Українська Банерна Мережа
UkrKniga.org.ua
Український народ забуває те, що забути і простити не можна! / Роман Коваль

Додати в закладкиДодати в закладки zakladki.ukr.net Додати в закладки links.i.ua Додати в закладки kopay.com.ua Додати в закладки uca.kiev.ua Написати нотатку в vkontakte.ru Додати в закладки twitter.com Додати в закладки facebook.com Додати в закладки myspace.com Додати в закладки google.com Додати в закладки myweb2.search.yahoo.com Додати в закладки myjeeves.ask.com Додати в закладки del.icio.us Додати в закладки technorati.com Додати в закладки stumbleupon.com Додати в закладки slashdot.org Додати в закладки digg.com
Додати в закладки bobrdobr.ru Додати в закладки moemesto.ru Додати в закладки memori.ru Додати в закладки linkstore.ru Додати в закладки news2.ru Додати в закладки rumarkz.ru Додати в закладки smi2.ru Додати в закладки zakladki.yandex.ru Додати в закладки ruspace.ru Додати в закладки mister-wong.ru Додати в закладки toodoo.ru Додати в закладки 100zakladok.ru Додати в закладки myscoop.ru Додати в закладки newsland.ru Додати в закладки vaau.ru Додати в закладки moikrug.ru
Додати в інші сервіси закладок   RSS - Стрічка новин сайту.
Переклад Натисни для перекладу. Сlick to translate.Translate


Вхід в УЧАН
Анонімний форум з обміну зображеннями і жартами.Додати книгу на сайт:
Завантажити книгу


Скачати одним файлом. Книга: Спеціальна тактика підрозділів податкової міліції: Курс лекцій - Кочетов


ТЕМА 2 ЧЕРГОВІ ЧАСТИНИ ПІДРОЗДІЛІВ ПОДАТКОВОЇ МІЛІЦІЇ, ЇХ ОСНОВНЕ ЗАВДАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ

Навчальні питання

1. Основне завдання чергових частин податкової міліції.

2. Принципи роботи чергових частин.

3. Організація роботи чергової частини. Інформація, що зосереджується у черговій частині податкової міліції.

4. Функціональні обов’язки працівників чергової частини.

5. Правила прийому в пiдроздiлах податкової міліції заяв, повідомлень та іншої інформації про злочини.

6. Перелік термінових повідомлень, які негайно передаються до чергової частини ГУПМ ДПА України.

Література

1. Наказ ДПА України № 304 від 24.06.98.

2. Наказ ДПА України № 407 від 25.08.98.

3. Положення про чергові частини УПМ ДПА м. Київ.

1. Основні завдання чергових частин податкової міліції

Чергова частина управління (відділу) податкової міліції є ор-ганом оперативного управлiння, який повинен забезпечити:

– постiйне оперативне керiвництво пiдлеглими пiдроздiлами податкової мілiцiї;

– контроль за їх дiяльнiстю;

– надання практичної та методичної допомоги, спрямованої на викриття кримiнального приховування прибуткiв вiд оподаткування та приховування валютної виручки.

Основні завдання чергової частини

1. Приймання заяв та повiдомлень про злочини у сферi опода-ткування, iншi правопорушення, подiї, органiзацiя негайного реагу-вання на них.

2. Забезпечення оперативного управлiння силами та засобами, що знаходяться у розпорядженнi пiдпорядкованих пiдроздiлiв по-даткової мілiцiї, при скоєннi злочинiв, масових безпорядках, стихiйних лихах та iнших надзвичайних подiях.

3. Органiзацiя контролю за дiями пiдпорядкованих пiдроздiлiв податкової мілiцiї, пiдтримання взаємодiї мiж ними, а також із чер-говими частинами МВС, СБУ при введенi ступенiв готовностi осо-бового складу.

4. Пiдготовка та передача у встановленому порядку вiдповiдної iнформацiї до зацiкавлених вiдомств та органiзацiй.

5. Збирання, обробка iнформацiї для доповiдi керiвництву управління (відділу) про оперативну обстановку в пiдроздiлах податкової міліції.

6. Виконання довідкової роботи при зверненні посадових осiб та громадян з питань роботи податкової міліції.

7. Забезпечення збереження службової документацiї, озброєн-ня, спецiальних засобiв захисту та iншого майна, закрiпленого за черговою частиною.

8. Пiдтримання внутрiшнього порядку в черговiй частинi. За-безпечення контролю за станом охорони примiщення управління (відділу).

2. Принципи роботи чергових частин

1. Висока бойова готовнiсть, оперативнiсть, глибоке знання оперативної обстановки, суворе дотримання законностi, збереження державної та службової таємницi, чiтке виконання вимог норматив-них актiв, ввiчливе та поважне ставлення до громадян.

2. У своїй роботi добовий наряд чергової частини керується законами України, постановами Верховної Ради України, Указами i розпорядженнями Президента України, постановами та розпоря-дженнями Кабiнету Мiнiстрiв України, нормативними актами ГУПМ ДПА України та Iнструкцiєю про органiзацiю роботи черго-вої частани Управління податкової міліції ДПА.

3. Чергова частина управління ПМ перебуває у прямому пiдпорядкуваннi начальника УПМ, у безпосередньому – начальника штабу. Використовувати штатних працiвникiв чергової частини не за призначенням не дозволяється.

