Українська Банерна Мережа
UkrKniga.org.ua
Ви чуєте ці кулі, це народ промовляє. / Юрій Липа

Додати в закладкиДодати в закладки zakladki.ukr.net Додати в закладки links.i.ua Додати в закладки kopay.com.ua Додати в закладки uca.kiev.ua Написати нотатку в vkontakte.ru Додати в закладки twitter.com Додати в закладки facebook.com Додати в закладки myspace.com Додати в закладки google.com Додати в закладки myweb2.search.yahoo.com Додати в закладки myjeeves.ask.com Додати в закладки del.icio.us Додати в закладки technorati.com Додати в закладки stumbleupon.com Додати в закладки slashdot.org Додати в закладки digg.com
Додати в закладки bobrdobr.ru Додати в закладки moemesto.ru Додати в закладки memori.ru Додати в закладки linkstore.ru Додати в закладки news2.ru Додати в закладки rumarkz.ru Додати в закладки smi2.ru Додати в закладки zakladki.yandex.ru Додати в закладки ruspace.ru Додати в закладки mister-wong.ru Додати в закладки toodoo.ru Додати в закладки 100zakladok.ru Додати в закладки myscoop.ru Додати в закладки newsland.ru Додати в закладки vaau.ru Додати в закладки moikrug.ru
Додати в інші сервіси закладок   RSS - Стрічка новин сайту.
Переклад Натисни для перекладу. Сlick to translate.Translate


Вхід в УЧАН
Анонімний форум з обміну зображеннями і жартами.Додати книгу на сайт:
Завантажити книгу


Скачати одним файлом. Книга: Спеціальна тактика підрозділів податкової міліції: Курс лекцій - Кочетов


ТЕМА 6 ПЛАНУВАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ ОКРЕМИХ СЛІДЧИХ ДІЙ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ ОПОДАТКУВАННЯ

Навчальні питання

1. Завдання та значення планування слідчих дій.

2. Збір інформації для планування (попереднє планування).

3. Процес планування:

а) визначення необхідної інформації;

б) переваги та недоліки попередніх опитувань;

в) найкращі джерела інформації.

4. Організація розслідування та контроль:

а) систематизація зібраних документів;

б) список свідків;

в) картотека документів;

г) показник відеоматеріалів;

д) схеми механізму виникнення податкового злочину.

Література

1. Методи фінансових розслідувань: Методичні рекомендації Служби внутрішніх прибутків США (Internal Revenue Service).

2. Дубровицкая Л.П., Лузин И.М. Планирование расследова-ния. – М., 1972.

3. Образцов В.А. Организация и планирование расследования: Криминалистика. – М., 1988.

4. Лысенко В.В. Расследование уклонений от уплаты налогов. – Харьков, 1997.

Вирішення завдань кримінального процесу та судочинства, які виникають під час розслідувань ухилень від сплати податків, мож-ливе лише за умови виконання різного роду організаційних заходів. У багатьох випадках напрями розслідування вказаних злочинів, ви-конання організаційних, процесуальних, оперативно-розшукових заходів визначається специфікою економічних злочинів, а також тією інформацією, яку має слідчий на попередньому етапі.

Специфіка розслідувань ухилень від сплати податків полягає у тому, що слідчому необхідно ознайомитися з характером і обсягами операцій суб’єкта підприємницької діяльності, організацією доку-ментообігу за ними.

Крім того, необхідно знайти та вилучити необхідні документи, що характеризують фінансово-господарську діяльність та сприяють виявленню і доведенню фактів порушення податкового законодавства.

Фінансові розслідування вимагають від оперативних праців-ників та слідчих податкової міліції складання деталізованих запитів для збору всіх суттєвих свідчень та доказів, які можуть довести або виключити наявність злочинних діянь з боку суб’єктів підприємни-цької діяльності.

Правильне планування та використання оптимальних органі-заційних підходів дозволяє працівникам міліції, які займаються фі-нансовими питаннями, найбільш ефективно використати їх особистий час, кошти, що виділяються на розслідування, та зібрані докази.

