Українська Банерна Мережа
UkrKniga.org.ua
Хочеш бути неперевершеним – роби неможливе. / Андрій Коваль

Додати в закладкиДодати в закладки zakladki.ukr.net Додати в закладки links.i.ua Додати в закладки kopay.com.ua Додати в закладки uca.kiev.ua Написати нотатку в vkontakte.ru Додати в закладки twitter.com Додати в закладки facebook.com Додати в закладки myspace.com Додати в закладки google.com Додати в закладки myweb2.search.yahoo.com Додати в закладки myjeeves.ask.com Додати в закладки del.icio.us Додати в закладки technorati.com Додати в закладки stumbleupon.com Додати в закладки slashdot.org Додати в закладки digg.com
Додати в закладки bobrdobr.ru Додати в закладки moemesto.ru Додати в закладки memori.ru Додати в закладки linkstore.ru Додати в закладки news2.ru Додати в закладки rumarkz.ru Додати в закладки smi2.ru Додати в закладки zakladki.yandex.ru Додати в закладки ruspace.ru Додати в закладки mister-wong.ru Додати в закладки toodoo.ru Додати в закладки 100zakladok.ru Додати в закладки myscoop.ru Додати в закладки newsland.ru Додати в закладки vaau.ru Додати в закладки moikrug.ru
Додати в інші сервіси закладок   RSS - Стрічка новин сайту.
Переклад Натисни для перекладу. Сlick to translate.Translate


Вхід в УЧАН
Анонімний форум з обміну зображеннями і жартами.Додати книгу на сайт:
Завантажити книгу


Скачати одним файлом. Книга: Спеціальна тактика підрозділів податкової міліції: Курс лекцій - Кочетов


ТЕМА 3 ОРГАНІЗАЦІЯ ЗБОРУ ТА АНАЛІЗУ ІНФОРМАЦІЇ З ОФІЦІЙНИХ ДЖЕРЕЛ ЩОДО УХИЛЕННЯ ВІД СПЛАТИ ПОДАТКІВ

Навчальні питання

1. Загальна характеристика “тіньових операцій” суб’єктів підприємницької діяльності (СПД).

2. Поняття непрямих методів визначення доходів СПД. Нор-мативна база здійснення податкових перевірок шляхом не-прямих методів.

3. Вибір об’єкта податкової перевірки:

а) основні ознаки приховування об’єктів від оподатку-вання;

б) офіційні джерела інформації для непрямих методів розслідування;

в) збір і аналіз інформації з метою встановлення дійсного стану фінансово-господарських справ СПД.

4. Податкові перевірки із застосуванням непрямих методів, які икористовуються у практиці світових податкових служб.

5. Джерела інформації Податкового управління США. Архіви федеральних податкових органів.

Література

1. Закон Українни “Про державну податкову службу в Украї-ні” від 5 лютого 1998 р.

2. Методичні рекомендації щодо використання непрямих ме-тодів для визначення доходів платників податків. – К.: ДПА України, 1997.

3. Методи фінансових розслідувань. Методичні рекомендації Служби внутрішніх прибутків Податкового управління США (Internal Revenue Service ).

4. Прогноз розвитку криміногенної ситуації у сфері оподатку-вання. – К.: Управління оперативно-економічного аналізу ГУПМ, 1998.

1. Загальна характеристика “тіньових операцій” суб’єктів підприємницької діяльності

Серйозною проблемою для податкових органiв України стало виявлення та залучення до оподаткування доходiв, отриманих вiд так званої “тiньової дiяльностi” рiзноманiтних суб’єктiв пiдприємництва та приватних осiб. Несплата податкiв такими суб’єктами призводить до значних втрат державного бюджету.

Практика показує, що заходи щодо викриття податкових пра-вопорушень, врешті-решт, стикаються з iснуванням фiктивних фiрм, на рахунках яких залишаються податки легальних платникiв, або сфабрикованими документами, за допомогою яких вуалюються сумнiвнi операцiї. Забагато випадкiв, коли розрахунки у справжнiх цiнах мiж господарюючими суб’єктами вiдбуваються готiвковими коштами, а формально (по бухгалтерiї) вiдображаються в надума-них показниках.

Основні причини використання фіктивних фірм легальними платниками

Необхiдно пiдкреслити важливiсть вивчення та опрацювання руху коштiв на рахунках фiктивних структур. Крім того, важливо проаналiзувати сфери сучасного бiзнесу як джерела додаткової iнформацiї. Ці заходи потрібно здійснити, оскiльки “послугами” фiктивних фiрм користуються чимало легальних платникiв, якi пе-реслiдують реалiзацiю таких власних намiрiв, як:

1) зменшення податкових зобов’язань, перш за все, за ПДВ, податком на прибуток, акцизним збором;

2) легалiзацiя товару (продукцiї, сировини), придбаного за “тiньову” готiвку;

3) легалiзацiя майнових сертифiкатiв, придбаних за готiвку у населення;

4) здобуття права на податковий кредит при покупцi товарiв у населення за готiвку шляхом їх оприбуткування нiбито вiд фiктивної структури та iнше.

Для “тiньового” сектора характерне перекручення звiтностi, неоформлення операцiй документально або приховування доку-ментiв про проведенi господарськi операцiї, невiдображення їх у бугалтерськiй звiтностi.

У зазначених випадках виявити прихованi доходи тра-дицiйними методами документальних перевiрок (тобто на пiдставi первинних документiв та звiтностi) неможливо. Формально прави-льно оформленi та проведенi в облiку господарськi операцiї не да-ють податковому iнспектору пiдстав зробити висновки про прихо-вування об’єктiв оподаткування. Тим бiльше, вiдсутнiсть облiку та-ких об’єктiв або фальсифiкацiя документiв позбавляють можли-востi вiдновити справжню картину дiяльностi платника.

