������� ���� ̳����� �� ������ ������, ��� ��������� ����� ���.

35. ������� ��������. ��������, ����� ������ � ������� � ���� ��� ����� �� ����������� �������� � 432 �. �� �. �., � ��������� � 429 �. �� �. �. ������ ������ ���� ����� ���� ������ �����������.

36. ���� ��� ��� ������� ��������� ������ �� ������������� ������ � ������ �������� ����������� ��������� �� ���� � ���볿, ������� ������ �������� ������, � 427 �. �� �. �.

37. ������� �����, �� ��� ���� ����� ������� ó�������, ��� ��볿 � ���� ���� ���� � 424 �. �� �. �.

38. ��� �� ������� � 34 ����� ������������ �������� ������.

39. ³������ ������� ͳ�� � ������ ������� ������������� ����: ���� ��� (�� � ������������� �������): 1. ���������� � 424 �. �� �. �. ������� ʳ����, ������������� ������� ������, ������� ������ �����������; 2. ���������� � 423 �. �� �. �. �� ����������� �������� ���, �� ������������ ����� ��� (������, �����, �����, �������); 3. ���������� � 427 �. �� �. �. ̳��, ������� ��� ���� � ͳ��� - ���� �������, ������, ������ � ��������������; 4. ����� ����� ������ � 425 �. �� �. �.

40. ҳ��� - �������� �� ������ ������ � �������; ��� ��������� �������� ������ ������� ����, �������� �������� � 431 �. �� �. �.

41. ϳ��� - ������� ���� � �������, ������ �����������, �������� ����������� �����, ���������� �������� � 425 �. �� �. �.

42. ���� - ������ � �����, �� ����� ���������� ������ �����. [393]

43. ��������. �����, �. 638-639.

44. ������ ��������� ����������, ������ ��� ���� �������, �� ����������.

45. ������ (��. 451-404 ��. �� �. �.) -���. �������� 67 �� �������� ������.

46. �����. ������, ��. IV, �. 229-230. �������� ������ ����.

47. ����� - ������������ �����������, ������ ������� ������� ���������� ������� �� ��� ������������� ����, ������� � ���� ��� ������ � 422 �. �� �. �.

48. ������ � �����䳿 ������ ��������, ��� �� ����� �� ����� ���.

49. ��� �������� ������, �� ��������� ������ (��. V, ����. 26), ��� ������� � �����.

50. ��� �� ������ � ������� ��� ��������� � ���� 421 �. �� �. �.

51. �������� (372-287 ��. �� �. �.) - �������������� ������ � �������� �������, ����� ���������, ����� ������ ������ � ����������. �� ���� ���� ��� ���������� ������� - �������.

52. ������� ������ � �����, ��������� ����������� � ��� ���� ����, ��������, ��������� �������, ��� �������� �������� �� ��������� ���� ������.

53. ������� - ����� ������, ��������� ���� �������, ������ �����������, � ����� ���� ����� ������������ �����, ��������� �� ���.

54. ���� � ������ (����������, ����� ����� � �����) - ���� � ����� ���������� ������ �����, ������� � 411 �. �� �. �. �� ��� ��������� ������ ������� ��������.

55. ������ - ������ �� ���� �������� ����������, �������� ���������, ���� ������ �� 428 � 390 ������ �� �. �. �� ��� ����� ���� ��������� � ���� �����.

56. ó����� - ����� ��������� ������ ϳ�������; ��� ������� ��������� � 487 �. �� �. �.

57. �������� ������ - ���� ������ �� ������������� �� ���� ���� �� ������������� ������� ��������� �������, ������ - ��������� �������.

58. ����� - �������� ����������� �� ��� ������������� ����, � 415 �. �� �. �. ����� � �������� � ͳ곺� �������� �������� ����� �� ѳ����, ������� � 414 �. �� �. �.

59. ����� - ����������� ��� �����, ���� ������������ ������ ������� � ��� ѳ��.

60. ����� - ���������� ���� �������.

61. ���������- ������� ���� �� ��������� �������� ���� �糿.

62. ���������� �������� ����� (��������) �������, ���� ������� ���� �� ��������� � �������������� ������.