1. Завдання та значення планування слідчих дій

Планування процесу попереднього слідства визначає чітку ор-ганізацію діяльності слідчого, взаємодію з іншими службами пода-ткової міліції та ДПА і є однією з умов успішного розслідування ухилень від сплати податків.

У криміналістичній літературі планування розслідування представлено як складний розумовий процес, що полягає у визна-ченні завдань слідства, шляхів та способів їх вирішення відповідно до чинного законодавства.

Планування включає в себе елементи організаційного харак-теру. Його використання необхідне як на початковому, так і на на-ступних етапах розслідування. Підставою для планування є інфор-мація про податкове правопорушення та його складові частини (елементи). Вказана інформація може отримуватися з різних дже-рел:

– матеріали документальних перевірок;

– оперативно-розшукові заходи;

– слідчі дії за іншими СПД тощо.

Планування розслідування зосереджується не тільки на скла-данні письмового плану. До його змісту входить також діяльність слідчого з вивчення та аналізу фактичних даних про податкове пра-вопорушення, визначення завдань, шляхів та засобів для їх вирі-шення.

Планування розслідування, як і інша розумова діяльність, ви-значається як об`єктивними, так і суб`єктивними факторами.

Об`єктивний фактор полягає у тому, що планування базується на фактичних даних про здійсненний податковий злочин.

Суб`єктивний фактор проявляється в індивідуальних особли-востях слідчого як людини. Залежно від рівня освіти, досвіду прак-тичної діяльності, життєвого досвіду, психологічних та моральних особливостей планування може вестись різними шляхами. Від слід-чого вимагається швидке реагування на зміни ситуації, в яких про-ходить впровадження слідчих дій. Це означає, що запланована дія-льність щодо розкриття та розслідування податкового злочину не є незмінною, а повинна гнучко реагувати на зміни обставин, появу нової інформації про дане діяння та його елементи.

Кримінально-процесуальне законодавство має певний вплив на процес планування розслідування і його безпосереднє виконан-ня. Перш за все, закон встановлює завдання розслідування, зміст предмета доказової бази, які повинні ставитися і вирішуватися у ході попереднього слідства.

Крім того, закон визначає шляхи і засоби, які дозволяють ви-рішити завдання процесу попереднього розслідування та одержати необхідні фактичні дані.

Додаток № 1

Завдання планування слідчих дій при розслідуванні податкових злочинів

Розглядаючи злочин у сфері оподаткування, можна сказати, що завданням планування слідчих дій є:

– визначення версій і шляхів розсідування;

– аналіз змісту висунутих версій і визначення питань, які під-лягають перевірці;

– визначення невідкладних слідчих дій та оперативно-розшукових заходів за найбільш реальними версіями;

– встановлення предмета доказової інформації (факт умисного ухилення від сплати податків та інших обов`язкових платежів);

– визначення конкретних виконавців запланованих заходів, термінів та послідовності їх виконання.

Значною перевагою планування є можливість правильно орга-нізувати, спрямувати та контролювати розслідування.

Крім того, планування дозволяє оперативним і слідчим пра-цівникам почати і завершити розслідування, правильно задокумен-тованого злочину протягом найкоротшого часу.

Значення планування

Вміле планування може дозволити уникнути:

1) проблем, пов`язаних із хибним напрямом розслідування;

2) небезпеки того, що свідки виявляться недосяжними або не-надійними;

3) можливості того, що певні записи, документи та інші докази виявляться недосяжними, втраченими або знищеними;

4) запізнілих висновків, які можуть вплинути на сплату подат-ків або вилучення активів (останні можуть бути проданими або пе-реведеними, а встановлений законом строк давності за позовом ви-черпається).

Планування забезпечує ретельність розслідування, при якому ви-являються всі суттєві факти, що належать до податкового злочину.

