Українська Банерна Мережа
UkrKniga.org.ua
Коли вже нема розумного виходу з тяжкого становища, то треба вміти вмерти по-геройськи, – щоб така смерть була джерелом сили для молодих поколінь. / Михайло Колодзінський

Додати в закладкиДодати в закладки zakladki.ukr.net Додати в закладки links.i.ua Додати в закладки kopay.com.ua Додати в закладки uca.kiev.ua Написати нотатку в vkontakte.ru Додати в закладки twitter.com Додати в закладки facebook.com Додати в закладки myspace.com Додати в закладки google.com Додати в закладки myweb2.search.yahoo.com Додати в закладки myjeeves.ask.com Додати в закладки del.icio.us Додати в закладки technorati.com Додати в закладки stumbleupon.com Додати в закладки slashdot.org Додати в закладки digg.com
Додати в закладки bobrdobr.ru Додати в закладки moemesto.ru Додати в закладки memori.ru Додати в закладки linkstore.ru Додати в закладки news2.ru Додати в закладки rumarkz.ru Додати в закладки smi2.ru Додати в закладки zakladki.yandex.ru Додати в закладки ruspace.ru Додати в закладки mister-wong.ru Додати в закладки toodoo.ru Додати в закладки 100zakladok.ru Додати в закладки myscoop.ru Додати в закладки newsland.ru Додати в закладки vaau.ru Додати в закладки moikrug.ru
Додати в інші сервіси закладок   RSS - Стрічка новин сайту.
Переклад Натисни для перекладу. Сlick to translate.Translate


Вхід в УЧАН
Анонімний форум з обміну зображеннями і жартами.Додати книгу на сайт:
Завантажити книгу


Скачати одним файлом. Книга: Спеціальна тактика підрозділів податкової міліції: Курс лекцій - Кочетов


ТЕМА 9 ТАКТИКА ПРОВЕДЕННЯ ДОПИТІВ ПРАЦІВНИКАМИ ПОДАТКОВОЇ МІЛІЦІЇ

Навчальні питання

1. Завдання допиту при розслідуванні ухилень від сплати по-датків.

2. Етап підготовки до проведення допиту.

3. Порядок і особливості допиту свідків.

4. Тактичні прийоми і форми допиту.

5. Порядок проведення допиту обвинувачених.

6. Основні недоліки проведення допитів у справах про ухи-лення від сплати податків.

Література

1. Лысенко В.В. Расследование уклонений от уплаты налогов. – Харьков, 1997.

2. Коновалова В.Е., Сербулов А.М. Тактика допроса при рас-следовании преступлений. – Киев, 1978.

1. Завдання допиту при розслідуванні ухилень від сплати податків

При розслідуванні ухилень від сплати податків найчастіше зу-стрічається така слідча дія, як допит свідків і обвинувачуваних. Це обумовлено самою діяльністю, яку виконує господарюючий суб’єкт. У даному випадку особи, які підлягають допиту, тією або іншою мірою пов’язані з виконанням різноманітних доручень, послуг, ви-значеного роду робіт, мають обов’язки з ведення бухгалтерського обліку та упорядкування звітності, обчислення і сплати податків до бюджету та надання до територіальних податкових адміністрацій податкових декларацій. У зв’язку із встановленням фактів ухилень від сплати податків допиту підлягають також особи, які за родом своєї діяльності здійснюють контроль за діяльністю суб’єктів під-приємницької діяльності, перевіряють правильність обчислення і сплати податків,

Одержана від даних категорій осіб у процесі розслідування інформація, разом з іншими доказами, дозволяє вирішити завдання, що стоять перед процесом попереднього слідства.

Дані, що одержують слідчі в процесі допиту, не завжди відно-сяться безпосередньо до елементів об’єктивної сторони ухилень від сплати податків. Проте за допомогою одержаної інформації може бути встановлений характер і обсяг виконаних господарських опе-рацій, канали реалізації продукції та інші обставини, які мають зна-чення для правильного вирішення справи.

За допомогою допитів досліджуються питання ведення бухгалтерського обліку та упорядкування звітності, документального ві-дображення конкретних господарських операцій та інші питання, що є предметом дослідження в даній категорії злочинів.

У ході проведення зазначеної слідчої дії встановлюються ме-тоди, які застосовуються спеціалістами у процесі проведення доку-ментальних перевірок, роз’яснюються окремі положення даного до-слідження і результати, отримані при перевірці діяльності суб’єкта підприємницької діяльності щодо питань дотримання податкового законодавства.