4. В оперативному пiдпорядкуваннi чергової частини управ-ління податкової міліції перебувають черговi частини районних відділів ПМ.

5. Начальник чергової частини, старший оперуповноважений-черговий призначаються на посаду, пересуваються i звiльняються з посади начальником УПМ на пiдставi подання начальника штабу. Цi посади комплектуються з числа осiб середнього та старшого на-чальницького складу, якi позитивно характеризуються, мають юри-дичну освiту i досвiд роботи в податковiй мілiцiї на посадi началь-ницького складу.

6. Для виконання покладених на чергову частину завдань при-значається добовий наряд у складi старшого оперуповноваженого-чергового та помiчника оперуповноваженого-чергового.

Старший оперуповноважений-черговий є старшим добового наряду чергової частини i несе вiдповiдальнiсть за його роботу. У разi тимчасової вiдсутностi штатних працiвникiв чергової частини (у зв’язку з хворобою, вiдпусткою, навчанням тощо) забезпечується їх замiна працiвниками iнших служб податкової мілiцiї, якi мають необхiдну підготовку, досвiд роботи та склали залiки iз знання но-рмативних актiв, що регламентують роботу чергової частини та по-даткової міліції.

7. При ускладненнi оперативної обстановки, переходi на поси-лений режим несення служби, за рiшенням начальника управління (відділу) склад добового наряду чергової частини може збiльшуватия за рахунок співробітників інших служб податкової міліції, підготовлених до роботи у черговiй частинi.

8. Начальницький склад добового наряду зобов’язаний нести службу у повсякденнiй формi одягу, мати при собi службове по-свiдчення, а особи середнього та старшого начальницького складу – і жетони з особистим номером. Старший оперуповноважений-черговий також носить нагрудний знак “Черговий”. При виконаннi службових обов’язкiв атестованi спiвробiтники добового наряду озброюються табельною зброєю.

9. Чергова частина забезпечуюється автотранспортом, зброєю, боєприпасами, спецiальними засобами, засобами зв’язку та iншим майном згiдно iз штатною та табельною належнiстю, а також служ-бовою документацiєю.

10. Черговій частинi видiляється спецiально обладнане примiщення для розташування добового наряду, озброєння, технiчних засобiв та вживання їжi.

3. Організація роботи чергової частини

1. Роботу чергової частини органiзовує начальник пiдроздiлу або особа, яка його замiщує.

2. Служба добових нарядiв чергової частини органiзовується в чотири змiни тривалiстю 24 години кожна. Особам добового наряду пiд час чергування почергово надається перерва для вживання їжi та короткого вiдпочинку, загальною тривалiстю чотири години ко-жна (2 години в денний i 2 години в нiчний час).

Пiсля змiни штатним працiвникам чергової частини надається відпочинок на 72 години (3 доби).

3. Час змiни добових нарядiв чергових частин управлінь та пiдпорядкованих районних пiдроздiлів податкової мілiцiї признача-ється, як правило, на 9 годину ранку.

У черговiй частинi підрозділу податкової міліції зосереджується наступна iнформацiя

1. Про скоєнi та розкритi злочини у сферi оподаткування, а та-кож пригоди й порушення законностi особовим складом УПМ (РВПМ).

2. Про розшукуваних злочинцiв, якi скоїли злочини у сферi оподаткування.

3. Про спецiальнi заходи, якi проводяться УПМ та їх пiдроздiлами, схема оголошення збору особового складу.

4. Про оперативну обстановку у пiдлеглих пiдроздiлах.

4. Функцiональні обов’язки працівників чергової частини

Функцiональні обов’язки начальника чергової частини

Начальник чергової частини є безпосереднiм начальником для всiх спiвробiтникiв чергової частини (на правах начальника вiддiлу).

У своїй повсякденнiй роботi начальник чергової частини ко-ристується постановами Верховної Ради України, указами i розпо-рядженнями Президента України, постановами та розпорядженнями Кабiнету Мiнiстрiв України, вiдомчими нормативними актами та Iнструкцiєю про органiзацiю роботи чергової частини. Вiн пови-нен сприяти утвердженню у роботi особового складу частини висо-кої культури, органiзованостi i виконавчої дисциплiни, суворому дотриманню ними законностi.

Начальник ЧЧ здiйснює вiдбiр кадрiв до чергової частини на конкурснiй основi серед спiвробiтникiв пiдроздiлiв податкової мілiцiї, а також їх розстановку та виховання.

Вiдповiдно до цих завдань начальник чергової частини зо-бов’язаний:

1. Органiзовувати роботу чергової частини, нести персональну вiдповiдальнiсть за якiсне виконання пiдлеглими покладених на них завдань, стан дисциплiни особового складу чергової частини, до-тримання законностi та режиму таємностi.

2. Контролювати збiр iнформацiї, що надходить до ЧЧ, додат-кових матерiалiв до неї, готувати спецiальнi повiдомлення про над-звичайнi подiї керiвництву та у відповідні iнстанцiї.