63. ����� - ���������� ������� � ���������. ³������� �� ������ �����, ����� ������� ��� ���� ������� ���� ��������� � �������-���, � ����� - � ��������. ������� �� �� ��� ����� �� ��� ��������� � ��� ������������ �� ���. �� ���� ����� ��������� ����� �������� ������ ��� ����� �����. �������� ���������� ���� ������, ���� ����� ���� �����, �������� ���������� �����. ����� ������ �� ������ ����������. ³� ����������� ���������� ������� ������ �� �� ���������� ������. [394]

64. � 353 �. �� �. �. ������ ������ � ���, �������� ���� ����������� ������ ij���, ������ ��������� ����� �����, ������� ��������� ����� ij��� � ��� ���� �� ��� �������.

65. ó��� (��� �������) - �������� ���� �������� ������, ������ � ��������� ��� ѳ��볿, ������������� �� ���� �� ѳ�����.

66. ó����� - ���������� ���� �� ������-�������� �������� ѳ��볿.

67. ���� ������� - ��������� ������, ��� ��� ������ ����� ��������. �� ���������, �� ����� � ���� ������� ����, �� �������� �� ����.

68. ������� �� ��� 415 �. �� � �.

69. ��������� - �������� ��������� ��� ѳ�����, ���������� ����������� ��������� ������ �� ��� ���� � ������, ������ �������� ����.

70. ������ - ������� ���� �� ������-�������� �������� ѳ��볿.

71. ���� - ��������� ������� �������� �� ѳ�����. ������ - ������ �� ����� �� ����.

72. ó��� - ������������ �����������; � 414 �. �� �. �. ���������� ������������ ��쳺� � ������, ����������� ѳ������� ����� �����, � ������ ��������.

73. ������ ��������� ���������� ������ ������ � ����� ��� ����� ������ ����, ������ ����, �� ������ ������ � ������ ����� ������� �� ������ (�������).

74. ����� �� ����������, ���������� � ����� �� ������ �������.

75. �������� - �������� ����������� ���� ������������� ����, ������� � ����� ������������ ������ �� ������ �������. � 413 �. �� �. �. ���� �������� ���� �� �������� ͳ��, �������� � ����� � ��� ��������� � ѳ�������.

�������� - �������� �����������, ����������� � ������ �� ѳ����, ������� �� ѳ�������� � 413 �. �� �. �.

76. ������� - ��� �� ������ �� ѳ����� ��� ���� � ������; ���� ������ ͳ�� � ��������� ��� ����������� ������.

77. ��� �� �������� ����� � ����� ���� (������ 39-41) �� �����. ѳ������� ������ �������� � ���� �� ����� ������, � ������ �������� ���� � ��� ��� ����������. ������ ������������ ������ ������� ��������� ����� �� ����� ����, ��� �� �� ����� ������. ������ ��������� �� �����, ��������� ����� ��� �� ������, ������ �� �����, �� �� ������ ������, � �������� ��������.

78. � ���� 413 �. �� �. �.

79. ��������� ��� ��������� (�. ��. �������) ������� �����'���� �������� ���� ��� ��������� ����������; ���� ��������� ���� ��������.

80. ����� ³���������� - ������-������� (����� �������� VI ��. �� �. �), ������ ������� �������� ³����, ���� ���� ������� � 340 �. �� � � Գ��� II, ������ ���������� �������������.

81. ������� �� 27 ������ 413 �. �� �. �.

82. ��������� - ���. ������ 19 �� �������.

83. �������� - ���. ������ Ͳ �� �������.

�������� ����� ������ ������ ��� ��������� � 399 �. �� �. �., ������������ � ����, �� �� ����� ��������� �������. [395]

84. ij�� ѳ��������� (408-354 ��. �� �. �.) - ������, ���� �������, ������ ����� ������ ij���� - ij���� � � ij���� II � ѳ�������.

85. ����� - ����� � ���������� ��� ��� ��������� ��������� �����������.

86. Գ����� (III ��. �� �. �.) - ������� �����, ����� ����� ��� ������ ����� �� ��������.

87. ������� (IV ��. �� �. �.) - � ���� ������������ ��������� �������� �������� ������ � �������.

88. ������� ������ �������� ��������� ��������� �� ���� �� �������� ���� ������; ���� ����� ��� ������, ������������ �����������, ������� ���� ��������� ����� � ��������� �� ��������� �����.

89. � ���������� ���� 6000 ����. ³� ������ �� �����, �� ���� � ����� ������� �����.

ѳ�������� ���������� ��������� ����� ����� 200 ������� � ������� 6000 ����, �� ������� ���������� ����������� � ������.

90. ��� ���� ������ ������� � �������.

91. ������ - ���� � ������ ����������� ���������; �������-�� - ������ ����� �������� ���������, ���� ������� ������ �������.