2. Збір інформації для планування (попереднє планування)

На початку розслідування оперативні та слідчі працівники:

а) розглядають та обговорюють усю наявну інформацію;

б) визначають цілі розслідування, які можуть включати:

– визначення, який саме закон порушується, а також отриман-ня відповіді на питання: ким, коли, де і яким чином?

– визначення складових частин правопорушення;

– отримання підстав для порушення кримінальної справи за фактом ухилення від оподаткування, “відмивання” грошей, шах-райства та інших зловживань.

Якщо дане розслідування за підпорядкованістю передане з од-ного відділу до іншого, тоді оперативні та слідчі співпрацюють із інформаторами даної справи.

Слідчому необхідно встановити діловий контакт з оперативними працівниками, які першими виявили факт порушення податкового

законодавства, та одержати докладну інформацію про першоджерела цих порушень.

Доречно з’ясуватити, з ким проводилась бесіда, що було по-відомлено працівникам правоохоронних органів, які є наявні доку-менти, записи та інші свідчення.

Працівники, яким доручено ведення справи, знову опитують осіб, від яких була одержана первинна інформація.

Оперативні та слідчі працівники податкової міліції збирають додаткову інформацію, намагаючись при цьому:

1) одержати якомога більше усної інформації про осіб, які розробляються;

2) перевірити наявність документів та інших даних на цих осіб за обліками свого підрозділу;

3) перевірити справи та оперативну інформацію інших підроз-ділів податкової міліції, автоматизовані банки даних національних правоохоронних служб;

4) одержати всі вихідні податкові декларації в ДПІ;

5) вивчити матеріали документальної перевірки фінансово-господарської діяльності СПД.

3. Процес планування

Після закінчення стадії попереднього планування оперативні та слідчі працівники розпочинають фактичний процес планування, у результаті якого має бути одержаний обгрунтований робочий план розслідування.

При підготовці робочого плану потрібно вирішити:

1) що повинно бути зроблено?

2) чому це необхідно зробити?

3) коли це потрібно зробити?

4) хто це зробить?

5) як це буде зроблено?

6) де це буде зробленно?

У міру підготовки робочого плану оперативні працівники складають графік виконання послідовних етапів розслідування. Це дуже важливо, тому що попередньо встановлені дати виконання окремих етапів розслідування дозволяють визначити методику кон-тролю за процесом розслідування.

Планування розслідування складається із визначення:

1) необхідної інформації про СПД та посадових осіб;

2) важливості даних, які потрібно встановити;

3) найкращих джерел інформації;

4) оптимальної послідовності виконання слідчих дій та запитів офіційної інформації.

Визначення необхідної інформації

Потреба в інформації та відносна важливість необхідної інфо-рмації залежать від характеру конкретної справи та специфіки зви-нувачень, які висуваються проти конкретних осіб.

Рішення про те, які саме слідчі дії повинні виконуватися пер-шими, приймається, виходячи з аналізу наступної необхідної інфо-рмації:

1. Які фактори на початку розслідування можуть найбільш пе-реконливо довести факт податкового порушення?

2. Від кого можна очікувати найбільш повної інформації про загальні аспекти даного злочину?

3. Чи існує вірогідність отримати інші докази даного злочину або інформацію про інші правопорушення підозрюваними особа-ми?

4. Які дані можуть довести, що існує потреба в додаткових до-кументальних перевірках або експертизах?

5. Чи не призведе опитування підозрюваних осіб і свідків до розкриття особи інформатора?

6. Чи не призведуть опитування до розшифровки подальшого ходу розслідування перед підозрюваними особами?

7. Які конкретні заходи потрібно вжити для того, щоб справа була завершена (обшук, виїмка, допит, очна ставка)?

Як правило, оперативні працівники можуть отримати відповіді на ці питання після першого опитування підозрюваної особи, озна-йомлення з її податкової декларацією та аналізу вихідних джерел звинувачення.

