Українська Банерна Мережа
UkrKniga.org.ua
Не додавай знесиленим журби, не добивай зневір’ям підупалих... / Павло Грабовський

Додати в закладкиДодати в закладки zakladki.ukr.net Додати в закладки links.i.ua Додати в закладки kopay.com.ua Додати в закладки uca.kiev.ua Написати нотатку в vkontakte.ru Додати в закладки twitter.com Додати в закладки facebook.com Додати в закладки myspace.com Додати в закладки google.com Додати в закладки myweb2.search.yahoo.com Додати в закладки myjeeves.ask.com Додати в закладки del.icio.us Додати в закладки technorati.com Додати в закладки stumbleupon.com Додати в закладки slashdot.org Додати в закладки digg.com
Додати в закладки bobrdobr.ru Додати в закладки moemesto.ru Додати в закладки memori.ru Додати в закладки linkstore.ru Додати в закладки news2.ru Додати в закладки rumarkz.ru Додати в закладки smi2.ru Додати в закладки zakladki.yandex.ru Додати в закладки ruspace.ru Додати в закладки mister-wong.ru Додати в закладки toodoo.ru Додати в закладки 100zakladok.ru Додати в закладки myscoop.ru Додати в закладки newsland.ru Додати в закладки vaau.ru Додати в закладки moikrug.ru
Додати в інші сервіси закладок   RSS - Стрічка новин сайту.
Переклад Натисни для перекладу. Сlick to translate.Translate


Вхід в УЧАН
Анонімний форум з обміну зображеннями і жартами.Додати книгу на сайт:
Завантажити книгу


Скачати одним файлом. Книга: Спеціальна тактика підрозділів податкової міліції: Курс лекцій - Кочетов


ТЕМА 1 ПРЕДМЕТ СПЕЦІАЛЬНОЇ ТАКТИКИ ПІДРОЗДІЛІВ ПОДАТКОВОЇ МІЛІЦІЇ. СИЛИ ТА ЗАСОБИ ПОДАТКОВОЇ МІЛІЦІЇ ДПА УКРАЇНИ

Навчальні питання

1. Актуальні питання дисципліни “Спеціальна тактика підроз-ділів податкової міліції (ППМ)”.

2. Створення і розвиток служби податкової міліції ДПА Укра-їни.

3. Предмет, теорія і мета дисципліни.

4. Завдання, принципи і система спеціальної тактики ППМ.

Література

1. Закони України:

1.1. “Про міліцію” від 20.12.90.

1.2. “Про державну податкову службу” від 05.02.98.

1.3. “Про надзвичайний стан” від 26.06.92.

2. Статут ППСМ України (1995 р). Типові дії працівників по-даткової поліції (міліції): Підручник. – Ірпінь, 1997.

3. Тактико-специальная підготовка: Підручник. – М., 1989.

4. Вісник податкової служби України. – 1999. – № 33.

1. Актуальні питання дисципліни “Спеціальна тактика підрозділів податкової міліції”

Спеціальна тактична підготовка є важливою складовою спеці-ального навчання та виховання курсантів факультету податкової міліції, невід’ємною частиною їх професійної освіти. Під організа-цією спеціальної тактичної підготовки розуміється цілеспрямова-ний, планомірний, спеціалізований та поетапний процес навчання і виховання, який здійснюється з метою здобуття курсантами спеціа-льних знань, умінь і практичних навичок, необхідних для їх пода-льшої професійної та оперативно-службової діяльності.

Відповідно до Закону України “Про державну податкову слу-жбу в України” в редакції від 5 лютого 1998 року № 83/98 ВР на працівників податкової міліції поширюються права, передбачені Законом України “Про міліцію”. У зв’язку з цим програма підгото-вки курсантів факультету податкової міліції побудована як на базі теорії і практики діяльності підрозділів податкової міліції ДПА України, так і органів міліції МВС України.

Ряд завдань підрозділи податкової міліції вимушені вирішува-ти в екстремальних умовах або в умовах складної оперативної об-становки. Прикладом цього може бути затримання неплатників по-датків, які переховуються у законспірованих місцях, або, навіть, озброєних злочинців. Крім того, це дії підрозділів при групових по-рушеннях громадського порядку чи в умовах надзвичайного стану.