92. ��� �� �������� ������� � ������� ������������� ���������� ˳������ (����. 16).

93. ����� � ���� ������ ������������� ���� (��. VII, ����. 86) ����: ��� �������� ��� ����� �� ����� �� ��� �������� ���� ������� �����,- � ��� ���� �������� �� ���� �� ������� ����.

94. ����� (��������� - ������) - ������� ��� ����� � ������ ��; ��������� ������ ����.

95. ���� - ���� �� �������-��������� �������� ���� �糿.

�����

1. ����� ˳���� �����, ������ ����� ˳���� ������, ��� ����� �������� �������, ��� �������� � 97 �. �� �. �.; �� �������� ��� ���������� ���������� - ���������� �������-������� ������� ϳ����������� ��������� (������� ���������) � 93 �. �� �. �. ���� ��������� �������. �������� �� ��� � 89 �. �� �. �. ���� ����� ��������� ������� 115 �. �� �. �., ����� 9 ����� 53 �. �� �. �.

2. ��� ����� ������ ��� ������ ������ � ���������; �� ����� �� ��� ����������.

3. ������� II - ������������ ��� (��. 469-427 ��. �� �. �.).

4. ��� ���� ������� (156-86 ��. �� �. �.) - �������� �������� �����������, ���������� ����� � ������� (����������� ������), ����� ������������ ����, ������ 107, 104-100, 86 ��. �� �. �.

5. ���� - ������� ��� �����, ���� ���� ������� 25,18 ��� ( = 2534 �2).

6. ����� ������� ֳ��� - ������ � 87 �. �� �. �., ���� ����� ���� - ������� ������������ ���� (��������). � 84 �. �� �. �. ��� ������ �������� ���������. ��������� ������������ ����, ��������� ���� � ֳ����, ������� �� 87-82 ��. �� �. �. [396]

7. ������ - ���� �� ��������� �������� ϳ����������� ���������, ������� ������.

8.����� ������� ����� (138-78��.���.�.) - ���������� �����������, ����� �������������� ���� (��������), ������ 88 �., �������� 82-79 ��. �� �. �. ���������� �. ��. ������������� ������, ����� ������ ���, ���� ����������� ���� �������. ����� ��� ����� ���� ������� ����-����, � ��� ����� ��������������� � ���������� � �������� ���������.

9. ���� ������ ������� ( 106-46 ��. �� �. �.) -" ��������� �������� ����������� � ��������� ���. ³��������� � ���������� ��� (90-88 ��.) �� � ��� � ��������� (83-81 ��.), ��� ���������� ���� ���� �� ������� � ������ (76-72 ��.) �� ̳�������, ����� ����� � ���� �糿 (66-65 ��.).

������ ���� ���� ������ �������, ������ 89 �. �� �. �., ������ ��������, ������ � ��������. ����� � 87 �. �� �. �.

10. ��������� ����� - � � � � �, ���� � ����, ������ � ������� ���볿.

11. ������� ��� ����� ��� ���������� ���� � 83 �. �� �. �.

12. ����������� - ������ ���, ���������� ���� ������� �� ���������� �����; �� ���������� ����, ����� � �����.

13. ������ - ������� � ������� ������ ���볿.

14. ��� �� �������� ������� � ������� ��� ������ (����. 1-2).

15. ��� ѳ���� - �������� ������ � 76 �. �� �. �., ��������� ���������� ���� �������� �������, ��������� � ���� ��������� �����.

16. ��������� �������� ������� �� ���� 74-71 �� �. �.

17. ��� ������ ����� - ������ 73 �. �� �. �.

18. ������� ��� ������ ���� ��.

19. �������, ������� ��� ��������� �������� ����� (�������� ��������) � ������� �� �������� � ������������.

20. ��������� � ��� ��� (72 �. �� �. �.) ���� ����� ����� �������� � ���� ������� ������ ������.

21. ������� ������ ��� ����� ������, �������� �������������� ���볿 (����� ��������) � ���� ���� ����� (��� ������).

22. ϳ��� - ������� � ������� ���볿.

23. ������� ��� ��� ����� ��������� (�� ����� ������ - ��������)- ������ ������� �������� ������� ����� ����� ������ ������ � �������� ��������� ������.

24. ������ - ������� � ϳ������ ���볿.

25. ���� ��� ����� ��������� ���� � ѳ��볿 (104-101 ��. �� �. �.).

26. ��������� ������� (�������� �� ����, ���� �� ����� ��������� �������) - ������� * ������ ������� ������, ������ � ϳ������ ���볿.