3. Начальник ЧЧ є матерiально вiдповiдальною особою за майно, засоби зв’язку і спеціальні засоби, що знаходяться у чер-говiй частинi. Разом із комiсiєю проводить iнвентаризацiю ма-терiальних цiнностей, списує у встановленому порядку майно, що вийшло з ладу, подає заявки на нове.

4. Вносити керiвництву управління (відділу) пропозицiї щодо заохочення чи покарання спiвробiтникiв чергової частини.

5. Забезпечувати у черговiй частинi роботу з удосконалення автоматизованої iнформацiйної системи, впровадження органiзацiйної, обчислювальної та iншої новiтньої технiки, засобiв зв’язку.

6. Контролювати ведення службової документацiї. Вести облiк робочого часу працівників чергової частини та складати табель. Ор-ганiзовувати роботу чергового наряду з пiдготовки оперативних зведень.

7. Здiйснювати контроль за виконанням доручень керiвницва, а також за своєчаснiстю i достовiрнiстю iнформацiї про злочини у сферi оподаткування та надзвичайнi подiї, що надходять до черго-вої частини.

8. Разом із штабом Управлiння податкової мілiцiї розробляти графiки чергувань вiдповiдальних чергових по УПП.

9. Контролювати дiяльнiсть чергових частини пiдлеглих пiдроздiлiв податкової мілiцiї.

10. Щомiсяця органiзовувати службову та бойову пiдготовку особового складу чергової частини. Контролювати та надавати до-помогу в органiзацiї навчання та виховання особового складу чер-гової служби підпорядкованих пiдроздiлiв податкової мілiцiї.

11. Органiзовувати вивчення, узагальнення i впровадження передового досвiду в дiяльнiсть служби. Контролювати пра-вильнiсть використання та збереження матерiально-технiчних за-собiв у черговiй частинi, органiзовувати своєчасну замiну доку-ментiв, що застарiли, та поповнення новими даними.

12. Розв’язувати питання господарського та побутового забез-печення чергової частини, органiзацiї харчування та вiдпочинку до-бових нарядiв.

13. Проводити облiк та щомiсяця пiдводити пiдсумки роботи чергової частини.

Функцiональнi обов’язки старшого оперуповноваженого-чергового чергової частини

Старший оперуповноважений-черговий чергової частини при-значається на посаду i звiльняється з посади наказом начальника управлiння податкової мілiцiї на пiдставi подання начальника шта-бу. Ця посада комплектується з числа осiб середнього начальниць-кого складу, якi позитивно характеризуються по службi, мають юридичну освiту, досвiд роботи в податковiй мілiцiї.

Старший оперуповноважений-черговий обласного управління є старшим оперативним начальником для чергових усiх чергових частин РВПМ. Старший оперуповноважений-черговий УПМ пiд час несення служби є старшим добового наряду чергової частини, несе персональну вiдповiдальнiсть за його роботу, має право вiддавати обов’язковi до виконання розпорядження черговим пiдроздiлiв РВПП.

У своїй повсякденнiй роботi старший оперуповноважений-черговий користується постановами Верховної Ради України, ука-зами i розпорядженнями Президента України, постановами та роз-порядженнями Кабiнету Мiнiстрiв України, вiдомчими норматив-ними актами та Iнструкцiєю про органiзацiю роботи чергової час-тини. Безпосередньо пiдпорядковується начальнику органу (особi, яка його замiщує) та начальнику чергової частини УПМ, знаходить-ся в оперативному пiдпорядкуваннi вiдповiдальному черговому по УПМ та оперативному черговому ГУПМ ДПА, несе службу у встановленiй формi одягу.

Для успiшного вирiшення покладених на добовий наряд чер-гової частини завдань старший оперуповноважений-черговий зо-бов’язаний:

1. Забезпечити належну готовнiсть добового наряду до несен-ня служби.

2. Особисто знати та неухильно виконувати всі вимоги норма-тивних актiв, якi регламентують дiяльнiсть чергових частин, умiло використовувати їх на практицi, досконало володiти методами управлiння силами та засобами, табельною зброєю, спецзасобами, спецiальною технiкою, уміти надавати першу медичну допомогу громадянам.

3. Перед заступанням на службу ознайомитись iз запланова-ними на добу заходами, орiєнтуваннями та вказiвками керiвництва та обсягом виконаної за ними роботи.

4. Перевiрити працездатність закрiплених за черговою части-ною засобiв зв’язку та охоронної сигналiзацiї, при виявленнi по-шкоджень зробити вiдповiдний запис у книзi облiку пошкоджень i перевiрки справностi зв’язку, сигналiзацiї i вжити заходiв для усу-нення пошкоджень.

5. Зробити записи про всi виявленi недолiки у книзi прийому-здачi чергувань i спiльно з нарядом, який змiнюється, вжити заходiв для їх усунення.

6. Прийняти службову документацiю, а також озброєння, боє-припаси, спецiальнi засоби, засоби зв’язку та iнше майно згiдно з описом. Озброєння перевiряти поштучно (у присутностi старшого оперуповноваженого-чергового, який змiнюється та вiдповiдального чергового УПМ), звертати увагу на його комплектнiсть.

7. Про готовнiсть добового нараду що заступає до служби, i про виявленi пiд час його пiдготовки недолiки та вжиті заходи для їх усунення доповiсти начальнику чергової частини, а також вiдповiдальному черговому УПМ.