Для успiшної протидiї таким негативним явищам у свiтовiй практицi застосовується наступний пiдхiд: шукаються дiйснi дже-рела походження невiдображених прибуткiв та, враховуючи, що прихованi вiд оподаткування кошти акумулюються у виглядi при-ватної власностi окремих громадян, розглядається питання про вiдповiднiсть задекларованих такими громадянами доходiв витра-там на власнi споживчi та господарськi потреби.

Сучаснi умови розвитку економiчних процесiв та загальнi тен-денцiї кримiналiзацiї сфери оподаткування вимагають вiд податко-вих органiв саме таких пiдходiв у визначеннi дiйсних податкових зобов’язань громадян. Тому якщо бухгалтерськi записи платника не носять регулярного характеру або iснуючi записи не визначають доходу платника в повному обсязi, визначення доходу, що пiдлягає оподаткуванню, повинно проводитись на пiдставi тих методiв, за допомогою яких можливо визначити розмiр дiйсного доходу плат-ника податкiв.

2. Поняття непрямих методів визначення доходів СПД. Нормативна база здійснення податкових перевірок шляхом непрямих методів

Органам податкової служби, з метою пiдвищення ефектив-ностi податкових перевiрок та максимального залучення до оподат-кування “тiньових доходiв”, необхiдно опанувати та застосовувати в роботi методи. Вони широко розповсюдженi в мiжнароднiй прак-тицi для визначення об’єктiв оподаткування господарюючих суб’єктiв та, вiдповiдно, їх податкових зобов’язань.

Мета застосування непрямих методів полягає у виявленні усiх доходiв суб’єкта підприємницької діяльності – вiдображених i не вiдображених у наданих для перевiрки документах.

Для цього потрібно вивчити:

– непрямi ознаки фактичної дiяльностi та дохідностi пiдприємства;

– рiвень життя фiзичних осiб, причетних до дiяльностi такого пiдприємства, їх особистi доходи та витрати.

При цьому (у разi встановлення перевищення витрат над до-ходами) необхідно з’ясувати джерело доходiв, за рахунок яких здійснені встановленi витрати. Якщо платник не взмозi документа-льно та аргументовано довести, що цi кошти не пiдлягають оподат-куванню, необхiдно залучати їх до оподаткування.

Отже, непрямі методи визначення об’єктiв оподаткування – це комплекс заходiв, спрямованих на отримання детальної iнформацiї про дiяльність платника податків. Така інформація зби-рається з різних офіційних джерел, окрім звiтності та бухгалтерсь-ких документів платника. Ретельний аналiз та вивчення здобутих вiдомостей дозволяють встановити фактичні обсяги господарської діяльності СПД і обчислити його дiйсні податкові зобов’язання.

Нормативна база

При оглядi дiючого податкового законодавства України стає зрозумiлим, що воно надає право працiвникам податкових адмiнiстрацiй збирати інформацiю, визначати дохід платника та iншi об’єкти оподаткування i проводити вiдповiднi донарахування.

Згiдно зі ст. 9 Закону України “Про систему оподаткування” – платники податкiв i зборiв зобов’язанi допускати посадових осiб державних податкових органiв до обстеження примiщень, що вико-ристовуються для одержання доходiв чи пов’язанi з утриманням об’єктiв оподаткування, а також для перевiрок з питань обчислення i сплати податкiв та зборiв (обов’язкових платежiв); керiвники й вiдповiднi посадовi особи юридичних осiб та фiзичнi особи пiд час перевiрки, що проводиться державними податковими органами, зо-бов’язанi давати пояснення з питань оподаткування у випадках, пе-редбачених законами, i виконувати вимоги державних податкових органiв щодо усунення виявлених порушень законів про оподатку-вання.

Згiдно зі ст. 12 цього ж Закону банки та iншi фiнансово-кредитнi установи зобов’язанi подавати державним податковим ор-ганам на їх запит вiдомостi про наявнiсть i рух коштiв на розрахун-кових та iнших рахунках платникiв податкiв клiєнтiв цих установ.

Згiдно із Законом України “Про державну податкову службу в Українi” вiд 5.02.98 Державна податкова адмiнiстрацiя України розробляє основнi напрями, форми й методи проведення перевiрок дотримання податкового та валютного законодавства.

Органи державної податкової служби мають право використо-вувати вiдповiднi методи для контролю за дотриманням податково-го законодавства, i ст. 10 Закону надає повноваження мiським та районним ДПА на перевiрку вiрогiдностi поданих документiв та проведення всебiчних перевiрок фактiв приховування i заниження сум податкiв.

Ст. 11 Закону дозволяє одержувати вiд службових осiб i гро-мадян у письмовiй формi пояснення, довiдки та вiдомостi з питань, що виникають пiд час перевiрки, пояснення щодо джерел отриман-ня доходiв, а також одержувати вiд пiдприємств i громадян вiдомостi та довiдки про отриманi доходи, видатки, про закритi, вiдкритi розрахунковi, валютнi та iншi рахунки, iнформацiю про наявнiсть та обiг коштiв на цих рахунках, iншi вiдомостi, пов’язанi з обчисленням та сплатою податкiв.

Працiвники податкової служби мають право обстежувати будь-якi виробничi, складськi та iншi примiщення пiдприємств, установ i огранiзацiй незалежно вiд форм власностi та громадян, що використовуються для одержання доходiв чи пов’язанi з утриман-ням об’єктiв оподаткування.