Сфера використання і застосування сучасних можливостей рі-зних наук з метою боротьби із злочинністю постійно розширюєть-ся. Питання тактики дій підрозділів податкової міліції в екстрема-льних умовах і в складній оперативній обстановці включається в орбіту інтересів такої навчальної дисципліни, як “Спеціальна так-тика підрозділів податкової міліції”. Проблема раціонального, ефе-ктивного використання тих чи інших способів спеціальної тактики у боротьбі з економічною злочинністю привертає увагу наукових і практичних працівників податкової служби. Їх актуальність сього-дні обумовлена розвитком нашої державності й демократії, яка на-дає більш широкі права та можливості громадянам, у тому числі і в галузі приватного підприємництва. Але демократизація не означає послаблення боротьби із злочинністю, особливо в системі оподат-кування. До того ж не можна не враховувати підвищення технічного оснащення правопорушників, рівень їх знань у галузі економіки, бухгалтерського обліку, комп’ютерної техніки тощо.

Тому значення спеціальної тактики, тактичних способів про-ведення оперативно-розшукових і слідчих дій, прийомів застосу-вання спеціальних технічних засобів, спеціального озброєння, ма-неврів силами і засобами – ось далеко не повний перелік вимог за-безпечення успішної боротьби підрозділів податкової міліції в екс-тремальних умовах. Виконання цього завдання потребує від курса-нтів оволодіння знаннями з теорії спеціальної тактики, які є мето-дичними для спеціальних дисциплін і лежать в основі практичних заходів, які застосовують підрозділи податкової міліції в екстрема-льних умовах.

Лекція присвячена змісту спецтактики, розкриттю закономір-ностей, що діють у межах цієї навчальної дисциплін, з’ясуванню предмета, мети та завдань спецтактики, а також розгляду її як ціліс-ної системи.

Крім того, розглядається питання створення і розвитку служби податкової міліції ДПА України в нинішніх соціально-економічних та історичних умовах.

2. Створення і розвиток служби податкової міліції ДПА України

Податкова служба в Україні створювалась, власне кажучи, на порожньому місці. Її не існувало в Радянському Союзі, бо політич-на система соціалізму не передбачала ринкових відносин, приватної власності. Створена у 1993 році податкова служба почала реально працювати лише в 1996 році після того, як були передбачені відпо-відні джерела її фінансування. На момент створення були відсутні податкова міліція (у тому розумінні, в якому вона існує в цивілізо-ваних країнах), матеріально-технічна база податкової служби, не були чітко визначені в законодавчому порядку взаємовідносини із суб’єктами підприємницької діяльності та державним інститутами.

Державна податкова адміністрація України була створена Указом Президента України 30 жовтня 1996 року. До її складу увійшли податкова інспекція (виведена із Міністерствами фінансів) та податкова поліція. Основу податкової поліції склали підрозділи по боротьбі з кримінальним приховуванням прибутків від оподат-кування (БКППО) із системи Міністерства внутрішніх справ.

Спочатку податкова поліція була укомплектована в основному оперативними працівниками, які проходили службу в системі МВС. Крім зазначеної служби БКППО, це були співробітники державної служби боротьби з економічною злочинністю, карного розшуку, підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю, експертно-криміналістичної служби.

Але лише оперативний склад не може вирішити всі завдання, які покладаються не податкову поліцію. Оскільки це вже була окрема служба, назріло нагальне питання – створити необхідну ін-фраструктуру на зразок системи МВС, бо оперативні працівники не можуть обійтися без координації і узгодження дій, силової підтри-мки тощо.

Для вирішення таких питань у системі податковій поліції були створені чергові частини, підрозділи фізичного захисту, відділи ма-теріально-технічного забезпечення, штаби та організаційно-аналітичні відділи та ін.

Але існувала й інша проблема – податкова поліція як право-охоронний орган не була визначена законодавчо. Тому під сумні-вом знаходилось здійснення нею оперативно-розшукової діяльнос-ті, а кримінально-процесуальна функція (попереднє слідство) взага-лі не дозволялась.

За матеріалами податкової поліції про умисне ухилення від сплати податків кримінальні справи порушувались слідчими орга-нами системи МВС. Такий стан справ не міг влаштовувати новост-ворену службу і на першому плані було питання законодавчого вре-гулювання цієї проблеми. Неодноразово на засіданнях Верховної Ради розглядалось питання про внесення змін та доповнень до За-кону України “Про державну податкову службу в Україні”. Остато-чно вони були прийняті 5 лютого 1998 року. В останній редакції Закону розділом V визначено, що даний правоохоронний орган бу-де називатись “Податкова міліція” і діяти він буде у складі ДПА України.