8. Пiсля iнструктажу розподiлити обов’язки спiвробiтникiв добового наряду, встановити час вiдпочинку i харчування, порядок взаємозамiни.

9. Забезпечити оперативне управлiння силами та засобами, якi знаходяться на чергуваннi.

10. Забезпечити прийом заяв про злочини, здiйсненi у сферi оподаткування, при необхiдностi вживати першочерговi заходи для їх припинення, а також своєчасну передачу iнформацiї в пiдлеглi пiдроздiли податкової мілiцiї для оперативного реагування i при отриманнi заяви чи повiдомлення про iншi злочини передати їх до відповідних органів.

11. Здiйснювати збiр, обробку iнформацiї про обстановку в пiдлеглих пiдроздiлах податкової мілiцiї та доповiдати про неї керiвництву УПМ.

12. Знати план оборони примiщення УПМ, порядок евакуацiї i вимоги щодо здiйснення пропускного режиму, правила користу-вання засобами пожежогасiння, систему аварiйного включення еле-ктроенергiї, вiдключення водопостачання, порядок зв’язку з аварiйними службами та пожежними частинами.

13. Органiзовувати затримання осiб, якi намагаються проник-нути до примiщення УПМ, та проводити розгляд обставин, пов’язаних iз затриманням.

14. Пiсля закiнчення робочого дня перевiряти вiдключення електроприладiв та освiтлення у службових кабiнетах, iнших примiщеннях, їх опечатування, а також здачу спiвробiтниками ключiв вiд службових кабiнетiв до чергової частини.

15. Силами добового наряду перiодично (не менше двох разiв протягом ночi) перевiряти справнiсть запорiв, дзвiнкiв, сигналiзацiї і засобiв зв’язку, стан несення служби добовими нарядами пiдлеглих пiдроздiлiв.

16. Проводити видачу спiвробiтникам підрозділу закрiпленої за ними табельної зброї, боєприпасiв, спецзасобів згiдно з установ-леними правилами.

При прийомi вiд спiвробiтникiв зброї, боєприпасiв, спецiальних засобiв, засобiв зв’язку звiрити їх номери та кiлькiсть, пе-ревiрити стан і справнiсть, розкласти по встановлених для зберiгання шафах i мiсцях.

17. Щоденно підводити пiдсумки чергування добового складу наряду чергової частини.

Функцiональнi обов’язки помiчника оперуповноваженого-чергового

1. Помiчник чергового входить до складу добового наряду чергової частини та безпосередньо підпорядковується старшому оперуповноваженому-черговому, начальнику чергової частини, вiдповiдальному черговому по УПМ i покликаний надавати всебiчну допомогу названим посадовим особам у вирiшеннi служ-бових завдань. Несе службу у встановленому одязi та екіпіровці.

2. Помiчник чергового призначається на посаду наказом нача-льника УПМ. Ця посада комплектується з числа найбiльш пiдготовлених осiб молодшого начальницького складу, якi позити-вно характеризуються по службi та мають середню освiту.

3. Особисто знати та безумовно виконувати всi вимоги норма-тивних документiв, якi регламентують дiяльнiсть чергових частин, використовувати їх у повсякденнiй роботi, досконало володiти та-бельною зброєю, спецзасобами, засобами зв’язку, умiти надавати першу медичну допомогу громадянам.

4. Перевiряти наявнiсть закрiпленого за черговою частиною майна (згiдно з описом), засобiв зв’язку, їх технiчний стан та ком-плектнiсть, про що доповідати старшому оперуповноваженому-черговому, а при виявленнi недолiкiв – доповiсти рапортом.

5. Доповiдати старшому оперуповноваженому-черговому про готовнiсть до несення служби.

6. Постiйно знаходитись у примiщеннi чергової частини, вiдлучатись тiльки з дозволу старшого оперуповноваженого-чергового.

7. Збирати, оброблювати та доповiдати старшому оперуповно-важеному черговому iнформацiю, яка надходить до чергової части-ни.

8. Контролювати постових міліціонерів фізичного захисту що-до підтримання ними належного пропускного режиму в адміністра-тивне примiщення УПМ, дотримання особовим складом правил пожежної безпеки та санiтарiї.

9. За дорученням старшого оперуповноваженого-чергового надавати довiдкову iнформацiю громадянам.

10. У разі вiдсутності старшого оперуповноваженого-чергового виконувати його обов’язки.

5. Правила прийому в пiдроздiлах податкової мiлiцiї заяв, повiдомлень та iншої iнформацiї про злочини (відповідно до Iнструкцiї про порядок прийому, ресстрацiї, облiку та розгляду в пiдроздiлах податкової мiлiцiї заяв та повiдомлень про злочини, затвердженої наказом ДПА України № 304 від 24.06.98)

1. Заяви, повiдомлення та iнша iнформацiя громадян, предста-вникiв пiдприємств, установ, громадських та iнших органiзацiй, по-садових осiб про злочин або підготовку до нього приймаються цiлодобово черговими частинами пiдроздiлiв податкової мiлiцiї не-залежно вiд мiсця вчинення злочину.