У разi вiдмови керiвникiв пiдприємств, установ, органiзацiй i громадян допустити службових осiб ДПА до обстеження зазначе-них примiщень, неподання документiв про отриманi доходи й ви-трати, державнi податковi iнспекцiї мають право визначати оподат-ковуваний дохід (прибуток) таких пiдприємств на пiдставi доку-ментiв, що свiдчать про одержанi ними доходи, а стосовно грома-дян – з урахуванням оподаткування осiб, які займаються ана-логiчною дiяльнiстю.

Таким чином, положення податкового законодавства надають можливiсть податковим органам здiйснювати перевiрку вiдповiдних документiв, вилучати їх, отримувати вiдповiдi на запитання та обчислювати дохід на пiдставi наявної iнформацiї. При визначеннi доходу громадян дозволяється навiть враховувати оподаткування осiб, якi займаються аналогiчною дiяльнiстю (згiдно з Декретом Кабiнету Мiнiстрiв вiд 26.12.92 “Про прибутковий податок з грома-дян”).

3. Вибір об’єкта податкової перевірки

Важливо зрозумiти, що вiд характеру здобутих вiдомостей, щодо того чи iншого платника податкiв значною мiрою залежить вибiр методiв, за допомогою яких необхiдно обчислювати подат-ковi зобов’язання такого об’єкта.

При цьому про ухилення від оподаткування, а також про вчи-нення інших економічних правопорушень можна зробити висновок тільки тоді, коли є впевненість у здобутій інформації.

Передбачити факт податкового правопорушення можливо, ба-зуючись на рядi ознак.

Основні ознаки приховування об’єктів від оподаткування

1. Дохід, задекларований платником, не вiдповiдає середнiм нормам рентабельностi обраної сфери дiяльностi.

2. Задекларований дохід не вiдповiдає рiвню витрат посадових осiб, засновникiв, матеріально відповідальних осіб, близьких роди-чів керівництва (що, як правило, ніде не працюють) з урахуванням iнших джерел їх доходiв.

3. У фінансово-господарській дiяльностi платника переважа-ють готiвкові або товарообмiнні (бартерні) операцiї.

4. Здійснення розрахунків і постійні стосунки з фiктивними фiрмами.

5. Документи, необхiднi для перевiрки платника, вiдсутнi.

6. Якiсть бухгалтерського облiку, як правило, незадовiльна.

7. Платник постiйно звiтує про збитки.

8. Оперативна iнформацiя пiдроздiлiв податкової мiлiцiї щодо приховування об’єктiв оподаткування.

У випадках, коли мають місце декілька із вищенаведених ознак приховування прибутків, працівники податкової міліції ма-ють достатньо підстав проводити подальший збір інформації про даного суб’єкта підприємницької діяльності. У деяких випадках при цьому може заводитися оперативно-розшукова справа, проводитися збір необхідної інформації гласними методами з офіційних джерел.

Офіційні джерела інформації для непрямих методів розслідування

Джерелами такої iнформацiї про юридичних осіб можуть ви-ступати:

1) рух коштiв по рахунках банкiвських установ;

2) аналiз банкiвських депозитiв;

3) результати “зустрiчних перевiрок” інших СПД;

4) вiдомостi постачальникiв або споживачiв;

5) результати вивчення ринкової кон’юктури;

6) аналiз показникiв дiяльностi платника залежно вiд галузi господарства, у якiй вiн працює;

7) опрацювання руху коштiв фiктивних пiдприємств.

Данi щодо витрат платника-фiзичної особи працівники подат-кової міліції отримують з наступних джерел:

1) райдержадмiнiстрацiї, Фонд держмайна та податковi адмiнiстрацiї – щодо викупу пiдприємств у процесi приватизацiї, створення акцiонерних товариств i приватних фiрм шляхом внескiв зна-чних сум до статутних фондiв;

2) бюро технiчної iнвентарiзацiї – перевiряєтья кiлькiсть об’єктiв нерухомостi;

3) державтоiнспекцiя – проводиться перевiрка щодо реєстрацiї автотранспортних засобiв;

4) митна служба – щодо кiлькостi та вартості автотранспорт-них засобiв та матерiальних цінностей, що були розмитненi однiєю особою;

5) нотарiальна контора – щодо операцiй купiвлi-продажу не-рухомостi;

6) Комiсiя з цiнних паперів – щодо придбання значних пакетiв акцiй пiдприємств;

7) вiддiли реєстрацiї вiз – щодо осiб, дiти яких здобувають освiту за кордоном;

8) туристичнi фiрми – щодо придбання путiвок на елітарні ку-рорти;

9) правоохороннi органи – щодо фактiв викрадення з приват-них квартир майна та коштовностей на значнi суми;

10) органи мiсцевої влади – щодо власникiв земельних дiлянок, на яких розташованi будинки, що мають значну вартiсть;

11) міжміські телефонні вузли – щодо кількості й вартості міжміських телефонних розмов.

Збір і аналіз інформації з метою встановлення дійсного стану фінансово-господарських справ СПД

Таким чином, якщо аналiз даних рiзноманiтних iнформацiйних баз, наявних у пiдроздiлах ДПА, не дозволяє зроби-ти висновок про отримання тих чи iнших доходiв суб’єктом пiдприємництва, слiд звернути увагу на рiвень життя посадових осiб СПД, особливо керiвникiв та засновникiв, проаналiзувати їх витрати, спiвставленi з доходами. При цьому дебетово-кредитовi обороти коштiв по рахунках можуть вiдповiдати показникам декла-рацiй, АРМ “МИТНИЦЯ” не давати пiдстав стверджувати про вве-зення чи експорт неврахованої продукцiї, аналiз АРМу “КРП” – не показувати придбання невiдображених у звiтностi товаро-матеріальних цінностей тощо.