Згідно з даним Законом на податкову міліцію покладено конт-роль за дотриманням суб’єктами підприємницької діяльності всіх форм власності податкового законодавства держави. Для забезпе-чення дієвості такого контролю податкова міліція виконує операти-вно-розшукову, кримінально-процесуальну та охоронну функції.

3. Предмет, теорія і мета дисципліни

У вирішенні загальнодержавного завдання боротьби із зло-чинністю у сфері оподаткування велике значення мають зусилля підрозділів податкової міліції, які спрямовані на профілактику, по-передження, розкриття та розслідування податкових правопору-шень. Для цього використовуються різні методи переконання, а у випадку необхідності – і примусові заходи. Примус застосовується з метою підкорення поведінки особи волі держави, яка виражена у правових нормах. Державні примусові заходи здійснюються за до-помогою психологічного, фізичного або матеріального впливу на особу, основи і порядок використання якого закріплюються норма-тивними актами.

Якщо уявити собі весь спектр застосування сил податкової мі-ліції, то можна відмітити, що нерідко вони діють в екстремальних ситуаціях, які викликані економічними, політичними, регіональни-ми та іншими проблемами. Мова йде також про умови, які характе-рні для надзвичайного стану, стихійних лих, великих виробничих аварій, катастроф, дій підрозділів, які беруть участь в охороні гро-мадського порядку.

Проблема спеціальної підготовки особового складу податкової міліції, який залучається до дій в екстремальних ситуаціях, зумов-лює необхідність вивчення тактичних способів і прийомів застосу-вання спецзасобів, озброєння, спорядження, оперативної техніки, маневру силами і засобами.

При загостренні оперативної обстановки, в екстремальних си-туаціях, а також при проведенні спеціальних податкових операцій податкова міліція може використовувати силові дії в якості надзви-чайної міри, коли всі інші заходи не дали очікуваного результату. Тому керівний і начальницький склад системи податкової міліції повинен бути озброєний спеціальними знаннями, вмінням щодо ве-дення спеціальних податкових операцій силами підрозділів фізич-ного захисту та управління ними.

Спеціальна тактика підрозділів податкової міліції в усіх своїх методах і засобах в якості навчальної дисципліни склалась на осно-ві творчого осмислення і переробки спецтактики органів внутрі-шніх справ і логічного наповнення основними елементами службо-вої, адміністративної, оперативно-розшукової і кримінально-процесуальної діяльності податкової міліції.

І не потрібно змішувати спецтактику ОВС і спецтактику під-розділів податкової міліції (ППМ), яка має зовсім іншу природу та свій власний предмет.

Отже, предметом спеціальної тактики ППМ є вивчення теорії і практики тактичних способів проведення оперативно-розшукових і слідчих дій, методів виявлення умисних ухилень від сплати подат-ків, прийомів застосування спеціальних технічних засобів і опера-тивної техніки, спеціального озброєння, маневрів силами і засобами під час проведення спецоперацій.

Основною теорії спецтактики ППМ є наукове узагальнення правових аспектів діяльності податкової міліції, нормативної бази оперативно-розшукової, кримінально-процесуальної та охоронної функції податкової міліції, осмислення норм, що регламентують дії податкової міліції в умовах надзвичайного стану, організацію і так-тику їх здійснення.

Ця теорія вивчає також принципи спецтактики, характер екст-ремальних ситуацій, причини їх виникнення та умови, які їм спри-яють; можливості сил податкової міліції щодо локалізації і ліквіда-ції надзвичайних обставин та їх наслідків; методи роботи оператив-ного керівника з планування й організації дій особового складу, управління силами в різних екстремальних ситуаціях; структуру та організацію підрозділів податкової міліції.

Таким чином, визначається мета спеціальної тактики підрозді-лів податкової міліції.

Мета дисципліни полягає в оволодінні теоретичними знан-нями та практичними навичками, які необхідні для глибокого розу-міння теорії спеціальної тактики, типових способів, методів і при-йомів дій працівників податкової міліції в умовах службової діяль-ності.