Таким чином завдання допиту у справах про ухилення від сплати податків – одержати від осіб, які проходять у справі, усну чи документальну інформацію про характер і обсяг фінансово-господарських операцій, канали реалізації продукції, способи укриття одержаних доходів і заниження об’єктів оподаткування, а також одержання доказів умислу при ухиленні від оплати податків.

2. Етап підготовки до проведення допиту

Досягненню позитивних результатів у процесі допиту за за-значеною категорією злочинів багато в чому сприяє ретельна підго-товка слідчого до проведення даної слідчої дії і визначення предме-та дослідження майбутнього допиту.

Етап підготовки допиту включає чотири взаємопов`язаних елементи:

а) вивчення матеріалів кримінальної справи;

б) вивчення спеціальних питань;

в) вивчення даних про особу допитуваного;

г) складання плану допиту.

Виділені елементи впливають на ефективність і результатив-ність проведення допиту осіб, що займають різноманітне процесуа-льне становище і мають відношення до розслідування різних видів злочинів, у тому числі й ухилень від сплати податків.

Підготовка до проведення допиту осіб за даною категорією злочинів починається з вивчення і ретельного аналізу матеріалів кримінальної справи. На різних етапах розслідування та у різнома-нітних слідчих ситуаціях існує різний набір доказів.

Вивчення й аналіз наявних матеріалів кримінальної справи до-зволяють правильно і результативно застосувати їх у процесі допи-ту і попереднього слідства. Зазначене допомогає визначитися з об-ставинами, що складають предмет допиту, формулюванням і поста-новкою питань, які необхідно вирішити при проваджені даної слід-чої дії.

Сутність вирішення розумових завдань у процесі підготовки до допиту полягає в аналізі вихідного матеріалу та складанні про-грами провадження цієї слідчої дії. Слідчий заздалегідь визначає схему майбутнього допиту свідка або обвинуваченого: планує пев-ним чином використовувати доказовий матеріал, прогнозує можли-вий результат застосування тактичних прийомів допиту.

Підготовка до допиту різних категорій осіб вимагає від слід-чого дій щодо постановки задань, які підлягають вирішенню в ході проведення слідчої дії: методів, прийомів і засобів, які використо-вуються при цьому, визначення черговості проведення допитів.

Процес діяльності суб’єктів підприємницької діяльності зна-ходить відображення у відповідних документах. Таким чином, при провадженні попереднього слідства вивченню й аналізу підлягають документальні дані, що відображають різноманітні фінансово-господарські операції. Значну частину інформації слідчий отримує саме з таких джерел. Зазначене вище відповідним чином впливає на встановлення тих обставин, які підлягають з’ясуванню у процесі допиту.

Змістом аналізованого елементу підготовки до проведення до-питу є також добір або збір необхідних матеріалів. Зазначене озна-чає, що до різних категорій осіб, які підлягають допиту, слідчий по-винен підібрати, а в разі потреби – зібрати (наприклад, провести вилучення, витребувати документи і т.п.) матеріали, що надалі бу-дуть використовуватися при проведенні слідчої дії. Ці матеріали повинні відповідати роду діяльності допитуваних осіб і конкретних фінансово-господарських операцій, у виконанні яких вони брали участь.

Наприклад, при допиті осіб, що зробили відпуск товару, необ-хідно використовувати всі документи, що стали підставою для ви-конання угоди (наприклад, комерційна пропозиція, договір, раху-нок-фактура, платіжне доручення, виписка з банку про рух коштів на розрахунковому рахунку підприємства, накладна на відпуск то-вару зі складу, сертифікати якості, документи санітарного, техніч-ного контролю, товарно-транспортні накладні та інші документи, що мають відношення до виконання угоди).

З цим пов’язана і підготовка питань, які необхідно з’ясувати у процесі допиту різноманітних категорій осіб. Вивчення того або іншого документа, що відображає виконання фінансово-господарської операції, ставить перед слідчим питання, які необхідно ви-вчити і з’ясувати. Слідчий робить відповідні виписки з документів або позначки у плані про місцезнаходження джерела (документа, пояснення, акта документальної перевірки тощо). На підставі аналі-зу документів визначається коло осіб, які підлягають допиту, характер і обсяг майбутніх спеціальних досліджень (наприклад, доку-ментальних перевірок, судово-бухгалтерських експертиз, криміналістичних досліджень документів).

Змістом наступного елементу є діяльність слідчого щодо ознайо-млення з різного роду спеціальними питаннями, що виникають при розслідуванні ухилень від сплати податків. Специфіка розслідуван-ня даної категорії злочинів виявляється у вивченні й аналізі норма-тивних актів, що регламентують підстави, порядок обчислення і сплати податків, правила ведення бухгалтерського обліку та надан-ня звітності і податкових декларацій, порядку призначення прове-дення документальних перевірок і різного роду експертиз. Постійна зміна чинного законодавства у сфері оподаткування певною мірою впливає на якість розслідування даної категорії злочинів. На зазна-ченій стадії підготовки до допиту потрібно підібрати і вивчити не-обхідну нормативну базу, а у разі потреби – зробити відповідні ви-писки для використання положень нормативних актів у ході допиту.