На цьому етапi спiвставляються звiтнi данi платникiв податкiв (юридичних осiб, пiдприємцiв та громадян, якi повиннi декларувати власні доходи) з показниками баз даних та оперативною iнформацiєю.

Справі суттєво допомагає встановлення фактiв розрахункiв ле-гального платника з фiктивною фiрмою, що також дозволяє припу-стити приховування об’єктiв оподаткування.

Крiм того, до уваги беруться основнi фiнансово-економiчнi показники тiєї чи iншої галузi пiдприємницької дiяльностi, аналiз яких дозволить зробити висновки про достовiрнiсть поданих декла-рацiй.

Аналiз галузi пiдприємницької дiяльностi, рiвня попиту та пропозицiй, цiн на послуги, товари, продукцiю, сировину, обсягiв рекламного часу тощо дозволяє зробити висновок про дiйсний стан справ того чи іншого суб’єкта пiдприємництва.

Наведемо декілька прикладів. За офiцiйними даними, корпо-рація “Український мобільний зв’язок” (UMC) спрацювала у 1997 роцi з 13-вiдсотковим рiвнем рентабельностi. Але вартiсть придба-ного устаткування для налагодження мобiльного та кабельного зв’язку, вартiсть послуг за цей зв’язок, якiсть та обсяги рекламних компанiй, рiвень заробiтної платнi персоналу та iншi показники до-зволяють зробити висновок про невiдповiднiсть звiтних даних з ре-альними прибутками суб’єктiв цього ринку. Наприклад, частина доходiв приховується через завищення закупiвельної вартостi телефонних апаратiв та iншого обладнання шляхом проплат на фiктивнi пiдприємства, розрахункiв за нiбито виконанi послуги та роботи тощо. У результатi таких дiй досягається зменшення податкових зобов’язань.

Зрозумiло, що при проведеннi документальної перевiрки дове-сти факти порушення прямими методами, посилаючись на конк-ретнi норми податкових законiв та iнших нормативних актiв, немо-жливо, оскiльки формально всi вимоги виконуються. У даному ви-падку необхідно застосовувати непрямi методи визначення дiйсного отриманого доходу та вiдповiдних податкових зобовязань.

Таким чином, вибір об’єкта для податкової перевiрки полягає у:

– виявлені ознак порушення податкового законодавства;

– встановленні підстав для проведення оперативно-розшукових заходів;

– визначенні офіційних джерел, з яких можна отримати необ-хідну інформацію гласними методами;

– зборі та аналізі даних, які відображають реальний стан справ СПД;

– прийнятті рішення про проведення податкової перевірки СПД, якщо зібрана інформація свідчить про приховування доходiв вiд оподаткування.

Вагомим аргументом при виборi об’єкта повинен бути факт невiдповiдностi рiвня витрат на утримання господарських ме-ханiзмiв або на власнi потреби із задекларованими доходами.

4. Податкові перевірки із застосуванням непрямих методів, які використовуються у практиці світових податкових служб

Наступний етап – безпосередньо податкова перевiрка із засто-суванням непрямих методiв визначення податкових зобов’язань. Податковi перевiрки з використанням непрямого методу обов’язково повиннi плануватись. Головна мета плану – визначення цiлей та обсягів перевiрки. Вiн повинен мiстити заходи, що мають бути виконані:

– збiр iнформацiї з рiзноманiтних джерел (банк, митниця, ДАI);

– опитування платника;

– обстеження виробничих примiщень та потужностей;

– проведення “зустрiчних перевiрок” постачальникiв чи спо-живачiв;

– перевірка кредиторiв та дебіторiв;

– оперативно-розшукові заходи.

Свiтовий досвiд свiдчить, що найбiльш поширеними та вдали-ми є заходи з викриття податкових правопорушень та вiдшкодування збиткiв бюджету у випадках, коли перевiряються фiзичнi особи-платники податкiв. Зрозумiло, що для фiзичної особи складнiше приховувати витрати на власнi потреби, нiж доходи.

Застосування непрямих методiв перевiрки обумовлює обов’язкове вiдстеження зв’язкiв:

– фiзична особа як отримувач тiньових доходiв;

– пiдприємство або приватний бiзнес як джерело цих доходiв, і навпаки;

– пiдприємство або приватний бiзнес як джерело формування тiньових доходiв;

– фiзична особа, у якої вони накопичуються.

У багатьох країнах, як правило, застосовуються наступнi непрямi методи:

– метод банкiвського депозиту – аналiз джерел походження усiх банкiвських депозитiв;

– метод джерел походження i використання фондiв – порiвняння доходу та iнших джерел надходження з витратами;

– метод оцiнки чистої вартостi – аналiз активiв і пасивiв плат-ника для визначення збiльшення чистої вартостi порiвняно з дохо-дом, задекларованим за попереднiй звiтний перiод;

– метод вiдсоткiв – розрахунок показникiв на пiдставi iнформацiї, що iснує за аналогiчними видами господарчої дiяльностi, або даних, отриманих пiсля вiдповiдного розслiдування;

– метод розрахунку цiни за одиницю товару i загального обся-гу виробництва – порiвняння цiни i прибутку, виходячи з загально-го обсягу виробництва платника податку.

Застосування методу джерел походження i використання фондiв, при перевiрках платникiв-фiзичних осiб є найбiльш доцiльним в умовах чинного податкового законодавства України та дiючих вимог до порядку ведення бухгалтерського облiку.