27. ����� 55,5 ��.

28. ���� ˳���� ������, ������ 73 � �� �. �., � 72 �. ��� ��������� �������� � �� ���� � ���������.

29. ��������� ���� - ������ ����� ��� ����볿, ���� �� �������� �������� ������.

30. ������� ������� � 71 �. �� �. �.

31. ����� - �������� �������, � ��� ����������� � ��������� [397] ���� � ��������, ��������� ������� ��� �'������ �� �������� � ��� � �������� ����������� ������. ������� �������� �� �������, �� ���������� �������� ����������������.

������ - ����� �����, �� ����� ����������� ������� � ��� ����� �� ��� ��� � ����, � �������� ����� �� �����, � ��������� � �������� ����.

32. ���� ������� - �������� �������� ����������� �� ��� ����� ������ ����, ���������� ѳ����� �� ���볿.

33. ������ � ����� ���� ��������� � 70 �. �� �. �.

34. �������� ����� ��� � 65 �. �� �. �. �� ����������� ������� (��������� ��� - ���������) �������: ���������� ��������� �������� ���������, ������ �� ��������, ���������� �������� �������, ���, ���������� ����������� ���� ����.

35. � 63 �. �� �. �. ����� ������ � �������� �������� �������� ������, ��������� ��� � ���������� ���� ����� ֳ�����, � ��� ��� ������.

36. ��� ���, �� � �������� �����, �� �������.

37. ����� � 61-60 ��. �� �. �. ��� ��������� ������. �������� ��� ������� �� 59 �. �� �. �.

38. ���� ��� ��� ��� ������ ������ �������� - ���������� ���� ������, ������ � ������.

39. ������ � ���� �������� ������ 56 �. �� �. �.

40. ���� ������� ������ �������� - ������ � 56 �. ���.�.����� ������ ��������� - �������54�.���.�.

41. ���� ������ ����� �������� (95-46 ��. �� �. �.) - ������, ��������� ���, ������-����, ������ � 54 �. �� �. �., ���������� �������������, ������� ������������ ���� ������� ���������� � ������ � ���� �� ������.

42. �� 55 �. �� �. �.

43. �������� ������ ���� ���, ����� ������. ������� ���� 54 �. �� �. �.

44. ѳ��, ���������� ������, ����� �������� ��������� � 64 �. �� �. �.

����� - ���: ���������� ������� �� ������� ��������� ����� � �����.

45. ����� ˳���� ������ - ������ 74 �. �� �. �. (���� ����� �������, ��������� ⳿ �����), ������ ������ � ����� ����� ̳������� �� ���� ��������� ���������� ����� ҳ������ II ������� � 74-64 ��. �� �. �. ���� ��'� ����� ��������� �� ������ ����������� ���������.

46. ������ - ���������� ����� � ������� �糿 � ������'� � ������� ����� ���-���'�.

47. ������� - ���� � ������ �� ���� ���볿.

48. ������ - ����� � ���� �糿, �������� ��������, �������� ����������� ����������.

49. ����� � ������� ������ ���. ��������� ����� ���� �� ����, ���� ��������� ������� 6 ������ �����, � ��, ��� ���������� ������� 6 ������ ������.

50. �������� (��������� ����) � ϳ����� ѳ� ��� ��������� ������ ����� �������� (�������). �� ���� ��� ����� � ����������� � ��������� ���. [398]

51 ����� XIII (���� �)- ����������� ��� (57-37 ��. �� �. �.).

52. ��� ����� ����� - ������ ������ ��� ��� ������.

53. ������� (�������� II) - ��� ³����� � 56-34 ��. �� �. �.

54. ������� ��� ��� ������.

55. ������ - �� �� ������ ��'�, �� ���� �������, � �������� ����� ������ �������������� ���� ������� ������ ������� ������������ ����. ������ ��� ������ ����� �������� ������� � ������������������ ����������� ��쳺�.

56. ���� ������ ���������� � 7 ������ (����� �������� 3000-3600 ������, �� ���� ������ ������� 10 ������ �� 300-360 ������), 4000 ��������, �������� ��� ������� � ���������� �����, ����, ��������� ������� 40000 ������.

57. ������� - ������� � ������� �糿, ����������� � ������ ���� ���� (����� ������ � ����������� ���).

58. ̳���� - �����, ���� ������� ���� � �������� ���� (�����), ̳��.

59. ����� ������� ������ - ���� ����� �������, ��������� ��������. ������ � ���� ���� �����糿 � 190 �. �� �. �. ��������� ���� ������ (��������� ��������� ������ �� ��� ����� ������).