Поза черговими частинами прийом iнформацiї про злочини зобов’язанi здiйснювати всi особи начальницького складу пiдроздiлiв податкової мiлiцiї, якi перебувають при виконаннi службових обов’язкiв. Вони не мають права вiдмовити в її прийманнi пiд приводом обслуговування iншої територiї, недостатностi даних для вирiшення питання про порушення кримiнальної справи або з будь-яких iнших причин.

2. Згiдно з вимогами кримiнально-процесуального законодав-ства України, заяви i повiдомлення про злочини можуть бути як ус-ними, так i письмовими.

Уснi заяви записуються до протоколу, в якому повиннi вказу-ватися:

– мiсце i час прийняття заяви;

– посада, прiзвище особи, яка прийняла заяву, та iншi необ-хіднi данi про неї;

– пiдпис заявника пiд роз’ясненням про те, що за свiдомо не-правдивий донос вiн несе кримiнальну вiдповiдальнiсть за ст. 177 КК України;

– змiст заяви, викладений вiд першої особи;

– вiдмiтка про те, що протокол прочитаний заявником i все за-писано з його слiв правильно, а також пiдписи заявника i посадової особи, яка прийняла заяву.

Письмова заява повинна бути пiдписана особою, яка її подає. До порушення кримiнальної справи слiд переконатися в особi заяв-ника, попередити його про вiдповiдальнiсть за неправдивий донос i вiдiбрати у нього вiдповiдну пiдписку.

Повiдомлення пiдприємств, установ, органiзацiй i службових осiб повиннi бути викладенi в письмовiй формi.

3. У випадку явки з повинною з’ясовується особа того, хто з’явився, пiсля чого складається протокол, у якому детально викла-дається зроблена заява (ст. 96 КПК України). Протокол пiдписують особа, яка з’явилася з повинною, i посадова особа, яка його склала. Однак попереджати особу про вiдповiдальнiсть за неправдивi пока-зання не слiд.

4. За заявою або повiдомленням про злочин у термiн не бiльше ніж 3 доби, а у разi необхiдностi проведення додаткової перевiрки – у термiн не бiльше ніж 10 дiб вiд дня надходження до пiдроздiлу податкової мiлiцiї, повинно бути прийняте одне з таких рiшень:

– про порушення кримiнальної справи;

– про вiдмову в порушеннi кримiнальної справи;

– про направлення заяви або повiдомлення за належнiстю.

5. Подавати заяви та iншу iнформацiю про злочини та подiї нарiвнi з громадянами України можуть також iноземнi громадяни та особи без громадянства.

6. Заявник має право:

– викладати заяву мовою, якою ведеться дiловодство в пiдроздiлi податкової мiлiцiї, або iншою мовою, якою вiн володiє;

– одержувати письмове повiдомлення про рiшення, прийняте за його заявою;

– оскаржувати дiї працiвникiв податкової мiлiцiї, якi розгляда-ли його заяву, керiвниковi податкової мiлiцiї або вiдповiдному про-куроровi.

Основні положення Iнструкцiї про порядок прийому, реїстрацiї, облiку та розгляду в пiдроздiлах податкової мiлiцiї заяв та повiдомлень про злочини

1. Загальнi положення

1.1. Ця Iнструкцiя визначає єдиний для податкової мiлiцiї по-рядок приймання, реєстрацiї, облiку i розгляду заяв, повiдомлень та іншої iнформацiї про злочини (далi – iнформацiя про злочини), кон-тролю за їх проходженням i обгрунтованiстю прийнятих рiшень.

1.2. Iнформацiя про злочини, яка надходить до податкової мiлiцiї, залежно вiд форми подання, порядку розгляду подiляється на двi групи:

– iнформацiя про злочини, що є приводом до порушення кримiнальної справи (ст. 94 Кримiнально-процесуального кодексу України, далi – КПК);

– iнша iнформацiя про злочини.

1.3. До iнформацiї, яка є приводом до порушення кримiнальної справи, належать:

а) заяви i повiдомлення пiдприємств, установ, органiзацiй, по-садових осiб, представникiв влади, громадськостi або окремих гро-мадян, оформлені згiдно з вимогами ст. 95 КПК.

До iнформацiї, зазначеної в цьому пунктi, належать також ви-сновки документальних ревiзiй, повiдомлення податкових iнспекцiй, контрольно-ревiзiйних, фiнансових i митних органiв, якi мiстять вiдомостi про порушення податкового законодавства з ознаками злочину;

б) повiдомлення представникiв влади, громадськостi або окремих громадян, якi затримали пiдозрювану особу на мiсцi вчи-нення злочину або з речовими доказами;

в) явка з повинною, що оформлена згiдно зi ст. 96 КПК;

г) повiдомлення, опублiкованi в пресi;

д) безпосереднє виявлення органом дiзнання, слiдчим, проку-рором або судом ознак злочину.

1.4. Iнша iнформацiя про злочини – повiдомлення, що надiйшли з iнших джерел i потребують проведення негайної пе-ревiрки з метою встановлення ознак злочину або їх вiдсутностi.

До неї належить iнформацiя громадян, представникiв громад-ськостi та посадових осiб, що надiйшла телефоном (телефаксом), телеграфом, по радiо i телебаченню.