В окремих випадках слідчий може одержати кваліфіковану консультацію у спеціаліста-бухгалтера. На етапі підготовки до до-питу спеціаліст надасть допомогу в роз’ясненні окремих положень законодавства про податки, змісту спеціальних термінів, що вико-ристовуються у зазначеній сфері. Крім зазначеного, спеціаліст до-поможе також у визначенні обставин, що виступають предметом допиту тієї або іншої особи, у доборі необхідних для допиту доку-ментів, у роз’ясненні змісту акта документальної перевірки і фор-мулюванні питань допитуваним.

Володіння слідчим знаннями спеціальних питань, які зустрі-чаються у практиці розслідувань ухилень від сплати податків, є га-рантією проведення успішного розслідування.

Вивчення особи, яку планується допитувати, на етапі підготовки до допиту дозволяє виробити визначену лінію поведінки слідчо-го і використати при цьому різноманітні тактичні прийоми. Дані про особу допитуваного можуть отримуватися з матеріалів кримінальної справи, допитів інших осіб, документів, що характеризують особу за обліками правоохоронних органів та оперативних матеріа-лів. В окремих випадках більш цілеспрямовано вивчається особис-тість обвинувачуваних, їх взаємозв’язок з іншими посадовими осо-бами, наявність злочинного досвіду, каналів підтримки і прикриття злочинної діяльності.

Елемент планування проведення слідчої дії є вирішальним на етапі підготовки до допиту. Упорядкування плану може провадить-ся в різноманітних формах. Зміст плану передбачує визначення ка-тегорії особи, яка підлягає допиту, її установчих даних. У плані відображається наявність фактичного матеріалу і його місцезнаходження у справі. Основним розділом у плані є питання, які підляга-ють з`ясуванню у ході допиту, а також наявність і порядок пред`явлення речових доказів. Доцільним є поетапне упорядкування плану. У даному випадку необхідно використовувати положення загального плану розслідування у справі, де висвітленні фактичні дані про факт ухилення від сплати податків і їх місце у матеріалах справи. У таких випадках у плані допиту вказуються номери епізо-дів, за якими необхідно допитати, а також конкретні питання, які підлягають з`ясуванню. Необхідні дані про речові докази і документи слідчий одержує із загального плану розслідування у кримінальній справі.

На етапі підготовки до допиту слідчий повинен вирішити пи-тання часу і способу виклику конкретної особи для допиту.

У разі потреби слідчий може запланувати участь у допиті спе-ціаліста, захисника.

Залежно від характеру змісту слідчої дії, що аналізується, на етапі підготовки потрібно розглянути питання про застосування не-обхідних технічних засобів.

У зв’язку з розглядом заходів з підготовки до допиту, обґрун-тованою вважається думка А.А. Закатова, який рекомендує слідчим на етапі підготовки до допиту передбачити конкретні заходи, спря-мовані на попередження неправдивих показань.

На етапі підготовки необхідно вирішити питання черговості виклику для допиту.

3. Порядок і особливості допиту свідків

При розслідуванні економічних злочинів для полегшення ро-боти слідчого під час підготовки до допиту осіб у якості свідка і прогнозування характеру одержаної від них інформації, обґрунто-вано виділяються чотири групи свідків залежно від наступних чин-ників: а) вид злочину; б) відношення до виду господарської діяль-ності або об’єкта злочину; в) службове становище (керівник, підле-глий, особа, яка не має відношення до службової діяльності); г) ха-рактер відношень із злочинцями.

Виділення зазначених груп свідків дозволяє використовувати їх при розслідуванні інших злочинів, у тому числі й ухилень від сплати податків. Так, можливим є виділення категорій свідків дано-го СПД залежно від місця їхньої роботи. Такими особами при роз-слідуванні ухилень від сплати податків є:

1) обслуговуючий персонал (секретар, офіс-менеджер, друкар-ка, водій, реалізатор, касир та інші);

2) особи, які займаються питаннями бухгалтерського обліку, обчислення та сплати податків;

3) фундатори суб’єкта підприємницької діяльності;

4) юристи, що надають допомогу у веденні господарської дія-льності суб`єкта;

5) вищі керівники, які здійснюють прийом на роботу осіб, відповідальних за обчислення і сплату податків та інших обов’язкових платежів;

6) особи, які здійснюють прийом товару для наступної реалі-зації (посередники);

7) особи, які здійснюють оформлення різноманітних угод (до-говір купівлі-продажу, транспортне обслуговування, страхування і т.д.).