60. ������� �� ���� ����� ������� ������ �� ��� ����� � �������� �� ��� ����� ������� ���.

61. ����� ������ � ������.

62. � �������� �������� ��� ����������� ��������� ���������� ����.

63. ˳����� - ����� ������� �������� ���������: � ��������� ���� 24 ������, � ������� 12, � ������� 6; ���� ���� �������� � ������� ����� � ���������� � ��� ��������, ���������� ������ � ������ � ���������� ������.

64. ��������, ������� ��� ������.

65. �̳������ ���������� ������ � ̳���� - ������ ����� ���� II - ������� � ��. �� �. �. ��������� ����������, ������ ���� ����������� �����. ���������� ����� �������� ��� ��� �. ������� ѳ����� � � ��. �� �. �.

66. ����� �� ����������� ����� ����� ��� ��, �� ����� ������ ������ ����� ����� ����� � ������ ������, � ����� - ����� �� �����, ����� �� ������ ���� �����, � �� ����� �������.

67. ѳ���� - ������� ���� � ϳ������ ���볿, ��� ��������� �������� ������ ���� ���������; ���������� �������� ���� ������� � 510 �. �� �. �.

68. ������ - ��� �������� ���.

69. ������ - ���� � �������-������� ������ ���� �糿.

70. � ����������� ������ ������������ ��� �������� ���� ij���� (�����) ��� ��������� ���� ������ ����� Գ� ������ (������). �������� �� ��� � ������, ����'� ������, � ������ ���������� ���� �� ������, ��������, �� �������� ������ ����, � ���� � ������� ������ ������ ������, �� ����������� ������.

71. ������ � ��������� - ����� 1169-1171 � 1178-1179.

72. ����� ������� 9 ������ 38 �. �� �. �. [399]

73. ����������� ����� ��� ����� Ͳ (����� XII), ���� �������� ��������� ���������� ������� ������� � ���� ���������� ������.

74. ˳���� (396-326 ��. �� �. �.) - �������� ������, ��������� ��������, ���������� ������� ���������.

75. ���� - ���� ����� ������ � 424 �. �� �. �. ������� ������������ ���� � �����; �� � ������, ���� ��������� �������� �����������.

76. ϳ��� - ������� ���� �� ��������� ����� �����������, � ������ �������. � 425 �. �� �. �. ������ ������� �� ���� � ��������� ����� ��������, ������������ ������� ����. ������� �� �� �� ���� � ����� �� ͳ��, � �����.

77. ������� - ��� �������� (��. 440-413 ��. �� �. �.), ��������� ���.

78. ������� �������� 146 �. �� �. �. ���� ������ ������ ������ � ���� �� ���� ������ ���������� �����, ��� ������� ���� ��� �����, ���� ������� � ��������� �����. ϳ��� ����� ������ ����� �������� ���������.

79. �������� - �������� ��������� ��� (525-460 ��. �� �. �.), �������� ������������ ����; � ����� �����-������� ��� ���������� �������� ������ � ��� ��� ������ (480 �.). ��� ��, �� �������� ������� ��������� �����, ��� ��� ��������� �� ������ ������������, �������� ������� � ������� ��������� (����. 6).

80. ��� �� �������� ������� � ������� ������ ��������� (����. 20).

81. ̳��� - ��������� ����� � �������� ������; ʳ���� - ����� �� ������ �� �����������; ����� - ����� � ���������� ���. ��� ���������� ������ ͳ�� ����� ������� - �������� ������ � ������������� ��� (431-404 ��. �� �. �.).

82. � ��� ��� ������ � ������ ���� ���� � ������ ����� �������, ����� ������ ������ ����� ̳������ � ҳ����� � ���� �糿, ���� ������ ��� ��������� ��������.

83. ³�� ��������� �����.

84. � 66 �. �� �. �. �������� ������ ��� ����� ��� ������������ ��� �������� ���������� ������������ � ��� � ̳������� ������, ����� ����� ��������� ���� ��������.

85. ó����� - ����� � �糿 �� ������ �� ����������� ����; ���� - ���� � ����, ���� � ���������� ��������� ����; ������ (���. ����) - ���� � ����������� ϳ�����-��������� ���������.

86. ��𳿿��. Գ������, �. 524.

87. ������ - ���� �� ������ ʳ����; ����� - ���� �� ����������� ��������.

� Aerius, 2004
����� � ae-lib.org.ua