Програмою дисципліни “Спеціальна тактика підрозділів пода-ткової міліції” передбачається вивчення проблем виконання підроз-ділами податкової міліції оперативно-службових завдань з вияв-лення, документування та розкриття податкових злочинів, а також дій в екстремальних умовах із застосуванням зброї та спеціальних засобів.

Крім того, необхідно дати уявлення про те, що ми розуміємо під поняттями “сили” та “засоби” з точки зору спеціальної тактики ППМ.

Сили податкової міліції – це весь наявний особовий склад підрозділів податкової міліції ДПА України, починаючи від найни-жчої районної ланки і закінчуючи працівниками усіх структурних підрозділів Головного управління податкової міліції, які можуть за-лучатися до виконання завдань різного ступеня складності.

Засоби податкової міліції – це бойова техніка та озброєння, спеціальні та оперативно-технічні засоби, автотранспорт і системи радіозв’язку, комп’ютерна та організаційна техніка, різноманітне спорядження, яке знаходиться на балансі підрозділів податкової мі-ліції і застосовується для вирішення службово-оперативних і спеці-альних завдань працівниками в різних умовах оперативної обстано-вки та при надзвичайному стані.

4. Завдання, принципи і система спецтактики ППМ

У вирішенні загальнодержавних завдань боротьби зі злочинні-стю в системі оподаткування велике значення мають зусилля пода-ткової міліції, які безпосередньо спрямовані на викриття та затри-мання неплатників податків, попередження злочинів, які вони ско-юють.

У цих зусиллях важлива роль належить формуванню у праців-ників високих моральних, вольових якостей, необхідних при вико-нанні ними службово-оперативних завдань в екстремальних ситуа-ціях.

Можливість вибору того чи іншого прийому спецтактики з урахуванням ситуації, яка склалась, є обов’язковою властивістю кожного тактичного прийому, без якого він перестає бути таким.

Оскільки змістом спецтактики в основному є тактика викриття та затримання злочинців у різних ситуаціях, то важливим завданням її розвитку є вироблення у співробітників системного підходу до прийняття рішення на виконання поставлених завдань у різних умовах оперативної обстановки.

Розглядаючи більш повно предмет спеціальної тактики ППМ, можна сказати, що завданнями цієї дисципліни є вивчення:

1) структури, організації, озброєння і завдань підрозділів по-даткової міліції;

2) правових основ боротьби із злочинністю у сфері оподатку-вання;

3) планування та організації розкриття податкових злочинів;

4) тактичних прийомів проведення огляду місця події, допитів, обшуків та вилучень;

5) методик виявлення умисних ухилень від сплати податків;

6) організації збору та аналізу інформації про податкові зло-чини;

7) організації охорони та оборони службових приміщень під-розділів податкової міліції.

З’ясування поняття принципу спецтактики нерозривно пов’язане з поняттям принципу науки взагалі. Принципом спецтак-тики слід вважати основу, на якій базується певна сукупність знань у цій галузі як навчальній дисципліні, яка має власну загальнотео-ретичну конструкцію.

Тут, як і в питаннях методології наукового пізнання, предста-вленого окремими науками, існують загальні, часткові та спеціальні принципи, які стосуються окремих розробок спецтактики, напри-клад, тактики затримання озброєного злочинця в різних умовах.

Так, до загальних принципів, які знаходять своє вираження у спецтактиці, належать:

1) принцип єдності науки й практики;

2) історизму;

3) невідворотності покарання;

4) творчого використання в спецтактиці досягнень загальної тактики, адміністративної діяльності, оперативно-розшукової дія-льності, технічних, природничих наук;

5) відповідності змісту спецтактики змісту суміжних юридич-них наук.

Ці принципи названі загальними, бо вони, відображаючи зміст спецтактики, у той же час властиві і групам інших юридичних наук.

Часткові принципи спецтактики характерні, в основному, для данної науки, породжені її потребами, а названі таким чином, бо ві-дображають інтереси однієї навчальної дисципліни.

До них належать наступні принципи:

1) єдності правової природи спецтактики;

2) єдності системи навчальної прикладної дисципліни – спец-тактики;

3) законності практичних рекомендацій, які розробляються спецтактикою;

4) оптимальності практичних рекомендацій;

5) раціональної організації службової діяльності податкової міліції.