Зазначений вище перелік осіб, які можуть допитуватися в яко-сті свідків при рослідуванні податкових злочинів, є умовним. Залежно від структури підприємства, що перевіряється, форми власності, характеру та обсягу діяльності, що виконується, а також участі різ-номанітних осіб, які забезпечують виконання цього процесу, слід-чим може визначатися коло осіб, які підлягають допиту.

Наступний різновид категорій свідків у справах про ухилення від сплати податків складають особи, які працюють на даному під-приємстві:

1) посадові особи суб’єктів підприємницької діяльності, із якими посадові особи СПД, що перевіряються, вступали у взаємо-відносини різного роду (придбання товару (продукції), здійснення транспортування вантажу, реалізація продукції, надання посеред-ницьких послуг і т.п.);

2) особи, які безпосередньо робили відпуск товару, його транспортування, реалізацію, збереження;

3) особи, які здійснюють послуги з охорони товарно-матеріальних цінностей (співробітники Державної служби охорони, приватних структур, що надають такого роду послуги);

4) посадові особи Державної податкової адміністрації, що ви-конують обов’язки з контролю за здійсненням господарської діяль-ності суб`єкта, а також здійснюють ведення податкової (юридичної) справи, направляють повідомлення про необхідність і терміни на-дання декларацій, контрольюють правильність обчислення і сплати податків до бюджету;

5) посадові особи Державної податкової адміністрації, які проводили документальні перевірки дотримання суб’єктом подат-кового законодавства;

6) особи, які здійснюють аудиторські перевірки діяльності суб’єкта за звітний період.

Зазначений перелік категорій свідків не є вичерпними і зале-жить, насамперед, від характеру й обсягу діяльності суб`єкта під-приємницької діяльності, а також від конкретної участі осіб у за-значеному процесі.

Обставини, які підлягають встановленню у процесі допиту свідків при розслідуванні ухилень від сплати податків, можуть мати різносторонній характер. При допиті осіб, які брали участь у здійс-ненні господарської діяльності, підлягають з’ясуванню питання про характер, зміст і обсяги операцій, що виконувалися. При цьому по-винні використовуватися документи, які підтверджують здійснення фінансово-господарських операцій.

У випадку допиту осіб, відповідальних за ведення бухгалтер-ського обліку і надання звітності, підлягають з’ясуванню питання про реальні масштаби діяльності підприємства, порядок ведення бухгалтерського обліку та упорядкування звітності, порядок надан-ня для звітів первинних документів, складання податкових декларацій. Крім зазначеного, підлягають з’ясуванню обставини вчинення злочинів за кожним фактом ухилень від сплати податків.

У процесі допиту посадових осіб Державної податкової адмі-ністрації можуть встановлюватися наступні обставини:

1) характер і зміст виявлених порушень податкового законо-давства у процесі проведеної документальної перевірки діяльності суб’єкта підприємницької діяльності; роз’яснення окремих поло-жень акта документальної перевірки та отриманих результатів; ре-зультати дослідження, що не знайшли відображення в акті;

2) роз’яснення окремих положень відомчих нормативних актів про порядок, терміни обчислення і сплати податків, надання розра-хунку податків і податкових декларацій;

3) характер і зміст дій посадових осіб Державної податкової адміністрації у ході проведених раніше перевірок дотримання зако-нодавства про податки даним суб’єктом. Зазначена категорія осіб підлягає допиту у випадках установлення фактів ухилень від сплати податків у звітних періодах, за якими раніше були проведені пере-вірки;

4) порядок реєстрації конкретного суб’єкта підприємницької діяльності і наявність у податковій справі необхідного переліку до-кументів.

Крім зазначеного, встановлюються обставини надсилання по-переджень, повісток про термін та необхідність сплати податків і надання податкових декларацій.

5) характер і зміст діяльності з усунення причин і умов, що сприяють ухиленню від сплати податків та інші питання.

За даною категорією злочинів допит свідків проводиться, в основному, на початковому етапі розслідування. Вказане дозволяє одержати необхідну інформацію, що буде використана при допиті підозрюваних, обвинувачуваних, а також із метою доказування фактів ухилень від сплати податків. Допит кожної групи свідків специ-фічний, обумовлюється їхнім відношенням до справи, характером функціональних обов’язків, взаємовідносинами з обвинувачуваними.

Свідки підлягають допиту на початковому етапі, оскільки осо-би, які ухилились від сплати податків, можуть вдатися до протидії слідству шляхом підкупу, залякування, шантажу по відношенню до свідків.