1.5. Застосованi у цiй Iнструкцiї термiни мають таке значення:

– приймання – дiї вказаних в Iнструкцiї посадових осiб пiдроздiлiв податкової мiлiцiї при одержаннi iнформацiї про злочини;

– реєстрацiя – фiксацiя та документування у передбачених Iнструкцiєю облiкових документах стислих даних про заяви, повiдомлення та iншу iнформацiю про злочини та присвоєння кож-ному з них вiдповiдного порядкового номера;

– облiк – вiдображення в установленiй формi статистичного звiту про кiлькiсть i характер iнформацiї, що надiйшла i зареєстро-вана в КОЗП, та результатiв її опрацювання;

– розгляд – дiяльнiсть з перевiрки вiдомостей про злочин, про який повiдомляється у заявi, повiдомленнi або iншiй iнформацiї для прийняття у визначений законом термiн рiшення згiдно з вимогами КПК.

2. Приймання iнформацiї про злочини.

2.1. Iнформацiя про злочини, незалежно вiд мiсця i часу їх вчинення та повноти одержаних вiдомостей, приймається в Голо-вному управлiннi податкової мiлiцiї Державної податкової адмiнiстрацiї України, управлiннях податкової мiлiцiї державних податкових адмiнiстрацiй в Автономнiй Республiцi Крим, областях, мiстах Києвi та Севастополi, вiддiлах податкової мiлiцiї вiдповiдної державної податкової інспекції в районах, мiстах, районах у мiстах, мiжрайонних та об’єднаних державних податкових iнспекцiй (далi – пiдроздiли податкової мiлiцiї) цiлодобово штатними черговими, їхнiми помiчниками або працiвниками, призначеними на чергуван-ня у встановленому порядку.

2.2. Прийняття, документування такої iнформацiї та негайне реагування на неї є обов’язком усiх осiб начальницького складу по-даткової мiлiцiї.

Вони не мають права вiдмовлятися вiд її приймання пiд при-водом обслуговування iншої територiї, недостатностi даних для вирiшення питання про порушення кримiнальної справи або з будь-яких iнших причин. Пiсля її одержання вони негайно вживають за-ходiв, передбачених законом i вiдповiдними нормативними актами, якнайшвидше передають її будь-якими каналами зв’язку у найбли-жчу чергову частину пiдроздiлу податкової мiлiцiї, а потiм дiють вiдповiдно до вказiвок чергового.

2.3. При зверненнi громадян до чергової частини, приймальнi пiдроздiлу податкової мiлiцiї, слiдчого або iншого працiвника пода-ткової мiлiцiї з усною заявою про злочин складається протокол з дотриманням вимог Кримiнально-процесуального кодексу України.

Посадова особа, яка отримала усну заяву, зобов’язана з’ясувати особу заявника, попередити його про вiдповiдальнiсть за неправдивий донос, про що вiдмiчається в протоколi, який пiдписують заявник та посадова особа податкової міліції.

У разi явки з повинною, згiдно з вимогами КПК, встановлю-ється особа того, хто з’явився, пiсля чого складається протокол, у якому детально викладається зроблена заява. Протокол пiдписують: особа, яка з’явилася з повинною, i посадова особа, яка склала про-токол.

2.4. При поданнi заяви чи повiдомлення про злочин заявник може користуватися мовою, якою ведеться дiловодство в пiдроздiлi податкової мiлiцiї, або iншою мовою, якою вiн володiє.

3. Реєстрацiя iнформацiї про злочини.

3.1. Iнформацiя про злочини реєструється в чергових частинах пiдроздiлiв податкової мiлiцiї черговими або їх помiчниками одразу пiсля її надходження, що вiдображається в Книзi облiку iнформацiї про злочини (далi – КОЗП). Черговий реєструє iнформацiю само-стiйно, без погодження з керiвництвом пiдроздiлу податкової мiлiцiї.

3.2. КОЗП є документом суворої звiтностi та зберiгається в черговiй частинi пiдроздiлу податкової мiлiцiї. Вона повинна бути пронумерована, прошнурована, скрiплена печаткою i зареєстрована в канцелярiї (у секретаря) пiдроздiлу податкової мiлiцiї. Усi реквiзити КОЗП заповнюються черговим згiдно з правилами, на-друкованими на зворотi її титульного аркуша.

Запис про кожну iнформацiю повинен мiстити стислi та вод-ночас повнi данi про те, що i коли трапилось, хто, коли i в якiй формi повiдомив про злочин, якi вказiвки одержано щодо порядку розгляду, яких заходiв вжито для її перевiрки, хто брав участь у розглядi, яке рiшення, коли i ким прийняте та iншi вiдомостi згiдно з реквiзитами Книги.

3.3. При реєстрацiї заяв, повідомлень та iншої iнформацiї про злочини, що надiйшла у письмовiй формi, на її першій сторiнці про-ставляється спецiальний штамп, що мiстить назву пiдроздiлу подат-кової мiлiцiї, дату реєстрацiї, порядковий номер реєстрацiйного за-пису та прiзвище чергового. Записи здiйснює черговий пiдроздiлу податкової мiлiцiї.