Спеціальні принципи спецтатктики покладені в основу розробки окремих типових спецоперацій. До їх числа належать наступні:

1) пппринцип цілеспрямованості, який полягає в концентру-ванні основних зусиль на досягненні головної мети – підготовки підрозділів і всього особового складу до дій в екстремальних ситу-аціях;

2) постійної бойової готовності сил і засобів податкової міліції, призначених для вирішення завдань в екстремальних ситуаціях;

3) системи підпорядкування, який полягає в чіткому розподілі відповідальності, обов’язків з наданням певних прав керівникам, які очолюють підрозділи податкової міліції.

Спецтактика тісно пов’язана з багатьма науками, у тому числі і суспільно-політичного характеру. Це виражається в тому, що всі вони в теоретичному аспекті базуються на основних законах логіки, філософії, воєнної історії.

У силу зворотного зв’язку спецтактика бере участь у розробці форм і методів морально-психологічнної роботи, які забезпечують підтримання високих вольових і моральних якостей в особового складу, який бере участь у виконанні службово-оперативних за-вдань в екстремальних ситуаціях.

Тісний зв’язок спецтактики як навчальної дисципліни з адмі-ністративною діяльністю зумовлений тим, що кожна з них у своєму обсязі та мірі, з урахуванням предмета вивчають і розробляють на-укові основи виконавчо-розпорядчої діяльності. Це і зумовлює їх взаємозв’язок. Відповідні прийоми спецтактики розробляються, втілюються у практику і використовуються тільки в повній відпові-дності з нормами, які регулюють виконавчо-розпорядчу діяльність податкової міліції.

Крім того, спецтактика вивчає таку якісну сторону виконавчо-розпорядчої діяльністі, як тактична спрямованість дій податкової міліції, які викликали необхідність використання державного при-мусу до правопорушників, наприклад, при примусовому стягненні податків.

Зв’язок спецтактики з правовими юридичними дисциплінами базується на дотриманні принципів законності на всіх етапах роз-робки, організації і проведення спецоперацій за участю оператив-них працівників та підрозділів фіззахисту.

На практиці реалізація положень спецтактики породжує пи-тання, вирішення яких неможливе без звернення до загальновійськової тактики, а також оперативно-розшукової діяльності.

Так, при організації і проведенні спецоперацій із затримання не-платників податків використовуються методи і прийоми загальновійськової тактики, а з метою спостереження – оперативні прийоми ОВС.

У сфері спецтактики чітко проявляється її зв’язок з криміналі-стикою. Наприклад, при проведенні огляду місця події використо-вуються прийоми пошуку слідів, розроблених цією наукою. Крім того, обшуки, виїмки, дослідження документів також тісно пов’язані з криміналістикою.

Важливим завданням спецтакткики є вивчення і розробка пи-тань ефективності проведення спецоперацій щодо затримання озброєних злочинців. Очевидно, що ці питання повинні вивчатись на базі певного статистичного аналізу, щоб вироблені рекомендації тактичного характеру відображали відповідні положення і потреби практики.

При підході до розгляду системи спецтактики важливо мати на увазі взаємозв’язок системи як цілого (структура) та елементів, що її складають. У цьому аспекті предмет спецтактики як навчаль-ної дисципліни є системою багатьох елементів – характеристик екс-тремальних ситуацій і умов складної оперативної обстановки, при-чин їх виникнення та умов, що їм сприяють; тактичних прийомів підрозділів в умовах екстремальних ситуацій і складної оперативної обстановки; особливостей планування та організації слідчих дій і управління силами підрозділів податкової міліції.

За внутрішніми зв’язками спецтактика містить у собі системи одноосібної підготовки співробітників, дії нарядів при виконанні службово-оперативних завдань, роботи оперативних начальників щодо керівництва при проведенні спецоперацій.

Усі ці системи взаємопов’язані всередині загальної системи спецтактики і є її елементами.

Очевидним є зв’язок одноособової підготовки співробітника як елемента предмета спецтактики з іншим її елементом – дією на-рядів при виконанні службово-оперативних завдань. Прийоми спецтактики є стимулом для розвитку теоретичної бази спеціальної тактики. На цьому положенні взаємозв’язку елементів структури спецтактики особливо яскраво виступає прямий і зворотний вплив еле-ментів цілого, обов’язкового для будь-якого виду системи. Це взає-мозв’язок упорядкованої множини елементів, які створюють ціліс-ну систему предмета спецтактики.