Особливості вчинення податкового злочину, сукупність дока-зів, що були зібрані, відносини між учасниками судочинства, про-тидія органам попереднього слідства з боку осіб, які ухилялися від сплати податків, мають значний вплив на вибір тактики й окремих тактичних прийомів при проведенні допиту (свідка, підозрюваного, обвинуваченого).

4. Тактичні прийоми і форми допиту

У практиці розслідувань ухилень від сплати податків потрібно використовувати комплекс тактичних прийомів і методичних реко-мендацій щодо їхнього використання, розроблених наукою кримі-налістикою.

На початку допиту, з метою встановлення з допитуваним кон-такту, слідчим використовуються такі тактичні прийоми, як бесіда, усунення емоційної напруги. Крім цього, з’ясовуються демографічні дані, відносини з обвинуваченим, відношення допитуваного до злочину, який розслідується, та інші загальні питання.

Після виконання дій із заповнення анкетної частини протоколу свідку або обвинуваченому пропонується повідомити у формі віль-ної розповіді про факти, які цікавлять слідство. З метою одержання найбільш повної інформації на даній стадії допиту можливе засто-сування таких прийомів, як нагадування, зіставлення, роз’яснення сутності майбутньої слідчої дії.

У практичній діяльності щодо розслідування ухилень від сплати податків можливе використання таких видів вільної розповіді:

1. Встановлення обставин у хронологічній послідовності. За-значений вид вільної розповіді застосовується, як правило, при до-питах свідків, що виконували ті або інші дії при здійсненні госпо-дарських операцій суб`єктом. Використання даного виду розповіді можливе при допиті обвинувачених із метою встановлення обста-вин державної реєстрації СПД, відкриття розрахункових рахунків в установах банків, постановки на облік у Державній податковій ад-міністрації і загальній характеристиці діяльності, що виконується.

2. За виконаними господарськими операціями і, відповідно, за епізодами вчинення ухилень від сплати податків.

3. За окремими звітними періодами і виявленими фактами по-рушень податкового законодавства в зазначені періоди.

4. За окремими суб`єктами підприємницької діяльності. У практиці розслідувань ухилень від сплати податків часто зустріча-ються випадки, коли предметом дослідження є діяльність декількох суб’єктів підприємницької діяльності. Зазначене викликане тим, що в окремих випадках до кримінальної відповідальності притягуються особи, які займають аналогічні посади в декількох підприємствах, де установлені факти ухилень від сплати податків. В окремих випадках до кримінальної відповідальності притягуються особи, які займають відповідні посади в різних організаціях, але виявлені порушення податкового законодавства взаємозалежні і досліджуються в одній справі (наприклад, заниження об’єктів оподаткування за од-нією угодою покупцем і продавцем).

Дослідження справ про злочини аналізованої категорії пока-зують широке використання зазначеної форми допиту (у 47 % при допиті свідків, у 68 % при допиті обвинувачених).

Особливості вчинення ухилень від сплати податків та необхід-ність використання при допиті речових доказів і документів не до-зволяють одержати повну інформацію при проведенні даної слідчої дії, застосовуючи форму вільної розповіді.

У практиці розслідувань ухилень від оплати податків застосу-вання запитально-відповідна форма одержання інформації (у 31 % при допиті свідків і 19 % при допиті обвинувачуваних). Форма “за-питання-відповідь” може використовуватися і як самостійний спо-сіб одержання інформації, так і в якості додаткової форми вільної розповіді. Аналізована форма одержання інформації (коли вона ви-ступає в якості самостійної) являє собою постановку питань особі, яку допитують. Сформульоване питання знаходить повне відображення у протоколі допиту. Після чого повинна бути отримана від-повідь на поставлене запитання. Питання (при постановці їх допи-туваному) повинні бути конкретними, точними.

Точна постановка запитання, а також розуміння їх допитува-ним впливають на результативність аналізованої слідчої дії. При цьому питання повинні ставитися в логічній послідовності, оскіль-ки зазначене сприяє посиленню цілеспрямованості допиту.

Основними вимогами, які висуваються до постановки питань допитуваному, є:

1) запитання повинне бути конкретним, стосуватись якоїсь першої обставини, лаконічним і без подвійного тлумачення;

2) необхідно обходити питання, на які можливо дати відповіді з припущеннями;

3) формулювання питань повинне цілком виключати можли-вість вилучення з його змісту інформації, необхідної для відповіді;

4) необхідно визначити послідовність, у якій будуть ставитися питання;

5) запитання формулюється з урахуванням розвитку (розумово-го, інтелектуального і культурного) особи, яку планується допитати.