Переваги та недоліки попередніх опитувань

Перевагами проведення опитувань підозрюваних осіб на по-передній стадії розслідування є:

1) неофіційна атмосфера спілкування;

2) велика ймовірність добровільної видачі підозрюваною осо-бою ділових записів, звітів та заяв;

3) можливість обмеження або виключення прийомів юридич-ного захисту підозрюваною особою;

4) можливість попередження змови між підозрюваними і свід-ками;

5) можливість попередження заходів приховування підозрюва-ними особами фактичних даних про скоєння податкових злочинів.

Основний недолік проведення опитувань на попередній стадії розслідування полягає у тому, що на цей момент оперативні пра-цівники мають недостатньо відомостей для правильної побудови опитувань.

Найкращі джерела інформації

Коли основні слідчі дії вже сплановані слідчим та розміщені за пріоритетними напрямами, оперативні працівники вивчають мож-ливі джерела інформації для визначення найкращих з них. Ідеальні джерела інформації існують досить рідко. Це стосується обсягів та якості інформації, а також того негативного впливу, який може не-сти в собі спеціально спрямована дезінформація осіб, зацікавлених у заплутуванні справи. У даному випадку під джерелом інформації розуміємо як документи і матеріальні об`єкти, так і певних осіб, які можуть повідомити цінні відомості.

Оперативні працівники при визначенні найкращого джерела інформації враховують наступні фактори.

1. Чи можливо з цього джерела одержати повну, стислу і точну інформацію?

2. Чи можна одержати інформацію негайно?

3. Чи достатньо близько (територіально, географічно) розмі-щене джерело інформації?

4. Чи економічно вигідно використання цього джерела?

5. Чи не спричинить опитування негативної реакції у інформа-тора?

6. Чи потребує опитування особи-інформатора мінімального законного примушення?

При визначенні найкращих можливих джерел інформації по-трібно уникати наступних негативних наслідків:

1) розкриття особи інформатора;

2) несвоєчасного розкриття наміченого ходу розслідування злочину підозрюваним та іншим особам;

3) необгрунтованого розкриття державних справ або намірів працівників податкової міліції та іншої конфіденційної інформації.

4. Організація розслідувань та контроль

Організація розслідувань та контроль за їх проведенням пе-редбачає реагування на ситуацію з фактами, що постійно змінюєть-ся і притаманна кожному розслідуванню.

Слідчі та оперативні працівники періодично аналізують зібра-ні матеріали у справі для відтворення подій, які раніше відбулися і мають відношення до справи. Цей аналіз потрібен для коригування робочого плану розслідування відповідно до встановленого фактичного матеріалу.

Шляхом використання ефективних організаційних заходів оперативні та слідчі працівники можуть уникнути дублювання сво-їх зусиль щодо розкриття даного злочину.

При правильній організації розслідування необхідно завжди знати, що вже було зроблено, а що ще потрібно зробити.

Організаційні питання

На початковому етапі розслідування ухилень від сплати податків доцільно спрямувати діяльність слідчих та оперативних праців-ників на організацію наступних заходів.

1. Підбір відповідних фахівців. Під час розслідування податко-вих злочинів дуже часто необхідна допомога фахівців із різних га-лузей знань, що визначається характером діяльності того чи іншого підприємства, способами скоєння злочину, порядком проведення розрахунків і т.д.

Допомога таких фахівців може використовуватися за кількома напрямами:

а) для підготовки матеріалів та формування завдань працівни-кам, які здійснюють документальну перевірку чи експертизу;

б) для участі в якості експерта при проведенні окремих слід-чих дій (обшук, виїмка та слідчий огляд документів, товарів, сиро-вини, допити і т.д.);

в) для отримання рекомендацій та порад з різних питань фі-нансово-господарської діяльності, порядку ведення бухгалтерсько-го обліку та звітності;

г) для отримання висновків за матеріалами документальних перевірок або судово-бухгалтерських експертиз.