Програма курсу “Спеціальна тактика працівників податкової міліції” має два розділи.

Перший розділ передбачає вивчення курсантами правових ос-нов діяльності працівників податкової міліції, порядок, тактику не-сення служби, правила застосування зброї, спеціальних засобів і техніки, що знаходиться на озброєнні підрозділів податкової мі-ліції, основи планування та організації розкриття податкових зло-чинів. Після закінчення вивчення першого розділу курсанти скла-дають залік.

У другому розділі програми розглядаються питання:

– відпрацювання тактичних прийомів проведення огляду місця події, оперативних опитувань, обшуку та вилучень, допитів підо-зрюваних осіб та свідків;

– вивчення методик виявлення умисних ухилень від сплати податків;

– організації службової діяльності підрозділів податкової мі-ліції щодо збору та аналізу інформації про податкові правопору-шення;

– тренування щодо управління оперативними групами на міс-цевості, виконання практичних завдань.

Вивчення курсу “Спеціальна тактика підрозділів податкової міліції” закінчується складанням екзамену, який сприяє перевірці та закріпленню теоретичних знань курсантів.

При обробці тематики щодо спеціальної тактики необхідно широко використовувати позитивні приклади із практики діяльнос-ті податкової міліції, особливо при обробці спеціальних тактичних задач.

Для забезпечення високого рівня тактико-спеціальної підгото-вки курсантів практичні заняття із спеціальної тактики проводяться на різноманітній місцевості за будь-яких погодних умов. Обстанов-ка на заняттях повинна бути максимально наближеною до реальних умов, без будь-яких спрощень. Умови занять мають сприяти веден-ню активних оперативних і слідчих дій, максимальному викорис-танню можливостей озброєння, оперативної техніки та спеціальних засобів, виявлення курсантами самостійності в прийнятті рішень і розумної ініціативи.

Вивчення спеціальної тактики повинне бути тісно пов’язане в структурній і логічній послідовності з іншими дисциплінами: кри-мінальним правом, кримінальним процесом, оперативно-розшуковою діяльністю, спеціальною технікою.

На всіх заняттях необхідно навчати курсантів швидко оціню-вати обстановку та приймати доцільне рішення, уміло організову-вати дії особового складу щодо виконання службово-оперативних завдань, чітко та ясно ставити задачі виконавцям. Особливу увагу необхідно приділяти обізнаності курсантів з обов’язками і правами посадової особи, коли вони виконують її функції в ході занять.

На практичних заняттях тактичну обстановку необхідно дово-дити до курсантів різними способами: усно – керівником занять, у вигляді ввідних слів; шляхом доповідей курсантів, які виступають у ролі старших слідчо-оперативних груп.

З метою перевірки та вдосконалення знань і навичок курсантів в оцінці обстановки, прийнятті рішень, організації оперативно-розшукових і слідчих дій, оформленні відповідних документів, гру-пові вправи потрібно завершувати підведенням підсумків триваліс-тю до 10 – 15 хвилин.

Контроль за якістю засвоєння програми курсантами здійсню-ється на кожному семінарському й практичному занятті та під час передбачених навчальним планом контрольних робіт, заліків, екза-менів з виставленням оцінок.

У результаті вивчення курсу “Спеціальна тактика підрозділів податкової міліції” курсанти повинні:

а) знати:

– основи теорії спеціальної тактики, її мету і завдання;

– структуру сил податкової міліції, їх призначення і можливості;

– види галузевих підрозділів податкової міліції, їх склад і при-значення;

– тактику дій співробітників при виконанні службових завдань у різних умовах оперативної обстановки;

– основи організації і проведення огляду місця події, опиту-вань, обшуків та вилучень під час розслідувань податкових злочи-нів;

– тактику дій з виявлення умисних ухилень від сплати податків;

б) уміти:

– узагальнювати дані оперативної обстановки, приймати доці-льні рішення, грамотно ставити підлеглим завдання, організовувати їх взаємодію і управляти в реальних умовах;

– застосовувати спеціальні засоби, засоби спостереження і до-кументування, а також зв’язку при розслідуванні податкових зло-чинів;

в) бути ознайомленими:

– з основами забезпечення спеціальних операцій правоохо-ронних органів;
– з тактикою дій поліцейських підрозділів зарубіжних країн та правоохоронних органів країн близького зарубіжжя при виконанні оперативно-службових завдань в умовах екстремальних ситуацій.