З метою доповнення, уточнення, деталізації і перевірки свід-чень допитуваної особи їй можуть ставитися відповідні питання.

Але найбільш оптимальною є змішана форма, при якій після вільної розповіді особі, яка допитується, ставлять питання для до-повнення та перевірки свідчень. Зазначена форма дозволяє викори-стовувати в процесі допиту документи.

Однак матеріали практики розслідування ухилень від сплати податків говорять про незначне використання змішаної форми одержання інформації (в 22 % при допиті свідків, в 13 % при допиті об-винувачуваних). При використанні змішаної форми можливе одер-жання інформації про такі обставини, про які до проведення допиту слідчому не було відомо. При запитально-відповідній формі допи-туваний може зорієнтуватися про обсяг відомостей, які має у своє-му розпорядженні слідчий.

Переваги змішаної форми допиту

1) Змішана форма дозволяє постійно підтримувати на необхід-ному рівні психологічний контакт між слідчим і допитуваним.

2) При використанні вказаної форми допитуваному важче формулювати неправдиві свідчення, оскільки його розповідь повинна стосуватися різних обставин, які можуть перевірятися слідчим і щодо яких у розпорядженні слідчого є речові або письмові докази.

3) Зазначені обставини дозволяють провести вивчення особис-тості допитуваного, правдивість свідчень і його особисті інтереси.

По відношенню до допиту свідків зазначена форма одержання інформації щодо справ про ухилення від сплати податків може мати наступний прояв. Слідчий пропонується свідку (залежно від його участі в діяльності даного суб’єкта, а також відповідно до посадо-вого положення у контролюючих органах) повідомити про відомі йому обставини, які мають відношення до події, що розслідується. Свідок у формі вільної розповіді викладає відомі йому факти і у ви-падку необхідності робить посилання на наявні документи, речові докази. Слідчий при цьому робить відмітки: про зміст свідчень, не-точності у свідченнях, про питання, що виникли у зв`язку з даними свідченнями, про уточнюючі, контролюючі питання для перевірки свідчень. Якщо необхідно, після закінчення вільної розповіді, мо-жуть ставитися питання з’ясування обставин, що є предметом допи-ту свідка.

Вказаний порядок дозволяє стежити за поведінкою свідка і контролювати випадки формулювання неправдивих свідчень. З ме-тою одержання найбільш повної інформації від свідка на стадії вільної розповіді, слідчий уточнюючими запитаннями спрямовує відпо-відь у необхідному для слідства напрямі. Це означає одержання не взагалі інформації, а тих свідчень, що мають відношення до події, що розслідується.

Одержанню повної інформації в процесі допиту свідків, уста-новленню фактів неправдивих свідчень сприяє використання пев-них тактичних прийомів. У криміналістичній літературі за даною проблемою виділяються наступні групи тактичних прийомів:

1) прийоми актуалізації засвідченого факту свідком;

2) прийоми, що сприяють відтворенню (мовному) відомого свідку факту;

3) прийоми, спрямовані на виявлення неправди і встановлення мотивів замовчування в показаннях свідка;

4) прийоми, спрямовані на встановлення помилок у показаннях та їхнє усунення.

5. Порядок проведення допиту обвинувачуваного

Допит обвинувачуваного має деякі відмінності від допиту свідка. Використання тих або інших тактичних інших прийомів визначаться, перш за все, встановленням психологічного контакту, визнанням винного у вчиненні ухилень від сплати податків, а також змістом і спрямованістю його показань при допиті.

Навіть у випадках повного визнання обвинуваченим своєї провини у скоєнні податкового правопорушення слідчим повинні повністю досліджуватися обставини, що є предметом допиту.

Первинному допиту обвинувачуваного передує пред’явлення для ознайомлення постанови про притягнення його в якості обвинувачуваного.

На даній стадії повинні виконуватися дії і використовуватися тактико-психологічні прийоми для встановлення психологічного контакту і роз’яснення сутності майбутнього допиту. Найбільш по-ширеними прийомами встановлення психологічного контакту є:

1) звернення до логіки мислення допитуваного;

2) переконання допитуваного у доцільності співпраці зі слідс-твом та наданні достовірних свідчень;

3) стимулювання позитивних властивостей особистості;

4) впливів на допитуваного позитивними якостями особистос-ті слідчого.

Для даної категорії злочинів звинувачений, як правило, знає про характер і обсяг доказів, які має слідчий. Зазначене випливає з того, що обвинувачуваний раніше знайомився із матеріалами доку-ментальної перевірки і знає, які факти ухилень від сплати податків виявлені слідством. Він також інформований про документи, що підтверджують виявлені порушення податкового законодавства і є в розпорядженні слідчого.