При застосуваннi зазначеного методу необхідно враховувати основний принцип: фонди платника на початок звiтного перiоду (грошi на банкiвських рахунках, депозити, готiвковi грошi, заоща-дження) разом із доходами (прибутками), отриманними з рiзноманiтних джерел протягом звiтного перiоду, повиннi дорiвнювати фондам на кiнець звiтного перiоду разом з витратами, якi здiйснювались протягом цього перiоду.

Законодавством про оподаткування доходiв громадян перед-бачено декларування сукупного рiчного доходу для певної категорiї громадян.

Визначено також доходи, якi не оподатковуються, та ставки податку, якi застосовуються для визначення податкових зобов’зань. Витрати на власнi потреби, фонди платника та його активи декла-руванню не пiдлягають i тому повиннi з’ясовуватись та документу-ватись при проведеннi податкової перевiрки. Як уже зазначалося, механiзми збору доказiв та право проводити такi заходи закрiпленi законодавчо.

У процесi збору iнформацiї необхiдно документувати факти витрат платника, вимагати пояснення вiд осiб, які мають вiдношення до зазначених питань.

Отриманi вiдомостi про фактичнi витрати платника порiвнюються з даними про доходи, зазначені в декларацiї (якщо така подавалась до ДПА), або з сумою заробiтної плати (якщо декларацiя не подавалась).

У разi встановлення перевищення фактичних витрат над заде-кларованими доходами проводиться опитування платника, яке по-винно допомогти з’ясувати джерела, за рахунок яких робились ви-трати, та фонди, що були в наявностi на початок звiтного перiоду.

5. Джерела інформації Податкового управління США. Архіви федеральних податкових органів

У Сполучених Штатах Америки збір та аналіз інформації про ухилення від сплати податків і визначеня дійсного фінансового ста-ну юридичних та фізичних осіб здійснюється із трьох основних офіційних джерел:

1) Служби внутрішніх прибутків Податкового управління США (ПУС);

2) мережі розвідувальних служб федеральних органів;

3) архівів штатів та місцевих органів влади.

Податкове управління США

Під юрисдикцією Податкового управління США знаходяться декілька правоохоронних органів:

– Управління кримінальних розслідувань ПУС;

– Інспекторська служба ПУС;

– Бюро з алкоголю, тютюну та вогнепальної зброї (БАТВЗ).

Крім того, певну корисну інформацію можна отримати від підзвітних Міністерству фінансів Митної служби США (Відділ роз-слідувань) і Таємної служби США.

Так, наприклад, працівники ПУС можуть звернутися до архі-вів БАТВЗ, у яких зосереджується інформація про діяльність ліке-ро-горілчаних та пивоварених заводів, а також фірм і приватних осіб, що займаються виготовленням і розлиттям алкогольних напо-їв. Від цього Бюро можна отримати дані про запаси, які зберігають-ся у приватних підприємців, що займаються роздрібною торгівлею алкогольними і тютюновими виробами, а також про кількість таких товарів, які були придбані за конкретними торговими марками.

БАТВЗ веде архіви реєстрації вогнепальної зброї, здійснюєть-ся суворий облік підприємств і організацій, які виготовляють, про-дають та імпортують її за межі Сполучених Штатів. Відносно зброї, яка була виготовлена або імпортована після 1968 року, БАТВЗ мо-же відслідкувати будь-яку одиницю зброї від її виробника або ім-портера до роздрібного реалізатора.

Митна служба США веде архіви за імпортерами, експортера-ми, брокерами торгових організацій, які здійснюють операції з то-варами, що проходять митницю. Ця служба здійснює облік осіб, які перевозять через митний кордон США грошові суми більше 10 тис. доларів одноразово. Цей вид обліку називається “Звіт за міжнарод-ними перевезеннями грошей або грошових інструментів”. Записи здійснюються митною службою на момент від’їзду особи, відправ-лення поштою або перевезення.

Таємна служба США здійснює облік виготовлення фальшивих грошових знаків, підробки державних документів та порушень без-пеки Сполучених Штатів. Центральний архів Таємної служби у Вашінгтоні, Округ Колумбія, містить зразки “почерку”, основні ха-рактерні риси роботи відомих злочинців-виробників підробних до-кументів та грошей, які можна знайти для подальшої ідентифікації за допомогою автоматизованої електронно-пошукової системи.

Джерела інформації про окремих осіб

Інформація, яку можна одержати з джерел, що знаходяться у розпорядженні ПУС, допомогає знайти та ідентифікувати подозрю-ваних осіб та потенцiйних свідків, надати оперативним працівникам данi про попередню діяльність та минуле окремих осіб, а також підказати майбутній хід розслідування. У тому, що стосується кон-кретних осіб, інформацію із джерел ПУС можна використати для:

– перевірки записів за поданими документами, включаючи по-даткові декларації та проведенi особою, яка перевіряється, платежі;

– встановлення сум і джерел одержаних прибутків, як вони ві-дображенi у звітності щодо заробітної плати або за службовими окладами.

– одержання задокументованих доказів, які можуть пред’являтися у суді;

– одержання консультацій з питань, які відносяться до законо-давства або бухгалтерської практики.

Архіви федеральних податкових органів

Федеральний уряд вимагає організації архівного збереження податкових декларацій, а також будь-яких інших документів, по-дання яких необхідне у зв’язку з податками. Ці архіви є цінним та комплексним джерелом інформації. Важливість вихідних податко-вих декларацій полягає у тому, що вони містять оригінальнi викла-дки відповідної особи, повну інформацію відносно її доходів та ви-трат, а також особистий підпис цієї особи. У Сполучених Штатах вимагається, щоб податкові декларації були підписанi особисто, а невиконання цієї вимоги прирівнюється до неправдивого свідчення. Податковий бухгалтер, який готує податкову декларацію для конк-ретної особи, також зобов’язаний розписатися і вказати своє прі-звище у декларації, що складається спільно.