Книга: Спеціальна тактика підрозділів податкової міліції: Курс лекцій - Кочетов

ЗМІСТ

1. Спеціальна тактика підрозділів податкової міліції: Курс лекцій - Кочетов
2. ТЕМА 1 ПРЕДМЕТ СПЕЦІАЛЬНОЇ ТАКТИКИ ПІДРОЗДІЛІВ ПОДАТКОВОЇ МІЛІЦІЇ. СИЛИ ТА ЗАСОБИ ПОДАТКОВОЇ МІЛІЦІЇ ДПА УКРАЇНИ
3. ТЕМА 2 ЧЕРГОВІ ЧАСТИНИ ПІДРОЗДІЛІВ ПОДАТКОВОЇ МІЛІЦІЇ, ЇХ ОСНОВНЕ ЗАВДАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ
4. ТЕМА 3 ОРГАНІЗАЦІЯ ЗБОРУ ТА АНАЛІЗУ ІНФОРМАЦІЇ З ОФІЦІЙНИХ ДЖЕРЕЛ ЩОДО УХИЛЕННЯ ВІД СПЛАТИ ПОДАТКІВ
5. ТЕМА 4 ТАКТИКА ПРОВЕДЕННЯ ОПИТУВАНЬ ТА БЕСІД ОПЕРАТИВНИМИ ПРАЦІВНИКАМИ ПРИ РОЗКРИТТІ ЗЛОЧИНІВ ТА РОЗСЛІДУВАННІ ПОДАТКОВИХ ЗЛОЧИНІВ
6. ТЕМА 5 ТАКТИКА ДОКУМЕНТУВАННЯ ПРОТИПРАВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ РОЗРОБЛЮВАНИХ ОСІБ ЗА ДОПОМОГОЮ ОПЕРАТИВНО-ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ
7. ТЕМА 6 ПЛАНУВАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ ОКРЕМИХ СЛІДЧИХ ДІЙ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ ОПОДАТКУВАННЯ
8. ТЕМА 7 ТАКТИКА ПРОВЕДЕННЯ ОБШУКІВ ПРАЦІВНИКАМИ ПОДАТКОВОЇ МІЛІЦІЇ
9. ТЕМА 8 ТАКТИКА ПРОВЕДЕННЯ ВИЇМКИ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ПОДАТКОВИХ ЗЛОЧИНІВ, СЛІДЧИЙ ОГЛЯД ДОКУМЕНТІВ
10. ТЕМА 9 ТАКТИКА ПРОВЕДЕННЯ ДОПИТІВ ПРАЦІВНИКАМИ ПОДАТКОВОЇ МІЛІЦІЇ
11. ТЕМА 10 ТАКТИКА РОЗКРИТТЯ І РОЗСЛІДУВАННЯ ПОДАТКОВИХ ЗЛОЧИНІВ, СКОЄНИХ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ КОМП`ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
12. ЛІТЕРАТУРА

На попередню


Додати в закладкиДодати в закладки zakladki.ukr.net Додати в закладки links.i.ua Додати в закладки kopay.com.ua Додати в закладки uca.kiev.ua Написати нотатку в vkontakte.ru Додати в закладки twitter.com Додати в закладки facebook.com Додати в закладки myspace.com Додати в закладки google.com Додати в закладки myweb2.search.yahoo.com Додати в закладки myjeeves.ask.com Додати в закладки del.icio.us Додати в закладки technorati.com Додати в закладки stumbleupon.com Додати в закладки slashdot.org Додати в закладки digg.com
Додати в закладки bobrdobr.ru Додати в закладки moemesto.ru Додати в закладки memori.ru Додати в закладки linkstore.ru Додати в закладки news2.ru Додати в закладки rumarkz.ru Додати в закладки smi2.ru Додати в закладки zakladki.yandex.ru Додати в закладки ruspace.ru Додати в закладки mister-wong.ru Додати в закладки toodoo.ru Додати в закладки 100zakladok.ru Додати в закладки myscoop.ru Додати в закладки newsland.ru Додати в закладки vaau.ru Додати в закладки moikrug.ru
Додати в інші сервіси закладок   RSS - Стрічка новин сайту.
Переклад Натисни для перекладу. Сlick to translate.Translate