З самого початку допиту обвинувачуваного повинні бути встановлені питання організації, реєстрації підприємства, ведення бухгалтерського обліку та упорядкування звітності щодо підприєм-ницької діяльності суб’єкта. В подальшому у свідченнях обвинува-чуваного повинна знайти відображення інформація про виявлені факти ухилень від сплати податків із посиланням на документи первинного обліку і бухгалтерські реєстри.

У протоколі допиту необхідно вказувати найменування доку-мента й зміст відображених у ньому операцій, а також його місце-знаходження в матеріалах кримінальної справи. У протоколі допиту повинні відображатися показання, що стосуються змісту і резуль-татів документальних перевірок, судово-бухгалтерських та інших експертиз.

Найчастіше при допиті обвинувачуваних застосовуються на-ступні тактичні прийоми:

1) до певного часу обвинувачуваному не пред`являють наявних доказів і спонукають допитуваного до надання достовірних свідчень;

2) пред’явлення письмових речових доказів;

3) встановлення у свідченнях протиріч і використання їх з ме-тою уточнення або викриття неправдивих свідчень;

4) постановка допитуваному питань, що дозволяють проконт-ролювати свідчення і виявити хибність показань обвинуваченого;

5) використання позитивних якостей особистості допитувано-го з метою виключення хибних показань;

6) у випадку виявлення неправдивих показань – звертати увагу допитуваного на ці показання і переконання його в тому, що вони підлягають аналізу і контролю, що відповідно потребує достовірних свідчень від допитуваного.

Для аналізованої категорії злочинів у якості одного з прийомів виступає використання допомоги спеціаліста в проведенні допиту обвинувачуваного. Специфіка використання спеціальних знань у даному випадку доповнюється певним психологічним впливом на допитуваного. Перед обвинувачуваним постає питання про те, чи варто давати хибні показання на допиті, якщо вони можуть бути виявлені спеціалістом шляхом аналізу документальних даних.

З метою виявлення хибних показань у криміналістичній літе-ратурі виділяються наступні симптоми неправди: 1) протиріччя свідчень іншим доказам, зібраним у цій справі; 2) неконкретність свід-чень, що є в показаннях; 3) опис подій, фактів із надмірною точніс-тю; 4) збіг у дрібних деталях показань декількох осіб; 5) відсутність у показаннях невагомих деталей; 6) різне пояснення тих самих по-дій на різних допитах; 7) повідомлення в показаннях тільки позитивної інформації, що має відношення до особистості допитуваного; 8) наполегливе, неодноразове повторення допитуваним за власною ініціативою яких-небудь стверджень; 9) мимовільне виказування достовірної інформації; 10) ухилення від відповідей на прямі запи-тання;11) приховування фактів які за даними слідчого, добре відомі допитуваному; 12) зовнішній прояв змін психічного стану допиту-ваного як реакція на поставлені запитання.

6. Основні недоліки проведення допитів у справах про ухилення від сплати податків

Аналіз і узагальнення матеріалів кримінальних справ про ухи-лення від сплати податків свідчить про значні недоліки, які допус-кають слідчі при проведенні допиту, особливо обвинувачуваного. Основними з них є:

1) одержання показань, які не розкривають сутності й змісту злочинної діяльності, а лише в загальних рисах відображають характер фінансово-господарської діяльності;

2) у процесі допиту (у 67 % вивчених справ) не були викорис-тані первинні документи і бухгалтерські реєстри. У більшості випадків, як правило, використовується акт документальної перевірки без відображення фактів ухилень від сплати податків та конкретного механізму іх здійснення, а лише вказуються суми прихованого (за-ниженого) податку за певний звітний період. У цих випадках слід-чий обмежується лише свідченнями про характер діяльності суб’єкта та загальною сумою занижених об’єктів оподатковування і податків;

3) зміст конкретного договору, обсяги і документи, що підтверджують його виконання, у більшості випадків взагалі не досліджу-ються;

4) на жаль, в окремих випадках у ході допитів свідків та обви-нувачуваних слідчі податкової міліції не виходять за рамки інфор-мації, отриманої органами дізнання у ході перевірок СПД. А такі матеріали, як правило, містять лише пояснення посадових та мате-ріально відповідальних осіб.

Слід зазначити, що навіть при ретельній підготовці, складанні та упорядкуванні плану майбутньої слідчої дії важко передбачити розвиток подій під час допиту, тактичні і психологічні прийоми, що можуть використовуватися слідчим.
Вищезазначене означає, що сам процес проведення допиту впливає на вибір лінії поведінки слідчого, тактико-психологічних прийомів встановлення і підтримання психологічного контакту з допитуваним, а також прийомів, які дозволяють отримати необхід-ну інформацію, та методів викриття неправдивих свідчень. Успіш-ному проведенню допиту сприяє знання слідчим правил ведення бухгалтерського обліку, надання відповідної звітності, документоо-бігу на даній категорії підприємств. Крім того, для слідчих подат-кової міліції характерним є знання найбільш типових способів під-готування, здійснення та приховування факту злочину, а також ме-тоди протидії окремих осіб правоохоронним органам при виявлен-ні, розкритті та розслідуванні податкових злочинів.