3.4. У разi встановлення в процесi розслiдування ранiше невiдомого пiдроздiлам податкової мiлiцiї злочину спiвробiтник, який проводить дiзнання або слiдство, складає рапорт, який реєст-рується в КОЗП, з позначкою “Додатково виявлено пiд час роз-слiдування кримiнальної справи № __”. Цi документи розглядають-ся як безпосереднє виявлення органом дiзнання або слiдчим ознак злочину.

3.5. Якщо реєстрацiю iнформацiї про злочини з будь-яких причин було затримано, то у графi 2 КОЗП поряд з часом надхо-дження до чергової частини зазначається дата i точний час її почат-кового одержання працiвником податкової мiлiцiї. У таких випад-ках термiн прийняття рiшення за нею обчислюється саме з цього моменту. За фактом затримання реєстрацiї iнформацiї керiвником пiдроздiлу призначається службова перевiрка, за результатами якої приймається рiшення про вину та вiдповiдальнiсть посадових осiб.

3.6. Iнформацiя про злочини, що надiйшла до канцелярiї пiдроздiлу податкової мiлiцiї поштою, телеграфом, телефаксом то-що, реєструється як вхiдна кореспонденцiя; про неї доповiдається начальниковi пiдроздiлу податкової мiлiцiї або особi, яка виконує його обов’язки. Керiвник дає письмовi вказiвки щодо реєстрацiї за-яви чи повiдомлення у черговiй частинi та приймає рiшення про по-рядок її перевiрки.

Передавання такої iнформацiї для її розгляду без реєстрацiї у черговiй частинi забороняється.

Анонiмнi листи, що мiстять вiдомостi про скоєння злочину, приготування чи спробу вчинити його, не реєструються, а переда-ються у вiдповiднi служби пiдроздiлу податкової мiлiцiї для вико-ристання при розкриттi злочинiв або для запобiгання злочинам.

3.7. Забороняється приймати та реєструвати в канцелярiї (у се-кретаря) письмовi заяви чи повiдомлення про злочини, поданi в пiдроздiл податкової мiлiцiї особисто заявником або посадовою особою.

Вони реєструються тiльки у черговiй частинi.

3.8. Коли розгляд iнформацiї про злочини не входить до ком-петенцiї пiдроздiлу податкової мiлiцiї або вона свiдчить про вчинок, скоєний на територiї, що обслуговується iншим пiдроздiлом подат-кової мiлiцiї, така інформація пiсля реєстрацiї пересилається за на-лежнiстю, про що робиться вiдповiдний запис у КОЗП.

Разом з цим, обов’язково вживаються заходи, потрiбнi для за-побiгання або припинення злочину, а також збереження його до-казiв.

При направленнi iнформацiї про злочин для розгляду за територiальнiстю або пiдслiднiстю вiдмiтка про це в КОЗП робиться тільки працiвником, на якого покладено вiдповiдальнiсть за облiково-реєстрацiйну роботу. Ця відмітка проставляється на пiдставi копiї супровiдного листа з вихiдним номером канцелярiї пiдроздiлу податкової мiлiцiї, що потiм зберiгається у справi з документами про листування за заявами та повiдомленнями про злочини.

3.9. Iнформацiя про злочини, що надiйшла з інших пiдроздiлiв податкової мiлiцiї, реєструється та облiковується згiдно з вимогами цiєї Iнструкцiї. При цьому термiни її розгляду вiдраховують з часу її останньої реєстрацiї.

6. Перелiк термінових повідомлень, які негайно передаються до чергової частини ГУПМ ДПА України, затверджений наказом ДПА України № 407 від 25.08.98

1. Протиправнi дiї вiдносно посадових осiб ДПА у зв’язку з виконанням ними службових повноважень або їх близьких родичiв:

– вбивство, умисне нанесення тiлесних ушкоджень, захват або погрози вчинення iнших насильницьких дiй.

Протиправнi дiї щодо матерiальних об’єктiв органiв державної податкової служби:

– напад, несанкцiоноване проникнення на об’єкти, їх захват;

– пошкодження, знищення, викрадення майна.

Вищенаведенi факти повиннi пiдтверджуватися достатнiми даними, якi потребують вжиття невiдкладних заходiв щодо за-побiгання вказаним дiям.

2. Викрадення, втрата зброї, спецзасобiв, спецтехнiки й технiчних документiв (матерiалiв).

3. Розголошення, втрата, викрадення, передача iнформацiї, до-кументiв, носiїв iнформацiї, якi становлять державну або службову таємницю, у тому числi оперативних джерел, оперативно-розшукової дiяльностi пiдроздiлiв податкової мiлiцiї.

4. Виявлення на об’єктах органiв державної податкової служ-би i на лiнiях зв’язку пристроїв прихованого зняття iнформацiї, а також фактiв неправомiрного доступу до захисних iнформацiйних ресурсiв автоматизованих обчислювальних систем.

5. Надзвичайнi подiї в органах державної податкової служби:

– загибель або поранення працiвника;

– дача хабара працiвнику;

– органiзацiя страйкiв, участь у їх проведеннi;

– застосування працiвниками зброї та спецзасобiв, яке спри-чинило загибель або поранення чи калiцтво людей;

– подiї, пов’язанi з автотранспортом або iншими транспортни-ми засобами, якими керували працiвники, внаслiдок чого наступила смерть, поранення чи калiцтво людей, а також завдано значної ма-терiальної шкоди.