2. Створення слідчо-оперативних груп. Виходячи із аналізу матеріалів кримінальної та оперативно-розшукової справи, а також у випадках виконання значного обсягу слідчих дій і пошукових за-ходів, може прийматися рішення про створення слідчо-оперативної групи, склад якої визначається в кожному випадку окремо. При цьому враховується характер і обсяги заходів, які потрібно здійсни-ти, заходи безпеки на випадок активної протидії з боку підозрюва-них, технічне і спеціальне забезпечення СОГ та ряд інших факторів.

3. Організація проведення оперативно-розшукових заходів. Вказані заходи здійснюються з метою оперативного супроводження провадження у справі. Вони мають конкретний характер:

а) збір додаткової інформації про підозрюваних осіб та їх зв`язки;

б) встановлення місць знаходження осіб, товарів, документів і т.д.;

в) виявлення всіх СПД та фізичних осіб, які брали участь у певних фінансово-господарських операціях.

4. Організація проведення документальних перевірок та необ-хідних експертиз. Документальна перевірка фінансово-господарської діяльності СПД є одним із основних заходів для визначення дій-сного стану справ господарюючого суб`єкта та його фінансових зо-бов’язань.

Документальна перевірка є дієвим інструментом визначення факту податкового правопорушення. Як правило, вона проводиться до порушення кримінальної справи, але якщо слідчий має певні сумніви щодо її правильності, він може призначити повторну доку-ментальну перевірку або судово-бухгалтерську експертизу.

5. Організація обшуків, виїмки та слідчого огляду документів. Такі слідчі дії необхідно запланувати і провести на початковому етапі проведення слідства. На додаток до документів, які були ви-лученні під час документальної перевірки, виїмці підлягають усі інші документи і матеріальні об`єкти, що свідчать про скоєння по-даткового злочину, доводять умисність і провину підозрюваних осіб.

6. Підбір та вивчення спеціальної літератури. Спрямування розслідувань ухилень від сплати податків орієнтує слідчого на ознайомлення та глибокий аналіз значної кількості нормативних ак-тів, інструкцій, а також інших документів, які регламентують і ви-значають систему та види податків, порядок їх обчислення і сплати.

7. Обмін інформацією між учасниками СОГ та кримінального процесу. Вказаний організаційний захід дозволяє слідчому отрима-ти різнобічну інформацію про податковий злочин, зважити опера-тивні дані, оцінити висновки експертів. Це дасть можливість прийняти оптимальні рішення за кожним питанням.

Безперечно, всі ці питання повинні знайти своє відображення в плані проведення розслідування. Форма такого плану може бути довільною, але є декілька практичних рекомендацій щодо складан-ня плану розслідування.

По-перше, всі заходи, які планує провести слідчий, повинні бути систематизовані за окремими розділами (організаційні, опера-тивно-розшукові, робота із свідками, проведення експертиз і т.д.).

По-друге, за кожним заходом завжди повинен чітко визнача-тися виконавець, термін виконання та відмічатися результат роботи.

Додаток № 3

План проведення розслідування

п/п

Назва

заходів

Виконавець

Термін виконання

Результати роботи

Примітка

Розділи

1. Організаційні заходи.

2. Виявлення джерел інформації.

3. Робота з підозрюваними.

4. Робота із свідками.

5. Оперативно-розшукові та технічні заходи.

6. Проведення експертиз.

7. Одержання доказової інформації.

8. Взаємодія з іншими правоохоронними та державними орга-нами.

Крім того, під час проведення розслідування дуже важливо точно знати, які документи вже зібрані та яка інформація в них міс-титься, а які ще необхідно додатково вилучити; кого із свідків уже допитали, а кого ще потрібно допитати і встановити нову необхідну інформацію тощо.

Таким чином, слідчий повинен мати механізм здійснення контролю за ходом розслідування. У тому випадку, коли обсяги слідчих дій значні, слідчому можуть допомогти декілька тактичних інстру-ментів здійснення контролю.

Систематизація зібраних документів

Зібрані матеріали у кожній кримінальній справі потребують систематизації та розподілу за окремими напрямами.