У Сполучених Штатах уся інформація, що зазначається у по-датковій декларації, вводиться в комп’ютерну систему. Це дає мож-ливість оперативним працівникам податкової поліції (у США вони називаються агентами) дослідити звітність підозрюваної особи для визначення:

– наданих нею податкових декларацій;

– часу надання декларацій;

– доходів, які повинні обкладатися податком;

– сплачених податків;

– виплат, які було зроблено при поданні декларації;

– зворотних виплат, що призначаються особам;

– усіх джерел доходів, що оподатковуються;

– кримінальних діянь особи.

Якщо проти особи порушено кримінальну справу, в її подат-кову справу в комп’ютерній системі вводиться так званий “заморо-жуючий код”, який звертає увагу агентів на факт розслідування, а також виключає висунення претензій до даної особи по лінії циві-льного права на період розгляду кримінальної справи. Це робиться тому, що у США цивільний позов може суттєво ускладнити кримі-нальне розслідування. Таким чином, “заморожуючий код” заборо-няє пред’явлення цивільного позову.

Дослідження проводиться з термінального робочого місця, підключеного до центральної комп’ютерної системи, для забезпе-чення можливості місцевого доступу. З терміналу можливо одержа-ти роздрукований варіант справи підозрюваної особи, а також виб-рати конкретні данi із загального обсягу інформації за податковими деклараціями (без необхідності запиту оригіналу декларації).

У США обов’язковим є подання (на додаток до персональних податкових декларацій) багатьох інших звітних документів, у яких міститься різного роду фінансова інформація. До таких звітних по-даткових документів належать:

– довідки про зарплату та інші доходи;

– довідки про операції з готівкою;

– довідки про цінні папери;

– довідки про рахунки в зарубіжних банках;

– довідки про ділових партнерів.

Мережі федеральних розвідувальних служб

Федеральний уряд створив розгалужену мережу розвідуваль-них служб для організації декількох банків даних, у яких зосере-джується інформація, необхідна федеральним правоохоронним ор-ганам. У цих мережах зібрано широкий спектр інформації від опи-сів кримінальних злочинів до розпізнання літаків, які використову-ються для перевезення наркотиків.

Вказані мережі розвідувальної інформації не тільки доступні агентам, але й організованi таким чином, що порядок користування ними порівняно простий і займає небагато часу.

Система правоохоронного зв’язку Міністерства фінансів

Система правоохоронного зв’язку Міністерства фінансів (СПЗМФ) є комп’ютерною інформаційною системою, яка розрахо-вана на розпізнання окремих осіб або підприємств і організацій, що обгрунтовано підозрюються в порушенні фінансових законів. Це також система зв’язку правоохоронних органів, яка дозволяє здійс-нювати моментальну передачу повідомлень між термінальними пунктами на місцях і месцевими та центральними відділеннями правоохоронних органів Міністерства фінансів. Крім того, СПЗМФ забезпечує можливість прямого звернення до Національного центру кримінальної інформації (НЦКІ) ФБР.

Більш розгалуженою є Національна система правоохоронного дальнього зв’язку (НСПДЗ), яка дозволяє виходити на прямий зв’язок з правоохоронними органами штатів або місцевих органів через термінали СПЗМФ. НСПДС забезпечує прямий автоматизо-ваний доступ до архівів відділів автотранспорту штатів, може нада-ти інформацію про реєстрацію автотранспорту, посвідчення водіїв, кримінальні справи, пов’язані з автотранспортом.

Інші архіви та СПЗМФ

1. Облік осіб, які знаходяться у розшуку.

2. Данi про відомих та підозрюваних торгівців наркотиками.

3. Дані про автомашини, повітряні та морські судна, власники яких підозрюються у використанні суден з метою контрабанди.

4. Облік ділових підприємств і організацій, щодо яких існують відомості про їх відношення до контрабанди.

5. Данi про осіб, щодо яких є інформація про їх участь в орга-нізованій злочинній діяльності та рекеті.

6. Облік готівки та грошових інструментів, до якого вносяться дані про всіх осіб, які ввозять або вивозять із США грошові суми більше $10000 готівкою.

7. Облік осіб, які підозрюються у порушенні законів, віднесе-них до юрисдикції Бюро з алкоголю, тютюну й вогнепальної зброї.

8. Данi про дрібних правопорушників або звільнених ветера-нів, які зверталися за дозволом на володіння вогнепальною зброєю або вибухонебезпечними речовинами на підставі Закону про конт-роль за зброєю (1968 р.).

9. Данi про осіб, які були заарештованi за підозрою у вчиненні злочинів.

10. Довідки про операції з готівкою, подання яких вимагається від фінансових організацій при проведенні всіх операцій з готівкою на суму більше ніж $10000.

11. Облік за іноземними банками та фінансовими рахунками.

12. Система обліку Інспекції приватних повітряних та морсь-ких суден.

Національний центр кримінальної інформації

Національний центр кримінальної інформації (НЦКІ) є найбі-льшим у США архівом даних про кримінальні злочини та злочин-ців, матеріали щодо яких були зібранi місцевими, штатними й фе-деральними правоохоронними органами для боротьби із злочинніс-тю в масштабі всієї держави. Термінали для зв’язку з цим фондом інформації та радіодиспетчер, що знаходиться при терміналах, зна-ходяться по всій країні у відділеннях поліції, відділах шерифів, у поліцейських органах штатів та у відділеннях федеральних право-охоронних органів.