6. Порушення кримiнальної справи щодо працiвникiв, їх за-тримання, взяття пiд варту, вiдсторонення обвинуваченого вiд займаної посади.

7. Грубi порушення службової дисциплiни, допущенi працiвниками системи органiв державної податкової служби, за якими проводиться службове розслiдування.

8. Подiї, що стосуються службової дiяльностi посадових осiб:

а) передача, надання до засобiв масової iнформацiї службових вiдомостей без дозволу керiвництва;

б) втрата службових посвiдчень i перепусток;

в) використання службових посвiдчень, документiв органiв державної податкової служби посадовими особами та iншими осо-бами всупереч своїм службовим повноваженням;

г) перевищення влади або службових повноважень при вiдсутностi пiдстав для притягнення до кримiнальної вiдповiдальностi;
д) заняття пiдприємницькою дiяльнiстю безпосередньо чи че-рез посередникiв, а також виконання роботи на умовах сумiсництва (крiм наукової, викладацької, творчої дiяльностi та медичної прак-тики).

Книга: Спеціальна тактика підрозділів податкової міліції: Курс лекцій - Кочетов

ЗМІСТ

1. Спеціальна тактика підрозділів податкової міліції: Курс лекцій - Кочетов
2. ТЕМА 1 ПРЕДМЕТ СПЕЦІАЛЬНОЇ ТАКТИКИ ПІДРОЗДІЛІВ ПОДАТКОВОЇ МІЛІЦІЇ. СИЛИ ТА ЗАСОБИ ПОДАТКОВОЇ МІЛІЦІЇ ДПА УКРАЇНИ
3. ТЕМА 2 ЧЕРГОВІ ЧАСТИНИ ПІДРОЗДІЛІВ ПОДАТКОВОЇ МІЛІЦІЇ, ЇХ ОСНОВНЕ ЗАВДАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ
4. ТЕМА 3 ОРГАНІЗАЦІЯ ЗБОРУ ТА АНАЛІЗУ ІНФОРМАЦІЇ З ОФІЦІЙНИХ ДЖЕРЕЛ ЩОДО УХИЛЕННЯ ВІД СПЛАТИ ПОДАТКІВ
5. ТЕМА 4 ТАКТИКА ПРОВЕДЕННЯ ОПИТУВАНЬ ТА БЕСІД ОПЕРАТИВНИМИ ПРАЦІВНИКАМИ ПРИ РОЗКРИТТІ ЗЛОЧИНІВ ТА РОЗСЛІДУВАННІ ПОДАТКОВИХ ЗЛОЧИНІВ
6. ТЕМА 5 ТАКТИКА ДОКУМЕНТУВАННЯ ПРОТИПРАВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ РОЗРОБЛЮВАНИХ ОСІБ ЗА ДОПОМОГОЮ ОПЕРАТИВНО-ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ
7. ТЕМА 6 ПЛАНУВАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ ОКРЕМИХ СЛІДЧИХ ДІЙ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ ОПОДАТКУВАННЯ
8. ТЕМА 7 ТАКТИКА ПРОВЕДЕННЯ ОБШУКІВ ПРАЦІВНИКАМИ ПОДАТКОВОЇ МІЛІЦІЇ
9. ТЕМА 8 ТАКТИКА ПРОВЕДЕННЯ ВИЇМКИ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ПОДАТКОВИХ ЗЛОЧИНІВ, СЛІДЧИЙ ОГЛЯД ДОКУМЕНТІВ
10. ТЕМА 9 ТАКТИКА ПРОВЕДЕННЯ ДОПИТІВ ПРАЦІВНИКАМИ ПОДАТКОВОЇ МІЛІЦІЇ
11. ТЕМА 10 ТАКТИКА РОЗКРИТТЯ І РОЗСЛІДУВАННЯ ПОДАТКОВИХ ЗЛОЧИНІВ, СКОЄНИХ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ КОМП`ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
12. ЛІТЕРАТУРА

На попередню


Додати в закладкиДодати в закладки zakladki.ukr.net Додати в закладки links.i.ua Додати в закладки kopay.com.ua Додати в закладки uca.kiev.ua Написати нотатку в vkontakte.ru Додати в закладки twitter.com Додати в закладки facebook.com Додати в закладки myspace.com Додати в закладки google.com Додати в закладки myweb2.search.yahoo.com Додати в закладки myjeeves.ask.com Додати в закладки del.icio.us Додати в закладки technorati.com Додати в закладки stumbleupon.com Додати в закладки slashdot.org Додати в закладки digg.com
Додати в закладки bobrdobr.ru Додати в закладки moemesto.ru Додати в закладки memori.ru Додати в закладки linkstore.ru Додати в закладки news2.ru Додати в закладки rumarkz.ru Додати в закладки smi2.ru Додати в закладки zakladki.yandex.ru Додати в закладки ruspace.ru Додати в закладки mister-wong.ru Додати в закладки toodoo.ru Додати в закладки 100zakladok.ru Додати в закладки myscoop.ru Додати в закладки newsland.ru Додати в закладки vaau.ru Додати в закладки moikrug.ru
Додати в інші сервіси закладок   RSS - Стрічка новин сайту.
Переклад Натисни для перекладу. Сlick to translate.Translate