Книга: Спеціальна тактика підрозділів податкової міліції: Курс лекцій - Кочетов

ЗМІСТ

1. Спеціальна тактика підрозділів податкової міліції: Курс лекцій - Кочетов
2. ТЕМА 1 ПРЕДМЕТ СПЕЦІАЛЬНОЇ ТАКТИКИ ПІДРОЗДІЛІВ ПОДАТКОВОЇ МІЛІЦІЇ. СИЛИ ТА ЗАСОБИ ПОДАТКОВОЇ МІЛІЦІЇ ДПА УКРАЇНИ
3. ТЕМА 2 ЧЕРГОВІ ЧАСТИНИ ПІДРОЗДІЛІВ ПОДАТКОВОЇ МІЛІЦІЇ, ЇХ ОСНОВНЕ ЗАВДАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ
4. ТЕМА 3 ОРГАНІЗАЦІЯ ЗБОРУ ТА АНАЛІЗУ ІНФОРМАЦІЇ З ОФІЦІЙНИХ ДЖЕРЕЛ ЩОДО УХИЛЕННЯ ВІД СПЛАТИ ПОДАТКІВ
5. ТЕМА 4 ТАКТИКА ПРОВЕДЕННЯ ОПИТУВАНЬ ТА БЕСІД ОПЕРАТИВНИМИ ПРАЦІВНИКАМИ ПРИ РОЗКРИТТІ ЗЛОЧИНІВ ТА РОЗСЛІДУВАННІ ПОДАТКОВИХ ЗЛОЧИНІВ
6. ТЕМА 5 ТАКТИКА ДОКУМЕНТУВАННЯ ПРОТИПРАВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ РОЗРОБЛЮВАНИХ ОСІБ ЗА ДОПОМОГОЮ ОПЕРАТИВНО-ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ
7. ТЕМА 6 ПЛАНУВАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ ОКРЕМИХ СЛІДЧИХ ДІЙ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ ОПОДАТКУВАННЯ
8. ТЕМА 7 ТАКТИКА ПРОВЕДЕННЯ ОБШУКІВ ПРАЦІВНИКАМИ ПОДАТКОВОЇ МІЛІЦІЇ
9. ТЕМА 8 ТАКТИКА ПРОВЕДЕННЯ ВИЇМКИ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ПОДАТКОВИХ ЗЛОЧИНІВ, СЛІДЧИЙ ОГЛЯД ДОКУМЕНТІВ
10. ТЕМА 9 ТАКТИКА ПРОВЕДЕННЯ ДОПИТІВ ПРАЦІВНИКАМИ ПОДАТКОВОЇ МІЛІЦІЇ
11. ТЕМА 10 ТАКТИКА РОЗКРИТТЯ І РОЗСЛІДУВАННЯ ПОДАТКОВИХ ЗЛОЧИНІВ, СКОЄНИХ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ КОМП`ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
12. ЛІТЕРАТУРА

На попередню


Додати в закладкиДодати в закладки zakladki.ukr.net Додати в закладки links.i.ua Додати в закладки kopay.com.ua Додати в закладки uca.kiev.ua Написати нотатку в vkontakte.ru Додати в закладки twitter.com Додати в закладки facebook.com Додати в закладки myspace.com Додати в закладки google.com Додати в закладки myweb2.search.yahoo.com Додати в закладки myjeeves.ask.com Додати в закладки del.icio.us Додати в закладки technorati.com Додати в закладки stumbleupon.com Додати в закладки slashdot.org Додати в закладки digg.com
Додати в закладки bobrdobr.ru Додати в закладки moemesto.ru Додати в закладки memori.ru Додати в закладки linkstore.ru Додати в закладки news2.ru Додати в закладки rumarkz.ru Додати в закладки smi2.ru Додати в закладки zakladki.yandex.ru Додати в закладки ruspace.ru Додати в закладки mister-wong.ru Додати в закладки toodoo.ru Додати в закладки 100zakladok.ru Додати в закладки myscoop.ru Додати в закладки newsland.ru Додати в закладки vaau.ru Додати в закладки moikrug.ru
Додати в інші сервіси закладок   RSS - Стрічка новин сайту.
Переклад Натисни для перекладу. Сlick to translate.Translate