Із існуючої бази даних НЦКІ можливо одержати інформацію про:

1) викрадені, оголошені загубленими або знайденi одиницi зброї;

2) викрадені цінні речі;

3) осіб, які знаходяться у розшуку за здійснені злочини;

4) викраденi транспортнi засоби й такі, що знаходяться у розшуку;

5) викраденi автомобільнi номернi знаки;

6) викраденi (привласненi) ціннi папери, акції, готівку і т. д., які були оголошені загубленими;

7) викраденi малі судна й такі, що знаходяться у розшуку.

Федеральне бюро розслідувань (ФБР)

ФБР має автоматизовані бази даних загального користування для правоохоронних органів. Найбільш цікавими для податкової служби є:

1) архіви кримінальних злочинів та відбитків пальців;

2) національний перелік викраденої власності, до якого вклю-чається державне та військове спорядження;

3) інформація необмеженого використання про кримінальні злочини;

4) національний перелік підробних чеків;

5) облік анонімних листів.

Комітет із цінних паперів та бірж (КЦПБ)

КЦПБ веде облік корпорацій, які реєструють ціннi папери, що можуть пропонуватися до публічного продажу. Як правило, вказу-ються наступні данi.

1. Опис власності корпорації, що реєструється, та її ділових підприємств.

2. Опис основних положень щодо цінних паперів, які пропо-нуються до публічного продажу, та їх взаємозв’язків з іншим капі-тальним забезпеченням корпорації.

3. Інформація відносно структури керівництва реєструючих корпорацій.

4. Сертифіковані фінансовi звіти реєструючих корпорацій.

Справи про порушення, пов’язані із цінними паперами

Відділ порушень, пов’язаних із цінними паперами, КЦПБ веде комплекснi справи відносно осіб та фірм, про якi було заявлено Ко-мітету як про порушників федеральних законів або законів штатів щодо цінних паперів.

Зареєстрована інформація належить до відмов, тимчасової або повної відміни реєстрації цінних паперів; до висунутих звинува-чень, рішень про шахрайство; до арештів, порушення кримінальних справ, винесення вироків, а також до інших офіційних дій.

Управління малого бізнесу (УМБ)

УМБ сприяє та безпосередньо надає кредити на створення, розширення або перебудову ділових підприємств, на придбання устаткування, виробничих об’єктів, придбання виробів та матеріа-лів, а також на розширення оборотного капіталу. У штаб-квартирі УМБ у Вашингтоні (округ Колумбія) є вісім регіональних відділів, а ще більше 100 місцевих відділень розміщено у різних точках Спо-лучених Штатів.

Міжнародна організація кримінальної поліції (ІНТЕРПОЛ)

ІНТЕРПОЛ є міжнародним поліцейським органом, локальнi бюро якого розташовані в різних державах для зв’язку з усіма краї-нами-членами. Національне центральне бюро ІНТЕРПОЛу в США знаходиться під спільним контролем і керівництвом Міністерств юстиції та фінансів.

Національне центральне бюро в США може надавати допомо-гу в перевірках за кримінальними справами, у перевірках, пов’язаних з автомобільними номерними знаками та посвідченнями водіїв; а також у пошуку підозрюваних осіб або осіб, які знаходяться у розшуку, а також свідків.

Архіви штатів та місцевих органів влади. Архіви нерухомої вла-сності

У Сполучених Штатах місцеві органи влади мають у своєму розпорядженні переліки нерухомості, що зосереджені у автомати-зованих базах даних, до яких можна звернутися через відділи сек-ретаря графства або через суди графств. Запит у такій системі здій-снюється за конкретним прізвищем, відповідно до якого комп’ютер видає дані про всю нерухому власність, що зареєстрована на вказа-ну особу на території даного міста чи графства. Таким чином, мож-на одержати копії свідоцтв про купівлю-продаж нерухомості, звер-нення стягнення на майно, майнові права осіб та інші документи про нерухомість конкретних осіб.

Крім того, у відділах секретаря графства зберігаються архіви наступних цивільних справ:

– рішення суду про боргові зобов’язання;

– рішення про арешт на власність та нерухоме майно;

– рішення про право утримання або реалізації майна боржника;

– апробація заповіту (юридичне доведення дійсності заповіту);

– документи про розторгнення шлюбу подружжя.

Графства ведуть також архіви, в яких відображені суми спла-чених податків на нерухомість та дані на осіб, які їх сплатили. Аге-нти можуть отримати цю інформацію за адресою нерухомості, за прізвищем підозрюваної особи або за юридичним описом власності.

У графствах зосереджена інформація про оцінку приватної власності для спрощення процедури оподаткування. Крім того, такі архіви використовуються для встановлення осіб, які володіють від-повідними активами або ж контролюють їх.

Інші публічні архіви

На рівні штату, графства або муніципальних органів влади можна звернутися до наступних публічних архівів, з яких агенти можуть вибрати для себе необхідну інформацію:

– зміна прізвищ, імен;

– заповіти;

– податкові декларації на спадщину та подарунки;

– документи органів соціального забезпечення;

– ліцензії на пільги;

– описи приватної власності;

– документи Торгової палати;

– документи штату про виплату допомоги безробітним,

– ліцензії на відкриття місцевих ділових підприємств.