Індивідуальні погляди та приоритети визначають, як слідчі працівники фактично оформлюють і ведуть свої папки розслідуван-ня у справі.

Єдина вимога, яка до них висувається, – це щоб папки велись у логічній послідовності і містили деякі обов`язкові матеріали.

При дотриманні такої вимоги слідчий може в будь-який мо-мент знайти потрібну інформацію та визначити, яких саме докуме-нтів не вистачає для подальшого розслідування.

Один із позитивних прийомів забезпечення такого положення – вести окремі папки або підшивки для:

1) адміністративних та реєстраційних документів;

2) матеріалів допитів осіб, які підозрюються у скоєнні злочину;

3) матеріалів допитів кожного із свідків;

4) податкових декларацій, актів документальних перевірок;

5) документів бухгалтерського обліку;

6) доказів відносно умисності скоєння злочину;

7) матеріалів слідчих дій;

8) висновків експертиз.

Папки у справі можуть розміщуватися за алфавітом, предмет-ним чи нумераційним принципом.

Правильно організовані папки у справі допомагають слідчим контролювати хід розслідування завдяки легкості знаходження не-обхідної інформації.

Якщо в таких папках матеріали відносно доказів та навмисно-сті скоєння злочину відповідним чином скомпоновані, це суттєво полегшує хід розслідування та складання звітів.

Список свідків

Ще одним корисним інструментом для контролю за ходом розслідування є список свідків. До нього вносять свідків з обов`язковим позначенням про їх відношення до справи.

Список поповнюється у ході розслідування відповідно до того, як встановлюються нові люди, що мають певне відношення до да-ної справи.

Після кожного контакту з ким-небудь із свідків слідчий вно-сить корективи до списку:

– викреслює прізвища свідків, до яких вже не потрібно зверта-тись;

– доповнює список новими прізвищами, які встановлюються у ході слідства;

– поповнює і додає нові записи до існуючих прізвищ, якщо встановлюються які-небудь суттєві фактори, що можуть вплинути на хід слідства.

Для підготовки і ведення списку свідків слідчий може використовувати будь-які методики. Однією з найбільш наочних є наступна (додаток № 4).

Додаток № 4

Список свідків

п/п

П.І.П.

(псевдонім)

Установчі дані

Родичі, друзі

Відношення до справи

1.

Рабінович Менахем Мойсейович (”Сутулый”)

Вул. Нижній Вал, 7 кв. 2

д.т. 417-56-41

кооп “Ремонт­ник”

р.т. 212-44-96

(нач. дільниці паркет­ників)

Дружина – Хайя Ізраїлевна, мати – Фаїна Абра­мів­на, дочка – Олена

Керував бригадою паркетників, які викону­вали роботи в офісі кооп . “Заря”, на дачах Османова та Стеклова

Стандартний аркуш паперу (формат А4) розділяється на три частини:

– в першу чергу записують прізвище та ім`я свідків, прізвись-ко (якщо він має таке);

– у другу – установчі дані про свідка (домашня адреса, місце роботи, номери контактних телефонів, імена членів родини та ін);

– у третю – інформацію про відношення свідка до даної спра-ви, до підозрюваних осіб, про взаємозв`язок з іншими свідками, ін-шу суттєву інформацію.

Посилаючись на список свідків, а не тільки на свою пам`ять, слідчі та оперативні працівники значно підвищують вірогідність проведення всебічного і ретельного розслідування. Особливо важ-ливо і корисно ведення такого списку при розслідуванні об`ємних справ, за якими проходить велика кількість підозрюваних та свід-ків.

Картотека документів

Картотека – ще один корисний інструмент правильної органі-зації слідства. Відповідно до того, як слідчі вивчають кожний вияв-лений у ході слідства документ, вони вирішують для себе, чи є він суттєвим і таким, що дійсно заслуговує уваги.

Якщо це рішення позитивне, тоді слідчі готують за цим доку-ментом картку для картотеки. У картотеці вказується наступна ін-формація:

– назва документа;

– його дата і номер (якщо вони є);

– автор документа;

– джерело одержання;

– загальна характеристика тієї інформації в документі, що є суттєвою і такою, що має відношення до справи.

Додаток № 5

Картотека документів

Приклад картотеки

Османов, Рудниченко, Стеклов

(підозрювані особи)

Кооператив

”Заря”

(автор документа)

№ 183

25.02.97

(реквізити документа)

Рахунок на технічне обладнання

(назва документа)

ТОВ “Мир” – Данилов

(джерело отримання)

Постійний постачальник

кооперативу “Заря”

(відношення до підозрюваних)

Загальна характеристика інформації

Придбання технічного обладнання на загальну суму

29,000 доларів США

(основні фонди)

Слідчі заносять цю картку до картотеки документів за відповідною тематикою (наприклад, банківські рахунки, займи, точки відлі-ку, замисел, свідчення та ін.).

Переваги використання картотеки

1. Картотека спрощує доступ до значних обсягів свідоцтв або доказів, звільняє від необхідності покладатися на пам`ять оперативних чи слідчих працівників, які проводили розслідування.

2. Слідчі можуть відібрати всі суттєві свідоцтва за даною те-мою, а також уточнити ті проблеми, які відмічені у картках.

3. Свідчення накопичуються за конкретними темам чи фазами розслідування, завдяки чому на стадії складання звіту слідчі можуть розкривати відповідну тему з мінімальними затратами часу.

Слід зазначити, що крім ведення на папері списку свідків та картотеки документів, слідчі можуть вводити таку інформацію та оброблювати її на персональному комп`ютері. При цьому значно підвищується швидкість пошуку необхідної інформації, крім того, можливо одночасно оброблювати великі масиви даних.

Але при використанні комп`ютеру потрібно дотримуватися заходів режиму таємності, щоб виключити можливість несанкціо-нованого доступу сторонніх осіб до інформаційних масивів слідчо-го.

Показчики відеоматеріалів

Якщо виникає необхідність у відеозйомці речових доказів, до-кументів та записів підозрюваної особи, слідчі готують показник відеоматеріалів.

Це перелік документів, які були зафіксовані на відео. Такий показник допомагає в роботі слідчого, коли записи і документи пі-дозрюваної особи значні за обсягом і потребують для їх зйомки ве-ликої відеокасети (180 або 240 хвилин) або навіть кількох відеока-сет.

При складанні показника доцільно зазначити, яка тривалість у хвилинах того чи іншого сюжету. Маючи ретельно складений показник, можна дуже швидко знайти необхідні відеоматеріаали про ті чи інші документи або інші цінні свідчення.

Схеми механізму вчинення податкового злочину

З метою чіткого визначення елементів податкового злочину, встановлення механізму здіснення ухилень від сплати податків, на-ступних завдань розслідування доцільно відобразити дії злочинців за допомогою графічних схем.

Схематичне зображення дозволяє встановити зв`язки між усі-ма учасниками злочинного діяння, рух документів, грошових кош-тів, товарів.

Таким чином, наочно видно, які саме СПД вступали в ту чи іншу фінансово-господарську операцію. Виходячи із цього, можна більш чітко спланувати конкретні слідчі дії, визначитися із свідка-ми та підозрюваними особами, які на початковому етапі не потра-пили до кола розслідування.

Отже, планування є механізмом організації розслідування і контролю за його ходом.

При правильному плануванні забезпечується:

1) чітке формулювання завдань;

2) передумови для ретельного розслідування;

3) можливість ведення контроль за ходом розслідування;

4) ефективність використання часу і ресурсів.