Кримінальні архіви місцевих правоохоронних органів

У таких архівах реєструються усі пред’явлені звинувачення у порушенні законів під місцевою, штатною або федеральною юрис-дикцією, на підставі яких особи були заарештовані та засуджені. Бі-льшість інформації про злочини, відповідальність за які не вихо-дить за межі штату, зосереджується у відділеннях поліції та управ-ліннях шерифів у штатах, містах, графствах і селищах.

Поліція штату (Центральний архівний відділ):

– кримінальні справи;

– реєстрація вогнепальної зброї;

– дактилоскопічні архіви та автоматизовані бази даних;

– фотографії злочинців;

– оперативна кримінальна інформація;

– інформація про порушення правил дорожнього руху та авіа-ційних правил.

Міська поліція :

– архіви викрадених або загублених речей;

– інформація про арешти осіб;

– інформація про підробки та шахрайства;

– архіви бюро по боротьбі з наркотиками;

– архіви відділу по боротьбі з організованою злочинністю;

– архів преси.

Поліція графства (шериф):

– інформація про нанесення тілесних ушкоджень;

– інформація про крадіжки власності;

– реєстр власників ділових підприємств графства;

– інформація про осіб, що стоять на профілактичному обліку.
Джерела інформації в системі Податкового управління США можна використовувати для знаходження фактичних даних та про-ведення оперативної роботи відносно підозрюваних осіб і потен-ційних свідків скоєння податкового злочину, а також для оцінки фінансового стану фізичних осіб та розробки нових шляхів роз-криття злочинів у сфері оподаткування.

Книга: Спеціальна тактика підрозділів податкової міліції: Курс лекцій - Кочетов

ЗМІСТ

1. Спеціальна тактика підрозділів податкової міліції: Курс лекцій - Кочетов
2. ТЕМА 1 ПРЕДМЕТ СПЕЦІАЛЬНОЇ ТАКТИКИ ПІДРОЗДІЛІВ ПОДАТКОВОЇ МІЛІЦІЇ. СИЛИ ТА ЗАСОБИ ПОДАТКОВОЇ МІЛІЦІЇ ДПА УКРАЇНИ
3. ТЕМА 2 ЧЕРГОВІ ЧАСТИНИ ПІДРОЗДІЛІВ ПОДАТКОВОЇ МІЛІЦІЇ, ЇХ ОСНОВНЕ ЗАВДАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ
4. ТЕМА 3 ОРГАНІЗАЦІЯ ЗБОРУ ТА АНАЛІЗУ ІНФОРМАЦІЇ З ОФІЦІЙНИХ ДЖЕРЕЛ ЩОДО УХИЛЕННЯ ВІД СПЛАТИ ПОДАТКІВ
5. ТЕМА 4 ТАКТИКА ПРОВЕДЕННЯ ОПИТУВАНЬ ТА БЕСІД ОПЕРАТИВНИМИ ПРАЦІВНИКАМИ ПРИ РОЗКРИТТІ ЗЛОЧИНІВ ТА РОЗСЛІДУВАННІ ПОДАТКОВИХ ЗЛОЧИНІВ
6. ТЕМА 5 ТАКТИКА ДОКУМЕНТУВАННЯ ПРОТИПРАВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ РОЗРОБЛЮВАНИХ ОСІБ ЗА ДОПОМОГОЮ ОПЕРАТИВНО-ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ
7. ТЕМА 6 ПЛАНУВАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ ОКРЕМИХ СЛІДЧИХ ДІЙ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ ОПОДАТКУВАННЯ
8. ТЕМА 7 ТАКТИКА ПРОВЕДЕННЯ ОБШУКІВ ПРАЦІВНИКАМИ ПОДАТКОВОЇ МІЛІЦІЇ
9. ТЕМА 8 ТАКТИКА ПРОВЕДЕННЯ ВИЇМКИ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ПОДАТКОВИХ ЗЛОЧИНІВ, СЛІДЧИЙ ОГЛЯД ДОКУМЕНТІВ
10. ТЕМА 9 ТАКТИКА ПРОВЕДЕННЯ ДОПИТІВ ПРАЦІВНИКАМИ ПОДАТКОВОЇ МІЛІЦІЇ
11. ТЕМА 10 ТАКТИКА РОЗКРИТТЯ І РОЗСЛІДУВАННЯ ПОДАТКОВИХ ЗЛОЧИНІВ, СКОЄНИХ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ КОМП`ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
12. ЛІТЕРАТУРА

На попередню


Додати в закладкиДодати в закладки zakladki.ukr.net Додати в закладки links.i.ua Додати в закладки kopay.com.ua Додати в закладки uca.kiev.ua Написати нотатку в vkontakte.ru Додати в закладки twitter.com Додати в закладки facebook.com Додати в закладки myspace.com Додати в закладки google.com Додати в закладки myweb2.search.yahoo.com Додати в закладки myjeeves.ask.com Додати в закладки del.icio.us Додати в закладки technorati.com Додати в закладки stumbleupon.com Додати в закладки slashdot.org Додати в закладки digg.com
Додати в закладки bobrdobr.ru Додати в закладки moemesto.ru Додати в закладки memori.ru Додати в закладки linkstore.ru Додати в закладки news2.ru Додати в закладки rumarkz.ru Додати в закладки smi2.ru Додати в закладки zakladki.yandex.ru Додати в закладки ruspace.ru Додати в закладки mister-wong.ru Додати в закладки toodoo.ru Додати в закладки 100zakladok.ru Додати в закладки myscoop.ru Додати в закладки newsland.ru Додати в закладки vaau.ru Додати в закладки moikrug.ru
Додати в інші сервіси закладок   RSS - Стрічка новин сайту.
Переклад Натисни для перекладу. Сlick to translate.Translate