Книга: Спеціальна тактика підрозділів податкової міліції: Курс лекцій - Кочетов

ЗМІСТ

1. Спеціальна тактика підрозділів податкової міліції: Курс лекцій - Кочетов
2. ТЕМА 1 ПРЕДМЕТ СПЕЦІАЛЬНОЇ ТАКТИКИ ПІДРОЗДІЛІВ ПОДАТКОВОЇ МІЛІЦІЇ. СИЛИ ТА ЗАСОБИ ПОДАТКОВОЇ МІЛІЦІЇ ДПА УКРАЇНИ
3. ТЕМА 2 ЧЕРГОВІ ЧАСТИНИ ПІДРОЗДІЛІВ ПОДАТКОВОЇ МІЛІЦІЇ, ЇХ ОСНОВНЕ ЗАВДАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ
4. ТЕМА 3 ОРГАНІЗАЦІЯ ЗБОРУ ТА АНАЛІЗУ ІНФОРМАЦІЇ З ОФІЦІЙНИХ ДЖЕРЕЛ ЩОДО УХИЛЕННЯ ВІД СПЛАТИ ПОДАТКІВ
5. ТЕМА 4 ТАКТИКА ПРОВЕДЕННЯ ОПИТУВАНЬ ТА БЕСІД ОПЕРАТИВНИМИ ПРАЦІВНИКАМИ ПРИ РОЗКРИТТІ ЗЛОЧИНІВ ТА РОЗСЛІДУВАННІ ПОДАТКОВИХ ЗЛОЧИНІВ
6. ТЕМА 5 ТАКТИКА ДОКУМЕНТУВАННЯ ПРОТИПРАВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ РОЗРОБЛЮВАНИХ ОСІБ ЗА ДОПОМОГОЮ ОПЕРАТИВНО-ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ
7. ТЕМА 6 ПЛАНУВАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ ОКРЕМИХ СЛІДЧИХ ДІЙ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ ОПОДАТКУВАННЯ
8. ТЕМА 7 ТАКТИКА ПРОВЕДЕННЯ ОБШУКІВ ПРАЦІВНИКАМИ ПОДАТКОВОЇ МІЛІЦІЇ
9. ТЕМА 8 ТАКТИКА ПРОВЕДЕННЯ ВИЇМКИ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ПОДАТКОВИХ ЗЛОЧИНІВ, СЛІДЧИЙ ОГЛЯД ДОКУМЕНТІВ
10. ТЕМА 9 ТАКТИКА ПРОВЕДЕННЯ ДОПИТІВ ПРАЦІВНИКАМИ ПОДАТКОВОЇ МІЛІЦІЇ
11. ТЕМА 10 ТАКТИКА РОЗКРИТТЯ І РОЗСЛІДУВАННЯ ПОДАТКОВИХ ЗЛОЧИНІВ, СКОЄНИХ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ КОМП`ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
12. ЛІТЕРАТУРА

На попередню


Додати в закладкиДодати в закладки zakladki.ukr.net Додати в закладки links.i.ua Додати в закладки kopay.com.ua Додати в закладки uca.kiev.ua Написати нотатку в vkontakte.ru Додати в закладки twitter.com Додати в закладки facebook.com Додати в закладки myspace.com Додати в закладки google.com Додати в закладки myweb2.search.yahoo.com Додати в закладки myjeeves.ask.com Додати в закладки del.icio.us Додати в закладки technorati.com Додати в закладки stumbleupon.com Додати в закладки slashdot.org Додати в закладки digg.com
Додати в закладки bobrdobr.ru Додати в закладки moemesto.ru Додати в закладки memori.ru Додати в закладки linkstore.ru Додати в закладки news2.ru Додати в закладки rumarkz.ru Додати в закладки smi2.ru Додати в закладки zakladki.yandex.ru Додати в закладки ruspace.ru Додати в закладки mister-wong.ru Додати в закладки toodoo.ru Додати в закладки 100zakladok.ru Додати в закладки myscoop.ru Додати в закладки newsland.ru Додати в закладки vaau.ru Додати в закладки moikrug.ru
Додати в інші сервіси закладок   RSS - Стрічка новин сайту.
Переклад Натисни для перекладу. Сlick to translate.Translate